Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych użytkow­ników jest dla nas ważna. W związku z tym przetwa­rzamy dane osobowe użytkow­ników (w skrócie „dane”) wyłącznie zgodnie z przepisami prawa UE. W niniejszej polityce prywatności chcie­li­byśmy poinfor­mować użytkownika o przetwa­rzaniu jego danych w naszej organizacji oraz o roszcze­niach i prawach dotyczących ochrony danych, do których użytkownik jest uprawniony zgodnie z art. 13 europej­skiego ogólnego rozpo­rzą­dzenia o ochronie danych (RODO).

 1. Kto jest odpowie­dzialny za przetwa­rzanie danych i z kim można się skontak­tować?

  Admini­strator danych

  Bridgestone Mobility Solutions B.V.
  Beethovenstraat 503, 1083 HK
  Amsterdam, Netherlands
  +31 20 808 0758

  Inspektor ochrony danych

  Bridgestone Mobility Solutions B.V
  C/O Legal Department
  Beethovenstraat 503, 1083 HK
  Amsterdam, Netherlands
  E-Mail: digitaltrust@webfleet.com

  Osoby będące organami rządowymi lub organami ścigania

  Bridgestone Mobility Solutions B.V
  C/O Legal Department
  Beethovenstraat 503, 1083 HK
  Amsterdam, Netherlands
 2. Obsługa przetwa­rzania danych osobowych

  W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej dane są przetwa­rzane?

  Przetwa­rzamy dane użytkownika zgodnie z obowią­zu­jącymi przepisami o ochronie danych, w tym między innymi z unijnym ogólnym rozpo­rzą­dzeniem o ochronie danych (RODO), brytyjskim RODO i szwajcarską ustawą o ochronie danych.

  W celu wypełnienia zobowiązań (przed)umownych (art. 6 ust. 1 (b) RODO):

  Przetwa­rzanie danych użytkownika odbywa się w celu realizacji umowy podczas inicjowania współpracy i wykonywania umów z użytkow­nikiem.

  W celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 (b) RODO):

  Platforma Webfleet

  Jeśli w pojeździe zostało skonfi­gu­rowane połączenie z usługami Webfleet, podczas jego używania zbierane będą informacje potrzebne do działania usługi Webfleet i innego sprzętu Webfleet zainsta­lo­wanego w pojeździe.

  Przez cały czas zbierane są następujące informacje: lokalizacja pojazdu, dane dotyczące przecią­żenia/przyśpie­szenia, dane dotyczące silnika, takie jak zużycie paliwa, pozycja zaworów, prędkość obrotowa oraz wartość drogomierza. Dokładny rodzaj zbieranych danych zależy od sprzętu zainsta­lo­wanego w pojeździe.

  Strona zamawiająca usługę decyduje o celu, w jakim będą te informacje w przyszłości wykorzy­stane, kto będzie miał do nich dostęp i jak długo będą one przecho­wywane. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontak­tować się ze stroną zamawiającą usługę. Zwykle jest to właściciel lub leasin­go­biorca samochodu.

  Webfleet wykorzy­stuje oprogra­mo­wanie Mixpanel do zbierania informacji o sposobie korzystania z oprogra­mo­wania, witryn i aplikacji Webfleet. Informacje o użytkowaniu gromadzone przez Webfleet mogą zawierać informacje o pozycji, ale nie zawierają żadnych informacji wprowa­dzonych lub przesłanych przez użytkownika. Firma Webfleet zawarła umowę z Mixpanel, która ogranicza informacje użytkownika do wykorzy­stania wyłącznie przez Webfleet, a nie przez Mixpanel w jakim­kolwiek innym celu, takim jak reklama.

  Aplikacje mobilne Webfleet: Webfleet Mobile, Webfleet Logbook, Webfleet Vehicle Check i Webfleet Work App (Aplikacje)

  Aby korzystać z aplikacji, urządzenie Webfleet LINK musi być obecne i aktywne w pojeździe. Urządzenie Webfleet LINK stale gromadzi dane z pojazdu w celu tworzenia raportów i informacji zwrotnych na temat podróży, zachowania podczas jazdy i stanu technicznego pojazdu. Te dane pojazdu są łączone z infor­ma­cjami o pozycji z czujnika GPS w urządzeniu Webfleet LINK i znacznikiem czasu, dzięki czemu wszystkie zdarzenia i raporty można dopasować do lokalizacji i czasu. Aby zapewnić użytkow­nikowi taką informację zwrotną, informacje te są przesyłane do serwerów Webfleet przy użyciu połączenia danych zapew­nionego w urządzeniu Webfleet LINK. Dane są przecho­wywane w Webfleet w powiązaniu z kontem kontro­lo­wanym przez menedżera floty. Kierownik floty w danej firmie (lub pracodawca) to organizacja wspierająca użytkowanie pojazdu lub właściciel pojazdu i zazwyczaj może być również firmą zarzą­dzającą flotą (bądź jej częścią), leasingową lub wypoży­czalnią, importerem samochodów, dealerem lub producentem.

  Aplikacje stale wysyłają dane do serwerów Webfleet i pobierają je z nich, jeśli użytkownik zezwoli na korzystanie z połączenia inter­ne­towego smartfona. Aplikacje będą raportować i prezentować zebrane dane w graficznym interfejsie użytkownika na smartfonie.

  Informacje gromadzone przez urządzenie Webfleet LINK i Aplikacje

  Urządzenie Webfleet LINK i aplikacje będą gromadzić następujące informacje:

  • Data, czas i lokalizacja.
  • Informacje pozwalające na identy­fi­kację użytkownika, pojazdu, urządzenia i smartfonu.
  • Informacje związane z pojazdem i sposobem jego prowadzenia, takie jak czas rozpoczęcia i zakończenia jazdy, odczyty drogomierza, czas przestoju, prędkość i rozkład prędkości, przejechany dystans, hamowanie, pokonywane zakręty, przyśpie­szenie, poziom i status akumulatora, naładowanie silnika, poziomy przepustnicy silnika, użycie tempomatu, toczenie pojazdu, zużycie paliwa, poziom paliwa, konieczność konserwacji oraz komunikaty dotyczące stanu technicznego generowane przez wewnętrzne systemy diagno­styczne pojazdu.
  • Informacje dla celów diagno­stycznych, takie jak wersje oprogra­mo­wania, rodzaje urządzeń, przerwy w zasilaniu i dzienniki błędów.
  • Informacje, takie jak lokalizacja i kierunek jazdy pojazdu, mogą być wykorzy­stywane w razie wypadku lub kradzieży.

  Jak wykorzy­stywane są dane użytkownika

  Kierownik floty określa cele, do jakich będą wykorzy­stywane informacje zebrane z pojazdu i Aplikacji, kto będzie miał do nich dostęp i jak długo te informacje będą przecho­wywane. Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z infor­ma­cjami dostar­czonymi przez kierownika floty.

  Inni kierowcy pojazdu

  Jeśli użytkownik udostępnia pojazd wyposażony w urządzenie Webfleet LINK innym kierowcom, jest on odpowie­dzialny za poinfor­mo­wanie tych kierowców, że dane dotyczące jazdy i pojazdu są gromadzone z pojazdu oraz że użytkownik i kierownik floty mają dostęp do raportów dotyczących tych informacji.

  Informacje dostępne wyłącznie na smartfonie

  Urządzenie Webfleet LINK wysyła dodatkowe informacje do smartfona podczas działania aplikacji, na przykład szczegółowy przepływ parametrów odczy­ty­wanych w czasie rzeczy­wistym z pojazdu, w tym prędkość, obroty silnika, temperatura silnika, obciążenie silnika i poziom paliwa w zbiorniku i inne, dzięki czemu informacje te mogą być wyświetlane w aplikacjach. Te szczegółowe informacje nie są przecho­wywane w smartfonie.

  Konto aplikacji użytkownika

  Dane uwierzy­tel­niające użytkownika Aplikacji zostaną przekazane przez kierownika floty. Webfleet zaleca wykonanie nastę­pu­jących czynności:

  • Należy zmienić hasło po pierwszym zalogowaniu
  • Należy dbać o poufność danych logowania
  • Należy użyć bezpiecznego hasła, które nie jest używane w innym miejscu

  Konto użytkownika służy do zapewnienia mu dostępu do danych przecho­wy­wanych na serwerach Webfleet. Informacje te są przecho­wywane wraz z danymi konta przez cały okres istnienia konta lub do momentu, aż kierownik floty zadecyduje inaczej.

  Kiedy dane są przesyłane na nasze serwery

  Urządzenie Webfleet LINK automa­tycznie przesyła zebrane dane do Webfleet. Będzie to mieć miejsce często, zazwyczaj co minutę.

  Wykorzy­sty­wanie informacji o lokalizacji

  W Aplikacjach dostępne są określone ustawienia prywatności dotyczące lokalizacji, które umożliwiają włączanie i wyłączanie różnych sposobów wykorzy­stania danych o lokalizacji. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u kierownika floty.

  Należy także pamiętać, że podczas użytkowania smartfon może również uruchamiać programy systemu opera­cyjnego lub inne aplikacje albo używać sieci komuni­ka­cyjnych, które gromadzą, przesyłają lub zapisują informacje osobiste oraz pozycję użytkownika. Webfleet nie ma na to wpływu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z infor­ma­cjami i ustawie­niami dostar­czonymi przez operatora sieci komórkowej oraz dostawców systemu i aplikacji.

  W celu wypełnienia zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 (c) RODO):

  Przetwa­rzanie danych użytkownika jest niezbędne w celu wypełnienia różnych zobowiązań prawnych, np. obowią­zu­jącego kodeksu handlowego lub podatkowego.

  W celu ochrony uzasad­nionych interesów (art. 6 ust. 1 (f) RODO):

  W oparciu o wyważenie interesów przetwa­rzanie danych może odbywać się poza faktyczną realizacją umowy w celu ochrony naszych uzasad­nionych interesów lub interesów stron trzecich. Przetwa­rzanie danych w celu zabez­pie­czenia uzasad­nionych interesów ma miejsce na przykład w nastę­pu­jących przypadkach:

  • Środki do zarządzania biznesem i dalszego rozwoju usług i produktów;
  • Prowadzenie bazy danych klientów obejmującej całą firmę w celu poprawy obsługi klienta;
  • w kontekście ścigania sądowego

  Kontakt drogą elektro­niczną

  Korzystając z poczty elektro­nicznej do komunikacji z Webfleet i jej pracow­nikami przy użyciu adresu e-mail w domenie @Webfleet.com, użytkownik wymienia dane osobowe. Obejmuje ona wykorzy­stywane adresy e-mail, zawartość wysyłanych lub otrzy­my­wanych wiadomości oraz metadane związane z wymianą wiadomości. Webfleet przechowuje dane e-mail tak długo, jak długo istnieje skrzynka e-mail powiązana z adresem e-mail w domenie @Webfleet.com. Zdarza się, że nasi pracownicy zachowują wymianę wiadomości lub ich części na potrzeby ewidencji lub archi­wi­zacji. Webfleet usuwa skrzynkę e-mail pracownika Webfleet w ciągu 3 miesięcy od zakończenia zatrud­nienia. Pracownicy Webfleet mogą również usuwać pojedyncze wiadomości e-mail ze swojej skrzynki e-mail. Niezależnie od tego Webfleet przechowuje kopie wszystkich wiadomości e-mail w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych przez co najmniej 15 lat.

  Kontakt telefo­niczny

  Gdy użytkownik dzwoni do Webfleet, czasami nagrywamy rozmowę w celach eduka­cyjnych i instruk­ta­żowych lub w celu zareje­stro­wania szczegółów związanych z trans­ak­cjami sprzedaży. Poinfor­mujemy użytkownika z wyprze­dzeniem o naszym zamiarze rejestracji rozmów i zaoferujemy możliwość rezygnacji. Jeśli jednak użytkownik zrezygnuje, w zależności od okolicz­ności, możemy nie być w stanie mu pomóc. Wyjaśnimy tę kwestię użytkow­nikowi w stosownych okolicz­no­ściach. Webfleet przechowuje nagrania przez okres maksymalnie 3 miesięcy do celów instruk­ta­żowych. Nagrania związane z trans­ak­cjami sprzedaży przecho­wujemy maksymalnie 10 lat.

  Kontakt osobisty

  Gdy użytkownik odwiedza Webfleet, poprosimy go o podanie w naszym elektro­nicznym systemie zarządzania odwie­dza­jącymi jego danych kontak­towych, takich jak imię i nazwisko, firma lub organizacja, którą repre­zentuje, adres e-mail oraz informacje o tym, kogo odwiedza on w Webfleet. Informacje te wykorzy­stamy tylko w celu umożli­wienia tej wizyty (w tym w celu zapewnienia bezpie­czeństwa i ochrony). Dane gościa i jego wizyty usuwamy po upływie trzech miesięcy od tego wydarzenia.

  W zakresie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 (a) RODO):

  Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwa­rzanie swoich danych, np. w celu wysyłania newslet­terów lub materiałów promo­cyjnych.

  Kto otrzymuje moje dane?

  Jeśli korzystamy z usług usługodawcy w celu podprze­twa­rzania danych, pozostajemy odpowie­dzialni za ochronę danych użytkownika. Wszystkie podmioty przetwa­rzające są umownie zobowiązane do przetwa­rzania danych użytkownika w sposób poufny i wyłącznie w ramach świadczenia usługi. Podmioty przetwa­rzające dane na nasze zlecenie otrzymają dane użytkownika, jeśli będą ich potrzebować do realizacji swoich usług. Są to na przykład dostawcy usług IT, których potrze­bujemy do obsługi i zapewnienia bezpie­czeństwa naszego systemu IT.

  Dane użytkownika są przetwa­rzane w naszej bazie danych klientów. Baza danych klientów obsługuje poprawę jakości danych istnie­jących danych klientów (czyszczenie duplikatów, korekta adresu itp.).

  Jeśli istnieje obowiązek prawny i w kontekście postę­po­wania sądowego, odbiorcami danych użytkownika mogą być organy i sądy oraz audytorzy zewnętrzni.

  Informacje o prywatności usług stron trzecich są wymienione poniżej w Załączniku.

  Jak długo moje dane będą przecho­wywane?

  Przetwa­rzamy dane użytkownika do zakończenia relacji biznesowej lub do upływu obowią­zu­jących ustawowych okresów przecho­wy­wania (np. obowią­zu­jącego kodeksu handlowego, kodeksu podatkowego lub przepisów dotyczących czasu pracy); ponadto do zakończenia wszelkich sporów prawnych, w których dane są wymagane jako dowód.

  Czy dane osobowe są przeka­zywane do kraju trzeciego?

  Zasadniczo nie przeka­zujemy żadnych danych do krajów trzecich. W indywi­du­alnych przypadkach dane są przeka­zywane wyłącznie na podstawie decyzji Komisji Europej­skiej stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony, standar­dowych klauzul umownych, odpowiednich gwarancji lub wyraźnej zgody użytkownika.

 3. Jakie mam prawa do ochrony danych?

  Użytkownik ma prawo do informacji, sprosto­wania, usunięcia lub ograni­czenia przetwa­rzania przecho­wy­wanych danych, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwa­rzania, a także prawo do przeno­szenia danych oraz do złożenia skargi zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych w dowolnym momencie.

  Prawo dostępu

  Użytkownik może zażądać od nas informacji o tym, czy i w jakim zakresie przetwa­rzamy jego dane.

  Prawo do sprosto­wania

  Użytkownik ma prawo zażądać od nas poprawienia lub zaktu­ali­zo­wania jego danych, jeśli przetwa­rzamy je niepra­wi­dłowo lub w sposób niekom­pletny.

  Prawo do bycia zapomnianym

  Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych, jeśli wykorzy­stujemy je niezgodnie z prawem lub jeśli ich wykorzy­stanie nadmiernie narusza jego uzasadnione interesy. Należy pamiętać, że mogą istnieć czynniki opóźniające natych­mia­stowe usunięcie, takie jak wymogi prawne dotyczące przecho­wy­wania. Niezależnie od skorzy­stania przez użytkownika z prawa do usunięcia danych, usuniemy dane niezwłocznie i w całości, chyba że będziemy prawnie zobowiązani do ich przecho­wy­wania. Aby zapewnić trwałość prawa do bycia zapomnianym, będziemy nadal przetwarzać kluczowy identy­fi­kator, taki jak adres e-mail.

  Prawo do ograni­czenia przetwa­rzania

  Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograni­czenia przetwa­rzania jego danych, jeśli

  • użytkownik zakwe­stionuje dokładność danych przez okres, który pozwoli nam zwery­fi­kować dokładność danych.
  • przetwa­rzanie danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik odmawia ich usunięcia i zamiast tego żąda ograni­czenia ich wykorzy­sty­wania,
  • nie potrze­bujemy już danych do zamie­rzonego celu, ale nadal są one potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub
  • użytkownik sprzeciwił się przetwa­rzaniu danych.

  Prawo do przeno­szenia danych

  Użytkownik ma prawo zażądać od nas dostar­czenia mu danych, które nam przekazał, w ustruk­tu­ry­zo­wanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także ma prawo do przekazania takich danych innemu podmiotowi odpowie­dzialnemu bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że przetwa­rzamy te dane na podstawie odwołalnej zgody udzielonej przez użytkownika lub w celu wykonania umowy między nami, a przetwa­rzanie to odbywa się przy użyciu zauto­ma­ty­zo­wanych procedur. Jeśli jest to technicznie wykonalne, użytkownik może poprosić nas o przekazanie jego danych bezpo­średnio innej osobie odpowie­dzialnej.

  Prawo do wyrażenia sprzeciwu

  Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych w dowolnym momencie, jeśli przetwa­rzamy jego dane w oparciu o uzasadniony interes; dotyczy to również profi­lo­wania w oparciu o te przepisy. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych użytkownika, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwa­rzania zasługujące na ochronę, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika lub przetwa­rzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwa­rzaniu jego danych do celów marketingu bezpo­śred­niego bez podania przyczyny.

  Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

  Użytkownik ma prawo do złożenia skargi, jeśli uważa, że przetwa­rzamy jego dane z naruszeniem obowią­zu­jących przepisów o ochronie danych, w tym celu prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli wyjaśnić wszelkie pytania za pośred­nictwem informacji kontak­towych zawartych w niniejszej polityce. Oczywiście użytkownik ma również prawo do skontak­to­wania się z odpowie­dzialnym za niego organem nadzorczym, czyli odpowiednim krajowym urzędem ds. nadzoru nad ochroną danych. Jeśli użytkownik chce dochodzić wobec nas które­go­kolwiek z powyższych praw, powinien skontak­tować się z naszym inspektorem ochrony danych. W razie wątpliwości możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu potwier­dzenia tożsamości użytkownika.

  Prawo do wycofania zgody

  Jeśli przetwa­rzamy dane użytkownika na podstawie zgody, użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwa­rzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 4. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności, jeśli będzie to konieczne ze względu na nowe technologie. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na tej stronie.

 5. Załącznik I: Informacje o prywatności usług stron trzecich:

  Podmioty trzecieUsługaRodzaj / zakres przetwa­rzaniaCel / podstawa prawnaCzas przecho­wy­wania
  MicrosoftBing Ad Conversion Tracking

  Na naszej stronie inter­ne­towej zinte­gro­wa­liśmy reklamy Microsoft Advertising. Microsoft Advertising to usługa świadczona przez Microsoft Corporation w celu wyświe­tlania użytkow­nikom ukierun­ko­wanych reklam. Microsoft Advertising wykorzy­stuje pliki cookie i inne technologie przeglą­darki do oceny zachowania użytkow­ników i rozpo­zna­wania użytkow­ników.

  Microsoft Advertising gromadzi informacje o zachowaniu użytkow­ników w różnych witrynach inter­ne­towych. Informacje te są wykorzy­stywane do optyma­li­zacji trafności reklam. Ponadto Microsoft Advertising dostarcza ukierun­kowane reklamy oparte na profilach behawio­ralnych i lokalizacji geogra­ficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identy­fi­ka­cyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy.

  W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Microsoft Advertising, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Stany Zjednoczone.

  Korzystanie z reklam Microsoft opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

  Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europej­skiego Obszaru Gospo­dar­czego, w szcze­gól­ności do USA. Przeka­zy­wanie danych do USA odbywa się zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO na podstawie decyzji Komisji Europej­skiej stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony. Zaanga­żowane firmy amery­kańskie i/lub ich podwy­ko­nawcy z USA są certy­fi­kowani zgodnie z Ramami Prywatności Danych UE-USA (EU-U.S. DPF).

  W przypadkach, w których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony (w tym firmy amery­kańskie, które nie są certy­fi­kowane w ramach EU-U.S. DPF), uzgod­ni­liśmy z odbiorcami danych inne odpowiednie zabez­pie­czenia w rozumieniu art. 44 i nast. RODO zostały uzgodnione. O ile nie określono inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europej­skiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię standar­dowych klauzul umownych można znaleźć na stronie Standardowe klauzule umowne (SCC) — Komisja Europejska (europa.eu).

  Ponadto przed takim przeka­zaniem danych do państwa trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. a. RODO, której użytkownik udziela za pośred­nictwem zgody w Menedżerze zgód (lub innych formu­la­rzach, procesach rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przeka­zy­wania danych do państw trzecich może istnieć ryzyko, którego szczegóły nie są znane (np. przetwa­rzanie danych przez organy bezpie­czeństwa w państwie trzecim, którego dokładnego zakresu i konse­kwencji dla użytkownika nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których użytkownik może nie wiedzieć).

  Microsoft Corporation nie ma wpływu na konkretny okres przecho­wy­wania przetwa­rzanych danych.

  Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności dotyczącej reklam Microsoft Advertising: Oświad­czenie o ochronie prywatności Microsoft — Prywatność Microsoft.

  MicrosoftMicrosoft Clarity

  Zinte­gro­wa­liśmy Clarity na naszej stronie inter­ne­towej. Clarity jest usługą Microsoft Corporation i oferuje narzędzia optyma­li­za­cyjne, które analizują zachowanie i opinie użytkow­ników naszej witryny za pomocą narzędzi do analizy i opinii.

  Clarity wykorzy­stuje pliki cookie i inne technologie przeglą­darki do oceny zachowania użytkow­ników i ich rozpo­zna­wania.

  Informacje te są wykorzy­stywane między innymi do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie inter­ne­towej oraz do staty­stycznej analizy danych dotyczących odwie­dza­jących. Co więcej, Clarity rejestruje kliknięcia, ruchy myszy i wysokość przewijania w celu tworzenia tak zwanych map cieplnych i powtórek sesji.

  W takim przypadku dane użytkownika są przeka­zywane operatorowi Clarity, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Stany Zjednoczone.

  Korzystanie z Clarity odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

  Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europej­skiego Obszaru Gospo­dar­czego, w szcze­gól­ności do USA. Przeka­zy­wanie danych do USA odbywa się zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO na podstawie decyzji Komisji Europej­skiej stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony. Zaanga­żowane firmy amery­kańskie i/lub ich podwy­ko­nawcy z USA są certy­fi­kowani zgodnie z Ramami Prywatności Danych UE-USA (EU-U.S. DPF).

  W przypadkach, w których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony (w tym firmy amery­kańskie, które nie są certy­fi­kowane w ramach EU-U.S. DPF), uzgod­ni­liśmy z odbiorcami danych inne odpowiednie zabez­pie­czenia w rozumieniu art. 44 i nast. RODO zostały uzgodnione. O ile nie określono inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europej­skiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię standar­dowych klauzul umownych można znaleźć na stronie Standardowe klauzule umowne (SCC) — Komisja Europejska (europa.eu).

  Ponadto przed takim przeka­zaniem danych do państwa trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. a. RODO, której użytkownik udziela za pośred­nictwem zgody w Menedżerze zgód (lub innych formu­la­rzach, procesach rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przeka­zy­wania danych do państw trzecich może istnieć ryzyko, którego szczegóły nie są znane (np. przetwa­rzanie danych przez organy bezpie­czeństwa w państwie trzecim, którego dokładnego zakresu i konse­kwencji dla użytkownika nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których użytkownik może nie wiedzieć).

  Microsoft Corporation nie ma wpływu na konkretny okres przecho­wy­wania przetwa­rzanych danych.

  Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności dotyczącej Clarity: Oświad­czenie o ochronie prywatności Microsoft — Prywatność Microsoft.

  CloudinaryCloudinary CDN

  Korzystamy z Cloudinary CDN, aby prawidłowo dostarczać zawartość naszej witryny. Cloudinary CDN to usługa Cloudinary Ltd., która działa jako sieć dostar­czania treści (CDN) na naszej stronie inter­ne­towej.

  CDN pomaga w szybszym udostęp­nianiu treści naszej oferty online, w szcze­gól­ności plików takich jak grafika lub skrypty, za pomocą serwerów rozpro­szonych regionalnie lub między­na­rodowo. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do tych treści, nawiązuje połączenie z serwerami Cloudinary Ltd, 38 Chancery Lane, The Cursitor Building, London WC2A 1EN, Wielka Brytania, przy czym przesyłany jest jego adres IP i ewentualnie dane przeglą­darki, takie jak agent użytkownika. Dane te są przetwa­rzane wyłącznie w wyżej wymie­nionych celach oraz w celu utrzymania bezpie­czeństwa i funkcjo­nal­ności Cloudinary CDN.

  Korzystanie z Content Delivery Network opiera się na naszych uzasad­nionych interesach, tj. interesie w bezpiecznym i skutecznym dostar­czaniu i optyma­li­zacji naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

  Nie mamy wpływu na konkretny okres przecho­wy­wania przetwa­rzanych danych, ale jest on określany przez Cloudinary Ltd. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Cloudinary CDN: https://cloudinary.com/privacy.

  GoogleGoogle Analytics

  Używamy Google Analytics od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, jako usługi anali­tycznej do staty­stycznej oceny naszej oferty online. Obejmuje to na przykład liczbę wizyt na naszej stronie inter­ne­towej, odwiedzane podstrony i czas spędzony przez odwie­dza­jących.

  Google Analytics wykorzy­stuje pliki cookie i inne technologie przeglą­darki do oceny zachowania użytkownika i rozpo­zna­wania użytkow­ników.

  Informacje te są wykorzy­stywane między innymi do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie inter­ne­towej.

  Korzystanie z Google Analytics odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

  Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europej­skiego Obszaru Gospo­dar­czego, w szcze­gól­ności do USA. Przeka­zy­wanie danych do USA odbywa się zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO na podstawie decyzji Komisji Europej­skiej stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony. Zaanga­żowane firmy amery­kańskie i/lub ich podwy­ko­nawcy z USA są certy­fi­kowani zgodnie z Ramami Prywatności Danych UE-USA (EU-U.S. DPF).

  W przypadkach, w których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony (w tym firmy amery­kańskie, które nie są certy­fi­kowane w ramach EU-U.S. DPF), uzgod­ni­liśmy z odbiorcami danych inne odpowiednie zabez­pie­czenia w rozumieniu art. 44 i nast. RODO zostały uzgodnione. O ile nie określono inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europej­skiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię standar­dowych klauzul umownych można znaleźć na stronie Standardowe klauzule umowne (SCC) — Komisja Europejska (europa.eu).

  Ponadto przed takim przeka­zaniem danych do państwa trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. a. RODO, której użytkownik udziela za pośred­nictwem zgody w Menedżerze zgód (lub innych formularzy, rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przeka­zy­wania danych do państw trzecich może istnieć ryzyko, którego szczegóły nie są znane (np. przetwa­rzanie danych przez organy bezpie­czeństwa w państwie trzecim, którego dokładnego zakresu i konse­kwencji dla użytkownika nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których użytkownik może nie wiedzieć).

  Na konkretny okres przecho­wy­wania przetwa­rzanych danych nie mamy wpływu, ale jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

  GoogleGoogle Tag Manager

  Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Tag Manager służy do zarządzania tagami witryny za pośred­nictwem interfejsu i umożliwia nam kontro­lo­wanie dokładnej integracji usług na naszej stronie inter­ne­towej.

  Pozwala nam to na elastyczną integrację dodatkowych usług w celu oceny dostępu użytkow­ników do naszej strony inter­ne­towej.

  Korzystanie z Google Tag Manager opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

  Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europej­skiego Obszaru Gospo­dar­czego, w szcze­gól­ności do USA. Przeka­zy­wanie danych do USA odbywa się zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO na podstawie decyzji Komisji Europej­skiej stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony. Zaanga­żowane firmy amery­kańskie i/lub ich podwy­ko­nawcy z USA są certy­fi­kowani zgodnie z Ramami Prywatności Danych UE-USA (EU-U.S. DPF).

  W przypadkach, w których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony (w tym firmy amery­kańskie, które nie są certy­fi­kowane w ramach EU-U.S. DPF), uzgod­ni­liśmy z odbiorcami danych inne odpowiednie zabez­pie­czenia w rozumieniu art. 44 i nast. RODO zostały uzgodnione. O ile nie określono inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europej­skiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię standar­dowych klauzul umownych można znaleźć na stronie Standardowe klauzule umowne (SCC) — Komisja Europejska (europa.eu).

  Ponadto przed takim przeka­zaniem danych do państwa trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. a. RODO, której użytkownik udziela za pośred­nictwem zgody w Menedżerze zgód (lub innych formu­la­rzach, procesach rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przeka­zy­wania danych do państw trzecich może istnieć ryzyko, którego szczegóły nie są znane (np. przetwa­rzanie danych przez organy bezpie­czeństwa w państwie trzecim, którego dokładnego zakresu i konse­kwencji dla użytkownika nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których użytkownik może nie wiedzieć).

  Na konkretny okres przecho­wy­wania przetwa­rzanych danych nie mamy wpływu, ale jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google Tag Manager: https://marke­ting­platform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

  GoogleGoogle Doubleclick

  Na naszej stronie inter­ne­towej zinte­gro­wa­liśmy komponenty Google DoubleClick. DoubleClick to marka Google, w ramach której specjalne rozwiązania marketingu inter­ne­towego są sprzedawane głównie agencjom reklamowym i wydawcom. DoubleClick firmy Google przesyła dane do serwera DoubleClick przy każdym wyświe­tleniu, a także przy kliknię­ciach lub innych działaniach.

  Każdy z tych transferów danych wyzwala żądanie pliku cookie do przeglą­darki podmiotu danych. Jeśli przeglą­darka zaakceptuje to żądanie, DoubleClick umieszcza plik cookie w przeglą­darce.

  DoubleClick wykorzy­stuje identy­fi­kator pliku cookie, który jest wymagany do przetwo­rzenia procedury technicznej. Identy­fi­kator pliku cookie jest wymagany na przykład do wyświe­tlenia reklamy w przeglą­darce.

  DoubleClick może również wykorzy­stywać identy­fi­kator pliku cookie do rejestro­wania reklam, które zostały już wyświetlone w przeglą­darce, aby uniknąć ich powielania. Identy­fi­kator pliku cookie umożliwia również DoubleClick rejestro­wanie konwersji. Konwersje są rejestrowane na przykład wtedy, gdy użytkow­nikowi wyświetlono wcześniej reklamę DoubleClick, a następnie dokonał on zakupu na stronie inter­ne­towej rekla­mo­dawcy przy użyciu tej samej przeglą­darki inter­ne­towej.

  Plik cookie DoubleClick nie zawiera żadnych danych osobowych, ale może zawierać dodatkowe identy­fi­katory kampanii. Identy­fi­kator kampanii służy do identy­fi­kacji kampanii, z którymi użytkownik miał już kontakt na innych stronach inter­ne­towych. W ramach tej usługi Google uzyskuje wiedzę o danych, które wykorzy­stuje również do tworzenia zestawień prowizji. Google może między innymi sprawdzić, czy użytkownik kliknął określone łącza w naszej witrynie. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi DoubleClick, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Dalsze informacje i obowią­zujące przepisy dotyczące ochrony danych DoubleClick by Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy.

  Przetwa­rzamy dane użytkownika za pomocą pliku cookie DoubleClick w celu optyma­li­zacji i wyświe­tlania reklam na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO. Plik cookie jest wykorzy­stywany między innymi do umiesz­czania i wyświe­tlania reklam dosto­so­wanych do użytkownika oraz do tworzenia raportów dotyczących kampanii reklamowych lub ich ulepszania. Plik cookie jest również używany w celu uniknięcia wielo­krotnego wyświe­tlania tej samej reklamy. Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z poszcze­gólnych stron naszej witryny inter­ne­towej, na której zinte­growano komponent DoubleClick, przeglą­darka użytkownika jest automa­tycznie proszona przez odpowiedni komponent DoubleClick o przesłanie danych do Google w celu wyświe­tlania reklam online i naliczania prowizji. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku przeka­zy­wania danych użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyrazi na to zgody, będzie mógł odwiedzać naszą witrynę bez ograniczeń, ale nie wszystkie funkcje mogą być w pełni dostępne.

  Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europej­skiego Obszaru Gospo­dar­czego, w szcze­gól­ności do USA. Przeka­zy­wanie danych do USA odbywa się zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO na podstawie decyzji Komisji Europej­skiej stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony. Zaanga­żowane firmy amery­kańskie i/lub ich podwy­ko­nawcy z USA są certy­fi­kowani zgodnie z Ramami Prywatności Danych UE-USA (EU-U.S. DPF).

  W przypadkach, w których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony (w tym firmy amery­kańskie, które nie są certy­fi­kowane w ramach EU-U.S. DPF), uzgod­ni­liśmy z odbiorcami danych inne odpowiednie zabez­pie­czenia w rozumieniu art. 44 i nast. RODO zostały uzgodnione. O ile nie określono inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europej­skiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię standar­dowych klauzul umownych można znaleźć na stronie Standardowe klauzule umowne (SCC) — Komisja Europejska (europa.eu).

  Ponadto przed takim przeka­zaniem danych do państwa trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. a. RODO, której użytkownik udziela za pośred­nictwem zgody w Menedżerze zgód (lub innych formularzy, rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przeka­zy­wania danych do państw trzecich może istnieć ryzyko, którego szczegóły nie są znane (np. przetwa­rzanie danych przez organy bezpie­czeństwa w państwie trzecim, którego dokładnego zakresu i konse­kwencji dla użytkownika nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których użytkownik może nie wiedzieć).

  Na konkretny okres przecho­wy­wania przetwa­rzanych danych nie mamy wpływu, ale jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google DoubleClick: https://policies.google.com/privacy.

  GoogleGoogle Maps

  Używamy usługi map Google Maps do tworzenia wskazówek dojazdu. Google Maps to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, która wyświetla mapę na naszej stronie inter­ne­towej.

  Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do tych treści na naszej stronie inter­ne­towej, nawiązuje połączenie z serwerami Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, przy czym przesyłany jest jego adres IP i ewentualnie dane przeglą­darki, takie jak agent użytkownika. Dane te są przetwa­rzane wyłącznie w wyżej wymie­nionych celach oraz w celu utrzymania bezpie­czeństwa i funkcjo­nal­ności Google Maps.

  Korzystanie z Google Maps odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

  Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europej­skiego Obszaru Gospo­dar­czego, w szcze­gól­ności do USA. Przeka­zy­wanie danych do USA odbywa się zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO na podstawie decyzji Komisji Europej­skiej stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony. Zaanga­żowane firmy amery­kańskie i/lub ich podwy­ko­nawcy z USA są certy­fi­kowani zgodnie z Ramami Prywatności Danych UE-USA (EU-U.S. DPF).

  W przypadkach, w których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony (w tym firmy amery­kańskie, które nie są certy­fi­kowane w ramach EU-U.S. DPF), uzgod­ni­liśmy z odbiorcami danych inne odpowiednie zabez­pie­czenia w rozumieniu art. 44 i nast. RODO zostały uzgodnione. O ile nie określono inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europej­skiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię standar­dowych klauzul umownych można znaleźć na stronie Standardowe klauzule umowne (SCC) — Komisja Europejska (europa.eu).

  Ponadto przed takim przeka­zaniem danych do państwa trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. a. RODO, której użytkownik udziela za pośred­nictwem zgody w Menedżerze zgód (lub innych formu­la­rzach, procesach rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przeka­zy­wania danych do państw trzecich może istnieć ryzyko, którego szczegóły nie są znane (np. przetwa­rzanie danych przez organy bezpie­czeństwa w państwie trzecim, którego dokładnego zakresu i konse­kwencji dla użytkownika nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których użytkownik może nie wiedzieć).

  Na konkretny okres przecho­wy­wania przetwa­rzanych danych nie mamy wpływu, ale jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google Maps: https://policies.google.com/privacy.

  FacebookFacebook Plugin content

  Zinte­gro­wa­liśmy komponenty wtyczki portalu Facebook na naszej stronie inter­ne­towej. Wtyczka portalu Facebook jest usługą Meta Platforms Ireland Limited i oferuje nam możliwość agregowania treści z platformy mediów społecz­no­ściowych i wyświe­tlania ich na naszej stronie inter­ne­towej.

  Uzyskując dostęp do tych treści, użytkownik nawiązuje połączenie z serwerami Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, przy czym przesyłany jest jego adres IP i ewentualnie dane przeglą­darki, takie jak agent użytkownika. Dane te są przetwa­rzane wyłącznie w wyżej wymie­nionych celach oraz w celu utrzymania bezpie­czeństwa i funkcjo­nal­ności wtyczki portalu Facebook.

  Jeśli użytkownik jest zareje­strowany w Meta Platforms Ireland Limited, wtyczka portalu Facebook może przypisać przeglądane treści do profilu.

  Wtyczka portalu Facebook jest używana na podstawie zgody użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

  Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europej­skiego Obszaru Gospo­dar­czego, w szcze­gól­ności do USA. Przeka­zy­wanie danych do USA odbywa się zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO na podstawie decyzji Komisji Europej­skiej stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony. Zaanga­żowane firmy amery­kańskie i/lub ich podwy­ko­nawcy z USA są certy­fi­kowani zgodnie z Ramami Prywatności Danych UE-USA (EU-U.S. DPF).

  W przypadkach, w których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony (w tym firmy amery­kańskie, które nie są certy­fi­kowane w ramach EU-U.S. DPF), uzgod­ni­liśmy z odbiorcami danych inne odpowiednie zabez­pie­czenia w rozumieniu art. 44 i nast. RODO zostały uzgodnione. O ile nie określono inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europej­skiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię standar­dowych klauzul umownych można znaleźć na stronie Standardowe klauzule umowne (SCC) — Komisja Europejska (europa.eu).

  Ponadto przed takim przeka­zaniem danych do państwa trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. a. RODO, której użytkownik udziela za pośred­nictwem zgody w Menedżerze zgód (lub innych formu­la­rzach, procesach rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przeka­zy­wania danych do państw trzecich może istnieć ryzyko, którego szczegóły nie są znane (np. przetwa­rzanie danych przez organy bezpie­czeństwa w państwie trzecim, którego dokładnego zakresu i konse­kwencji dla użytkownika nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których użytkownik może nie wiedzieć).

  Nie mamy wpływu na konkretny okres przecho­wy­wania przetwa­rzanych danych, ale jest on określany przez Meta Platforms Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności wtyczki portalu Facebook: https://www.facebook.com/policy.section5.php.

  LinkedInLinkedIn Ads

  Zinte­gro­wa­liśmy reklamy LinkedIn na naszej stronie inter­ne­towej. LinkedIn Ads to usługa świadczona przez LinkedIn Corporation, która wyświetla użytkow­nikom ukierun­kowane reklamy. LinkedIn Ads wykorzy­stuje pliki cookie i inne technologie przeglą­darki do oceny zachowania użytkow­ników i ich rozpo­zna­wania. LinkedIn Ads gromadzi informacje o zachowaniu użytkow­ników na różnych stronach inter­ne­towych. Informacje te są wykorzy­stywane do optyma­li­zacji trafności reklam. Ponadto LinkedIn Ads dostarcza ukierun­kowane reklamy oparte na profilach behawio­ralnych i lokalizacji geogra­ficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identy­fi­ka­cyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi LinkedIn Ads, LinkedIn Corporation, Sunnyvale, Kalifornia, USA.

  Technologie śledzenia sieci są wykorzy­stywane do tworzenia pseudo­ni­mi­zo­wanych profili użytkow­ników. Profile te nie mogą być łączone z użytkow­nikiem jako osobą fizyczną, ale są wykorzy­stywane na przykład do segmentacji podczas wyświe­tlania reklam.

  Korzystanie z reklam LinkedIn Ads odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

  Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europej­skiego Obszaru Gospo­dar­czego, w szcze­gól­ności do USA. Przeka­zy­wanie danych do USA odbywa się zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO na podstawie decyzji Komisji Europej­skiej stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony. Zaanga­żowane firmy amery­kańskie i/lub ich podwy­ko­nawcy z USA są certy­fi­kowani zgodnie z Ramami Prywatności Danych UE-USA (EU-U.S. DPF).

  W przypadkach, w których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony (w tym firmy amery­kańskie, które nie są certy­fi­kowane w ramach EU-U.S. DPF), uzgod­ni­liśmy z odbiorcami danych inne odpowiednie zabez­pie­czenia w rozumieniu art. 44 i nast. RODO zostały uzgodnione. O ile nie określono inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europej­skiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię standar­dowych klauzul umownych można znaleźć na stronie Standardowe klauzule umowne (SCC) — Komisja Europejska (europa.eu).

  Ponadto przed takim przeka­zaniem danych do państwa trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. a. RODO, której użytkownik udziela za pośred­nictwem zgody w Menedżerze zgód (lub innych formu­la­rzach, procesach rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przeka­zy­wania danych do państw trzecich może istnieć ryzyko, którego szczegóły nie są znane (np. przetwa­rzanie danych przez organy bezpie­czeństwa w państwie trzecim, którego dokładnego zakresu i konse­kwencji dla użytkownika nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których użytkownik może nie wiedzieć).

  Nie mamy wpływu na konkretny okres przecho­wy­wania przetwa­rzanych danych, ale jest on określany przez LinkedIn Corporation. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn Ads: https://www.linkedin.com/legal/priva­cy­-policy?trk=homepa­ge­-basic_foote­r-pri­va­cy­-policy.

  HotjarHotjar

  Zinte­gro­wa­liśmy Hotjar na naszej stronie inter­ne­towej. Hotjar jest usługą Hotjar Ltd. i oferuje narzędzia optyma­li­za­cyjne, które analizują zachowanie i opinie użytkow­ników naszej strony inter­ne­towej za pomocą narzędzi do analizy i opinii.

  Hotjar wykorzy­stuje pliki cookie i inne technologie przeglą­darki do oceny zachowania użytkownika i rozpo­zna­wania użytkow­ników.

  Informacje te są wykorzy­stywane między innymi do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie inter­ne­towej oraz do staty­stycznej analizy danych dotyczących odwie­dza­jących. Ponadto Hotjar rejestruje kliknięcia, ruchy myszy i wysokość przewijania w celu tworzenia tak zwanych map ciepła i powtórek sesji.

  W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Hotjar, Hotjar Ltd, Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Center 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta.

  Korzystanie z Hotjar odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

  Hotjar Ltd. nie ma wpływu na konkretny okres przecho­wy­wania przetwa­rzanych danych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy/.

  MixpanelMixpanel Analytics

  Korzystamy z usługi Mixpanel Analytics firmy Mixpanel, Inc. z siedzibą w San Francisco, Kalifornia, USA, aby lepiej zrozumieć i zopty­ma­li­zować sposób korzystania z naszej oferty online. Dane takie jak system operacyjny urządzenia, używana przeglą­darka, a także interakcje z naszą ofertą online (tzw. zdarzenia) są pseudo­ni­mi­zowane i gromadzone. Następnie możemy ocenić te dane na pulpicie nawiga­cyjnym Mixpanel Analytics i uzyskać informacje o potrzebie dalszej optyma­li­zacji niektórych obszarów naszej oferty online.

  Korzystanie z Mixpanel Analytics odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

  Nie mamy wpływu na konkretny okres przecho­wy­wania przetwa­rzanych danych, ale jest on określany przez Mixpanel, Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Mixpanel Analytics: https://mixpanel.com/legal/priva­cy­-policy/.

  PiwikPiwik Pro

  Na naszej stronie inter­ne­towej korzystamy z narzędzia open source Matomo (dawniej PIWIK). Oprogra­mo­wanie ustawia plik cookie w przeglą­darce użytkownika. W przypadku dostępu do poszcze­gólnych stron naszej witryny inter­ne­towej przecho­wywane są następujące dane:

  • Dwa bajty adresu IP systemu dostępu użytkownika (zanoni­mi­zowany adres IP)
  • Dostęp do strony inter­ne­towej
  • Strona internetowa, z której użytkownik wszedł na odwiedzaną stronę (strona odsyłająca)
  • Podstrony, do których uzyskuje się dostęp z odwiedzanej strony inter­ne­towej
  • Czas spędzony na stronie inter­ne­towej
  • Często­tliwość odwiedzin strony inter­ne­towej

  Korzystamy z wersji oprogra­mo­wania hostowanej przez Piwik PRO Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, Polska. Powyższe dane są przetwa­rzane przez Piwik PRO Sp. z o.o.

  Przetwa­rzamy dane użytkownika za pomocą oprogra­mo­wania anali­tycznego Piwik Pro w celu oceny korzystania z poszcze­gólnych komponentów i treści naszej strony inter­ne­towej na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

  Na konkretny okres przecho­wy­wania przetwa­rzanych danych nie mamy wpływu, ale jest on określany przez Piwik PRO Sp. z o.o.. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Piwik PRO: https://piwik.pro/priva­cy­-se­curity/.

  SalesforceCRM / Lightning

  Używamy Salesforce CRM od Salesforce, Inc. z Seattle, WA. USA, aby zarządzać danymi naszych klientów, automa­ty­zować procesy, analizować dane i spostrze­żenia oraz tworzyć sperso­na­li­zowane doświad­czenia klientów.

  Korzystanie z Salesforce odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

  Nie mamy wpływu na konkretny okres przecho­wy­wania przetwa­rzanych danych, ale jest on określany przez Salesforce, Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Salesforce: Prywatność — Salesforce.

  Twitter / XTwitter / X Plugin

  Zinte­gro­wa­liśmy komponenty wtyczki portalu Twitter na naszej stronie inter­ne­towej. Wtyczka ©Twitter jest usługą Twitter Inter­na­tional Unlimited Company i oferuje nam możliwość agregowania treści z platformy mediów społecz­no­ściowych i wyświe­tlania ich na naszej stronie inter­ne­towej.

  Uzyskując dostęp do tych treści, użytkownik nawiązuje połączenie z serwerami Twitter Inter­na­tional Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia, przy czym przesyłany jest jego adres IP i ewentualnie dane przeglą­darki, takie jak agent użytkownika. Dane te są przetwa­rzane wyłącznie w wyżej wymie­nionych celach oraz w celu utrzymania bezpie­czeństwa i funkcjo­nal­ności wtyczki portalu Twitter.

  Jeśli użytkownik jest zareje­strowany w Twitter Inter­na­tional Unlimited Company, wtyczka portalu Twitter może przypisać przeglądane treści do profilu.

  Korzystanie z wtyczki portalu Twitter odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

  Nie mamy wpływu na konkretny okres przecho­wy­wania przetwa­rzanych danych, ale jest on określany przez Twitter Inter­na­tional Unlimited Company. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności wtyczki portalu Twitter: https://twitter.com/de/privacy.

  UnbounceUnbounce

  Nasza strona internetowa została stworzona przy użyciu kreatora stron Unbounce. Unbounce jest usługą Unbounce Marketing Solutions Inc. i oferuje technologię tworzenia stron inter­ne­towych, narzędzia do projek­to­wania stron inter­ne­towych i układów, hosting domen oraz inne aplikacje do marketingu i zarządzania przepływem pracy.

  Używamy Unbounce między innymi do hostingu i prezentacji naszej strony inter­ne­towej. Ponadto Unbounce gromadzi dane staty­styczne dotyczące wizyt na naszej stronie inter­ne­towej.

  Zwykle przesyłane są następujące dane: odwiedzana strona internetowa, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, powia­do­mienie o tym, czy dostęp się powiódł, typ i wersja przeglą­darki, system operacyjny użytkownika, poprzednio odwiedzana strona internetowa (strona odsyłająca) oraz adres IP.

  Te dane dziennika są przetwa­rzane wyłącznie w wyżej wymie­nionych celach oraz w celu utrzymania bezpie­czeństwa, funkcjo­nal­ności i optyma­li­zacji strony inter­ne­towej Unbounce.

  Korzystanie z usługi opiera się na naszych uzasad­nionych interesach, tj. interesie w bezpiecznym i skutecznym dostar­czaniu i optyma­li­zacji naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

  Nie mamy wpływu na konkretny okres przecho­wy­wania przetwa­rzanych danych, ale jest on określany przez Unbounce Marketing Solutions Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Unbounce: https://unbounce.com/privacy/.

  VimeoVimeo

  Zinte­gro­wa­liśmy Vimeo Video na naszej stronie inter­ne­towej. Vimeo Video to komponent platformy wideo firmy Vimeo, LLC, na której użytkownicy mogą przesyłać treści, udostępniać je w Internecie i otrzymywać szczegółowe statystyki.

  Vimeo Video umożliwia nam integrację treści z platformy z naszą stroną internetową.

  Vimeo Video wykorzy­stuje pliki cookie i inne technologie przeglą­darki do oceny zachowania użytkownika, rozpo­zna­wania użytkow­ników i tworzenia profili użytkow­ników. Informacje te są wykorzy­stywane między innymi do anali­zo­wania aktywności słuchanych treści i tworzenia raportów.

  Uzyskując dostęp do tych treści, użytkownik nawiązuje połączenie z serwerami Vimeo, LLC, 555 W 18th St, New York, New York 10011, przy czym przesyłany jest jego adres IP i ewentualnie dane przeglą­darki, takie jak agent użytkownika.

  Korzystanie z usługi Vimeo Video odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

  Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europej­skiego Obszaru Gospo­dar­czego, w szcze­gól­ności do USA. Przeka­zy­wanie danych do USA odbywa się zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO na podstawie decyzji Komisji Europej­skiej stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony. Zaanga­żowane firmy amery­kańskie i/lub ich podwy­ko­nawcy z USA są certy­fi­kowani zgodnie z Ramami Prywatności Danych UE-USA (EU-U.S. DPF).

  W przypadkach, w których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony (w tym firmy amery­kańskie, które nie są certy­fi­kowane w ramach EU-U.S. DPF), uzgod­ni­liśmy z odbiorcami danych inne odpowiednie zabez­pie­czenia w rozumieniu art. 44 i nast. RODO zostały uzgodnione. O ile nie określono inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europej­skiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię standar­dowych klauzul umownych można znaleźć na stronie Standardowe klauzule umowne (SCC) — Komisja Europejska (europa.eu).

  Ponadto przed takim przeka­zaniem danych do państwa trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. a. RODO, której użytkownik udziela za pośred­nictwem zgody w Menedżerze zgód (lub innych formu­la­rzach, procesach rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przeka­zy­wania danych do państw trzecich może istnieć ryzyko, którego szczegóły nie są znane (np. przetwa­rzanie danych przez organy bezpie­czeństwa w państwie trzecim, którego dokładnego zakresu i konse­kwencji dla użytkownika nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których użytkownik może nie wiedzieć).

  Nie mamy wpływu na konkretny okres przecho­wy­wania przetwa­rzanych danych, ale jest on określany przez Vimeo, LLC. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Vimeo Video: https://vimeo.com/privacy.

  YouTubeYouTube

  Zinte­gro­wa­liśmy YouTube Video na naszej stronie inter­ne­towej. YouTube Video to element platformy wideo YouTube, LLC, na której użytkownicy mogą przesyłać treści, udostępniać je w Internecie i otrzymywać szczegółowe statystyki.

  YouTube Video umożliwia nam integrację treści z platformy z naszą stroną internetową.

  YouTube Video wykorzy­stuje pliki cookie i inne technologie przeglą­darki do oceny zachowania użytkownika, rozpo­zna­wania użytkow­ników i tworzenia profili użytkow­ników. Informacje te są wykorzy­stywane między innymi do anali­zo­wania aktywności słuchanych treści i tworzenia raportów. Jeśli użytkownik jest zareje­strowany w YouTube, LLC, YouTube Video może przypisać odtwarzane filmy do profilu.

  Uzyskując dostęp do tych treści, użytkownik nawiązuje połączenie z serwerami YouTube, LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland, przy czym przesyłany jest jego adres IP i ewentualnie dane przeglą­darki, takie jak agent użytkownika.

  Korzystanie z usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

  Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europej­skiego Obszaru Gospo­dar­czego, w szcze­gól­ności do USA. Przeka­zy­wanie danych do USA odbywa się zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO na podstawie decyzji Komisji Europej­skiej stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony. Zaanga­żowane firmy amery­kańskie i/lub ich podwy­ko­nawcy z USA są certy­fi­kowani zgodnie z Ramami Prywatności Danych UE-USA (EU-U.S. DPF).

  W przypadkach, w których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwier­dza­jącej odpowiedni stopień ochrony (w tym firmy amery­kańskie, które nie są certy­fi­kowane w ramach EU-U.S. DPF), uzgod­ni­liśmy z odbiorcami danych inne odpowiednie zabez­pie­czenia w rozumieniu art. 44 i nast. RODO zostały uzgodnione. O ile nie określono inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europej­skiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię standar­dowych klauzul umownych można znaleźć na stronie Standardowe klauzule umowne (SCC) — Komisja Europejska (europa.eu).

  Ponadto przed takim przeka­zaniem danych do państwa trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. a. RODO, której użytkownik udziela za pośred­nictwem zgody w Menedżerze zgód (lub innych formu­la­rzach, procesach rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przeka­zy­wania danych do państw trzecich może istnieć ryzyko, którego szczegóły nie są znane (np. przetwa­rzanie danych przez organy bezpie­czeństwa w państwie trzecim, którego dokładnego zakresu i konse­kwencji dla użytkownika nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których użytkownik może nie wiedzieć).

  Nie mamy wpływu na konkretny okres przecho­wy­wania przetwa­rzanych danych, ale jest on określany przez YouTube, LLC. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności YouTube Video: https://policies.google.com/privacy.

  WebfleetContact Form

  Na naszej stronie inter­ne­towej oferujemy możliwość skontak­to­wania się z nami za pośred­nictwem udostęp­nionego formularza. Informacje zebrane za pomocą pól obowiąz­kowych są wymagane do przetwo­rzenia żądania. Użytkownik może również dobrowolnie podać dodatkowe informacje, które uważa za niezbędne do przetwo­rzenia prośby o kontakt.

  Podczas korzystania z formularza kontak­towego dane osobowe użytkownika nie będą przeka­zywane stronom trzecim.

  Przetwa­rzanie danych użytkownika za pomocą naszego formularza kontak­towego odbywa się w celu komunikacji i przetwa­rzania żądania użytkownika na podstawie jego zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie, w jakim żądanie użytkownika odnosi się do istnie­jącego stosunku umownego z nami, przetwa­rzanie odbywa się w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych, ale nie jest możliwe przetwo­rzenie żądania bez podania informacji w polach obowiąz­kowych. Jeśli użytkownik nie chce podawać tych danych, należy skontak­tować się z nami w inny sposób.

  Jeśli użytkownik skorzysta z formularza kontak­towego na podstawie udzielonej zgody, będziemy przecho­wywać dane zebrane dla każdego żądania przez okres trzech lat, począwszy od wypełnienia żądania lub do momentu wycofania zgody.

  Jeśli użytkownik korzysta z formularza kontak­towego w ramach stosunku umownego, będziemy przecho­wywać dane zebrane dla każdego zapytania przez okres trzech lat od zakończenia stosunku umownego.

  WebfleetNewsletter

  Jeśli użytkownik zareje­struje się na naszej stronie inter­ne­towej, aby otrzymywać nasz biuletyn, zgromadzimy jego adres e-mail [oraz imię i nazwisko itp.] i będziemy przecho­wywać te informacje wraz z datą rejestracji i adresem IP użytkownika. Następnie użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, w której będzie musiał potwierdzić rejestrację w newslet­terze (podwójne wyrażenie zgody). Jeśli użytkownik nie potwierdzi rejestracji w ciągu 48 godzin, wygaśnie ona automa­tycznie, a dane nie będą przetwa­rzane w celu wysyłania newslettera.

  Newsletter jest zazwyczaj wysyłany bezpo­średnio przez nas. Dane użytkownika nie będą przeka­zywane stronom trzecim ani podmiotom przetwa­rza­jącym dane w rozumieniu art. 28 RODO.

  Jeśli korzystamy z usług usługodawcy w celu wysyłania newslettera, który przetwarza dane osobowe użytkownika w naszym imieniu zgodnie z art. 28 RODO. Dane użytkownika nie będą przeka­zywane stronom trzecim.

  Przetwa­rzamy dane użytkownika w celu wysyłania newslettera na podstawie jego zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Rezygnując z subskrypcji newslettera, użytkownik może w dowolnym momencie złożyć oświad­czenie o rezygnacji ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych użytkownika, ale nie jest możliwe wysyłanie newslettera bez podania danych użytkownika.

  Po zareje­stro­waniu się do newslettera przecho­wujemy dane przez maksymalnie 48 godzin do momentu potwier­dzenia rejestracji. Po pomyślnym potwier­dzeniu będziemy przecho­wywać dane użytkownika do momentu wycofania przez niego zgody. (rezygnacja z subskrypcji newslettera) oraz z przyczyn technicznych przez maksymalnie 7 dni.

  WebfleetApplicant Form

  Gromadzimy i przetwa­rzamy dane osobowe kandydatów. Odpowiednie przetwa­rzanie danych może również odbywać się drogą elektro­niczną, na przykład gdy kandydaci przesyłają nam dokumenty aplikacyjne pocztą elektro­niczną lub za pośred­nictwem formularza inter­ne­towego na naszej stronie inter­ne­towej. Na naszej stronie inter­ne­towej oferujemy możliwość przesyłania aplikacji na ogłoszone wakaty pocztą elektro­niczną.

  Dane użytkownika będą również przecho­wywane w bazie danych kandydatów po zakończeniu bieżącego procesu aplika­cyjnego tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.

  Przetwa­rzanie danych w związku z aplikacją odbywa się w celu rozpa­trzenia aplikacji i podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy na podstawie § 26 przepisów BDSG. Jeśli dokumenty aplikacyjne użytkownika zostaną przekazane stronom trzecim, w szcze­gól­ności spółkom powiązanym z nami, oraz jeśli dane użytkownika będą przecho­wywane po zakończeniu bieżącego procesu aplika­cyjnego, dane użytkownika będą przetwa­rzane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych, ale nie jest możliwe rozpa­trzenie wniosku bez podania tych informacji.

  Zebrane dane przecho­wujemy przez okres sześciu miesięcy od daty obsadzenia stanowiska. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przecho­wy­wanie danych w naszej bazie danych kandydatów, będziemy przecho­wywać jego dokumenty aplikacyjne przez 2 lata.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.