Informacje prawne

Informacje ogólne

Webfleet chce pomagać klientom w poprawie ich kontaktu z kierowcami. Aby było to możliwe, czasami potrze­bujemy pewnych informacji o naszych klientach i ich kierowcach. Zbierając te dane, w pełni rozumiemy, że nasi klienci i ich kierowcy cenią sobie swoją prywatność. My również ją cenimy.

Uważamy, że prywatność oznacza wolność i możliwość samodzielnego decydowania o tym, kto i w jaki sposób wykorzy­stuje nasze dane. Dlatego opraco­wa­liśmy zasady prywatności:

1. Firma Webfleet zawsze w pełni informuje użytkow­ników na temat ich danych
Nasza firma dba o to, aby użytkownicy wiedzieli, jakie należące do nich lub dotyczące ich dane są przez nas wykorzy­stywane, jaki jest tego powód i jak długo będziemy tych danych używać oraz kto może z nich korzystać.
2. Kontrola nad własnymi danymi pozostaje w rękach użytkownika
Uważamy, że dane użytkownika lub informacje dotyczące jego osoby są jego własnością. Są one używane przez naszą firmę wyłącznie w celach, w jakich zostały nam przekazane przez użytkownika lub do jakich zostały pozyskane. Użytkownicy mogą w każdej chwili wyrazić zgodę na te działania lub ją wycofać, korzystając z witryn inter­ne­towych naszej firmy.
3. Nasza firma chroni dane osobowe użytkownika
Dane użytkownika należą do użytkownika. Nasza firma w najlepszy możliwy sposób chroni dane osobowe użytkow­ników, aby nie dostały się one w niepowołane ręce.
4. Ogólne Rozpo­rzą­dzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
Działania firmy Webfleet są w pełni zgodne z założeniami RODO. Więcej informacji na temat zasad związanych z prywat­nością i bezpie­czeń­stwem można znaleźć na stronie https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/legal/genera­l-da­ta­-pro­tec­tio­n-re­gu­lation/.

Nasze zasady

W Webfleet pomagamy naszym klientom zbliżyć się do wyzwań, przed którymi stają ich kierowcy. Wszystko, co robimy, wynika z jednej prostej zasady — jeśli jesteś blisko spraw swoich kierowców, każdy może podejmować mądrzejsze decyzje. Abyśmy mogli Ci pomagać, czasami musimy dowiedzieć się czegoś o Tobie. Podczas zbierania i wykorzy­sty­wania Twoich danych jesteśmy w pełni świadomi, jak bardzo cenisz swoją prywatność.

Uważamy, że prywatność oznacza wolność i możliwość samodzielnego decydowania o tym, kto i w jaki sposób wykorzy­stuje nasze dane. Dlatego właśnie ustano­wi­liśmy nasze Zasady prywatności:

1. Firma Webfleet zawsze w pełni informuje użytkow­ników na temat ich danych
Nasza firma dba o to, aby użytkownicy wiedzieli, jakie należące do nich lub dotyczące ich dane są przez nas wykorzy­stywane, jaki jest tego powód i jak długo będziemy tych danych używać oraz kto może z nich korzystać.
2. Kontrola nad własnymi danymi pozostaje w rękach użytkownika
Uważamy, że dane użytkownika lub informacje dotyczące jego osoby są jego własnością. Są one używane przez naszą firmę wyłącznie w celach, w jakich zostały nam przekazane przez użytkownika lub do jakich zostały pozyskane. Użytkownicy mogą w każdej chwili wyrazić zgodę na te działania lub ją wycofać, korzystając z oprogra­mo­wania lub witryny inter­ne­towej naszej firmy.
3. Nasza firma chroni dane osobowe użytkownika
Dane użytkownika należą do użytkownika. Nasza firma w najlepszy możliwy sposób chroni dane osobowe użytkow­ników, aby nie dostały się one w niepowołane ręce.

Naszych 10 obietnic

 1. Powiemy Ci, jakie dane są przez nas wykorzy­stywane, jaki jest tego powód, jak długo będziemy tych danych używać, kto jeszcze będzie z nich korzystać oraz gdzie będziemy je przecho­wywać.
 2. Wykorzy­stamy pozyskane dane wyłącznie w taki sposób, jaki Ci wyjaśni­liśmy.
 3. Przecho­wujemy wyłącznie te dane, których potrze­bujemy i wyłącznie przez okres, w którym je wykorzy­stujemy. Jeśli dane nie są już potrzebne, zostają zniszczone lub w sposób nieod­wra­calny przekształcone w dane anonimowe, niepo­łą­czone z Twoją osobą.
 4. Jeśli poprosimy Cię o wyrażenie zgody na wykorzy­stanie danych osobowych w określonym celu, umożliwiamy także wycofanie takiej zgody.
 5. Jeśli nie byliśmy w stanie poprosić Cię o wyrażenie zgody na zebranie i używanie Twoich danych osobowych, a sobie tego nie życzysz, wystarczy to zgłosić, a my zastosujemy się do Twojej decyzji.
 6. Umożliwimy Ci dostęp do swoich danych połączonych z kontem Webfleet i ich poprawianie.
 7. W najlepszy możliwy sposób chronimy Twoje dane osobowe przed ich nieupraw­nionym użyciem lub przypadkową utratą.
 8. Jeśli strony trzecie wykorzy­stują Twoje dane osobowe w imieniu naszej firmy, gwaran­tujemy wówczas, że podmioty takie działają zgodnie z naszymi zasadami.
 9. W przypadku udostęp­niania przez naszą firmę Twoich danych innym podmiotom najpierw poprosimy Cię o wyrażenie na to zgody, chyba że przepisy obowią­zu­jącego prawa zabraniają wysto­so­wania takiej prośby.
 10. Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania dotyczące wykorzy­sty­wania przez naszą firmę danych osobowych i chętnie udzielimy na nie odpowiedzi.

Polityka firmy Webfleet dotycząca prywatności i przetwa­rzania danych osobowych

Nasza firma działa zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności obowią­zu­jącymi w kraju użytkownika. Ponieważ firma Webfleet działa na terenie Europy, mają również zasto­so­wanie europejskie przepisy dotyczące prywatności. Regulują one zagadnienia związane z prywat­nością w najbardziej wyczer­pujący sposób na świecie. Zapewniają wysoki poziom ochrony dla użytkownika, umożli­wiając wykorzy­sty­wanie danych osobowych dopiero po spełnieniu surowych warunków określonych w tych przepisach. Polityka firmy Webfleet dotycząca prywatności i przetwa­rzania danych osobowych jest zgodna z tymi przepisami i stosujemy ją na całym świecie.

Definicje

Termin Dane osobowe oznacza wszelkie informacje dotyczące ziden­ty­fi­ko­wanej lub możliwej do ziden­ty­fi­ko­wania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą). Osoba możliwa do ziden­ty­fi­ko­wania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpo­średnio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer identy­fi­ka­cyjny lub jeden bądź kilka szcze­gólnych czynników określa­jących jej fizyczną, fizjo­lo­giczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

Przetwa­rzanie danych osobowych (zwane również przetwa­rzaniem) oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokony­wanych na danych osobowych, np. gromadzenie, rejestro­wanie, porząd­ko­wanie, przecho­wy­wanie, adaptacja lub modyfi­ko­wanie, odzyski­wanie, konsul­to­wanie, wykorzy­sty­wanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpo­wszech­nianie lub udostęp­nianie w inny sposób, układanie lub kompi­lo­wanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Firma Webfleet przetwarza dane rzetelnie i legalnie.
 2. Firma Webfleet gromadzi Dane osobowe do określonych, jedno­znacznych i legalnych celów oraz nie poddaje ich dalszemu przetwa­rzaniu w sposób niezgodny z tym celem.
 3. Firma Webfleet odpowiada za to, aby Dane osobowe były prawidłowe, stosowne oraz aby ich ilość nie była zbyt duża w stosunku do celów, dla których są gromadzone lub dalej przetwa­rzane.
 4. Firma Webfleet odpowiada za to, aby Dane osobowe były prawidłowe oraz, w razie koniecz­ności, aktuali­zowane.
 5. Firma Webfleet przechowuje Dane osobowe w formie umożli­wia­jącej identy­fi­kację osób, których dane dotyczą, przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub dla których są dalej przetwa­rzane.
 6. Firma Webfleet przetwarza dane wyłącznie, jeżeli:
  1. użytkownik jedno­znacznie wyrazi na to zgodę; lub
  2. przetwa­rzanie będzie niezbędne do sfina­li­zo­wania umowy, której użytkownik jest kontra­hentem lub w celu podjęcia kroków na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy; lub
  3. przetwa­rzanie będzie konieczne w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi, którym firma Webfleet podlega; lub
  4. przetwa­rzanie będzie konieczne ze względu na uzasadniony interes firmy Webfleet, chyba że nadrzędne znaczenie mają interesy związane z podsta­wowymi prawami i wolnością użytkownika, a w szcze­gól­ności jego prawo do prywatności.
 7. Firma Webfleet nie przetwarza Danych osobowych ujawnia­jących pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, przekonania religijne lub filozo­ficzne, przyna­leżność do związków zawodowych, jak również danych dotyczących zdrowia i życia seksualnego.
 8. Firma Webfleet nie przetwarza Danych osobowych dotyczących osób poniżej 13 roku życia.
 9. Aby zapewnić rzetelne przetwa­rzanie danych osobowych, firma Webfleet zobowiązuje się udzielać użytkow­nikowi informacji dotyczących
  1. celu przetwa­rzania danych osobowych;
  2. kategorii danych osobowych, których dotyczy dana kwestia;
  3. kategorii odbiorców danych osobowych;
  4. sposobu uzyskiwania dostępu do danych użytkownika i ich poprawiania.
 10. Firma Webfleet wprowadza odpowiednie środki techniczne i organi­za­cyjne w celu ochrony Danych osobowych przed przypad­kowym lub nielegalnym znisz­czeniem lub przypadkową utratą, zmianą, niedo­zwo­lonym ujawnieniem lub dostępem, szczególnie wówczas, gdy przetwa­rzanie danych obejmuje transmisję danych w sieci, jak również przed wszelkimi innymi niele­galnymi formami przetwa­rzania. Uwzględ­niając stan wiedzy w tej dziedzinie oraz koszt realizacji, firma Webfleet podejmuje takie środki, które zapewniają poziom bezpie­czeństwa odpowiedni do zagrożeń wynika­jących z przetwa­rzania Danych osobowych oraz charakteru danych objętych ochroną.
 11. W przypadku przetwa­rzania danych w imieniu firmy Webfleet firma Webfleet wybiera podmiot przetwa­rzający o wystar­cza­jących gwarancjach w zakresie technicznych środków bezpie­czeństwa oraz rozwiązań organi­za­cyjnych regulu­jących przetwa­rzanie danych oraz zapewnienia stosowania tych środków i rozwiązań. W tych przypadkach firma Webfleet, zadba o to, żeby przetwa­rzanie danych było regulowane przez umowę wiążącą podmiot przetwa­rzający z kontrolerem. Umowa ta zakładać będzie w szcze­gól­ności, że:
  1. podmiot przetwa­rzający postępuje zgodnie z instruk­cjami określonymi przez firmę Webfleet;
  2. posta­no­wienia z punktu 10) dotyczą podmiotu przetwa­rza­jącego.
 12. Co do zasady firma Webfleet przetwarza dane osobowe na terytorium Europej­skiego Obszaru Gospo­dar­czego (EOG). W przypadku, gdy dane osobowe są przeka­zywane poza terytorium EOG lub są przetwa­rzane poza tym obszarem przez firmę Webfleet lub w jej imieniu, firma Webfleet zapewnia odpowiednie zabez­pie­czenia dotyczące ochrony prywatności oraz podsta­wowych praw i wolności osoby oraz odnośnie korzystania z odpowiednich praw. Takie środki zabez­pie­czające mogą w szcze­gól­ności wynikać z odpowiednich klauzul umownych lub innych usank­cjo­no­wanych prawnie instru­mentów.
 13. W przypadku przecho­wy­wania przez firmę Webfleet informacji lub uzyskania dostępu do informacji już przecho­wy­wanych w urządzeniu użytkownika firma Webfleet zadba o to, aby dany użytkownik wyraził na to zgodę po otrzymaniu jasnych i wyczer­pu­jących informacji, między innymi o celach przetwa­rzania danych. Nie stanowi to przeszkody dla Webfleet do jakie­go­kolwiek technicznego przecho­wy­wania danych ani dostępu do nich jedynie w celu wykonania transmisji komunikatu za pośred­nictwem sieci łączności elektro­nicznej lub gdy jest to absolutnie niezbędne do świadczenia przez firmę Webfleet usługi wyraźnie żądanej przez użytkownika.

Zbierane przez nas dane

Podczas korzystania przez użytkownika z naszych Witryn inter­ne­towych firma Webfleet zbiera informacje od użytkownika i o samym użytkowniku. Dokładny rodzaj zbieranych danych zależy od tego, z czego i w jaki sposób korzysta użytkownik. Ogólnie mówiąc, są trzy kategorie danych zbieranych i wykorzy­sty­wanych przez naszą firmę:

Dane dostarczane przez użytkownika
Dane te są wprowadzane samodzielnie przez użytkownika podczas korzystania z naszej witryny inter­ne­towej oraz naszych produktów i usług. Do tej kategorii danych zaliczamy imię i nazwisko, adres e-mail, wprowadzane hasła wyszu­ki­wania, adres zamiesz­kania i ulubione lokalizacje, numer telefonu, każdy zgłoszony raport o błędzie mapy, każdy zgłoszony raport o fotora­darach oraz wzrost, wagę, płeć, wiek użytkownika itp.
Dane zbierane przez czujniki
W wielu naszych produktach jest zainsta­lowany przynaj­mniej jeden czujnik lub produkty te współ­pracują z czujnikami innych urządzeń. Przykładami czujników są odbiorniki GPS, odbiorniki Wi-Fi lub Bluetooth. Po aktywowaniu takich czujników dane są zbierane automa­tycznie. W zależności od celu, w jakim zostały zebrane, dane te w połączeniu z infor­ma­cjami służącymi do identy­fi­kacji użytkownika lub jego urządzenia są wysyłane do firmy Webfleet lub innych podmiotów w celu ich dalszego przetwa­rzania.
Metadane
Termin ten odnosi się do wszelkich danych zbieranych lub automa­tycznie genero­wanych podczas korzystania z witryny inter­ne­towej, produktów lub usług firmy Webfleet. W wielu przypadkach zbieranie lub generowanie metadanych jest niero­ze­rwalnie związane z korzy­staniem z urządzeń do przetwa­rzania danych lub przesy­łaniem danych za pośred­nictwem sieci kompu­te­rowych, np. Internetu. Do tej kategorii danych zaliczamy zdarzenia związane z interfejsem użytkownika lub inne zdarzenia związane z korzy­staniem z urządzeń, adresy IP, niepo­wta­rzalne identy­fi­katory urządzeń, adresy MAC dla systemów Bluetooth i sieci Wi-Fi, pliki cookie i rejestry aktywności komputera.

Dane otrzymywane od innych podmiotów

Otrzymujemy od stron trzecich dane, które zostały zebrane przez strony trzecie na ich odpowie­dzialność i w sposób zgodny z ich zasadami ochrony prywatności, a następnie udostęp­nione firmie Webfleet. Wykorzy­stujemy te dane w zakresie, na jaki zezwalają nam strony trzecie, zachowując jedno­cześnie zgodność z naszą polityką prywatności oraz zasadami dotyczącymi ochrony prywatności. Otrzymujemy na bieżąco dane dotyczące lokalizacji i prędkości, dane z czujników, informacje o innych pojazdach i urządze­niach pochodzące, na przykład, od użytkow­ników telefonów komórkowych, flot firmowych oraz z pojazdów. Wykorzy­stujemy te dane wyłącznie po upewnieniu się, że nie mogą one zostać powiązane z konkretnym użytkow­nikiem.

Od stron trzecich otrzymujemy także dane dotyczące interakcji użytkow­ników z tymi stronami trzecimi, na przykład podczas odwiedzin ich witryn inter­ne­towych czy korzystania z ich aplikacji mobilnych. Dane te mogą obejmować adresy IP, unikalne identy­fi­katory urządzeń, identy­fi­katory reklamowe, adresy MAC sieci Wi-Fi i Bluetooth, pliki cookie i inne zapisy aktywności kompu­te­rowej, a także informacje wskazujące na zachowania użytkownika, jego zainte­re­so­wania oraz cechy demogra­ficzne.

W Internecie

Witryna internetowa

Nasza witryna internetowa oferuje szeroką gamę funkcji i usług. Dzięki temu można dowiedzieć się więcej na temat naszych produktów i usług. W sekcji pomocy można uzyskać wsparcie techniczne związane z naszymi produktami. W celu ulepszenia działania naszej witryny inter­ne­towej, prezen­to­wania informacji uznanych przez nas za istotne dla użytkownika oraz wykrywania złośliwego lub nieupo­waż­nionego używania strony gromadzimy i analizujemy również informacje dotyczące sposobu korzystania z naszej witryny przez użytkow­ników.

Identy­fi­kacja

Z naszej witryny inter­ne­towej można korzystać bez koniecz­ności identy­fi­ko­wania się. Jednak korzystanie z niektórych elementów naszej strony inter­ne­towej wymaga zalogowania się do konta Webfleet. Na przykład korzystanie z platformy Webfleet wymaga zalogowania się w celu wykonywania operacji takich jak monito­ro­wanie pojazdów we flocie czy wysyłanie zamówień do kierowców.

Reklamy w Internecie i działania marke­tingowe

Dane dotyczące użytkow­ników wykorzy­stujemy do lepszego zrozumienia obecnych użytkow­ników produktów Webfleet oraz osób, które nie są jeszcze użytkow­nikami produktów Webfleet. W tym celu najpierw gromadzimy dane pochodzące od użytkownika lub go dotyczące, dane pochodzące od innych użytkow­ników produktów Webfleet lub ich dotyczące, a także dane pochodzące od stron trzecich, a następnie analizujemy je w celu uzyskania szcze­gó­łowych danych dotyczących zachowań użytkow­ników oraz ich cech demogra­ficznych. Uzyskane w ten sposób szczegółowe dane są następnie wykorzy­stywane do dosko­na­lenia naszych produktów, witryny inter­ne­towej i strategii marke­tin­gowych, w tym reklam wykorzy­sty­wanych w Internecie.

Wykorzy­stywane przez nas dane to dane, które zostały nam dostarczone przez użytkow­ników za pośred­nictwem naszej witryny inter­ne­towej oraz podczas rejestracji konta w witrynie firmy Webfleet. Dane te nie obejmują żadnych danych zebranych ani wykorzy­sty­wanych przez firmę Webfleet podczas korzystania przez użytkow­ników z produktów i usług firmy Webfleet, takich jak dane o pozycji, dane nawigacyjne czy treningowe.

Wykorzy­stywane przez nas dane obejmują również adresy IP, identy­fi­katory reklamowe, pliki cookie i inne zapisy aktywności kompu­te­rowej, a także informacje wskazujące na zachowania użytkownika, jego zainte­re­so­wania oraz cechy demogra­ficzne. Wykorzy­stujemy także podobne dane, które otrzymujemy od innych podmiotów, w tym dane z usług YouTube, Facebook, LinkedIn i Google.

Nasze produkty i usługi

Usługi Webfleet

Jeśli w pojeździe zostało skonfi­gu­rowane połączenie z usługami Webfleet, podczas jego używania zbierane będą informacje potrzebne do działania usługi Webfleet i innego sprzętu Webfleet zainsta­lo­wanego w pojeździe.

Przez cały czas zbierane są następujące informacje: lokalizacja pojazdu, dane dotyczące przecią­żenia/przyśpie­szenia, dane dotyczące silnika, takie jak zużycie paliwa, pozycja zaworów, prędkość obrotowa oraz wartość drogomierza. Dokładny rodzaj zbieranych danych zależy od sprzętu zainsta­lo­wanego w pojeździe.

Strona zamawiająca usługę decyduje o celu, w jakim będą te informacje w przyszłości wykorzy­stane, kto będzie miał do nich dostęp i jak długo będą one przecho­wywane. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontak­tować się ze stroną zamawiającą usługę. Zwykle jest to właściciel lub leasin­go­biorca samochodu.

Firma Webfleet wykorzy­stuje oprogra­mo­wanie Google Analytics 360 do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z oprogra­mo­wania, witryn i aplikacji firmy Webfleet. Informacje dotyczące użytkowania gromadzone przez firmę Webfleet nie zawierają pozycji ani danych wprowa­dzonych lub zaktu­ali­zo­wanych przez użytkownika. Firma Webfleet ma podpisaną umowę z firmą Google, na mocy której dane użytkownika wykorzy­stywane są tylko przez firmę Webfleet, a nie Google w jakich­kolwiek innych celach, np. reklamowych.

Curfer

Urządzenia Webfleet umożliwiają zbieranie danych z samochodu użytkownika podczas korzystania z niego i otrzy­my­wanie raportów oraz uwag na temat przeje­chanej trasy i zachowań kierowcy. Aby umożliwić dostar­czanie raportów i uwag, dane są przesyłane do firmy Webfleet za pośred­nictwem aplikacji mobilnej CURFER Webfleet wykorzy­stu­jącej łącze internetowe telefonu. Informacje te są przecho­wywane wraz z danymi konta przez cały okres istnienia konta. Jeśli łącze internetowe nie jest dostępne, informacje są w bezpieczny sposób przecho­wywane w urządzeniu, z którego zostaną przesłane później.

Informacje przecho­wywane są na terenie Unii Europej­skiej i objęte są europej­skimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Firma Webfleet stosuje zgodne z obowią­zu­jącymi standardami metody zabez­pie­czające w celu ochrony danych użytkownika przed nieau­to­ry­zo­wanym dostępem w czasie, gdy są one przesyłane.

Firma Webfleet obiecuje, że nie udostępni innym osobom informacji przez nią groma­dzonych ani nie wykorzysta ich do żadnych innych celów; wyjątek może stanowić sytuacja, w której użytkownik wyrazi na to zgodę lub ujawnienia tych danych wyraźnie wymaga prawo.

Inni kierowcy pojazdu

Jeśli przy podłączonym urządzeniu pojazdem jeżdżą również inni kierowcy, na użytkowniku spoczywa odpowie­dzialność za poinfor­mo­wanie tych kierowców, że dane pojazdu i dane dotyczące jazdy są zbierane przez pojazd, a użytkownik ma dostęp do raportów zawie­ra­jących te dane.

Zbierane przez nas informacje

Urządzenie oraz aplikacja Webfleet CURFER będą zbierać:

 • Informacje pozwalające na identy­fi­kację użytkownika, pojazdu, urządzenia i smartfonu.
 • Informacje związane z pojazdem i sposobem jego prowadzenia, takie jak czas rozpoczęcia i zakończenia jazdy, czas przestoju, prędkość i rozkład prędkości, przejechany dystans, hamowanie, pokonywane zakręty, przyśpie­szenie, poziom i status akumulatora, naładowanie silnika, poziomy przepustnicy silnika.
 • Informacje dla celów diagno­stycznych, takie jak wersje oprogra­mo­wania, rodzaje urządzeń, przerwy w zasilaniu, błędy logowania.

Urządzenie nie zbiera żadnych informacji o lokalizacji ani informacji związanych z wypadkiem pojazdu. Tego typu informacje nie są też przeka­zywane firmie Webfleet.

Informacje dostępne wyłącznie na smartfonie

W czasie działania aplikacji urządzenie przesyła dodatkowe informacje na smartfon, takie jak szczegółowy odczyt w czasie rzeczy­wistym parametrów pojazdu, takich jak prędkość, obroty, temperatura i obciążenie silnika, poziom paliwa i inne, aby mogły być one wyświetlane w aplikacji. Te szczegółowe informacje nie są przecho­wywane w smartfonie ani przesyłane na serwery Webfleet.

Po wyrażeniu zgody na to, aby aplikacja korzystała z danych o lokalizacji, są one wykorzy­stywane do rejestro­wania położenia smartfonu, kiedy pojazd jest zaparkowany (silnik jest wyłączony, a smartfon znajduje się poza zasięgiem urządzenia). Przecho­wywana jest wyłącznie ostatnia pozycja, a nie ślad porusza­jącego się pojazdu. Dane o lokalizacji nie są nigdy przesyłane do firmy Webfleet.

Konto CURFER

Przy pierwszym użyciu aplikacji CURFER Webfleet należy utworzyć osobiste konto, podając imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Firma Webfleet zaleca utrzymanie danych do logowania do konta w tajemnicy oraz użycie hasła, które nie jest wykorzy­stywane w żadnym innym miejscu.

Konto jest używane do bezpiecznego przecho­wy­wania na serwerach firmy Webfleet danych zebranych przez aplikację Webfleet CURFER. Na podany adres e-mail od czasu do czasu wysyłane są informacje związane z usługą Webfleet CURFER lub powiązanymi produktami i usługami, lub gdy dostępne są aktuali­zacje, których pobranie jest warunkiem bezpiecznego, nieza­wodnego korzystania z urządzenia w sposób nieprze­rwany lub jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Konto CURFER można usunąć w każdym momencie, korzystając z aplikacji w smartfonie.

Firma Webfleet nie udostępnia danych konta CURFER innym osobom; wyjątek może stanowić sytuacja, w której ujawnienia tych danych wyraźnie wymaga prawo.

Kiedy dane są przesyłane na nasze serwery

Aplikacja na smartfona automa­tycznie przesyła dane zebrane przez urządzenie LINK 100 na serwery firmy Webfleet. Po każdym wyłączeniu zapłonu, jeśli jest nawiązane połączenie z danymi komórkowymi, aplikacja odczytuje wszystkie przecho­wywane informacje z urządzenia LINK 100 i przesyła je na serwery firmy Webfleet. Dzieje się to w tle, nawet jeśli użytkownik nie korzysta aktywnie z aplikacji. Aby temu zapobiec, można wyłączyć użycie danych komórkowych dla aplikacji lub wylogować się z niej.

Wykorzy­sty­wanie informacji o lokalizacji

Chociaż urządzenie LINK 100 nie może samodzielnie zbierać informacji o lokalizacji ani żadne inne informacje lokali­za­cyjne nie są udostęp­niane firmie Webfleet, należy pamiętać, że podczas korzystania z telefonu komórkowego w celu zapewnienia urządzeniu połączenia z Internetem telefon ten może uruchamiać programy systemu opera­cyjnego bądź inne aplikacje lub używać sieci komuni­ka­cyjnych, które gromadzą, przesyłają lub zapisują informacje osobiste i pozycję użytkownika. Firma Webfleet nie ma na to żadnego wpływu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z infor­ma­cjami i ustawie­niami dostar­czonymi przez operatora sieci komórkowej oraz dostawców systemu i aplikacji.

Aplikacje mobilne Webfleet: MyCar, Webfleet Mobile i Webfleet Logbook („Aplikacje”)

Aby możliwe było korzystanie z aplikacji, urządzenie LINK firmy Webfleet musi znajdować się w pojeździe i być aktywne. Urządzenie LINK firmy Webfleet stale gromadzi dane z pojazdu w celu tworzenia raportów i zapewniania uwagi na temat podróży, stylu jazdy i stanu technicznego pojazdu. Powyższe dane pojazdu są powiązane z infor­ma­cjami o pozycji z czujnika GPS znajdu­jącego się w urządzeniu LINK firmy Webfleet i sygnaturą czasową, więc wszystkie zdarzenia i raporty można dopasować do danej lokalizacji i godziny. Aby umożliwić wysyłanie powyższych uwag, informacje są wysyłane na serwery Webfleet za pomocą połączenia transmisji danych zapew­nionego przez urządzenie Webfleet. Dane te są przecho­wywane w Webfleet na powiązanym koncie zarządzanym przez kierownika floty. Kierownik floty w danej firmie (lub pracodawca) to organizacja wspierająca użytkowanie pojazdu lub właściciel pojazdu i zazwyczaj może być również firmą zarzą­dzającą flotą (bądź jej częścią), leasingową lub wypoży­czalnią, importerem samochodów, dealerem lub producentem.

Aplikacje stale wysyłają dane do serwerów i pobiera je z serwerów Webfleet, jeśli użytkownik zezwoli na korzystanie z połączenia inter­ne­towego smartfonu. Aplikacje będą raportować i prezentować zebrane dane w graficznym interfejsie użytkownika na smartfonie.

Informacje zbierane przez urządzenie LINK i Aplikacje firmy Webfleet

Urządzenie LINK i Aplikacje firmy Webfleet zbierają następujące informacje:

 • Data, czas i lokalizacja.
 • Informacje pozwalające na identy­fi­kację użytkownika, pojazdu, urządzenia i smartfonu.
 • Informacje związane z pojazdem i sposobem jego prowadzenia, takie jak czas rozpoczęcia i zakończenia jazdy, odczyty drogomierza, czas przestoju, prędkość i rozkład prędkości, przejechany dystans, hamowanie, pokonywane zakręty, przyśpie­szenie, poziom i status akumulatora, naładowanie silnika, poziomy przepustnicy silnika, użycie tempomatu, toczenie pojazdu, zużycie paliwa, poziom paliwa, konieczność konserwacji oraz komunikaty dotyczące stanu technicznego generowane przez wewnętrzne systemy diagno­styczne pojazdu.
 • Informacje dla celów diagno­stycznych, takie jak wersje oprogra­mo­wania, rodzaje urządzeń, przerwy w zasilaniu i dzienniki błędów.
 • Informacje, takie jak lokalizacja i kierunek jazdy pojazdu, mogą być wykorzy­stywane w razie wypadku lub kradzieży.

Jak wykorzy­stywane są dane użytkownika

Kierownik floty określa cele, do jakich będą wykorzy­stywane informacje zebrane z pojazdu i Aplikacji, kto będzie miał do nich dostęp i jak długo te informacje będą przecho­wywane. Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z infor­ma­cjami dostar­czonymi przez kierownika floty.

Inni kierowcy pojazdu

Jeśli przy podłączonym urządzeniu LINK firmy Webfleet pojazdem jeżdżą również inni kierowcy, na użytkowniku spoczywa odpowie­dzialność za poinfor­mo­wanie tych kierowców, że dane pojazdu i dane dotyczące jazdy są zbierane przez pojazd, a użytkownik i kierownik floty mają dostęp do raportów zawie­ra­jących te dane.

Informacje dostępne wyłącznie na smartfonie

W czasie działania Aplikacji urządzenie LINK firmy Webfleet przesyła dodatkowe informacje na smartfon, np. szczegółowe bieżące odczyty parametrów pojazdu, takich jak prędkość, obroty, temperatura i obciążenie silnika, poziom paliwa i inne, aby mogły być one wyświetlane w Aplikacjach. Te szczegółowe informacje nie są przecho­wywane w smartfonie.

Konto aplikacji użytkownika

Dane uwierzy­tel­niające użytkownika Aplikacji zostaną przekazane przez kierownika floty. Firma Webfleet zaleca wykonanie nastę­pu­jących czynności:

 • Należy zmienić hasło po pierwszym zalogowaniu
 • Należy dbać o poufność danych logowania
 • Należy użyć bezpiecznego hasła, które nie jest używane w innym miejscu.

Konto służy do zapewniania użytkow­nikowi dostępu do danych przecho­wy­wanych na serwerach firmy Webfleet. Informacje te są przecho­wywane wraz z danymi konta przez cały okres istnienia konta lub do momentu, aż kierownik floty zadecyduje inaczej.

Kiedy dane są przesyłane na nasze serwery

Urządzenie LINK firmy Webfleet automa­tycznie przesyła zebrane dane do firmy Webfleet. Będzie to mieć miejsce często, zazwyczaj co minutę.

Wykorzy­sty­wanie informacji o lokalizacji

W Aplikacjach dostępne są określone ustawienia prywatności dotyczące lokalizacji, które umożliwiają włączanie i wyłączanie różnych sposobów wykorzy­stania danych o lokalizacji. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u kierownika floty.

Należy także pamiętać, że podczas użytkowania smartfon może również uruchamiać programy systemu opera­cyjnego lub inne aplikacje albo używać sieci komuni­ka­cyjnych, które gromadzą, przesyłają lub zapisują informacje osobiste oraz pozycję użytkownika. Firma Webfleet nie ma na to żadnego wpływu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z infor­ma­cjami i ustawie­niami dostar­czonymi przez operatora sieci komórkowej oraz dostawców systemu i aplikacji.

Dla użytkow­ników aplikacji My Car kierownik floty to organizacja wspierająca użytkowanie pojazdu lub właściciela pojazdu, zazwyczaj firmę leasingową, importera samochodów, dealera lub producenta.

Przetwa­rzanie danych

Ochrona informacji

Przesłane przez użytkownika dane przecho­wywane są na terenie Unii Europej­skiej i podlegają europejskim przepisom dotyczącym ochrony danych. Firma Webfleet stosuje zgodne z obowią­zu­jącymi standardami metody zabez­pie­czające (w tym technologie, takie jak pseudo­ano­ni­mi­zacja, haszowanie i szyfrowanie) w celu ochrony danych użytkownika przed nieau­to­ry­zo­wanym dostępem w czasie, gdy są one przecho­wywane oraz przesyłane do lub z urządzenia.

Firma Webfleet nie udostępnia innym osobom tych informacji ani nie wykorzy­stuje ich do żadnych innych celów; wyjątek może stanowić sytuacja, w której ujawnienia tych danych wyraźnie wymaga prawo. Więcej informacji na temat środków ochrony prywatności i bezpie­czeństwa zapew­nianych przez firmę Webfleet można znaleźć na nastę­pu­jącej stronie: https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/legal/genera­l-da­ta­-pro­tec­tio­n-re­gu­lation/.

Prawa użytkownika

Aby przesłać wniosek o dostęp, poprawienie, wymazanie, zastrze­żenie lub zgłosić sprzeciw wobec przetwa­rzania danych osobowych przez firmę Webfleet albo aby przesłać wniosek o otrzymanie kopii elektro­nicznej danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie (w zakresie, w jakim prawo do przeno­szenia danych jest przewi­dziane przez obowią­zujące prawo), należy skontak­tować się z firmą Webfleet za pośred­nictwem sekcji Kontakt.

Jeśli firma Webfleet zebrała dane osobowe za zgodą użytkownika, można w każdej chwili wycofać taką zgodę, kontaktując się z firmą Webfleet za pośred­nictwem sekcji Kontakt. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na procesy przetwa­rzania, które zostały przepro­wa­dzone przed tym wycofaniem.

Odpowiemy na wniosek użytkownika zgodnie z obowią­zu­jącym prawem.

Użytkownik ma także prawo do złożenia skargi w lokalnym organie zajmującym się ochroną danych osobowych.

Należy pamiętać, że możemy być zmuszeni do zachowania pewnych informacji w celach archi­wi­za­cyjnych i/lub do sfina­li­zo­wania transakcji, które zostały rozpoczęte przed wysłaniem wniosku o zmianę. W naszych bazach danych i innych rejestrach mogą pozostać szczątkowe informacje, które nie zostaną usunięte.

Kontakt

Informacje kontaktowe

W przypadku podejrzenia, że informacje nie są wykorzy­stywane w celu, w jakim zostały przekazane firmie Webfleet, lub w przypadku pytań lub próśb można skontak­tować się z firmą Webfleet pod adresem:

Bridgestone Mobility Solutions B.V.
Attn. Data Protection Officer
Beetho­ven­straat 503
1083 HK Amsterdam
Holandia

Można też wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@webfleet.com.

W przypadku podejrzenia, że informacje przesłane z urządzenia nie są wykorzy­stywane przez ich odbiorców (podmioty inne niż firma Webfleet) we właściwym celu, należy skontak­tować się z innymi odbiorcami.

Dla organów państwowych i organów ochrony porządku publicznego

Napisz na adres:

Bridgestone Mobility Solutions B.V.
Attn. Security Officer / DPO
Beetho­ven­straat 503
1083 HK Amsterdam
Holandia

Można też wysłać wiadomość e-mail na adres security@webfleet.com.

Kontakt drogą elektro­niczną

Korzystanie z poczty e-mail w celu komunikacji z firmą Webfleet i jej pracow­nikami przy użyciu adresu e-mail zakoń­czonego na @Webfleet.com oznacza wymianę danych osobowych. Obejmuje ona wykorzy­stywane adresy e-mail, zawartość wysyłanych lub otrzy­my­wanych wiadomości oraz metadane związane z wymianą wiadomości. Firma Webfleet zachowuje dane poczty e-mail, dopóki istnieje skrzynka e-mail powiązana z adresem e-mail zakończonym domeną „@Webfleet.com”. Zdarza się, że nasi pracownicy zachowują wymianę wiadomości lub ich części na potrzeby ewidencji lub archi­wi­zacji. Firma Webfleet usuwa skrzynkę e-mail pracownika Webfleet w ciągu 3 miesięcy od ustania stosunku pracy. Pracownicy firmy Webfleet mogą również usunąć pojedyncze wiadomości ze swoich skrzynek e-mail. Poza tym firma Webfleet zachowuje kopię wszystkich wiadomości e-mail w celu ustano­wienia, egzekucji lub obrony roszczeń prawnych przez co najmniej 15 lat.

Kontakt telefo­niczny

Może się zdarzyć, że firma Webfleet będzie nagrywać rozmowę telefo­niczną do celów szkole­niowych lub aby zareje­strować szczegóły związane z transakcją sprzedaży. Poinfor­mujemy użytkownika z wyprze­dzeniem o naszym zamiarze rejestracji rozmów i zaoferujemy możliwość rezygnacji. Jeśli jednak użytkownik zrezygnuje, w zależności od okolicz­ności, możemy nie być w stanie mu pomóc. Wyjaśnimy tę kwestię użytkow­nikowi w stosownych okolicz­no­ściach. Firma Webfleet zachowuje zapis rozmowy do celów szkole­niowych przez maksymalnie 3 miesiące. Nagrania związane z trans­ak­cjami sprzedaży przecho­wujemy maksymalnie 10 lat.

Kontakt osobisty

W przypadku kontaktu osobistego z Webfleet poprosimy o wprowa­dzenie do elektro­nicznego systemu zarządzania odwie­dza­jącymi informacji kontak­towych, takich jak imię i nazwisko, repre­zen­towana firma lub organizacja, adres e-mail i konkretna osoba odwiedzana w Webfleet. Informacje te wykorzy­stamy tylko w celu umożli­wienia tej wizyty (w tym w celu zapewnienia bezpie­czeństwa i ochrony). Dane gościa i jego wizyty usuwamy po upływie trzech miesięcy od tego wydarzenia.