Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height

Användningsvillkor

Gå igenom villkoren som gäller vid besök på Webfleet Solutions webbsidor

Innehållsförteckning

 1. Tillämpningsområde
 2. Allmänna anmärkningar
 3. Användarbegränsningar
 4. Immateriell egendom
 5. Integritet och cookies
 6. Tredje parts webbplatser
 7. Mobiltjänster och åtkomst
 8. Skadestånd
 9. Garantifriskrivning
 10. Ansvarsbegränsning
 11. Tillämplig lagstiftning och behörig domstol
 12. Diverse
 13. Separeringsklausul
 14. Frågor och anmärkningar

Definitionslista

Produkt
Produkter från Webfleet Solutions som sålts till dig.
Villkor
Webfleet Solutions allmänna villkor som finns på https://www.webfleet.com/sv_se/webfleet/legal/terms/.
Användningsvillkor
Dessa användningsvillkor för Webfleet Solutions webbplatser.
Material från tredje part
Innehåll, programkoder, data, information, funktionalitet, annat innehåll och algoritmer som licensierats eller på annat sätt har gjorts tillgängliga av andra än Webfleet Solutions.
Webfleet Solutions innehåll
All information, texter, filer, skrifter, grafik, foton, ljud, musik, videor, interaktiva funktioner, funktionaliteter eller annat liknande material som gjorts tillgängligt av Webfleet Solutions.
Webfleet Solutions webbplatser
Alla webbplatser som gjorts tillgängliga av Webfleet Solutions, som är tillgängliga för dig före registrering eller inloggning, t.ex. https://www.webfleet.com.
Användare
Alla användare av en av Webfleet Solutions webbplatser.

1. Omfattning

Ta reda på när användningsvillkoren gäller och vad de täcker.

Dessa användningsvillkor gäller för användning av Webfleet Solutions webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning av Webfleet Solutions webbplatser.

Genom att fortsätta använda denna Webfleet Solutions webbplats godkänner du och är bunden av alla dessa användningsvillkor och eventuella ändringar och tillägg till dem.

Webfleet Solutions kan när som helst ändra dessa användningsvillkor med eller utan föregående meddelande, varvid ändringarna träder i kraft när de läggs ut på Webfleet Solutions webbplatser. Vänligen kontrollera Webfleet Solutions webbplatser regelbundet. Din fortsatta användning av Webfleet Solutions webbplatser kommer att anses som att du godkänner de reviderade villkoren.

2. Allmänna anmärkningar

Det här avsnittet innehåller allmän information som hjälper dig att bättre förstå syftet med användningsvillkoren.

LÄS IGENOM ANVÄNDNINGSVILLKOREN NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER Webfleet Solutions WEBBPLATSER.

Webfleet Solutions webbplatser drivs av TT Telematics USA Inc. om du bor i USA eller Kanada, eller av Webfleet Solutions International BV om du bor någon annanstans.

Om du är bosatt i USA eller Kanada ingås dessa användningsvillkor mellan dig och TT Telematics USA Inc., ett bolag registrerat i Delaware, med sitt verksamhetsställe på 100 Summit Drive, Burlington, MA 01803, USA; i övriga fall ingås dessa användningsvillkor mellan dig och Webfleet Solutions B.V., ett privat bolag med begränsat ansvar och med huvudkontor i Amsterdam och med registrerad adress De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Nederländerna, registrerat i holländska handelskammarens bolagsregister under nummer 61185787 och med momsregistreringsnummer NL 8542.44.797.B01. (i båda fallen Webfleet Solutions).

Genom att besöka eller använda en av Webfleet Solutions webbplatser bekräftar du att du har läst, förstår och samtycker till att vara bunden av dessa användningsvillkor och tillämplig lagstiftning, oavsett om du har ett registrerat konto hos Webfleet Solutions eller inte.

Om du inte samtycker till dessa användningsvillkor, vänligen använd inte Webfleet Solutions webbplatser. Tilläggsvillkor, inklusive de allmänna villkoren https://www.webfleet.com/sv_se/webfleet/legal/terms/ kan vara tillämpliga vid köp av en produkt och/eller tjänst från Webfleet Solutions och du kan bli ombedd att uttryckligen godkänna sådana tilläggsvillkor. Sådana ytterligare villkor kan utgöra tillägg till dessa användningsvillkor eller, i den utsträckning de är oförenliga med innehållet i eller avsikten med dessa användningsvillkor, ha företräde framför dessa användningsvillkor.

Du samtycker till att alla meddelanden, avtal, offentliggöranden eller annan kommunikation som Webfleet Solutions skickar till dig elektroniskt när du använder Webfleet Solutions webbplats tillgodoser alla lagstadgade kommunikationskrav.

Även om åtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten i informationen på Webfleet Solutions webbplatser, ansvarar Webfleet Solutions inte för riktigheten i sådan information. Webfleet Solutions webbplatser och Webfleet Solutions innehåll tillhandahålls ”i befintligt skick” och efter vad som finns tillgängligt. Vi kan från tid till annan uppdatera Webfleet Solutions webbplatser, och kan när som helst ändra Webfleet Solutions innehåll. Webfleet Solutions webbplatser kan innehålla hänvisningar till specifikt innehåll från Webfleet Solutions som kanske inte finns tillgängligt, eller inte kommer att göras tillgängligt någon gång i ett specifikt land. Vänligen kontakta vår lokala representant för ytterligare information.

3. Användarbegränsningar

Se dessa villkor för att förstå hur du på ett lagligt sätt kan använda Webfleet Solutions webbplatser.

Du får endast använda Webfleet Solutions webbplatser och Webfleet Solutions innehåll för lagliga ändamål. Du samtycker till att inte ändra eller ta bort någon information om äganderätt från material som laddas ned, skrivs ut eller på annat sätt erhålls via Webfleet Solutions webbplatser. Du samtycker till att inte ändra, kopiera, översätta, sända ut, utföra, visa, distribuera, utarbeta, reproducera, återpublicera, ladda ned, visa, lägga ut, överföra eller sälja något innehåll som görs tillgängligt via Webfleet Solutions webbplatser.

Du får inte: (i) modifiera, ändra, redigera, förena eller på annat sätt ändra sökresultaten från det format eller den ordning i vilken de levereras till dig via Webfleet Solutions webbplatser, inklusive att modifiera, ändra, redigera eller på annat sätt ändra de varumärken som visas som en del av sökresultaten; (ii) kombinera, sammanblanda eller förena sökresultaten med några andra söktjänstresultat inklusive Google Local Search; (iii) sälja, saluföra, distribuera eller på annat sätt erhålla någon inkomst, varken direkt eller indirekt, eller tillåta tredje part att erhålla inkomster från sökresultaten; (iv) vidta någon åtgärd som skulle kunna förhindra, hindra, förvränga eller på annat sätt inkräkta på Webfleet Solutions möjlighet att beräkna de reklaminkomster som genereras från sökresultaten.

Du samtycker till att inte använda Webfleet Solutions webbplatser på något sätt som kan inkräkta på tredje parts rättigheter.

Du samtycker till att inte använda någon datautvinning, robotar, webbdatautvinning (inklusive skärmutvinning) eller liknande datainsamlingsmetoder. Du samtycker till att inte vidta någon åtgärd som kan äventyra Webfleet Solutions webbplatsers säkerhet, göra Webfleet Solutions webbplatser oåtkomliga för andra eller på annat sätt skada Webfleet Solutions webbplatser eller Webfleet Solutions innehåll.

Webfleet Solutions förbehåller sig rätten att stänga av eller avbryta din åtkomst till Webfleet Solutions webbplatser, om Webfleet Solutions – efter eget godtycke – anser att du har brutit mot dessa användningsvillkor.

4. Immateriell egendom

Ta reda på hur innehållet på Webfleet Solutions webbplatser skyddas av upphovsrättslagar. För mer detaljerad information om immaterialrätt, se avsnittet om immateriell egendom.

Samtliga immateriella rättigheter på och till Webfleet Solutions webbplatser ägs av Webfleet Solutions, dess närståendebolag och licensgivare, vilket inkluderar (utan begränsning) material som skyddas av lagstiftning avseende upphovsrätt, varumärken eller patent. Alla varumärken, servicemärken och firmanamn (t.ex. namnet Webfleet Solutions och logotypen med två händer) ägs, är registrerade och/eller licensierade av Webfleet Solutions N.V. och dess närståendebolag. Allt innehåll på Webfleet Solutions webbplatser utgör ett samlingsverk enligt upphovsrättslagarna i USA och/eller Nederländerna och övriga upphovsrättslagar, och ägs av Webfleet Solutions. Alla rättigheter förbehålles. Ingenting i dessa användningsvillkor ska tolkas som att du erhåller någon licens till immateriella rättigheter.

5. Integritet och cookies

Vår integritetspolicy, som är inkorporerad i dessa användningsvillkor genom denna referens, beskriver vidare den insamling och användning av information som sker på Webfleet Solutions webbplatser samt användningen av cookies. Om du vill läsa mer om hur Webfleet Solutions hanterar information angående dig och Webfleet Solutions användning av cookies, vänligen läs Webfleet Solutions integritetspolicy på vår webbplats https://www.webfleet.com/sv_se/webfleet/legal/general-data-protection-regulation/.

6. Tredje parts webbplatser

Webfleet Solutions webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, enbart för din bekvämlighet. Webfleet Solutions varken stöder, övervakar eller utövar kontroll över dessa tredje parts webbplatser, vilka har separata användningsvillkor och integritetspolicyer. Om du använder dessa länkar, kommer du att lämna vår webbplats. Webfleet Solutions ansvarar inte för innehåll eller policyer på tredje parts webbplatser och du besöker sådana tredje parts webbplatser på egen risk.

7. Mobiltjänster och åtkomst

Om Webfleet Solutions webbplatser innehåller funktioner som finns tillgängliga för vissa mobila enheter eller via anslutning genom en sådan mobil enhet (t.ex. internetdelning) godkänner du och samtycker till att din nätverksoperatörs priser och avgifter gäller, inklusive i vissa fall, ytterligare avgifter för internetdelning. Alla mobila tjänster kommer inte att fungera med alla nätverksoperatörer eller produkter.

8. Skadestånd

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Webfleet Solutions, dess närståendebolag, tjänstemän, chefer, anställda, ombud, licensgivare och leverantörer skadeslösa från och gentemot alla anspråk, förluster, förpliktelser, utgifter, skadestånd och kostnader, inklusive, men utan begränsning till, advokatarvoden som uppstår till följd av eller på något sätt i samband med din användning av Webfleet Solutions webbplatser, ditt uppförande i samband med Webfleet Solutions webbplatser eller med andra användare, eller någon överträdelse av dessa användningsvillkor, lagar eller tredje parts rättigheter.

9. Garantifriskrivning

Var särskilt uppmärksam på det här avsnittet. I det här avsnittet beskrivs i vilken utsträckning Webfleet Solutions är ansvarigt för driften av Webfleet Solutions webbplatser och för Webfleet Solutions innehåll som finns där.

Webfleet Solutions webbplatser, inklusive Webfleet Solutions innehåll och tredje parts material som finns på Webfleet Solutions webbplatser, tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan någon form av garantier. I den utsträckning som tillåts i lagstiftningen friskriver sig Webfleet Solutions från alla uttryckliga eller underförstådda garantier när det gäller driften av Webfleet Solutions webbplatser och Webfleet Solutions innehåll.

Webfleet Solutions garanterar inte och lämnar inga utfästelser angående Webfleet Solutions webbplatsers säkerhet. Du tillstår att all information som skickas kan fångas upp av icke auktoriserade tredje parter, och att Webfleet Solutions inte kan garantera, och inte utlovar, några specifika resultat genom användning av Webfleet Solutions webbplatser. Webfleet Solutions garanterar inte att Webfleet Solutions webbplatser kommer att vara fria från avbrott eller fel, att eventuella defekter kommer att avhjälpas, eller att Webfleet Solutions webbplatser eller servern som gör Webfleet Solutions webbplatser tillgängliga är fria från virus eller något annat skadligt.

I den utsträckning som tillåts i lagstiftningen ger inte Webfleet Solutions några garantier eller utfästelser om användningen av Webfleet Solutions innehåll på Webfleet Solutions webbplatser vad beträffar deras riktighet, exakthet, lämplighet, användbarhet, tillförlitlighet eller annat. Du förstår och samtycker till att du laddar ned eller på annat sätt erhåller Webfleet Solutions innehåll på egen risk, och att du är ensamt ansvarig för din användning och eventuell skada på din enhet via vilken du går in på Webfleet Solutions webbplatser, förlust av data eller annan skada som på något sätt kan uppstå. Webfleet Solutions förbehåller sig rätten att ändra allt Webfleet Solutions innehåll och övriga element som används eller som finns på Webfleet Solutions webbplatser när som helst och utan föregående meddelande. Vissa länder tillåter inte begränsningar av eller undantag från garantier, så ovan nämnda begränsningar kanske inte gäller för dig.

10. Ansvarsbegränsning

I det här avsnittet beskrivs under vilka omständigheter Webfleet Solutions är ansvarsskyldigt gentemot dig för skador orsakade av Webfleet Solutions webbplatser och Webfleet Solutions innehåll. Avsnittet påverkar inte dina rättigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning.

Ingenting i dessa användningsvillkor undantar eller begränsar Webfleet Solutions ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår till följd av försummelse, eller bedrägeri eller falsk framställning, eller med avseende på de underförstådda garantierna i avsnitten 12–15 i 1979 års lag om varuförsäljning eller 1987 års lag om konsumentskydd eller dina lagliga rättigheter med avseende på felaktiga varor eller varor som inte är såsom beskrivits eller något annat ansvar som inte kan undantas eller begränsas av tillämplig lagstiftning.

Om inte annat följer av ovanstående ansvarar – i den utsträckning som tillåts i tillämplig lagstiftning – varken Webfleet Solutions eller dess närståendebolag, leverantörer och/eller underleverantörer inför dig eller en tredje part för direkta, särskilda, tillfälliga eller indirekta skador eller följdskador, däribland för uteblivna intäkter, utebliven verksamhet, avbrott i verksamheten, skador – oavsett om det gäller avtalsförhållande, otillåten handling (inklusive försummelse), brott mot en juridisk skyldighet eller som annars uppkommer under eller i samband med följande:

Också om Webfleet Solutions har aviserats om risk för sådana skador. Du påtar dig fullt ansvar för din användning av Webfleet Solutions webbplatser och Webfleet Solutions innehåll. Den enda korrigerande åtgärd som du kan vidta gentemot Webfleet Solutions för användning av Webfleet Solutions webbplatser är att sluta använda Webfleet Solutions webbplatser.

Vi ansvarar inte för eventuell förlust eller skada orsakad av virus, DDoS-attacker eller annat teknologiskt skadligt material som kan infektera utrustning, program, data eller annan skyddad egendom till följd av din användning av Webfleet Solutions webbplatser eller din nedladdning av något av Webfleet Solutions innehåll eller på en webbplats kopplad till det.

Med detta sagt, om Webfleet Solutions befinns vara ansvarigt gentemot dig för eventuell skada eller förlust som på något sätt är kopplad till din (oförmåga att få) åtkomst till och/eller använda Webfleet Solutions webbplatser, ska Webfleet Solutions totala skadeståndsskyldighet inom ramen för Webfleet Solutions webbplatser inte överstiga 350,00 US-dollar för vart och ett eller flera anspråk. Tillämplig lag kanske inte tillåter begränsning av eller undantag från skadeståndsskyldighet eller oförutsedda skador eller följdskador, så ovan nämnda begränsning eller undantag kanske inte gäller för dig.

Olika begränsningar och undantag beträffande ansvarsskyldighet kan gälla för ansvar till följd av tillhandahållande till dig av en eller flera produkter, vilket fastställs i våra allmänna villkor: https://www.webfleet.com/sv_se/webfleet/legal/terms/.

11. Tillämplig lagstiftning och behörig domstol

Om du är bosatt i USA eller Kanada samtycker du till att dessa användningsvillkor och Webfleet Solutions innehåll i alla avseenden regleras av staten New Yorks lagstiftning i USA, utan hänsyn till dess lagvalsbestämmelser och att alla tvister, anspråk och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår ur eller i relation till användningsvillkoren eller Webfleet Solutions innehåll ska lösas enskilt, utan vidtagande av någon form av grupptalan, och endast i statliga eller federala domstolar som är belägna i New York City, New York, USA.

Om du är bosatt utanför USA eller Kanada ska alla tvister, anspråk och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår ur användningsvillkoren eller Webfleet Solutions innehåll lyda under nederländsk lagstiftning, utan hänsyn till eventuella lagvalsprinciper som skulle resultera i tillämpning av någon annan jurisdiktions lagstiftning och ska uteslutande lösas av domstolar i Amsterdam, Nederländerna. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor, 1980, ska inte gälla för Webfleet Solutions webbplatser eller för dessa användningsvillkor och avvisas härmed uttryckligen.

12. Diverse

Med undantag för vad som är förbjudet enligt tillämplig lagstiftning ska varje talan eller anspråk som du kan ha med hänsyn till Webfleet Solutions webbplatser inledas inom ett (1) år från det att anspråket eller grunden för talan uppstår.

Webfleet Solutions underlåtelse att insistera på eller genomdriva strikt efterlevnad av något av användningsvillkoren ska inte ses som ett avstående från någon bestämmelse eller rättighet. Varken beteendemönster mellan parterna eller affärspraxis ska ändra någonting i användningsvillkoren. Webfleet Solutions får överlåta sina rättigheter och delegera sina skyldigheter enligt användningsvillkoren till en annan part när som helst och utan föregående meddelande till dig.

13. Separeringsklausul

Om någon bestämmelse i användningsvillkoren förklaras ogiltig ska övriga bestämmelser fortsätta att gälla. Om någon bestämmelse i användningsvillkoren bedöms vara olaglig, upphävd eller icke verkställbar ska bestämmelsen i fråga anses ogiltig, medan övriga bestämmelser ska förbli giltiga och verkställbara.

14. Frågor och anmärkningar

Om du har frågor, förslag, klagomål eller anmärkningar avseende Webfleet Solutions webbplatser eller dessa användningsvillkor, eller om du av någon anledning vill kontakta Webfleet Solutions, vänligen skicka ett e-postmeddelande via https://www.webfleet.com/sv_se/webfleet/support/.