Informacje prawne - warunki korzystania

Lista definicji

Produkt
Wszelkie zakupione produkty Webfleet.
Warunki ogólne
Warunki ogólne firmy Webfleet dostępne są na stronie https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/legal/terms/.
Warunki korzystania
Niniejsze Warunki korzystania z witryn inter­ne­towych Webfleet.
Materiały podmiotów trzecich
Treści, kody oprogra­mo­wania, dane, informacje, funkcje, inna zawartość i algorytmy udzielone na licencji lub w inny sposób udostęp­nione na rzecz Webfleet.
Treści Webfleet
Wszelkie informacje, teksty, pliki, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięki, muzyka, filmy, funkcje interak­tywne, funkcjo­nal­ności lub inne podobne materiały udostęp­nione przez Webfleet.
Witryny internetowe Webfleet
Wszelkie witryny internetowe udostęp­nione przez Webfleet użytkow­nikowi bez koniecz­ności wcześniejszej rejestracji lub logowania, w tym między innymi https://www.webfleet.com.
Użytkownik
Każdy użytkownik Witryny internetowe Webfleet.

1. Zakres

W tej sekcji przed­sta­wiono informacje, kiedy niniejsze Warunki korzystania mają zasto­so­wanie oraz co obejmują.

Niniejsze Warunki korzystania mają zasto­so­wanie do Witryn inter­ne­towych Webfleet i zawierają prawa, obowiązki i ograni­czenia dotyczące korzystania z Witryn inter­ne­towych Webfleet.

Kontynuując korzystanie z niniejszej Witryny inter­ne­towej Webfleet, użytkownik akceptuje wszystkie posta­no­wienia niniejszych Warunków korzystania oraz wszelkie zmiany i dodatki do nich i jest nimi związany.

Webfleet może wprowadzić zmiany do niniejszych Warunków korzystania w dowolnym czasie, także bez wcześniej­szego powia­do­mienia. Zmiany te staną się skuteczne z chwilą umiesz­czenia ich w Witrynach inter­ne­towych Webfleet. Prosimy regularnie sprawdzać Witryny internetowe Webfleet. Kontynuacja korzystania z Witryn inter­ne­towych Webfleet przez użytkownika będzie uznana za akceptację zmienionych Warunków.

2. Uwagi ogólne

W tej sekcji znajdują się uwagi ogólne, które pozwolą lepiej zrozumieć Warunki korzystania z Witryn inter­ne­towych firmy Webfleet.

PRZED SKORZY­STANIEM Z WITRYN INTER­NE­TOWYCH Webfleet PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI KORZYSTANIA.

Witryny internetowe Webfleet to witryny obsługiwane przez TT Telematics USA Inc., w przypadku użytkow­ników zamiesz­kałych w USA lub Kanadzie, albo przez Bridgestone Mobility Solutions B.V., w przypadku użytkow­ników zamiesz­kałych w innych miejscach.

Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem USA lub Kanady, niniejsze Warunki korzystania są zawierane między użytkow­nikiem a TT Telematics USA Inc., spółką zareje­strowaną w stanie Delaware, 100 Summit Drive, Burlington, MA 01803, USA,; w pozostałych przypadkach niniejsza umowa dotycząca Warunków korzystania jest zawierana między użytkow­nikiem a Bridgestone Mobility Solutions B.V., prywatną spółka z ograniczoną odpowie­dzial­nością, z siedzibą w Amsterdamie, pod adresem Beetho­ven­straat 503, 1083 HK Amsterdam, Holandia, wpisaną do rejestru handlowego Izby Handlowej w Holandii pod numerem 61185787, posiadająca nr VAT NL 8542.44.797.B01. (w obu przypadkach jest to firma Webfleet).

Uzyskując dostęp do Witryny inter­ne­towej Webfleet i korzystając z niej, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami korzystania, rozumie je oraz zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Warunków i obowią­zu­jących przepisów prawa, niezależnie od tego czy posiada w Webfleet zareje­strowane konto.

Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków korzystania, nie powinien używać Witryn inter­ne­towych Webfleet. Zakupy dokonywane poprzez Witryny internetowe Webfleet mogą być objęte dodatkowymi warunkami, w tym Warunkami ogólnymi https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/legal/terms/, a użytkownik może mieć obowiązek dokonania wyraźnej akceptacji takich dodatkowych warunków. Takie dodatkowe warunki mogą stanowić dodatek do niniejszych Warunków korzystania lub — w zakresie, w jakim będą niezgodne z treścią lub intencjami niniejszych Warunków korzystania — takie dodatkowe warunki będą zastępować niniejsze Warunki korzystania.

Użytkownik zgadza się, że wszelkie zawia­do­mienia, umowy, ujawnione informacje lub komunikaty, które Webfleet prześle mu drogą elektro­niczną w trakcie korzystania przez użytkownika z Witryny inter­ne­towej, będą spełniały wszelkie wymogi prawne dotyczące komunikacji.

Chociaż firma Webfleet podjęła starania, by zapewnić dokładność informacji w Witrynach inter­ne­towych Webfleet, Webfleet nie przyjmuje za to żadnej odpowie­dzial­ności. Te Witryny internetowe Webfleet i Treści Webfleet są zapewniane w stanie w jakim się znajdują i w jakim są dostępne. Witryny internetowe Webfleet mogą być okresowo aktuali­zowane i Treści Webfleet mogą być zmieniane w dowolnym czasie. Witryny internetowe Webfleet mogą zawierać odniesienia do konkretnych Treści Webfleet, które mogą być niedostępne lub mogą nie być dostępne w danym czasie w danym kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy skontak­tować się z naszym przed­sta­wi­cielem.

3. Ograni­czenia użytkowania

Warto zapoznać się z niniejszymi warunkami, aby zrozumieć sposób, w jaki można legalnie korzystać z Witryn inter­ne­towych Webfleet.

Witryn inter­ne­towych Webfleet i Treści Webfleet można używać wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać ani nie usuwać żadnych uwag na temat własności z materiałów pobranych, wydru­ko­wanych lub uzyskanych w inny sposób z Witryn inter­ne­towych Webfleet. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, kopiować, tłumaczyć, nadawać, wykonywać, odtwarzać, rozpo­wszechniać, umieszczać w ramkach, repro­du­kować, publikować ponownie, pobierać, wyświetlać, udostępniać, trans­mi­tować ani nie sprzedawać żadnych treści dostępnych za pośred­nictwem Witryn inter­ne­towych Webfleet.

Użytkownik nie może: (i) modyfikować, przerabiać, edytować, łączyć ani w inny sposób zmieniać wyników wyszu­ki­wania w formacie lub kolejności, w jakich są dostarczane użytkow­nikowi za pośred­nictwem Witryn inter­ne­towych Webfleet, co obejmuje modyfi­ko­wanie, przera­bianie, edytowanie lub inną zmianę znaków handlowych wyświe­tlanych w ramach wyników wyszu­ki­wania; (ii) łączyć ani mieszać wyników wyszu­ki­wania z żadnymi innymi wynikami usług wyszu­ki­wania, w tym Lokalnego Wyszu­ki­wania Google; (ii) odsprze­dawać, komer­cja­li­zować, sprzedawać za pośred­nictwem agencji ani w inny sposób czerpać żadnych przychodów, bezpo­średnio lub pośrednio, ani pozwalać podmiotom trzecim na czerpanie przychodów z wyników wyszu­ki­wania; (iv) podejmować jakich­kolwiek działań zapobie­ga­jących, uniemoż­li­wia­jących, zakłó­ca­jących lub w inny sposób utrud­nia­jących zdolności Webfleet do obliczenia przychodów z reklam osiągniętych dzięki wynikom wyszu­ki­wania.

Użytkownik zobowiązuje się do nieużywania Witryn inter­ne­towych Webfleet w sposób, który mógłby zakłócić prawa podmiotów trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się do nieużywania żadnych metod eksploracji danych, robotów, metody scraping (w tym metody screen scraping) ani analo­gicznych metod gromadzenia danych. Użytkownik zobowiązuje się do niepodej­mo­wania żadnych działań, które mogą narazić bezpie­czeństwo Witryn inter­ne­towych Webfleet, uniemoż­liwić dostęp innym osobom do Witryn inter­ne­towych Webfleet lub w inny sposób uszkodzić Witryny internetowe Webfleet lub Treści Webfleet.

Webfleet zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania dostępu użytkownika do Witryn inter­ne­towych Webfleet, jeżeli Webfleet stwierdzi — wedle własnego uznania — że użytkownik naruszył niniejsze Warunki korzystania.

4. Własność intelek­tualna

Dowiedz się, w jaki sposób treści z Witryn inter­ne­towych Webfleet są chronione prawami autorskimi. Więcej szcze­gó­łowych informacji dotyczących własności intelek­tu­alnej można znaleźć w sekcji Własność intelek­tualna.

Wszelkie prawa własności intelek­tu­alnej do Witryn inter­ne­towych Webfleet stanowią własność Webfleet, jej jednostek stowa­rzy­szonych i jej licen­cjo­dawców, co obejmuje (między innymi) materiały chronione prawem autorskim, znakami towarowymi lub prawami z patentów. Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe (np. nazwa Webfleet i logo przed­sta­wiające dwie dłonie) są własnością Webfleet N.V. i jej jednostek stowa­rzy­szonych, są przez nie zareje­strowane lub licen­cjo­nowane. Wszelkie treści znajdujące się w Witrynach inter­ne­towych Webfleet stanowią dzieło zbiorowe zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjedno­czonych lub Holandii oraz zgodnie z przepisami praw autorskich innych państw i stanowią własność Webfleet. Wszystkie prawa są zastrzeżone. Żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie będzie traktowane jako udzielenie użytkow­nikowi licencji na prawa własności intelek­tu­alnej.

5. Prywatność i pliki cookie

Nasza polityka prywatności włączona do niniejszych Warunków korzystania przez odniesienie zawiera dalszy opis gromadzenia i używania informacji w Witrynach inter­ne­towych Webfleet oraz użycia plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o sposobie, w jaki Webfleet przetwarza informacje dotyczące użytkownika, a także na temat użycia plików cookies przez Webfleet, należy zapoznać się z oświad­czeniem o ochronie prywatności Webfleet dostępnym w witrynie inter­ne­towej https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/legal/genera­l-da­ta­-pro­tec­tio­n-re­gu­lation/.

6. Witryny internetowe podmiotów trzecich

Witryny internetowe Webfleet mogą zawierać odnośniki do Witryn inter­ne­towych podmiotów trzecich wyłącznie dla wygody użytkownika. Webfleet nie wspiera witryn inter­ne­towych podmiotów trzecich, nie monitoruje ich ani nie ma nad nimi żadnej kontroli, a strony te posiadają odrębne warunki korzystania i oświad­czenia o ochronie prywatności. Jeżeli użytkownik skorzysta z tych odnośników, opuści Witrynę internetową Webfleet. Webfleet nie ponosi odpowie­dzial­ności z tytułu treści ani polityk stron inter­ne­towych podmiotów trzecich, a użytkownik uzyskuje dostęp do takich Witryn inter­ne­towych podmiotów trzecich na własne ryzyko.

7. Usługi mobilne i dostęp za pośred­nictwem urządzeń przenośnych

Jeżeli Witryny internetowe Webfleet będą zawierać funkcje dostępne dla niektórych urządzeń mobilnych lub za pośred­nictwem połączenia z takim urządzeniem mobilnym (np. tethering), użytkownik potwierdza i zgadza się, że zasto­so­wanie będą mieć stawki i opłaty jego operatora, w tym w niektórych przypadkach, dodatkowe opłaty za tethering. Nie wszystkie usługi mobilne będą współ­pra­cować ze wszystkimi operatorami lub Produktami.

8. Zwolnienie z odpowie­dzial­ności

Użytkownik zobowiązuje się zabez­pieczyć i zwolnić z odpowie­dzial­ności Webfleet, jej jednostki stowa­rzy­szone, przed­sta­wi­cieli kierow­nictwa, dyrektorów, pracowników, agentów, licen­cjo­dawców i dostawców z tytułu wszelkich roszczeń, strat, zobowiązań, wydatków, odszkodowań i kosztów, w tym, między innymi, honorariów adwokackich bezpo­średnio lub pośrednio wynika­jących z użycia Witryn inter­ne­towych Webfleet przez użytkownika lub zachowania użytkownika związanego z Witrynami inter­ne­towymi Webfleet lub z innymi użytkow­nikami, bądź wszelkich naruszeń niniejszych Warunków korzystania, wszelkich przepisów prawa i praw podmiotów trzecich.

9. Wyłączenie odpowie­dzial­ności z tytułu gwarancji

Prosimy o dokładne zapoznanie się z infor­ma­cjami przed­sta­wionymi w tej sekcji. Ta sekcja zawiera informacje dotyczące odpowie­dzial­ności prawnej firmy Webfleet związanej z korzy­staniem z Witryn inter­ne­towych firmy Webfleet oraz treści zamiesz­czonych w tych witrynach.

Witryny internetowe Webfleet, w tym Treści Webfleet i Materiały Podmiotów Trzecich, które znajdują się na tych Witrynach inter­ne­towych Webfleet, są zapewniane w stanie, w jakim się znajdują, i bez żadnych gwarancji. W najszerszym zakresie dozwolonym obowią­zu­jącymi przepisami prawa Webfleet zrzeka się odpowie­dzial­ności z tytułu wszelkich wyraźnych lub dorozu­mianych gwarancji działania Witryn inter­ne­towych Webfleet i Treści Webfleet.

Webfleet nie składa żadnych oświadczeń dotyczących bezpie­czeństwa Witryn inter­ne­towych Webfleet. Użytkownik przyznaje i akceptuje, że wszelkie przesłane informacje mogą zostać przechwycone przez nieupo­waż­nione podmioty trzecie, a Webfleet nie gwarantuje ani nie obiecuje żadnych konkretnych wyników użycia Witryn inter­ne­towych Webfleet. Webfleet nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Witryny internetowe Webfleet będą działać w sposób nieprze­rwany lub bezbłędny, że błędy zostaną naprawione ani że Witryny internetowe Webfleet lub serwer udostęp­niający Witryny internetowe Webfleet będą wolne od wirusów bądź innych szkodliwych elementów.

W najszerszym zakresie dozwolonym obowią­zu­jącymi przepisami prawa Webfleet nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących użycia Treści Webfleet w Witrynach inter­ne­towych Webfleet w zakresie jej poprawności, dokładności, stosowności, przydat­ności, wiary­god­ności ani innych cech. Użytkownik rozumie i zgadza się, że pobiera Treści Webfleet lub w inny sposób uzyskuje do nich dostęp na własne ryzyko oraz że będzie ponosić wyłączną odpowie­dzialność za ich użycie i uszkodzenie swojego urządzenia, za pośred­nictwem którego uzyskuje dostęp do Witryn inter­ne­towych Webfleet, utratę danych lub inne wszelkiego rodzaju zniszczenia, które mogą z tego wynikać. Webfleet zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich Treści Webfleet oraz innych elementów używanych lub zawartych w Witrynach inter­ne­towych Webfleet w dowolnym czasie, bez powia­da­miania. Niektóre państwa nie dopuszczają możliwości ograni­czenia lub wyłączenia gwarancji, więc powyższe ograni­czenia mogą nie mieć zasto­so­wania do użytkownika.

10. Ograni­czenie odpowie­dzial­ności

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące sytuacji, w których firma Webfleet może ponosić odpowie­dzialność za szkody związane z wykorzy­staniem Witryn inter­ne­towych firmy Webfleet i znajdu­jących się tam treści. Informacje zawarte w tej sekcji nie wpływają na prawa użytkownika wynikające z obowią­zu­jących krajowych przepisów prawa.

Informacje zawarte w niniejszych Warunkach korzystania nie powodują wyłączenia lub ograni­czenia odpowie­dzial­ności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z niedbalstwa, umyślnego lub rażąco niedbałego przewi­nienia, oszustwa lub rozmyślnego wprowa­dzenia lub z tytułu dorozu­mianych gwarancji wskazanych w art. 12 do 15 Ustawy o sprzedaży towarów (Sale of Goods Act) z roku 1979 lub Ustawy o ochronie konsumentów (Consumer Protection Act) z 1987 roku, ani przysłu­gu­jących użytkow­nikowi praw z tytułu wadliwych produktów bądź produktów nieod­po­wia­da­jących opisowi, ani innej odpowie­dzial­ności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy obowią­zu­jącego prawa.

W związku z powyższym w największym zakresie dozwolonym przepisami prawa ani firma Webfleet, ani jej podmioty powiązane, dostawcy i/lub podwy­ko­nawcy nie ponoszą odpowie­dzial­ności wobec użytkownika ani wobec żadnych osób trzecich za jakie­kolwiek szkody bezpo­średnie, pośrednie, następcze ani wynikowe, w tym utraty zysków, utraty transakcji, przerwy w działal­ności, czy kontrak­towej, deliktowej (w tym także w przypadku zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób na podstawie lub w związku z poniższymi:

  • korzystanie lub brak dostępu do Witryn inter­ne­towych Webfleet;
  • wykorzy­stanie lub poleganie na dowolnych Treściach Webfleet wyświe­tlanych w Witrynach inter­ne­towych Webfleet;
  • utrata danych, informacji lub innej zawartości wynikające z dostępu, korzystania lub niemożności korzystania z Witryn inter­ne­towych Webfleet, w tym Treści Webfleet; lub
  • postę­po­wanie innych użytkow­ników (w trybie online lub offline) lub uczest­nictwo w wydarzeniu Webfleet.

Nawet jeśli firma Webfleet została poinfor­mowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Użytkownik ponosi całkowitą odpowie­dzialność z tytułu korzystania z Witryn inter­ne­towych Webfleet i Treści Webfleet. Jedynym dostępnym użytkow­nikowi środkiem prawnym przeciwko Webfleet z tytułu użycia Witryn inter­ne­towych Webfleet jest zaprze­stanie używania Witryn inter­ne­towych Webfleet.

Nie ponosimy odpowie­dzial­ności za jakie­kolwiek straty lub uszkodzenia spowodowane przez wirusa, atak DDoS ani inne zagrożenia techno­lo­giczne, które mogą infekować urządzenia, sprzęt, programy, dane lub inny materiał zastrzeżony w związku z korzy­staniem przez użytkownika z Witryn inter­ne­towych Webfleet lub z dowolnej powiązanej witryny inter­ne­towej oraz pobieranie Treści Webfleet.

Mając na uwadze powyższe, jeżeli Webfleet zostanie uznana za odpowie­dzialną w stosunku do użytkownika za szkody lub straty w jakikolwiek sposób powiązane z uzyskaniem przez użytkownika dostępu do Witryn inter­ne­towych Webfleet lub użyciem ich bądź niemoż­nością powyższego, całkowita odpowie­dzialność Webfleet za Witryny internetowe Webfleet z tytułu każdego roszczenia lub większej ich liczby nie przekroczy 350,00 USD. Obowią­zujące przepisy prawa mogą nie dopuszczać możliwości ograni­czenia lub wyłączenia odpowie­dzial­ności bądź odszko­do­wania za szkody, więc powyższe ograni­czenie może nie mieć zasto­so­wania do użytkownika.

W związku z dostar­czeniem Produktu(-ów) do użytkownika mogą obowiązywać różne ograni­czenia i wyłączenia odpowie­dzial­ności, które zostaną określone w Warunkach ogólnych: https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/legal/terms/.

11. Prawo właściwe i jurysdykcja

Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem USA lub Kanady, zgadza się, że niniejsze Warunki korzystania oraz Treści Webfleet podlegają we wszystkich aspektach przepisom prawa stanu Nowy Jork, w USA, z wyłączeniem mocy obowią­zu­jącej przepisów dotyczących wyboru prawa, a także że wszelkie spory, roszczenia, postę­po­wania prawne bezpo­średnio lub pośrednio związane z Warunkami korzystania lub Treścią Webfleet będą rozstrzygane indywi­du­alnie, bez uciekania się do pozwów grupowych w jakiej­kolwiek formie i wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych zloka­li­zo­wanych w mieście Nowy Jork, stanie Nowy Jork, w USA.

Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem innego kraju niż USA lub Kanada, wszelkie spory, roszczenia, postę­po­wania prawne bezpo­średnio lub pośrednio związane z Warunkami korzystania lub Treścią Webfleet będą podlegać prawu Holandii, z wyłączeniem mocy obowią­zu­jącej zasad kolizyjnych, które skutko­wałyby zasto­so­waniem prawa innej jurysdykcji, i będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Amsterdamie, w Holandii. Konwencja Narodów Zjedno­czonych w sprawie umów o między­na­ro­dowej sprzedaży towarów z 1980 r. nie ma zasto­so­wania do Witryn inter­ne­towych Webfleet ani niniejszych Warunków korzystania i jest niniejszym wyraźnie wyłączona.

12. Różne

Z wyjątkiem przypadków zabro­nionych obowią­zu­jącymi przepisami prawa wszelkie powództwa lub roszczenia użytkownika dotyczące Witryn inter­ne­towych Webfleet muszą zostać wniesione w terminie jednego (1) roku od chwili powstania roszczenia.

Odstąpienie przez Webfleet od egzekwo­wania ścisłego wykonania dowolnego z postanowień Warunków korzystania nie będzie uznane za zrzeczenie się jakie­go­kolwiek posta­no­wienia lub prawa. Ani tryb postę­po­wania między stronami, ani praktyki handlowe nie stanowią postawy modyfikacji niniejszych Warunków korzystania. Webfleet może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Warunków korzystania na dowolny podmiot w dowolnym czasie, bez powia­da­miania użytkownika.

13. Klauzula salwa­to­ryjna

W przypadku uznania jakie­go­kolwiek posta­no­wienia Warunków korzystania za nieważne, pozostała ich część pozostanie wykonalna. W przypadku uznania dowolnego posta­no­wienia Warunków korzystania za niezgodne z prawem, bezsku­teczne lub niewy­ko­nalne, posta­no­wienie takie uznaje się za rozdzielne, a pozostałe posta­no­wienia pozostają ważne i wykonalne.

14. Pytania i uwagi

W przypadku pytań, sugestii, skarg lub uwag dotyczących Witryn inter­ne­towych Webfleet lub niniejszych Warunków korzystania lub w przypadku chęci kontaktu z Webfleet z dowolnego powodu prosimy przesłać wiadomość elektro­niczną przez stronę https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/support/.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.