Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics to teraz Webfleet Solutions.

Prywatność i informacje użytkownika

Jak korzystamy z Twoich danych

Informacje ogólne

W Internecie

Nasze produkty i usługi

Przetwarzanie danych

Kontakt

Informacje ogólne

Webfleet Solutions is all about helping our customers get closer to their drivers. To make this possible, sometimes we'll need to know some things about our customers and their drivers. While we collect and use this data, we fully understand that our customers and their drivers value their privacy, and so do we.

We believe privacy is about freedom and being able to decide for yourself how your data is used and by whom. This is why we have established our Privacy Principles:

1. Firma Webfleet Solutions zawsze w pełni informuje użytkowników na temat ich danych
Nasza firma dba o to, aby użytkownicy wiedzieli, jakie należące do nich lub dotyczące ich dane są przez nas wykorzystywane, jaki jest tego powód i jak długo będziemy tych danych używać oraz kto może z nich korzystać.
2. Kontrola nad własnymi danymi pozostaje w rękach użytkownika
3. Nasza firma chroni dane osobowe użytkownika
Dane użytkownika należą do użytkownika. Nasza firma w najlepszy możliwy sposób chroni dane osobowe użytkowników, aby nie dostały się one w niepowołane ręce.
4. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
Działania firmy Webfleet Solutions są w pełni zgodne z założeniami RODO. Więcej informacji na temat zasad związanych z prywatnością i bezpieczeństwem można znaleźć na stronie https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/legal/general-data-protection-regulation/.

Nasze zasady

W Webfleet Solutions pomagamy naszym klientom zbliżyć się do wyzwań, przed którymi stają ich kierowcy. Wszystko, co robimy, wynika z jednej prostej zasady — jeśli jesteś blisko spraw swoich kierowców, każdy może podejmować mądrzejsze decyzje. Abyśmy mogli Ci pomagać, czasami musimy dowiedzieć się czegoś o Tobie. Podczas zbierania i wykorzystywania Twoich danych jesteśmy w pełni świadomi, jak bardzo cenisz swoją prywatność.

Uważamy, że prywatność oznacza wolność i możliwość samodzielnego decydowania o tym, kto i w jaki sposób wykorzystuje nasze dane. Dlatego właśnie ustanowiliśmy nasze Zasady prywatności:

1. Firma Webfleet Solutions zawsze w pełni informuje użytkowników na temat ich danych
Nasza firma dba o to, aby użytkownicy wiedzieli, jakie należące do nich lub dotyczące ich dane są przez nas wykorzystywane, jaki jest tego powód i jak długo będziemy tych danych używać oraz kto może z nich korzystać.
2. Kontrola nad własnymi danymi pozostaje w rękach użytkownika
Uważamy, że dane użytkownika lub informacje dotyczące jego osoby są jego własnością. Są one używane przez naszą firmę wyłącznie w celach, w jakich zostały nam przekazane przez użytkownika lub do jakich zostały pozyskane. Użytkownicy mogą w każdej chwili wyrazić zgodę na te działania lub ją wycofać, korzystając z oprogramowania lub witryny internetowej naszej firmy.
3. Nasza firma chroni dane osobowe użytkownika
Dane użytkownika należą do użytkownika. Nasza firma w najlepszy możliwy sposób chroni dane osobowe użytkowników, aby nie dostały się one w niepowołane ręce.

Naszych 10 obietnic

 1. Powiemy Ci, jakie dane są przez nas wykorzystywane, jaki jest tego powód, jak długo będziemy tych danych używać, kto jeszcze będzie z nich korzystać oraz gdzie będziemy je przechowywać.
 2. Wykorzystamy pozyskane dane wyłącznie w taki sposób, jaki Ci wyjaśniliśmy.
 3. Przechowujemy wyłącznie te dane, których potrzebujemy i wyłącznie przez okres, w którym je wykorzystujemy. Jeśli dane nie są już potrzebne, zostają zniszczone lub w sposób nieodwracalny przekształcone w dane anonimowe, niepołączone z Twoją osobą.
 4. Jeśli poprosimy Cię o wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych w określonym celu, umożliwiamy także wycofanie takiej zgody.
 5. Jeśli nie byliśmy w stanie poprosić Cię o wyrażenie zgody na zebranie i używanie Twoich danych osobowych, a sobie tego nie życzysz, wystarczy to zgłosić, a my zastosujemy się do Twojej decyzji.
 6. Umożliwimy Ci dostęp do swoich danych połączonych z kontem WEBFLEET i ich poprawianie.
 7. W najlepszy możliwy sposób chronimy Twoje dane osobowe przed ich nieuprawnionym użyciem lub przypadkową utratą.
 8. Jeśli strony trzecie wykorzystują Twoje dane osobowe w imieniu naszej firmy, gwarantujemy wówczas, że podmioty takie działają zgodnie z naszymi zasadami.
 9. W przypadku udostępniania przez naszą firmę Twoich danych innym podmiotom najpierw poprosimy Cię o wyrażenie na to zgody, chyba że przepisy obowiązującego prawa zabraniają wystosowania takiej prośby.
 10. Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania dotyczące wykorzystywania przez naszą firmę danych osobowych i chętnie udzielimy na nie odpowiedzi.

Polityka firmy Webfleet Solutions dotycząca prywatności i przetwarzania danych osobowych

Nasza firma działa zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności obowiązującymi w kraju użytkownika. Ponieważ firma Webfleet Solutions działa na terenie Europy, mają również zastosowanie europejskie przepisy dotyczące prywatności. Regulują one zagadnienia związane z prywatnością w najbardziej wyczerpujący sposób na świecie. Zapewniają wysoki poziom ochrony dla użytkownika, umożliwiając wykorzystywanie danych osobowych dopiero po spełnieniu surowych warunków określonych w tych przepisach. Polityka firmy Webfleet Solutions dotycząca prywatności i przetwarzania danych osobowych jest zgodna z tymi przepisami i stosujemy ją na całym świecie.

Definicje

Termin Dane osobowe oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

Przetwarzanie danych osobowych (zwane również przetwarzaniem) oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych, np. gromadzenie, rejestrowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikowanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Firma Webfleet Solutions przetwarza dane rzetelnie i legalnie.
 2. Firma Webfleet Solutions gromadzi Dane osobowe do określonych, jednoznacznych i legalnych celów oraz nie poddaje ich dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tym celem.
 3. Firma Webfleet Solutions odpowiada za to, aby Dane osobowe były prawidłowe, stosowne oraz aby ich ilość nie była zbyt duża w stosunku do celów, dla których są gromadzone lub dalej przetwarzane.
 4. Firma Webfleet Solutions odpowiada za to, aby Dane osobowe były prawidłowe oraz, w razie konieczności, aktualizowane.
 5. Firma Webfleet Solutions przechowuje Dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub dla których są dalej przetwarzane.
 6. Firma Webfleet Solutions przetwarza dane wyłącznie, jeżeli:
  1. użytkownik jednoznacznie wyrazi na to zgodę; lub
  2. przetwarzanie będzie niezbędne do sfinalizowania umowy, której użytkownik jest kontrahentem lub w celu podjęcia kroków na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy; lub
  3. przetwarzanie będzie konieczne w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi, którym firma Webfleet Solutions podlega; lub
  4. przetwarzanie będzie konieczne ze względu na uzasadniony interes firmy Webfleet Solutions, chyba że nadrzędne znaczenie mają interesy związane z podstawowymi prawami i wolnością użytkownika, a w szczególności jego prawo do prywatności.
 7. Firma Webfleet Solutions nie przetwarza Danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, jak również danych dotyczących zdrowia i życia seksualnego.
 8. Firma Webfleet Solutions nie przetwarza Danych osobowych dotyczących osób poniżej 13 roku życia.
 9. Aby zapewnić rzetelne przetwarzanie danych osobowych, firma Webfleet Solutions zobowiązuje się udzielać użytkownikowi informacji dotyczących
  1. celu przetwarzania danych osobowych;
  2. kategorii danych osobowych, których dotyczy dana kwestia;
  3. kategorii odbiorców danych osobowych;
  4. sposobu uzyskiwania dostępu do danych użytkownika i ich poprawiania.
 10. Firma Webfleet Solutions wprowadza odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Danych osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, niedozwolonym ujawnieniem lub dostępem, szczególnie wówczas, gdy przetwarzanie danych obejmuje transmisję danych w sieci, jak również przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Uwzględniając stan wiedzy w tej dziedzinie oraz koszt realizacji, firma Webfleet Solutions podejmuje takie środki, które zapewniają poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń wynikających z przetwarzania Danych osobowych oraz charakteru danych objętych ochroną.
 11. W przypadku przetwarzania danych w imieniu firmy Webfleet Solutions firma Webfleet Solutions wybiera podmiot przetwarzający o wystarczających gwarancjach w zakresie technicznych środków bezpieczeństwa oraz rozwiązań organizacyjnych regulujących przetwarzanie danych oraz zapewnienia stosowania tych środków i rozwiązań. W tych przypadkach firma Webfleet Solutions, zadba o to, żeby przetwarzanie danych było regulowane przez umowę wiążącą podmiot przetwarzający z kontrolerem. Umowa ta zakładać będzie w szczególności, że:
  1. podmiot przetwarzający postępuje zgodnie z instrukcjami określonymi przez firmę Webfleet Solutions;
  2. postanowienia z punktu 10) dotyczą podmiotu przetwarzającego.
 12. Co do zasady firma Webfleet Solutions przetwarza dane osobowe na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane poza terytorium EOG lub są przetwarzane poza tym obszarem przez firmę Webfleet Solutions lub w jej imieniu, firma Webfleet Solutions zapewnia odpowiednie zabezpieczenia dotyczące ochrony prywatności oraz podstawowych praw i wolności osoby oraz odnośnie korzystania z odpowiednich praw. Takie środki zabezpieczające mogą w szczególności wynikać z odpowiednich klauzul umownych lub innych usankcjonowanych prawnie instrumentów.
 13. W przypadku przechowywania przez firmę Webfleet Solutions informacji lub uzyskania dostępu do informacji już przechowywanych w urządzeniu użytkownika firma Webfleet Solutions zadba o to, aby dany użytkownik wyraził na to zgodę po otrzymaniu jasnych i wyczerpujących informacji, między innymi o celach przetwarzania danych. Nie stanowi to przeszkody dla Webfleet Solutions do jakiegokolwiek technicznego przechowywania danych ani dostępu do nich jedynie w celu wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub gdy jest to absolutnie niezbędne do świadczenia przez firmę Webfleet Solutions usługi wyraźnie żądanej przez użytkownika.

Zbierane przez nas dane

Podczas korzystania przez użytkownika z naszych Witryn internetowych firma Webfleet Solutions zbiera informacje od użytkownika i o samym użytkowniku. Dokładny rodzaj zbieranych danych zależy od tego, z czego i w jaki sposób korzysta użytkownik. Ogólnie mówiąc, są trzy kategorie danych zbieranych i wykorzystywanych przez naszą firmę:

Dane dostarczane przez użytkownika
Dane te są wprowadzane samodzielnie przez użytkownika podczas korzystania z naszej witryny internetowej oraz naszych produktów i usług. Do tej kategorii danych zaliczamy imię i nazwisko, adres e-mail, wprowadzane hasła wyszukiwania, adres zamieszkania i ulubione lokalizacje, numer telefonu, każdy zgłoszony raport o błędzie mapy, każdy zgłoszony raport o fotoradarach oraz wzrost, wagę, płeć, wiek użytkownika itp.
Dane zbierane przez czujniki
W wielu naszych produktach jest zainstalowany przynajmniej jeden czujnik lub produkty te współpracują z czujnikami innych urządzeń. Przykładami czujników są odbiorniki GPS, odbiorniki Wi-Fi lub Bluetooth. Po aktywowaniu takich czujników dane są zbierane automatycznie. W zależności od celu, w jakim zostały zebrane, dane te w połączeniu z informacjami służącymi do identyfikacji użytkownika lub jego urządzenia są wysyłane do firmy Webfleet Solutions lub innych podmiotów w celu ich dalszego przetwarzania.
Metadane
Termin ten odnosi się do wszelkich danych zbieranych lub automatycznie generowanych podczas korzystania z witryny internetowej, produktów lub usług firmy Webfleet Solutions. W wielu przypadkach zbieranie lub generowanie metadanych jest nierozerwalnie związane z korzystaniem z urządzeń do przetwarzania danych lub przesyłaniem danych za pośrednictwem sieci komputerowych, np. Internetu. Do tej kategorii danych zaliczamy zdarzenia związane z interfejsem użytkownika lub inne zdarzenia związane z korzystaniem z urządzeń, adresy IP, niepowtarzalne identyfikatory urządzeń, adresy MAC dla systemów Bluetooth i sieci Wi-Fi, pliki cookie i rejestry aktywności komputera.

Dane otrzymywane od innych podmiotów

Otrzymujemy od stron trzecich dane, które zostały zebrane przez strony trzecie na ich odpowiedzialność i w sposób zgodny z ich zasadami ochrony prywatności, a następnie udostępnione firmie Webfleet Solutions. Wykorzystujemy te dane w zakresie, na jaki zezwalają nam strony trzecie, zachowując jednocześnie zgodność z naszą polityką prywatności oraz zasadami dotyczącymi ochrony prywatności. Otrzymujemy na bieżąco dane dotyczące lokalizacji i prędkości, dane z czujników, informacje o innych pojazdach i urządzeniach pochodzące, na przykład, od użytkowników telefonów komórkowych, flot firmowych oraz z pojazdów. Wykorzystujemy te dane wyłącznie po upewnieniu się, że nie mogą one zostać powiązane z konkretnym użytkownikiem.

Od stron trzecich otrzymujemy także dane dotyczące interakcji użytkowników z tymi stronami trzecimi, na przykład podczas odwiedzin ich witryn internetowych czy korzystania z ich aplikacji mobilnych. Dane te mogą obejmować adresy IP, unikalne identyfikatory urządzeń, identyfikatory reklamowe, adresy MAC sieci Wi-Fi i Bluetooth, pliki cookie i inne zapisy aktywności komputerowej, a także informacje wskazujące na zachowania użytkownika, jego zainteresowania oraz cechy demograficzne.

W Internecie

Witryna internetowa

Nasza witryna internetowa oferuje szeroką gamę funkcji i usług. Dzięki temu można dowiedzieć się więcej na temat naszych produktów i usług. W sekcji pomocy można uzyskać wsparcie techniczne związane z naszymi produktami. W celu ulepszenia działania naszej witryny internetowej, prezentowania informacji uznanych przez nas za istotne dla użytkownika oraz wykrywania złośliwego lub nieupoważnionego używania strony gromadzimy i analizujemy również informacje dotyczące sposobu korzystania z naszej witryny przez użytkowników.

Identyfikacja

Z naszej witryny internetowej można korzystać bez konieczności identyfikowania się. Jednak korzystanie z niektórych elementów naszej strony internetowej wymaga zalogowania się do konta Webfleet Solutions. Na przykład korzystanie z platformy WEBFLEET wymaga zalogowania się w celu wykonywania operacji takich jak monitorowanie pojazdów we flocie czy wysyłanie zamówień do kierowców.

Reklamy w Internecie i działania marketingowe

Dane dotyczące użytkowników wykorzystujemy do lepszego zrozumienia obecnych użytkowników produktów Webfleet Solutions oraz osób, które nie są jeszcze użytkownikami produktów Webfleet Solutions. W tym celu najpierw gromadzimy dane pochodzące od użytkownika lub go dotyczące, dane pochodzące od innych użytkowników produktów Webfleet Solutions lub ich dotyczące, a także dane pochodzące od stron trzecich, a następnie analizujemy je w celu uzyskania szczegółowych danych dotyczących zachowań użytkowników oraz ich cech demograficznych. Uzyskane w ten sposób szczegółowe dane są następnie wykorzystywane do doskonalenia naszych produktów, witryny internetowej i strategii marketingowych, w tym reklam wykorzystywanych w Internecie.

Wykorzystywane przez nas dane to dane, które zostały nam dostarczone przez użytkowników za pośrednictwem naszej witryny internetowej oraz podczas rejestracji konta w witrynie firmy Webfleet Solutions. Dane te nie obejmują żadnych danych zebranych ani wykorzystywanych przez firmę Webfleet Solutions podczas korzystania przez użytkowników z produktów i usług firmy Webfleet Solutions, takich jak dane o pozycji, dane nawigacyjne czy treningowe.

Wykorzystywane przez nas dane obejmują również adresy IP, identyfikatory reklamowe, pliki cookie i inne zapisy aktywności komputerowej, a także informacje wskazujące na zachowania użytkownika, jego zainteresowania oraz cechy demograficzne. Wykorzystujemy także podobne dane, które otrzymujemy od innych podmiotów, w tym dane z usług YouTube, Facebook, LinkedIn i Google.

Nasze produkty i usługi

Usługi Webfleet Solutions

Jeśli w pojeździe zostało skonfigurowane połączenie z usługami Webfleet Solutions, podczas jego używania zbierane będą informacje potrzebne do działania usługi WEBFLEET i innego sprzętu WEBFLEET zainstalowanego w pojeździe.

Przez cały czas zbierane są następujące informacje: lokalizacja pojazdu, dane dotyczące przeciążenia/przyśpieszenia, dane dotyczące silnika, takie jak zużycie paliwa, pozycja zaworów, prędkość obrotowa oraz wartość drogomierza. Dokładny rodzaj zbieranych danych zależy od sprzętu zainstalowanego w pojeździe.

Strona zamawiająca usługę decyduje o celu, w jakim będą te informacje w przyszłości wykorzystane, kto będzie miał do nich dostęp i jak długo będą one przechowywane. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze stroną zamawiającą usługę. Zwykle jest to właściciel lub leasingobiorca samochodu.

Firma Webfleet Solutions wykorzystuje oprogramowanie Google Analytics 360 do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z oprogramowania, witryn i aplikacji firmy Webfleet Solutions. Informacje dotyczące użytkowania gromadzone przez firmę Webfleet Solutions nie zawierają pozycji ani danych wprowadzonych lub zaktualizowanych przez użytkownika. Firma Webfleet Solutions ma podpisaną umowę z firmą Google, na mocy której dane użytkownika wykorzystywane są tylko przez firmę Webfleet Solutions, a nie Google w jakichkolwiek innych celach, np. reklamowych.

Curfer

Urządzenia Webfleet Solutions umożliwiają zbieranie danych z samochodu użytkownika podczas korzystania z niego i otrzymywanie raportów oraz uwag na temat przejechanej trasy i zachowań kierowcy. Aby umożliwić dostarczanie raportów i uwag, dane są przesyłane do firmy Webfleet Solutions za pośrednictwem aplikacji mobilnej CURFER Webfleet Solutions wykorzystującej łącze internetowe telefonu. Informacje te są przechowywane wraz z danymi konta przez cały okres istnienia konta. Jeśli łącze internetowe nie jest dostępne, informacje są w bezpieczny sposób przechowywane w urządzeniu, z którego zostaną przesłane później.

Informacje przechowywane są na terenie Unii Europejskiej i objęte są europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Firma Webfleet Solutions stosuje zgodne z obowiązującymi standardami metody zabezpieczające w celu ochrony danych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem w czasie, gdy są one przesyłane.

Firma Webfleet Solutions obiecuje, że nie udostępni innym osobom informacji przez nią gromadzonych ani nie wykorzysta ich do żadnych innych celów; wyjątek może stanowić sytuacja, w której użytkownik wyrazi na to zgodę lub ujawnienia tych danych wyraźnie wymaga prawo.

Inni kierowcy pojazdu

Jeśli przy podłączonym urządzeniu pojazdem jeżdżą również inni kierowcy, na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za poinformowanie tych kierowców, że dane pojazdu i dane dotyczące jazdy są zbierane przez pojazd, a użytkownik ma dostęp do raportów zawierających te dane.

Zbierane przez nas informacje

Urządzenie oraz aplikacja Webfleet Solutions CURFER będą zbierać:

Urządzenie nie zbiera żadnych informacji o lokalizacji ani informacji związanych z wypadkiem pojazdu. Tego typu informacje nie są też przekazywane firmie Webfleet Solutions.

Informacje dostępne wyłącznie na smartfonie

W czasie działania aplikacji urządzenie przesyła dodatkowe informacje na smartfon, takie jak szczegółowy odczyt w czasie rzeczywistym parametrów pojazdu, takich jak prędkość, obroty, temperatura i obciążenie silnika, poziom paliwa i inne, aby mogły być one wyświetlane w aplikacji. Te szczegółowe informacje nie są przechowywane w smartfonie ani przesyłane na serwery Webfleet Solutions.

Po wyrażeniu zgody na to, aby aplikacja korzystała z danych o lokalizacji, są one wykorzystywane do rejestrowania położenia smartfonu, kiedy pojazd jest zaparkowany (silnik jest wyłączony, a smartfon znajduje się poza zasięgiem urządzenia). Przechowywana jest wyłącznie ostatnia pozycja, a nie ślad poruszającego się pojazdu. Dane o lokalizacji nie są nigdy przesyłane do firmy Webfleet Solutions.

Konto CURFER

Przy pierwszym użyciu aplikacji CURFER Webfleet Solutions należy utworzyć osobiste konto, podając imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Firma Webfleet Solutions zaleca utrzymanie danych do logowania do konta w tajemnicy oraz użycie hasła, które nie jest wykorzystywane w żadnym innym miejscu.

Konto jest używane do bezpiecznego przechowywania na serwerach firmy Webfleet Solutions danych zebranych przez aplikację Webfleet Solutions CURFER. Na podany adres e-mail od czasu do czasu wysyłane są informacje związane z usługą Webfleet Solutions CURFER lub powiązanymi produktami i usługami, lub gdy dostępne są aktualizacje, których pobranie jest warunkiem bezpiecznego, niezawodnego korzystania z urządzenia w sposób nieprzerwany lub jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Konto CURFER można usunąć w każdym momencie, korzystając z aplikacji w smartfonie.

Firma Webfleet Solutions nie udostępnia danych konta CURFER innym osobom; wyjątek może stanowić sytuacja, w której ujawnienia tych danych wyraźnie wymaga prawo.

Kiedy dane są przesyłane na nasze serwery

Aplikacja na smartfona automatycznie przesyła dane zebrane przez urządzenie LINK 100 na serwery firmy Webfleet Solutions. Po każdym wyłączeniu zapłonu, jeśli jest nawiązane połączenie z danymi komórkowymi, aplikacja odczytuje wszystkie przechowywane informacje z urządzenia LINK 100 i przesyła je na serwery firmy Webfleet Solutions. Dzieje się to w tle, nawet jeśli użytkownik nie korzysta aktywnie z aplikacji. Aby temu zapobiec, można wyłączyć użycie danych komórkowych dla aplikacji lub wylogować się z niej.

Wykorzystywanie informacji o lokalizacji

Chociaż urządzenie LINK 100 nie może samodzielnie zbierać informacji o lokalizacji ani żadne inne informacje lokalizacyjne nie są udostępniane firmie Webfleet Solutions, należy pamiętać, że podczas korzystania z telefonu komórkowego w celu zapewnienia urządzeniu połączenia z Internetem telefon ten może uruchamiać programy systemu operacyjnego bądź inne aplikacje lub używać sieci komunikacyjnych, które gromadzą, przesyłają lub zapisują informacje osobiste i pozycję użytkownika. Firma Webfleet Solutions nie ma na to żadnego wpływu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z informacjami i ustawieniami dostarczonymi przez operatora sieci komórkowej oraz dostawców systemu i aplikacji.

Aplikacje mobilne Webfleet Solutions: MyCar, WEBFLEET Mobile i WEBFLEET Logbook („Aplikacje”)

Aby możliwe było korzystanie z aplikacji, urządzenie LINK firmy Webfleet Solutions musi znajdować się w pojeździe i być aktywne. Urządzenie LINK firmy Webfleet Solutions stale gromadzi dane z pojazdu w celu tworzenia raportów i zapewniania uwagi na temat podróży, stylu jazdy i stanu technicznego pojazdu. Powyższe dane pojazdu są powiązane z informacjami o pozycji z czujnika GPS znajdującego się w urządzeniu LINK firmy Webfleet Solutions i sygnaturą czasową, więc wszystkie zdarzenia i raporty można dopasować do danej lokalizacji i godziny. Aby umożliwić wysyłanie powyższych uwag, informacje są wysyłane na serwery Webfleet Solutions za pomocą połączenia transmisji danych zapewnionego przez urządzenie Webfleet Solutions. Dane te są przechowywane w Webfleet Solutions na powiązanym koncie zarządzanym przez kierownika floty. Kierownik floty w danej firmie (lub pracodawca) to organizacja wspierająca użytkowanie pojazdu lub właściciel pojazdu i zazwyczaj może być również firmą zarządzającą flotą (bądź jej częścią), leasingową lub wypożyczalnią, importerem samochodów, dealerem lub producentem.

Aplikacje stale wysyłają dane do serwerów i pobiera je z serwerów Webfleet Solutions, jeśli użytkownik zezwoli na korzystanie z połączenia internetowego smartfonu. Aplikacje będą raportować i prezentować zebrane dane w graficznym interfejsie użytkownika na smartfonie.

Informacje zbierane przez urządzenie LINK i Aplikacje firmy Webfleet Solutions

Urządzenie LINK i Aplikacje firmy Webfleet Solutions zbierają następujące informacje:

Jak wykorzystywane są dane użytkownika

Kierownik floty określa cele, do jakich będą wykorzystywane informacje zebrane z pojazdu i Aplikacji, kto będzie miał do nich dostęp i jak długo te informacje będą przechowywane. Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z informacjami dostarczonymi przez kierownika floty.

Inni kierowcy pojazdu

Jeśli przy podłączonym urządzeniu LINK firmy Webfleet Solutions pojazdem jeżdżą również inni kierowcy, na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za poinformowanie tych kierowców, że dane pojazdu i dane dotyczące jazdy są zbierane przez pojazd, a użytkownik i kierownik floty mają dostęp do raportów zawierających te dane.

Informacje dostępne wyłącznie na smartfonie

W czasie działania Aplikacji urządzenie LINK firmy Webfleet Solutions przesyła dodatkowe informacje na smartfon, np. szczegółowe bieżące odczyty parametrów pojazdu, takich jak prędkość, obroty, temperatura i obciążenie silnika, poziom paliwa i inne, aby mogły być one wyświetlane w Aplikacjach. Te szczegółowe informacje nie są przechowywane w smartfonie.

Konto aplikacji użytkownika

Dane uwierzytelniające użytkownika Aplikacji zostaną przekazane przez kierownika floty. Firma Webfleet Solutions zaleca wykonanie następujących czynności:

Konto służy do zapewniania użytkownikowi dostępu do danych przechowywanych na serwerach firmy Webfleet Solutions. Informacje te są przechowywane wraz z danymi konta przez cały okres istnienia konta lub do momentu, aż kierownik floty zadecyduje inaczej.

Kiedy dane są przesyłane na nasze serwery

Urządzenie LINK firmy Webfleet Solutions automatycznie przesyła zebrane dane do firmy Webfleet Solutions. Będzie to mieć miejsce często, zazwyczaj co minutę.

Wykorzystywanie informacji o lokalizacji

W Aplikacjach dostępne są określone ustawienia prywatności dotyczące lokalizacji, które umożliwiają włączanie i wyłączanie różnych sposobów wykorzystania danych o lokalizacji. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u kierownika floty.

Należy także pamiętać, że podczas użytkowania smartfon może również uruchamiać programy systemu operacyjnego lub inne aplikacje albo używać sieci komunikacyjnych, które gromadzą, przesyłają lub zapisują informacje osobiste oraz pozycję użytkownika. Firma Webfleet Solutions nie ma na to żadnego wpływu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z informacjami i ustawieniami dostarczonymi przez operatora sieci komórkowej oraz dostawców systemu i aplikacji.

Dla użytkowników aplikacji My Car kierownik floty to organizacja wspierająca użytkowanie pojazdu lub właściciela pojazdu, zazwyczaj firmę leasingową, importera samochodów, dealera lub producenta.

Przetwarzanie danych

Ochrona informacji

Przesłane przez użytkownika dane przechowywane są na terenie Unii Europejskiej i podlegają europejskim przepisom dotyczącym ochrony danych. Firma Webfleet Solutions stosuje zgodne z obowiązującymi standardami metody zabezpieczające (w tym technologie, takie jak pseudoanonimizacja, haszowanie i szyfrowanie) w celu ochrony danych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem w czasie, gdy są one przechowywane oraz przesyłane do lub z urządzenia.

Firma Webfleet Solutions nie udostępnia innym osobom tych informacji ani nie wykorzystuje ich do żadnych innych celów; wyjątek może stanowić sytuacja, w której ujawnienia tych danych wyraźnie wymaga prawo. Więcej informacji na temat środków ochrony prywatności i bezpieczeństwa zapewnianych przez firmę Webfleet Solutions można znaleźć na następującej stronie: https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/legal/general-data-protection-regulation/.

Prawa użytkownika

Aby przesłać wniosek o dostęp, poprawienie, wymazanie, zastrzeżenie lub zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez firmę Webfleet Solutions albo aby przesłać wniosek o otrzymanie kopii elektronicznej danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie (w zakresie, w jakim prawo do przenoszenia danych jest przewidziane przez obowiązujące prawo), należy skontaktować się z firmą Webfleet Solutions za pośrednictwem sekcji Kontakt.

Jeśli firma Webfleet Solutions zebrała dane osobowe za zgodą użytkownika, można w każdej chwili wycofać taką zgodę, kontaktując się z firmą Webfleet Solutions za pośrednictwem sekcji Kontakt. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na procesy przetwarzania, które zostały przeprowadzone przed tym wycofaniem.

Odpowiemy na wniosek użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.

Użytkownik ma także prawo do złożenia skargi w lokalnym organie zajmującym się ochroną danych osobowych.

Należy pamiętać, że możemy być zmuszeni do zachowania pewnych informacji w celach archiwizacyjnych i/lub do sfinalizowania transakcji, które zostały rozpoczęte przed wysłaniem wniosku o zmianę. W naszych bazach danych i innych rejestrach mogą pozostać szczątkowe informacje, które nie zostaną usunięte.

Kontakt

Informacje kontaktowe

W przypadku podejrzenia, że informacje nie są wykorzystywane w celu, w jakim zostały przekazane firmie Webfleet Solutions, lub w przypadku pytań lub próśb można skontaktować się z firmą Webfleet Solutions pod adresem:

Webfleet Solutions B.V.
Attn. Data Protection Officer
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Holandia

Można też wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@webfleet.com.

W przypadku podejrzenia, że informacje przesłane z urządzenia nie są wykorzystywane przez ich odbiorców (podmioty inne niż firma Webfleet Solutions) we właściwym celu, należy skontaktować się z innymi odbiorcami.

Dla organów państwowych i organów ochrony porządku publicznego

Napisz na adres:

Webfleet Solutions B.V.
Attn. Security Officer / DPO
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Holandia

Można też wysłać wiadomość e-mail na adres security@webfleet.com.

Kontakt drogą elektroniczną

Korzystanie z poczty e-mail w celu komunikacji z firmą Webfleet Solutions i jej pracownikami przy użyciu adresu e-mail zakończonego na @Webfleet.com oznacza wymianę danych osobowych. Obejmuje ona wykorzystywane adresy e-mail, zawartość wysyłanych lub otrzymywanych wiadomości oraz metadane związane z wymianą wiadomości. Firma Webfleet Solutions zachowuje dane poczty e-mail, dopóki istnieje skrzynka e-mail powiązana z adresem e-mail zakończonym domeną „@Webfleet.com”. Zdarza się, że nasi pracownicy zachowują wymianę wiadomości lub ich części na potrzeby ewidencji lub archiwizacji. Firma Webfleet Solutions usuwa skrzynkę e-mail pracownika Webfleet Solutions w ciągu 3 miesięcy od ustania stosunku pracy. Pracownicy firmy Webfleet Solutions mogą również usunąć pojedyncze wiadomości ze swoich skrzynek e-mail. Poza tym firma Webfleet Solutions zachowuje kopię wszystkich wiadomości e-mail w celu ustanowienia, egzekucji lub obrony roszczeń prawnych przez co najmniej 15 lat.

Kontakt telefoniczny

Może się zdarzyć, że firma Webfleet Solutions będzie nagrywać rozmowę telefoniczną do celów szkoleniowych lub aby zarejestrować szczegóły związane z transakcją sprzedaży. Poinformujemy użytkownika z wyprzedzeniem o naszym zamiarze rejestracji rozmów i zaoferujemy możliwość rezygnacji. Jeśli jednak użytkownik zrezygnuje, w zależności od okoliczności, możemy nie być w stanie mu pomóc. Wyjaśnimy tę kwestię użytkownikowi w stosownych okolicznościach. Firma Webfleet Solutions zachowuje zapis rozmowy do celów szkoleniowych przez maksymalnie 3 miesiące. Nagrania związane z transakcjami sprzedaży przechowujemy maksymalnie 10 lat.

Kontakt osobisty

W przypadku kontaktu osobistego z Webfleet Solutions poprosimy o wprowadzenie do elektronicznego systemu zarządzania odwiedzającymi informacji kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, reprezentowana firma lub organizacja, adres e-mail i konkretna osoba odwiedzana w Webfleet Solutions. Informacje te wykorzystamy tylko w celu umożliwienia tej wizyty (w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony). Dane gościa i jego wizyty usuwamy po upływie trzech miesięcy od tego wydarzenia.