Informacje prawne

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Lista definicji

Produkt
Wszelkie zakupione produkty Webfleet Solutions.
Warunki ogólne
Warunki ogólne firmy Webfleet Solutions dostępne są na stronie https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/legal/terms/.
Warunki korzystania
Niniejsze Warunki korzystania z witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions.
Materiały podmiotów trzecich
Treści, kody oprogra­mo­wania, dane, informacje, funkcje, inna zawartość i algorytmy udzielone na licencji lub w inny sposób udostęp­nione na rzecz Webfleet Solutions.
Treści Webfleet Solutions
Wszelkie informacje, teksty, pliki, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięki, muzyka, filmy, funkcje interak­tywne, funkcjo­nal­ności lub inne podobne materiały udostęp­nione przez Webfleet Solutions.
Witryny internetowe Webfleet Solutions
Wszelkie witryny internetowe udostęp­nione przez Webfleet Solutions użytkow­nikowi bez koniecz­ności wcześniejszej rejestracji lub logowania, w tym między innymi https://www.webfleet.com.
Użytkownik
Każdy użytkownik Witryny internetowe Webfleet Solutions.

1. Zakres

W tej sekcji przed­sta­wiono informacje, kiedy niniejsze Warunki korzystania mają zasto­so­wanie oraz co obejmują.

Niniejsze Warunki korzystania mają zasto­so­wanie do Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions i zawierają prawa, obowiązki i ograni­czenia dotyczące korzystania z Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions.

Kontynuując korzystanie z niniejszej Witryny inter­ne­towej Webfleet Solutions, użytkownik akceptuje wszystkie posta­no­wienia niniejszych Warunków korzystania oraz wszelkie zmiany i dodatki do nich i jest nimi związany.

Webfleet Solutions może wprowadzić zmiany do niniejszych Warunków korzystania w dowolnym czasie, także bez wcześniej­szego powia­do­mienia. Zmiany te staną się skuteczne z chwilą umiesz­czenia ich w Witrynach inter­ne­towych Webfleet Solutions. Prosimy regularnie sprawdzać Witryny internetowe Webfleet Solutions. Kontynuacja korzystania z Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions przez użytkownika będzie uznana za akceptację zmienionych Warunków.

2. Uwagi ogólne

W tej sekcji znajdują się uwagi ogólne, które pozwolą lepiej zrozumieć Warunki korzystania z Witryn inter­ne­towych firmy Webfleet Solutions.

PRZED SKORZY­STANIEM Z WITRYN INTER­NE­TOWYCH Webfleet Solutions PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI KORZYSTANIA.

Witryny internetowe Webfleet Solutions to witryny obsługiwane przez TT Telematics USA Inc., w przypadku użytkow­ników zamiesz­kałych w USA lub Kanadzie, albo przez Bridgestone Mobility Solutions B.V., w przypadku użytkow­ników zamiesz­kałych w innych miejscach.

Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem USA lub Kanady, niniejsze Warunki korzystania są zawierane między użytkow­nikiem a TT Telematics USA Inc., spółką zareje­strowaną w stanie Delaware, 100 Summit Drive, Burlington, MA 01803, USA,; w pozostałych przypadkach niniejsza umowa dotycząca Warunków korzystania jest zawierana między użytkow­nikiem a Bridgestone Mobility Solutions B.V., prywatną spółka z ograniczoną odpowie­dzial­nością, z siedzibą w Amsterdamie, pod adresem Beetho­ven­straat 503, 1083 HK Amsterdam, Holandia, wpisaną do rejestru handlowego Izby Handlowej w Holandii pod numerem 61185787, posiadająca nr VAT NL 8542.44.797.B01. (w obu przypadkach jest to firma Webfleet Solutions).

Uzyskując dostęp do Witryny inter­ne­towej Webfleet Solutions i korzystając z niej, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami korzystania, rozumie je oraz zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Warunków i obowią­zu­jących przepisów prawa, niezależnie od tego czy posiada w Webfleet Solutions zareje­strowane konto.

Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków korzystania, nie powinien używać Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions. Zakupy dokonywane poprzez Witryny internetowe Webfleet Solutions mogą być objęte dodatkowymi warunkami, w tym Warunkami ogólnymi https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/legal/terms/, a użytkownik może mieć obowiązek dokonania wyraźnej akceptacji takich dodatkowych warunków. Takie dodatkowe warunki mogą stanowić dodatek do niniejszych Warunków korzystania lub — w zakresie, w jakim będą niezgodne z treścią lub intencjami niniejszych Warunków korzystania — takie dodatkowe warunki będą zastępować niniejsze Warunki korzystania.

Użytkownik zgadza się, że wszelkie zawia­do­mienia, umowy, ujawnione informacje lub komunikaty, które Webfleet Solutions prześle mu drogą elektro­niczną w trakcie korzystania przez użytkownika z Witryny inter­ne­towej, będą spełniały wszelkie wymogi prawne dotyczące komunikacji.

Chociaż firma Webfleet Solutions podjęła starania, by zapewnić dokładność informacji w Witrynach inter­ne­towych Webfleet Solutions, Webfleet Solutions nie przyjmuje za to żadnej odpowie­dzial­ności. Te Witryny internetowe Webfleet Solutions i Treści Webfleet Solutions są zapewniane w stanie w jakim się znajdują i w jakim są dostępne. Witryny internetowe Webfleet Solutions mogą być okresowo aktuali­zowane i Treści Webfleet Solutions mogą być zmieniane w dowolnym czasie. Witryny internetowe Webfleet Solutions mogą zawierać odniesienia do konkretnych Treści Webfleet Solutions, które mogą być niedostępne lub mogą nie być dostępne w danym czasie w danym kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy skontak­tować się z naszym przed­sta­wi­cielem.

3. Ograni­czenia użytkowania

Warto zapoznać się z niniejszymi warunkami, aby zrozumieć sposób, w jaki można legalnie korzystać z Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions.

Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions i Treści Webfleet Solutions można używać wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać ani nie usuwać żadnych uwag na temat własności z materiałów pobranych, wydru­ko­wanych lub uzyskanych w inny sposób z Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, kopiować, tłumaczyć, nadawać, wykonywać, odtwarzać, rozpo­wszechniać, umieszczać w ramkach, repro­du­kować, publikować ponownie, pobierać, wyświetlać, udostępniać, trans­mi­tować ani nie sprzedawać żadnych treści dostępnych za pośred­nictwem Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions.

Użytkownik nie może: (i) modyfikować, przerabiać, edytować, łączyć ani w inny sposób zmieniać wyników wyszu­ki­wania w formacie lub kolejności, w jakich są dostarczane użytkow­nikowi za pośred­nictwem Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions, co obejmuje modyfi­ko­wanie, przera­bianie, edytowanie lub inną zmianę znaków handlowych wyświe­tlanych w ramach wyników wyszu­ki­wania; (ii) łączyć ani mieszać wyników wyszu­ki­wania z żadnymi innymi wynikami usług wyszu­ki­wania, w tym Lokalnego Wyszu­ki­wania Google; (ii) odsprze­dawać, komer­cja­li­zować, sprzedawać za pośred­nictwem agencji ani w inny sposób czerpać żadnych przychodów, bezpo­średnio lub pośrednio, ani pozwalać podmiotom trzecim na czerpanie przychodów z wyników wyszu­ki­wania; (iv) podejmować jakich­kolwiek działań zapobie­ga­jących, uniemoż­li­wia­jących, zakłó­ca­jących lub w inny sposób utrud­nia­jących zdolności Webfleet Solutions do obliczenia przychodów z reklam osiągniętych dzięki wynikom wyszu­ki­wania.

Użytkownik zobowiązuje się do nieużywania Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions w sposób, który mógłby zakłócić prawa podmiotów trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się do nieużywania żadnych metod eksploracji danych, robotów, metody scraping (w tym metody screen scraping) ani analo­gicznych metod gromadzenia danych. Użytkownik zobowiązuje się do niepodej­mo­wania żadnych działań, które mogą narazić bezpie­czeństwo Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions, uniemoż­liwić dostęp innym osobom do Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions lub w inny sposób uszkodzić Witryny internetowe Webfleet Solutions lub Treści Webfleet Solutions.

Webfleet Solutions zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania dostępu użytkownika do Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions, jeżeli Webfleet Solutions stwierdzi — wedle własnego uznania — że użytkownik naruszył niniejsze Warunki korzystania.

4. Własność intelek­tualna

Dowiedz się, w jaki sposób treści z Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions są chronione prawami autorskimi. Więcej szcze­gó­łowych informacji dotyczących własności intelek­tu­alnej można znaleźć w sekcji Własność intelek­tualna.

Wszelkie prawa własności intelek­tu­alnej do Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions stanowią własność Webfleet Solutions, jej jednostek stowa­rzy­szonych i jej licen­cjo­dawców, co obejmuje (między innymi) materiały chronione prawem autorskim, znakami towarowymi lub prawami z patentów. Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe (np. nazwa Webfleet Solutions i logo przed­sta­wiające dwie dłonie) są własnością Webfleet Solutions N.V. i jej jednostek stowa­rzy­szonych, są przez nie zareje­strowane lub licen­cjo­nowane. Wszelkie treści znajdujące się w Witrynach inter­ne­towych Webfleet Solutions stanowią dzieło zbiorowe zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjedno­czonych lub Holandii oraz zgodnie z przepisami praw autorskich innych państw i stanowią własność Webfleet Solutions. Wszystkie prawa są zastrzeżone. Żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie będzie traktowane jako udzielenie użytkow­nikowi licencji na prawa własności intelek­tu­alnej.

5. Prywatność i pliki cookie

Nasza polityka prywatności włączona do niniejszych Warunków korzystania przez odniesienie zawiera dalszy opis gromadzenia i używania informacji w Witrynach inter­ne­towych Webfleet Solutions oraz użycia plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o sposobie, w jaki Webfleet Solutions przetwarza informacje dotyczące użytkownika, a także na temat użycia plików cookies przez Webfleet Solutions, należy zapoznać się z oświad­czeniem o ochronie prywatności Webfleet Solutions dostępnym w witrynie inter­ne­towej https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/legal/genera­l-da­ta­-pro­tec­tio­n-re­gu­lation/.

6. Witryny internetowe podmiotów trzecich

Witryny internetowe Webfleet Solutions mogą zawierać odnośniki do Witryn inter­ne­towych podmiotów trzecich wyłącznie dla wygody użytkownika. Webfleet Solutions nie wspiera witryn inter­ne­towych podmiotów trzecich, nie monitoruje ich ani nie ma nad nimi żadnej kontroli, a strony te posiadają odrębne warunki korzystania i oświad­czenia o ochronie prywatności. Jeżeli użytkownik skorzysta z tych odnośników, opuści Witrynę internetową Webfleet Solutions. Webfleet Solutions nie ponosi odpowie­dzial­ności z tytułu treści ani polityk stron inter­ne­towych podmiotów trzecich, a użytkownik uzyskuje dostęp do takich Witryn inter­ne­towych podmiotów trzecich na własne ryzyko.

7. Usługi mobilne i dostęp za pośred­nictwem urządzeń przenośnych

Jeżeli Witryny internetowe Webfleet Solutions będą zawierać funkcje dostępne dla niektórych urządzeń mobilnych lub za pośred­nictwem połączenia z takim urządzeniem mobilnym (np. tethering), użytkownik potwierdza i zgadza się, że zasto­so­wanie będą mieć stawki i opłaty jego operatora, w tym w niektórych przypadkach, dodatkowe opłaty za tethering. Nie wszystkie usługi mobilne będą współ­pra­cować ze wszystkimi operatorami lub Produktami.

8. Zwolnienie z odpowie­dzial­ności

Użytkownik zobowiązuje się zabez­pieczyć i zwolnić z odpowie­dzial­ności Webfleet Solutions, jej jednostki stowa­rzy­szone, przed­sta­wi­cieli kierow­nictwa, dyrektorów, pracowników, agentów, licen­cjo­dawców i dostawców z tytułu wszelkich roszczeń, strat, zobowiązań, wydatków, odszkodowań i kosztów, w tym, między innymi, honorariów adwokackich bezpo­średnio lub pośrednio wynika­jących z użycia Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions przez użytkownika lub zachowania użytkownika związanego z Witrynami inter­ne­towymi Webfleet Solutions lub z innymi użytkow­nikami, bądź wszelkich naruszeń niniejszych Warunków korzystania, wszelkich przepisów prawa i praw podmiotów trzecich.

9. Wyłączenie odpowie­dzial­ności z tytułu gwarancji

Prosimy o dokładne zapoznanie się z infor­ma­cjami przed­sta­wionymi w tej sekcji. Ta sekcja zawiera informacje dotyczące odpowie­dzial­ności prawnej firmy Webfleet Solutions związanej z korzy­staniem z Witryn inter­ne­towych firmy Webfleet Solutions oraz treści zamiesz­czonych w tych witrynach.

Witryny internetowe Webfleet Solutions, w tym Treści Webfleet Solutions i Materiały Podmiotów Trzecich, które znajdują się na tych Witrynach inter­ne­towych Webfleet Solutions, są zapewniane w stanie, w jakim się znajdują, i bez żadnych gwarancji. W najszerszym zakresie dozwolonym obowią­zu­jącymi przepisami prawa Webfleet Solutions zrzeka się odpowie­dzial­ności z tytułu wszelkich wyraźnych lub dorozu­mianych gwarancji działania Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions i Treści Webfleet Solutions.

Webfleet Solutions nie składa żadnych oświadczeń dotyczących bezpie­czeństwa Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions. Użytkownik przyznaje i akceptuje, że wszelkie przesłane informacje mogą zostać przechwycone przez nieupo­waż­nione podmioty trzecie, a Webfleet Solutions nie gwarantuje ani nie obiecuje żadnych konkretnych wyników użycia Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions. Webfleet Solutions nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Witryny internetowe Webfleet Solutions będą działać w sposób nieprze­rwany lub bezbłędny, że błędy zostaną naprawione ani że Witryny internetowe Webfleet Solutions lub serwer udostęp­niający Witryny internetowe Webfleet Solutions będą wolne od wirusów bądź innych szkodliwych elementów.

W najszerszym zakresie dozwolonym obowią­zu­jącymi przepisami prawa Webfleet Solutions nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących użycia Treści Webfleet Solutions w Witrynach inter­ne­towych Webfleet Solutions w zakresie jej poprawności, dokładności, stosowności, przydat­ności, wiary­god­ności ani innych cech. Użytkownik rozumie i zgadza się, że pobiera Treści Webfleet Solutions lub w inny sposób uzyskuje do nich dostęp na własne ryzyko oraz że będzie ponosić wyłączną odpowie­dzialność za ich użycie i uszkodzenie swojego urządzenia, za pośred­nictwem którego uzyskuje dostęp do Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions, utratę danych lub inne wszelkiego rodzaju zniszczenia, które mogą z tego wynikać. Webfleet Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich Treści Webfleet Solutions oraz innych elementów używanych lub zawartych w Witrynach inter­ne­towych Webfleet Solutions w dowolnym czasie, bez powia­da­miania. Niektóre państwa nie dopuszczają możliwości ograni­czenia lub wyłączenia gwarancji, więc powyższe ograni­czenia mogą nie mieć zasto­so­wania do użytkownika.

10. Ograni­czenie odpowie­dzial­ności

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące sytuacji, w których firma Webfleet Solutions może ponosić odpowie­dzialność za szkody związane z wykorzy­staniem Witryn inter­ne­towych firmy Webfleet Solutions i znajdu­jących się tam treści. Informacje zawarte w tej sekcji nie wpływają na prawa użytkownika wynikające z obowią­zu­jących krajowych przepisów prawa.

Informacje zawarte w niniejszych Warunkach korzystania nie powodują wyłączenia lub ograni­czenia odpowie­dzial­ności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z niedbalstwa, umyślnego lub rażąco niedbałego przewi­nienia, oszustwa lub rozmyślnego wprowa­dzenia lub z tytułu dorozu­mianych gwarancji wskazanych w art. 12 do 15 Ustawy o sprzedaży towarów (Sale of Goods Act) z roku 1979 lub Ustawy o ochronie konsumentów (Consumer Protection Act) z 1987 roku, ani przysłu­gu­jących użytkow­nikowi praw z tytułu wadliwych produktów bądź produktów nieod­po­wia­da­jących opisowi, ani innej odpowie­dzial­ności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy obowią­zu­jącego prawa.

W związku z powyższym w największym zakresie dozwolonym przepisami prawa ani firma Webfleet Solutions, ani jej podmioty powiązane, dostawcy i/lub podwy­ko­nawcy nie ponoszą odpowie­dzial­ności wobec użytkownika ani wobec żadnych osób trzecich za jakie­kolwiek szkody bezpo­średnie, pośrednie, następcze ani wynikowe, w tym utraty zysków, utraty transakcji, przerwy w działal­ności, czy kontrak­towej, deliktowej (w tym także w przypadku zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób na podstawie lub w związku z poniższymi:

  • korzystanie lub brak dostępu do Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions;
  • wykorzy­stanie lub poleganie na dowolnych Treściach Webfleet Solutions wyświe­tlanych w Witrynach inter­ne­towych Webfleet Solutions;
  • utrata danych, informacji lub innej zawartości wynikające z dostępu, korzystania lub niemożności korzystania z Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions, w tym Treści Webfleet Solutions; lub
  • postę­po­wanie innych użytkow­ników (w trybie online lub offline) lub uczest­nictwo w wydarzeniu Webfleet Solutions.

Nawet jeśli firma Webfleet Solutions została poinfor­mowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Użytkownik ponosi całkowitą odpowie­dzialność z tytułu korzystania z Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions i Treści Webfleet Solutions. Jedynym dostępnym użytkow­nikowi środkiem prawnym przeciwko Webfleet Solutions z tytułu użycia Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions jest zaprze­stanie używania Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions.

Nie ponosimy odpowie­dzial­ności za jakie­kolwiek straty lub uszkodzenia spowodowane przez wirusa, atak DDoS ani inne zagrożenia techno­lo­giczne, które mogą infekować urządzenia, sprzęt, programy, dane lub inny materiał zastrzeżony w związku z korzy­staniem przez użytkownika z Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions lub z dowolnej powiązanej witryny inter­ne­towej oraz pobieranie Treści Webfleet Solutions.

Mając na uwadze powyższe, jeżeli Webfleet Solutions zostanie uznana za odpowie­dzialną w stosunku do użytkownika za szkody lub straty w jakikolwiek sposób powiązane z uzyskaniem przez użytkownika dostępu do Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions lub użyciem ich bądź niemoż­nością powyższego, całkowita odpowie­dzialność Webfleet Solutions za Witryny internetowe Webfleet Solutions z tytułu każdego roszczenia lub większej ich liczby nie przekroczy 350,00 USD. Obowią­zujące przepisy prawa mogą nie dopuszczać możliwości ograni­czenia lub wyłączenia odpowie­dzial­ności bądź odszko­do­wania za szkody, więc powyższe ograni­czenie może nie mieć zasto­so­wania do użytkownika.

W związku z dostar­czeniem Produktu(-ów) do użytkownika mogą obowiązywać różne ograni­czenia i wyłączenia odpowie­dzial­ności, które zostaną określone w Warunkach ogólnych: https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/legal/terms/.

11. Prawo właściwe i jurysdykcja

Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem USA lub Kanady, zgadza się, że niniejsze Warunki korzystania oraz Treści Webfleet Solutions podlegają we wszystkich aspektach przepisom prawa stanu Nowy Jork, w USA, z wyłączeniem mocy obowią­zu­jącej przepisów dotyczących wyboru prawa, a także że wszelkie spory, roszczenia, postę­po­wania prawne bezpo­średnio lub pośrednio związane z Warunkami korzystania lub Treścią Webfleet Solutions będą rozstrzygane indywi­du­alnie, bez uciekania się do pozwów grupowych w jakiej­kolwiek formie i wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych zloka­li­zo­wanych w mieście Nowy Jork, stanie Nowy Jork, w USA.

Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem innego kraju niż USA lub Kanada, wszelkie spory, roszczenia, postę­po­wania prawne bezpo­średnio lub pośrednio związane z Warunkami korzystania lub Treścią Webfleet Solutions będą podlegać prawu Holandii, z wyłączeniem mocy obowią­zu­jącej zasad kolizyjnych, które skutko­wałyby zasto­so­waniem prawa innej jurysdykcji, i będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Amsterdamie, w Holandii. Konwencja Narodów Zjedno­czonych w sprawie umów o między­na­ro­dowej sprzedaży towarów z 1980 r. nie ma zasto­so­wania do Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions ani niniejszych Warunków korzystania i jest niniejszym wyraźnie wyłączona.

12. Różne

Z wyjątkiem przypadków zabro­nionych obowią­zu­jącymi przepisami prawa wszelkie powództwa lub roszczenia użytkownika dotyczące Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions muszą zostać wniesione w terminie jednego (1) roku od chwili powstania roszczenia.

Odstąpienie przez Webfleet Solutions od egzekwo­wania ścisłego wykonania dowolnego z postanowień Warunków korzystania nie będzie uznane za zrzeczenie się jakie­go­kolwiek posta­no­wienia lub prawa. Ani tryb postę­po­wania między stronami, ani praktyki handlowe nie stanowią postawy modyfikacji niniejszych Warunków korzystania. Webfleet Solutions może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Warunków korzystania na dowolny podmiot w dowolnym czasie, bez powia­da­miania użytkownika.

13. Klauzula salwa­to­ryjna

W przypadku uznania jakie­go­kolwiek posta­no­wienia Warunków korzystania za nieważne, pozostała ich część pozostanie wykonalna. W przypadku uznania dowolnego posta­no­wienia Warunków korzystania za niezgodne z prawem, bezsku­teczne lub niewy­ko­nalne, posta­no­wienie takie uznaje się za rozdzielne, a pozostałe posta­no­wienia pozostają ważne i wykonalne.

14. Pytania i uwagi

W przypadku pytań, sugestii, skarg lub uwag dotyczących Witryn inter­ne­towych Webfleet Solutions lub niniejszych Warunków korzystania lub w przypadku chęci kontaktu z Webfleet Solutions z dowolnego powodu prosimy przesłać wiadomość elektro­niczną przez stronę https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/support/.

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz