Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics to teraz Webfleet Solutions.

Warunki korzystania

Zapoznaj się z warunkami dotyczącymi odwiedzania stron internetowych firmy Webfleet Solutions

Spis treści

 1. Zakres
 2. Uwagi ogólne
 3. Ograniczenia użytkowania
 4. Własność intelektualna
 5. Prywatność i pliki cookie
 6. Witryny internetowe podmiotów trzecich
 7. Usługi mobilne i dostęp za pośrednictwem urządzeń przenośnych
 8. Zwolnienie z odpowiedzialności
 9. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji
 10. Ograniczenie odpowiedzialności
 11. Prawo właściwe i jurysdykcja
 12. Różne
 13. Klauzula salwatoryjna
 14. Pytania i uwagi

Lista definicji

Produkt
Wszelkie zakupione produkty Webfleet Solutions.
Warunki ogólne
Warunki ogólne firmy Webfleet Solutions dostępne są na stronie https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/legal/terms/.
Warunki korzystania
Niniejsze Warunki korzystania z witryn internetowych Webfleet Solutions.
Materiały podmiotów trzecich
Treści, kody oprogramowania, dane, informacje, funkcje, inna zawartość i algorytmy udzielone na licencji lub w inny sposób udostępnione na rzecz Webfleet Solutions.
Treści Webfleet Solutions
Wszelkie informacje, teksty, pliki, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięki, muzyka, filmy, funkcje interaktywne, funkcjonalności lub inne podobne materiały udostępnione przez Webfleet Solutions.
Witryny internetowe Webfleet Solutions
Wszelkie witryny internetowe udostępnione przez Webfleet Solutions użytkownikowi bez konieczności wcześniejszej rejestracji lub logowania, w tym między innymi https://www.webfleet.com.
Użytkownik
Każdy użytkownik Witryny internetowe Webfleet Solutions.

1. Zakres

W tej sekcji przedstawiono informacje, kiedy niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie oraz co obejmują.

Niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie do Witryn internetowych Webfleet Solutions i zawierają prawa, obowiązki i ograniczenia dotyczące korzystania z Witryn internetowych Webfleet Solutions.

Kontynuując korzystanie z niniejszej Witryny internetowej Webfleet Solutions, użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszych Warunków korzystania oraz wszelkie zmiany i dodatki do nich i jest nimi związany.

Webfleet Solutions może wprowadzić zmiany do niniejszych Warunków korzystania w dowolnym czasie, także bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany te staną się skuteczne z chwilą umieszczenia ich w Witrynach internetowych Webfleet Solutions. Prosimy regularnie sprawdzać Witryny internetowe Webfleet Solutions. Kontynuacja korzystania z Witryn internetowych Webfleet Solutions przez użytkownika będzie uznana za akceptację zmienionych Warunków.

2. Uwagi ogólne

W tej sekcji znajdują się uwagi ogólne, które pozwolą lepiej zrozumieć Warunki korzystania z Witryn internetowych firmy Webfleet Solutions.

PRZED SKORZYSTANIEM Z WITRYN INTERNETOWYCH Webfleet Solutions PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI KORZYSTANIA.

Witryny internetowe Webfleet Solutions to witryny obsługiwane przez TT Telematics USA Inc., w przypadku użytkowników zamieszkałych w USA lub Kanadzie, albo przez Webfleet Solutions International BV, w przypadku użytkowników zamieszkałych w innych miejscach.

Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem USA lub Kanady, niniejsze Warunki korzystania są zawierane między użytkownikiem a TT Telematics USA Inc., spółką zarejestrowaną w stanie Delaware, 100 Summit Drive, Burlington, MA 01803, USA,; w pozostałych przypadkach niniejsza umowa dotycząca Warunków korzystania jest zawierana między użytkownikiem a Webfleet Solutions B.V., prywatną spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Amsterdamie, pod adresem De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Holandia, wpisaną do rejestru handlowego Izby Handlowej w Holandii pod numerem 61185787, posiadająca nr VAT NL 8542.44.797.B01. (w obu przypadkach jest to firma Webfleet Solutions).

Uzyskując dostęp do Witryny internetowej Webfleet Solutions i korzystając z niej, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami korzystania, rozumie je oraz zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Warunków i obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od tego czy posiada w Webfleet Solutions zarejestrowane konto.

Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków korzystania, nie powinien używać Witryn internetowych Webfleet Solutions. Zakupy dokonywane poprzez Witryny internetowe Webfleet Solutions mogą być objęte dodatkowymi warunkami, w tym Warunkami ogólnymi https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/legal/terms/, a użytkownik może mieć obowiązek dokonania wyraźnej akceptacji takich dodatkowych warunków. Takie dodatkowe warunki mogą stanowić dodatek do niniejszych Warunków korzystania lub — w zakresie, w jakim będą niezgodne z treścią lub intencjami niniejszych Warunków korzystania — takie dodatkowe warunki będą zastępować niniejsze Warunki korzystania.

Użytkownik zgadza się, że wszelkie zawiadomienia, umowy, ujawnione informacje lub komunikaty, które Webfleet Solutions prześle mu drogą elektroniczną w trakcie korzystania przez użytkownika z Witryny internetowej, będą spełniały wszelkie wymogi prawne dotyczące komunikacji.

Chociaż firma Webfleet Solutions podjęła starania, by zapewnić dokładność informacji w Witrynach internetowych Webfleet Solutions, Webfleet Solutions nie przyjmuje za to żadnej odpowiedzialności. Te Witryny internetowe Webfleet Solutions i Treści Webfleet Solutions są zapewniane w stanie w jakim się znajdują i w jakim są dostępne. Witryny internetowe Webfleet Solutions mogą być okresowo aktualizowane i Treści Webfleet Solutions mogą być zmieniane w dowolnym czasie. Witryny internetowe Webfleet Solutions mogą zawierać odniesienia do konkretnych Treści Webfleet Solutions, które mogą być niedostępne lub mogą nie być dostępne w danym czasie w danym kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy skontaktować się z naszym przedstawicielem.

3. Ograniczenia użytkowania

Warto zapoznać się z niniejszymi warunkami, aby zrozumieć sposób, w jaki można legalnie korzystać z Witryn internetowych Webfleet Solutions.

Witryn internetowych Webfleet Solutions i Treści Webfleet Solutions można używać wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać ani nie usuwać żadnych uwag na temat własności z materiałów pobranych, wydrukowanych lub uzyskanych w inny sposób z Witryn internetowych Webfleet Solutions. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, kopiować, tłumaczyć, nadawać, wykonywać, odtwarzać, rozpowszechniać, umieszczać w ramkach, reprodukować, publikować ponownie, pobierać, wyświetlać, udostępniać, transmitować ani nie sprzedawać żadnych treści dostępnych za pośrednictwem Witryn internetowych Webfleet Solutions.

Użytkownik nie może: (i) modyfikować, przerabiać, edytować, łączyć ani w inny sposób zmieniać wyników wyszukiwania w formacie lub kolejności, w jakich są dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Witryn internetowych Webfleet Solutions, co obejmuje modyfikowanie, przerabianie, edytowanie lub inną zmianę znaków handlowych wyświetlanych w ramach wyników wyszukiwania; (ii) łączyć ani mieszać wyników wyszukiwania z żadnymi innymi wynikami usług wyszukiwania, w tym Lokalnego Wyszukiwania Google; (ii) odsprzedawać, komercjalizować, sprzedawać za pośrednictwem agencji ani w inny sposób czerpać żadnych przychodów, bezpośrednio lub pośrednio, ani pozwalać podmiotom trzecim na czerpanie przychodów z wyników wyszukiwania; (iv) podejmować jakichkolwiek działań zapobiegających, uniemożliwiających, zakłócających lub w inny sposób utrudniających zdolności Webfleet Solutions do obliczenia przychodów z reklam osiągniętych dzięki wynikom wyszukiwania.

Użytkownik zobowiązuje się do nieużywania Witryn internetowych Webfleet Solutions w sposób, który mógłby zakłócić prawa podmiotów trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się do nieużywania żadnych metod eksploracji danych, robotów, metody scraping (w tym metody screen scraping) ani analogicznych metod gromadzenia danych. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań, które mogą narazić bezpieczeństwo Witryn internetowych Webfleet Solutions, uniemożliwić dostęp innym osobom do Witryn internetowych Webfleet Solutions lub w inny sposób uszkodzić Witryny internetowe Webfleet Solutions lub Treści Webfleet Solutions.

Webfleet Solutions zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania dostępu użytkownika do Witryn internetowych Webfleet Solutions, jeżeli Webfleet Solutions stwierdzi — wedle własnego uznania — że użytkownik naruszył niniejsze Warunki korzystania.

4. Własność intelektualna

Dowiedz się, w jaki sposób treści z Witryn internetowych Webfleet Solutions są chronione prawami autorskimi. Więcej szczegółowych informacji dotyczących własności intelektualnej można znaleźć w sekcji Własność intelektualna.

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Witryn internetowych Webfleet Solutions stanowią własność Webfleet Solutions, jej jednostek stowarzyszonych i jej licencjodawców, co obejmuje (między innymi) materiały chronione prawem autorskim, znakami towarowymi lub prawami z patentów. Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe (np. nazwa Webfleet Solutions i logo przedstawiające dwie dłonie) są własnością Webfleet Solutions N.V. i jej jednostek stowarzyszonych, są przez nie zarejestrowane lub licencjonowane. Wszelkie treści znajdujące się w Witrynach internetowych Webfleet Solutions stanowią dzieło zbiorowe zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych lub Holandii oraz zgodnie z przepisami praw autorskich innych państw i stanowią własność Webfleet Solutions. Wszystkie prawa są zastrzeżone. Żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie będzie traktowane jako udzielenie użytkownikowi licencji na prawa własności intelektualnej.

5. Prywatność i pliki cookie

Nasza polityka prywatności włączona do niniejszych Warunków korzystania przez odniesienie zawiera dalszy opis gromadzenia i używania informacji w Witrynach internetowych Webfleet Solutions oraz użycia plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o sposobie, w jaki Webfleet Solutions przetwarza informacje dotyczące użytkownika, a także na temat użycia plików cookies przez Webfleet Solutions, należy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności Webfleet Solutions dostępnym w witrynie internetowej https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/legal/general-data-protection-regulation/.

6. Witryny internetowe podmiotów trzecich

Witryny internetowe Webfleet Solutions mogą zawierać odnośniki do Witryn internetowych podmiotów trzecich wyłącznie dla wygody użytkownika. Webfleet Solutions nie wspiera witryn internetowych podmiotów trzecich, nie monitoruje ich ani nie ma nad nimi żadnej kontroli, a strony te posiadają odrębne warunki korzystania i oświadczenia o ochronie prywatności. Jeżeli użytkownik skorzysta z tych odnośników, opuści Witrynę internetową Webfleet Solutions. Webfleet Solutions nie ponosi odpowiedzialności z tytułu treści ani polityk stron internetowych podmiotów trzecich, a użytkownik uzyskuje dostęp do takich Witryn internetowych podmiotów trzecich na własne ryzyko.

7. Usługi mobilne i dostęp za pośrednictwem urządzeń przenośnych

Jeżeli Witryny internetowe Webfleet Solutions będą zawierać funkcje dostępne dla niektórych urządzeń mobilnych lub za pośrednictwem połączenia z takim urządzeniem mobilnym (np. tethering), użytkownik potwierdza i zgadza się, że zastosowanie będą mieć stawki i opłaty jego operatora, w tym w niektórych przypadkach, dodatkowe opłaty za tethering. Nie wszystkie usługi mobilne będą współpracować ze wszystkimi operatorami lub Produktami.

8. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Webfleet Solutions, jej jednostki stowarzyszone, przedstawicieli kierownictwa, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców i dostawców z tytułu wszelkich roszczeń, strat, zobowiązań, wydatków, odszkodowań i kosztów, w tym, między innymi, honorariów adwokackich bezpośrednio lub pośrednio wynikających z użycia Witryn internetowych Webfleet Solutions przez użytkownika lub zachowania użytkownika związanego z Witrynami internetowymi Webfleet Solutions lub z innymi użytkownikami, bądź wszelkich naruszeń niniejszych Warunków korzystania, wszelkich przepisów prawa i praw podmiotów trzecich.

9. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami przedstawionymi w tej sekcji. Ta sekcja zawiera informacje dotyczące odpowiedzialności prawnej firmy Webfleet Solutions związanej z korzystaniem z Witryn internetowych firmy Webfleet Solutions oraz treści zamieszczonych w tych witrynach.

Witryny internetowe Webfleet Solutions, w tym Treści Webfleet Solutions i Materiały Podmiotów Trzecich, które znajdują się na tych Witrynach internetowych Webfleet Solutions, są zapewniane w stanie, w jakim się znajdują, i bez żadnych gwarancji. W najszerszym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa Webfleet Solutions zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji działania Witryn internetowych Webfleet Solutions i Treści Webfleet Solutions.

Webfleet Solutions nie składa żadnych oświadczeń dotyczących bezpieczeństwa Witryn internetowych Webfleet Solutions. Użytkownik przyznaje i akceptuje, że wszelkie przesłane informacje mogą zostać przechwycone przez nieupoważnione podmioty trzecie, a Webfleet Solutions nie gwarantuje ani nie obiecuje żadnych konkretnych wyników użycia Witryn internetowych Webfleet Solutions. Webfleet Solutions nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Witryny internetowe Webfleet Solutions będą działać w sposób nieprzerwany lub bezbłędny, że błędy zostaną naprawione ani że Witryny internetowe Webfleet Solutions lub serwer udostępniający Witryny internetowe Webfleet Solutions będą wolne od wirusów bądź innych szkodliwych elementów.

W najszerszym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa Webfleet Solutions nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących użycia Treści Webfleet Solutions w Witrynach internetowych Webfleet Solutions w zakresie jej poprawności, dokładności, stosowności, przydatności, wiarygodności ani innych cech. Użytkownik rozumie i zgadza się, że pobiera Treści Webfleet Solutions lub w inny sposób uzyskuje do nich dostęp na własne ryzyko oraz że będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za ich użycie i uszkodzenie swojego urządzenia, za pośrednictwem którego uzyskuje dostęp do Witryn internetowych Webfleet Solutions, utratę danych lub inne wszelkiego rodzaju zniszczenia, które mogą z tego wynikać. Webfleet Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich Treści Webfleet Solutions oraz innych elementów używanych lub zawartych w Witrynach internetowych Webfleet Solutions w dowolnym czasie, bez powiadamiania. Niektóre państwa nie dopuszczają możliwości ograniczenia lub wyłączenia gwarancji, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące sytuacji, w których firma Webfleet Solutions może ponosić odpowiedzialność za szkody związane z wykorzystaniem Witryn internetowych firmy Webfleet Solutions i znajdujących się tam treści. Informacje zawarte w tej sekcji nie wpływają na prawa użytkownika wynikające z obowiązujących krajowych przepisów prawa.

Informacje zawarte w niniejszych Warunkach korzystania nie powodują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z niedbalstwa, umyślnego lub rażąco niedbałego przewinienia, oszustwa lub rozmyślnego wprowadzenia lub z tytułu dorozumianych gwarancji wskazanych w art. 12 do 15 Ustawy o sprzedaży towarów (Sale of Goods Act) z roku 1979 lub Ustawy o ochronie konsumentów (Consumer Protection Act) z 1987 roku, ani przysługujących użytkownikowi praw z tytułu wadliwych produktów bądź produktów nieodpowiadających opisowi, ani innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

W związku z powyższym w największym zakresie dozwolonym przepisami prawa ani firma Webfleet Solutions, ani jej podmioty powiązane, dostawcy i/lub podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika ani wobec żadnych osób trzecich za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, następcze ani wynikowe, w tym utraty zysków, utraty transakcji, przerwy w działalności, czy kontraktowej, deliktowej (w tym także w przypadku zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób na podstawie lub w związku z poniższymi:

Nawet jeśli firma Webfleet Solutions została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu korzystania z Witryn internetowych Webfleet Solutions i Treści Webfleet Solutions. Jedynym dostępnym użytkownikowi środkiem prawnym przeciwko Webfleet Solutions z tytułu użycia Witryn internetowych Webfleet Solutions jest zaprzestanie używania Witryn internetowych Webfleet Solutions.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia spowodowane przez wirusa, atak DDoS ani inne zagrożenia technologiczne, które mogą infekować urządzenia, sprzęt, programy, dane lub inny materiał zastrzeżony w związku z korzystaniem przez użytkownika z Witryn internetowych Webfleet Solutions lub z dowolnej powiązanej witryny internetowej oraz pobieranie Treści Webfleet Solutions.

Mając na uwadze powyższe, jeżeli Webfleet Solutions zostanie uznana za odpowiedzialną w stosunku do użytkownika za szkody lub straty w jakikolwiek sposób powiązane z uzyskaniem przez użytkownika dostępu do Witryn internetowych Webfleet Solutions lub użyciem ich bądź niemożnością powyższego, całkowita odpowiedzialność Webfleet Solutions za Witryny internetowe Webfleet Solutions z tytułu każdego roszczenia lub większej ich liczby nie przekroczy 350,00 USD. Obowiązujące przepisy prawa mogą nie dopuszczać możliwości ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności bądź odszkodowania za szkody, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do użytkownika.

W związku z dostarczeniem Produktu(-ów) do użytkownika mogą obowiązywać różne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, które zostaną określone w Warunkach ogólnych: https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/legal/terms/.

11. Prawo właściwe i jurysdykcja

Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem USA lub Kanady, zgadza się, że niniejsze Warunki korzystania oraz Treści Webfleet Solutions podlegają we wszystkich aspektach przepisom prawa stanu Nowy Jork, w USA, z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów dotyczących wyboru prawa, a także że wszelkie spory, roszczenia, postępowania prawne bezpośrednio lub pośrednio związane z Warunkami korzystania lub Treścią Webfleet Solutions będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do pozwów grupowych w jakiejkolwiek formie i wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych zlokalizowanych w mieście Nowy Jork, stanie Nowy Jork, w USA.

Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem innego kraju niż USA lub Kanada, wszelkie spory, roszczenia, postępowania prawne bezpośrednio lub pośrednio związane z Warunkami korzystania lub Treścią Webfleet Solutions będą podlegać prawu Holandii, z wyłączeniem mocy obowiązującej zasad kolizyjnych, które skutkowałyby zastosowaniem prawa innej jurysdykcji, i będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Amsterdamie, w Holandii. Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie umów o międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. nie ma zastosowania do Witryn internetowych Webfleet Solutions ani niniejszych Warunków korzystania i jest niniejszym wyraźnie wyłączona.

12. Różne

Z wyjątkiem przypadków zabronionych obowiązującymi przepisami prawa wszelkie powództwa lub roszczenia użytkownika dotyczące Witryn internetowych Webfleet Solutions muszą zostać wniesione w terminie jednego (1) roku od chwili powstania roszczenia.

Odstąpienie przez Webfleet Solutions od egzekwowania ścisłego wykonania dowolnego z postanowień Warunków korzystania nie będzie uznane za zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub prawa. Ani tryb postępowania między stronami, ani praktyki handlowe nie stanowią postawy modyfikacji niniejszych Warunków korzystania. Webfleet Solutions może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Warunków korzystania na dowolny podmiot w dowolnym czasie, bez powiadamiania użytkownika.

13. Klauzula salwatoryjna

W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Warunków korzystania za nieważne, pozostała ich część pozostanie wykonalna. W przypadku uznania dowolnego postanowienia Warunków korzystania za niezgodne z prawem, bezskuteczne lub niewykonalne, postanowienie takie uznaje się za rozdzielne, a pozostałe postanowienia pozostają ważne i wykonalne.

14. Pytania i uwagi

W przypadku pytań, sugestii, skarg lub uwag dotyczących Witryn internetowych Webfleet Solutions lub niniejszych Warunków korzystania lub w przypadku chęci kontaktu z Webfleet Solutions z dowolnego powodu prosimy przesłać wiadomość elektroniczną przez stronę https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/support/.