Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Vaše osobní údaje (zkráceně „údaje“) proto zpraco­váváme výhradně v souladu s právními předpisy EU. V těchto zásadách ochrany osobních údajů bychom vás rádi informovali o zpracování vašich údajů v naší organizaci a o nárocích a právech na ochranu údajů, které vám náleží v souladu s čl. 13 evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 1. Kdo je odpovědný za zpracování údajů a na koho se můžete obrátit?

  Správce údajů

  Bridgestone Mobility Solutions B.V.
  Beethovenstraat 503, 1083 HK
  Amsterdam, Netherlands
  +31 20 808 0758

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Bridgestone Mobility Solutions B.V
  C/O Legal Department
  Beethovenstraat 503, 1083 HK
  Amsterdam, Netherlands
  E-Mail: digitaltrust@webfleet.com

  Pokud jste vládní orgán nebo orgán činný v trestním řízení

  Bridgestone Mobility Solutions B.V
  C/O Legal Department
  Beethovenstraat 503, 1083 HK
  Amsterdam, Netherlands
 2. Zpracování osobních údajů

  Pro jaké účely a na jakém právním základě jsou údaje zpraco­vávány?

  Vaše údaje zpraco­váváme v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, mimo jiné v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR), nařízením GDPR Spojeného království a švýcarským zákonem o ochraně osobních údajů.

  Pro účely plnění (před)smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 (b) nařízení GDPR):

  Zpracování vašich údajů se provádí za účelem zpracování smluv při zahájení obchodování a při plnění smluv s vámi.

  Pro účely plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 (b) nařízení GDPR):

  Platforma Webfleet

  Pokud je vaše vozidlo nakon­fi­gu­rováno na připojení ke službám Webfleet, bude shromaž­ďovat informace pro účely služby Webfleet po dobu, kdy se vozidlo používá ve spojení s dalším vybavením nainsta­lo­vaným ve vozidle.

  Neustále se shromažďují následující informace: poloha vozidla, data o přetížení/zrychlení a data vztahující se k motoru, jako například spotřeba paliva, pozice ventilů, otáčky motoru a hodnota počitadla kilometrů. Jaké konkrétní informace se shromažďují, závisí na vybavení, které je ve vozidle nainsta­lováno.

  Majitel smlouvy o službě rozhoduje o účelech, ke kterým se informace následně využívají, o tom, kdo bude mít k informacím přístup a jak dlouho se uchovávají. Veškeré další informace vám poskytne majitel smlouvy o službě. Obecně se bude jednat o majitele nebo nájemce vozidla.

  Společnost Webfleet používá software Mixpanel ke shromaž­ďování informací o tom, jak používáte software, stránky a aplikace společnosti Webfleet. Informace o používání shromaž­ďované společností Webfleet mohou obsahovat informace o poloze, ale neobsahují vámi zadané nebo nahrané informace. Společnost Webfleet je vázána smlouvou se společností Mixpanel, která omezuje použití vašich informací pouze na použití společností Webfleet, a nikoli společností Mixpanel k jinému účelu, např. reklamě.

  Mobilní aplikace Webfleet: Webfleet Mobile, Webfleet Logbook, Webfleet Vehicle Check a Webfleet Work App (aplikace)

  Aby bylo aplikace možné používat, musí být ve vozidle nainsta­lováno zařízení Webfleet LINK a musí být aktivní. Zařízení Webfleet LINK neustále shromažďuje data z vozidla a vytváří hlášení a zpětnou vazbu týkající se vašich cest, stylu jízdy a technického stavu vozidla. Tyto údaje o vozidle doplňují informace o poloze ze snímače GPS v zařízení Webfleet LINK a časové razítko, takže ke všem událostem a zprávám lze přiřadit polohu a čas. Aby vám tyto informace bylo možné poskytnout, odesílají se na servery Webfleet pomocí datového připojení zařízení Webleet LINK. Tato data uchovává společnost Webfleet ve spojení s účtem, který patří správci vozového parku. Správce vozového parku vaší společnosti (nebo zaměst­na­vatele) je organizace, která vozidlo vlastní nebo vás podporuje při jeho užívání – zpravidla jde o společnost zabývající se správou vozových parků, leasingovou společnost, půjčovnu nebo dovozce, prodejce či výrobce automobilů nebo jejich součást.

  Pokud aplikacím povolíte používání připojení k internetu svého smartphonu, neustále odesílají data na servery společnosti Webfleet a získávají z nich data. Aplikace podávají zprávy a grafické výstupy ze shromáž­děných dat prostřed­nictvím grafického uživa­tel­ského rozhraní ve smartphonu.

  Informace shromaž­ďované zařízením Webfleet LINK a aplikacemi

  Zařízení Webfleet LINK a aplikace budou shromaž­ďovat tyto informace:

  • datum, čas a poloha,
  • informace identi­fi­kující vás, vaše vozidlo, vaše zařízení a váš smartphone,
  • informace vztahující se k vašemu vozidlu a způsobu jízdy, jako je čas startu/zastavení, počitadlo kilometrů, doba chodu naprázdno, ot./min, rychlost a distribuce rychlosti, ujetá vzdálenost, brzdění, zatáčení, zrychlení, úroveň nabití a stav baterie, zatížení motoru, úroveň motorového plynového pedálu, používání tempomatu, volný dojezd, spotřeba paliva, hladina palivové nádrže, nutná údržba a technické stavové zprávy vydávané interními diagnos­tickými systémy vozidla,
  • informace používané k diagnos­tickým účelům, jako jsou verze softwaru, typy zařízení, odpojení od sítě a chybové protokoly,
  • informace, jako je poloha a směr vozidla, které lze použít v případě nehody nebo krádeže.

  Jak jsou vaše údaje používány

  Správce vozového parku určuje, k jakým účelům budou shromážděné údaje z vašeho vozidla a aplikací použity, kdo k nim bude mít přístup a po jak dlouhou dobu budou uchovávány. Konzultujte informace poskytnuté vaším správcem vozového parku.

  Jiní řidiči vašeho vozidla

  Pokud své vozidlo vybavené zařízením Webfleet LINK sdílíte s jinými řidiči, je vaší odpověd­ností informovat je o tom, že dochází ke shromaž­ďování údajů o řízení a vozidle a že vy a správce vozového parku máte přístup k hlášením o těchto informacích.

  Informace dostupné pouze ve vašem smartphonu

  Zařízení Webfleet LINK odesílá do vašeho smartphonu doplňující informace, když jsou aplikace spuštěny. Jedná se například o podrobný tok parametrů v reálném čase přečtených z vašeho vozidla, včetně rychlosti, otáček motoru za minutu, teploty motoru, zatížení motoru, hladiny palivové nádrže a dalších údajů, aby bylo možné je zobrazit v aplikacích. Tyto podrobné informace se neukládají ve smartphonu.

  Účet k aplikacím

  Přihla­šovací údaje uživatele do aplikací obdržíte od správce vozového parku. Společnost Webfleet doporučuje následující:

  • změňte si po prvním přihlášení heslo,
  • informace o svém účtu udržujte v důvěrnosti,
  • používejte bezpečná a jedinečná hesla, která nepoužíváte jinde.

  Váš účet poskytuje přístup k údajům uloženým na serverech společnosti Webfleet. Informace se uchovávají na vašem účtu tak dlouho, dokud tento účet existuje, nebo podle rozhodnutí správce vozového parku.

  Kdy jsou údaje nahrávány na naše servery

  Zařízení Webfleet LINK automaticky odesílá shromážděné údaje společnosti Webfleet. Dochází k tomu často, zpravidla každou minutu.

  Využití vaší polohy

  Aplikace nabízí speciální nastavení ochrany údajů o poloze, která umožňují povolit nebo zakázat určitá využití dat o poloze. Konkrétní informace o této funkci vám poskytne správce vozového parku.

  Rovněž je třeba vědět, že při používání smartphonu může být na zařízení spuštěný také software operačního systému, další aplikace nebo komunikační sítě, které získávají, přenášejí nebo ukládají osobní informace a informace o poloze. Společnost Webfleet to nemůže nijak ovlivnit. Další podrobnosti získáte v informacích a nastaveních, které poskytuje váš mobilní operátor a výrobci vašeho systému a aplikací.

  Pro účely plnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR):

  Zpracování vašich údajů je nezbytné pro účely plnění různých právních povinností, např. podle platného obchodního nebo daňového zákoníku.

  Pro účely ochrany oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR):

  Na základě vyvážení zájmů může zpracování údajů probíhat i nad rámec skutečného plnění smlouvy za účelem ochrany našich oprávněných zájmů nebo zájmů třetích stran. Ke zpracování údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů dochází například v násle­du­jících případech:

  • opatření pro řízení podniku a další rozvoj služeb a produktů,
  • udržování celopod­nikové databáze zákazníků s cílem zlepšit služby zákazníkům,
  • v souvislosti se soudním řízením.

  Když nám napíšete e-mail

  Když komuni­kujete se společností Webfleet a jejími zaměstnanci prostřed­nictvím e-mailové adresy @Webfleet.com, znamená to výměnu osobních údajů. Sem patří použité e-mailové adresy, obsah zpráv, které přijímáte nebo odesíláte, a metadata související s výměnou e-mailových zpráv. Společnost Webfleet uchovává údaje z e-mailů, dokud existuje e-mailová schránka spojená s e-mailovou adresou @Webfleet.com. Naši zaměstnanci někdy uchovávají e-mailové konverzace nebo jejich části pro účely vedení záznamů nebo archivace. Společnost Webfleet odstraní e-mailovou schránku svého zaměstnance do 3 měsíců od jeho odchodu ze společnosti. Zaměstnanci společnosti Webfleet také mohou mazat jednotlivé e-mailové zprávy ve své schránce. Nezávisle na tom společnost Webfleet uchovává kopii všech e-mailových zpráv pro účely stanovení, uplatnění nebo obrany právních nároků, a to nejméně 15 let.

  Když nám zavoláte

  Jestliže společnost Webfleet kontak­tujete telefonicky, může se stát, že konverzaci nahrajeme pro účely vzdělávání zaměstnanců a poskytnutí pokynů zaměst­nancům nebo zaznamenání podrobností souvi­se­jících s obchodními transakcemi. V případech, kdy hovory nahráváme, vás předem upozorníme a nabídneme vám možnost s nahráváním nesouhlasit. Pokud však nahrávání odmítnete, může se v závislosti na okolnostech stát, že vám nebudeme moci poskytnout příslušnou službu. To vám v konkrétních případech vysvětlíme. Společnost Webfleet uchovává nahrávky maximálně po dobu 3 měsíců pro instruk­tážní účely. Záznamy související s obchodními transakcemi uchováváme až 10 let.

  Když nás navštívíte

  Pokud navštívíte společnost Webfleet, požádáme vás, abyste do našeho elektro­nického systému správy návštěvníků zadali své kontaktní údaje, jako je vaše jméno, společnost nebo organizace, kterou zastupujete, e-mailová adresa a za kým ve společnosti Webfleet jste přišli na návštěvu. Informace, které nám poskytnete, budeme používat pouze v kontextu vaší návštěvy. Sem spadají i účely zabezpečení a bezpeč­nostní důvody. Údaje o návštěv­níkovi a návštěvě jsou odstraněny tři měsíce po uskutečnění návštěvy.

  V rámci vašeho souhlasu (č. 6 odst. 1 (a) nařízení GDPR):

  Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich údajů, např. za účelem zasílání našich zpravodajů nebo propa­gačních materiálů.

  Kdo získá moje údaje?

  Pokud pro dílčí zpracování využíváme posky­to­vatele služeb, zůstáváme odpovědní za ochranu vašich údajů. Všichni zpraco­vatelé jsou smluvně zavázáni zpracovávat vaše údaje důvěrně a zpracovávat je pouze v rámci poskytování služby. Námi pověření zpraco­vatelé obdrží vaše údaje, pokud je potřebují k plnění svých služeb. Jedná se například o posky­to­vatele IT služeb, které potřebujeme pro provoz a zabezpečení našeho IT systému.

  Vaše údaje jsou zpraco­vávány v naší databázi zákazníků. Databáze zákazníků podporuje zvyšování kvality stávajících údajů o zákaznících (čištění od duplicit, opravy adres atd.).

  V případě zákonné povinnosti a v souvislosti se soudním řízením mohou být vaše údaje předány úřadům a soudům, jakož i externím auditorům.

  Informace o ochraně osobních údajů služeb třetích stran jsou uvedeny níže v příloze.

  Jak dlouho budou mé údaje uchovávány?

  Vaše údaje zpraco­váváme až do ukončení obchodního vztahu nebo do uplynutí příslušných zákonných lhůt pro jejich uchovávání (např. platný obchodní zákoník, daňový řád nebo nařízení o pracovní době); kromě toho až do ukončení případných právních sporů, v nichž jsou údaje vyžadovány jako důkaz.

  Jsou osobní údaje předávány do třetích zemí?

  V zásadě žádné údaje do třetích zemí nepředáváme. V jednot­livých případech jsou údaje předávány pouze na základě rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně, standardních smluvních doložek, vhodných záruk nebo vašeho výslovného souhlasu.

 3. Která práva na ochranu osobních údajů mám k dispozici?

  Máte právo na informace, opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich uložených údajů, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přeno­si­telnost údajů a právo kdykoli podat stížnost v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů.

  Právo na přístup

  Můžete si od nás vyžádat informace o tom, zda a v jakém rozsahu zpraco­váváme vaše údaje.

  Právo na opravu

  Máte právo nás požádat o opravu nebo aktualizaci vašich údajů, pokud je zpraco­váváme nesprávně nebo neúplně.

  Právo být zapomenut

  Máte právo požadovat, abychom vaše údaje vymazali, pokud je používáme nezákonně nebo pokud jejich používání nadměrně porušuje vaše oprávněné zájmy. Vezměte prosím na vědomí, že mohou existovat faktory, které způsobí odklad okamžitého výmazu, například zákonné požadavky na uchovávání. Bez ohledu na uplatnění vašeho práva na výmaz vaše údaje neprodleně a úplně vymažeme, pokud nejsme ze zákona povinni je uchovávat. Abychom zajistili, že vaše právo být zapomenut bude trvalé, budeme nadále zpracovávat klíčový identi­fi­kátor, např. e-mailovou adresu.

  Právo na omezení zpracování

  Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich údajů, pokud:

  • zpochybníte správnost údajů, a to po dobu, která nám umožní správnost údajů ověřit,
  • zpracování údajů je nezákonné, ale odmítáte jejich výmaz a požadujete omezení jejich používání,
  • údaje již nepotře­bujeme pro zamýšlený účel, ale vy je stále potřebujete k uplatnění nebo obhajobě právních nároků, nebo
  • jste vznesli námitku proti zpracování údajů.

  Právo na přeno­si­tel­nosti údajů

  Máte právo požadovat, abychom vám vaše údaje, které jste nám předali, poskytli ve struk­tu­ro­vaném, běžném a strojově čitelném formátu, a abyste tyto údaje mohli bez překážek z naší strany předat jiné odpovědné straně, pokud tyto údaje zpraco­váváme na základě vámi uděleného odvola­telného souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy mezi námi a toto zpracování se provádí pomocí automa­ti­zo­vaných postupů. Pokud je to technicky možné, můžete nás požádat, abychom vaše údaje předali přímo jiné odpovědné osobě.

  Právo vznést námitku

  Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů, pokud vaše údaje zpraco­váváme na základě oprávněného zájmu; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení. Vaše údaje pak nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování hodné ochrany, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Proti zpracování svých údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoli vznést námitku bez udání důvodu.

  Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  Máte právo podat stížnost, pokud se domníváte, že vaše údaje zpraco­váváme v rozporu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. V takovém případě nás kontaktujte, abychom vám mohli objasnit případné dotazy, prostřed­nictvím kontaktních údajů uvedených v těchto zásadách. Samozřejmě máte také právo obrátit se na příslušný dozorový úřad, tedy na příslušný státní úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů. Chcete-li u nás uplatnit některé z výše uvedených práv, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě pochybností si můžeme vyžádat další informace za účelem ověření vaší totožnosti.

  Právo na odvolání souhlasu

  Pokud vaše údaje zpraco­váváme na základě souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.

 4. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

  Vyhrazujeme si právo změnit naše zásady ochrany osobních údajů, pokud to bude nutné kvůli novým techno­logiím. Na této stránce bude vždy k dispozici nejnovější verze.

 5. Příloha I: Informace o ochraně osobních údajů služeb třetích stran:

  Třetí stranaSlužbaTyp/rozsah zpracováníÚčel / Právní základDoba uchovávání
  MicrosoftBing Ad Conversion Tracking

  Na našich webových stránkách jsme integrovali službu Microsoft Advertising. Microsoft Advertising je služba poskytovaná společností Microsoft Corporation, která uživatelům zobrazuje cílenou reklamu. Microsoft Advertising používá soubory cookie a další technologie prohlížečů k vyhod­no­cování chování uživatelů a rozpo­znávání uživatelů.

  Microsoft Advertising shromažďuje informace o chování návštěvníků na různých webových stránkách. Tyto informace se používají k optima­lizaci relevance reklamy. Microsoft Advertising navíc poskytuje cílenou reklamu na základě behavi­o­rálních profilů a zeměpisné polohy. Vaše IP adresa a další identi­fi­kační prvky, jako je váš uživatelský agent, jsou předávány posky­to­vateli.

  V tomto případě budou vaše údaje předány provo­zo­vateli služby Microsoft Advertising, společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA.

  Použití služby Microsoft Advertising je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

  Máme v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zejména do USA. Předávání údajů do USA se provádí v souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení GDPR na základě rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně. Zúčastněné americké společnosti nebo jejich američtí subdo­da­vatelé jsou certi­fi­kováni v souladu s Rámcem ochrany soukromí mezi EU a USA (Data Privacy Framework, DPF mezi EU a USA).

  V případech, kdy neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně (včetně amerických společností, které nejsou certi­fi­kovány podle DPF mezi EU a USA), jsme se s příjemci údajů dohodli na jiných vhodných zárukách ve smyslu čl. 44 a násl. nařízení GDPR. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o standardní smluvní doložky Komise EU v souladu s prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021. Kopie těchto standardních smluvních doložek si můžete prohlédnout na adrese Standardní smluvní doložky (SCC) – Evropská komise (europa.eu).

  Před takovým předáním do třetí země navíc získáme váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR, který udělujete prostřed­nictvím souhlasu ve Správci souhlasů (nebo jiných formulářích, regis­tracích apod.). Rádi bychom upozornili, že v případě předávání údajů do třetích zemí mohou existovat rizika, která nejsou detailně známa (např. zpracování údajů bezpeč­nostními orgány ve třetí zemi, jejichž přesný rozsah a důsledky pro vás neznáme, které nemůžeme ovlivnit a o kterých nemusíte vědět).

  Konkrétní dobu uložení zpraco­vá­vaných údajů nemůžeme ovlivnit, určuje ji společnost Microsoft Corporation.

  Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro službu Microsoft Advertising: Prohlášení o ochraně osobních údajů – ochrana osobních údajů společnosti Microsoft.

  MicrosoftMicrosoft Clarity

  Na našich webových stránkách jsme integrovali službu Clarity. Clarity je služba společnosti Microsoft Corporation, která nabízí optima­li­zační nástroje pro analýzu chování a zpětné vazby uživatelů našich webových stránek prostřed­nictvím nástrojů pro analýzu a zpětnou vazbu.

  Clarity používá soubory cookie a další technologie prohlížečů k vyhod­no­cování chování uživatelů a rozpo­znávání uživatelů.

  Tyto informace slouží mimo jiné k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a ke statistické analýze údajů o návštěv­nících. Kromě toho služba Clarity zaznamenává kliknutí, pohyby myší a výšku posouvání (scroll height), aby mohla vytvářet tzv. heat mapy a přehledy relací.

  V tomto případě budou vaše údaje předány provo­zo­vateli služby Clarity, společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA.

  Použití služby Clarity je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

  Máme v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zejména do USA. Předávání údajů do USA se provádí v souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení GDPR na základě rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně. Zúčastněné americké společnosti nebo jejich američtí subdo­da­vatelé jsou certi­fi­kováni v souladu s Rámcem ochrany soukromí mezi EU a USA (Data Privacy Framework, DPF mezi EU a USA).

  V případech, kdy neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně (včetně amerických společností, které nejsou certi­fi­kovány podle DPF mezi EU a USA), jsme se s příjemci údajů dohodli na jiných vhodných zárukách ve smyslu čl. 44 a násl. nařízení GDPR. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o standardní smluvní doložky Komise EU v souladu s prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021. Kopie těchto standardních smluvních doložek si můžete prohlédnout na adrese Standardní smluvní doložky (SCC) – Evropská komise (europa.eu).

  Před takovým předáním do třetí země navíc získáme váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR, který udělujete prostřed­nictvím souhlasu ve Správci souhlasů (nebo jiných formulářích, regis­tracích apod.). Rádi bychom upozornili, že v případě předávání údajů do třetích zemí mohou existovat rizika, která nejsou detailně známa (např. zpracování údajů bezpeč­nostními orgány ve třetí zemi, jejichž přesný rozsah a důsledky pro vás neznáme, které nemůžeme ovlivnit a o kterých nemusíte vědět).

  Konkrétní dobu uložení zpraco­vá­vaných údajů nemůžeme ovlivnit, určuje ji společnost Microsoft Corporation.

  Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro službu Clarity: Prohlášení o ochraně osobních údajů – ochrana osobních údajů společnosti Microsoft.

  CloudinaryCloudinary CDN

  K řádnému doručení obsahu našich webových stránek používáme službu Cloudinary CDN. Cloudinary CDN je služba společnosti Cloudinary Ltd., která na našich webových stránkách funguje jako síť pro doručování obsahu (CDN).

  Síť CDN pomáhá rychleji zpřístupnit obsah naší online nabídky, zejména soubory jako grafiku nebo skripty, pomocí regionálně nebo mezinárodně distri­bu­o­vaných serverů. Při přístupu k tomuto obsahu navazujete spojení se servery společnosti Cloudinary Ltd, 38 Chancery Lane, The Cursitor Building, London WC2A 1EN, Velká Británie, přičemž je předávána vaše IP adresa a případně údaje o prohlížeči, jako je váš uživatelský agent. Tyto údaje jsou zpraco­vávány výhradně pro výše uvedené účely a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti služby Cloudinary CDN.

  Používání sítě pro doručování obsahu je založeno na našich oprávněných zájmech, tj. zájmu na bezpečném a efektivním poskytování a optima­lizaci naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

  Konkrétní dobu uložení zpraco­vá­vaných údajů nemůžeme ovlivnit, určuje ji společnost Cloudinary Ltd. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro službu Cloudinary CDN: https://cloudinary.com/privacy.

  GoogleGoogle Analytics

  Jako analytickou službu pro statistické vyhod­no­cování naší online nabídky používáme Google Analytics od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Jedná se například o počet návštěv našich webových stránek, navštívené podstránky a čas strávený návštěvníky.

  Google Analytics používá soubory cookie a další technologie prohlížečů k vyhod­no­cování chování uživatelů a rozpo­znávání uživatelů.

  Tyto informace slouží mimo jiné k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách.

  Použití služby Google Analytics je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

  Máme v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zejména do USA. Předávání údajů do USA se provádí v souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení GDPR na základě rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně. Zúčastněné americké společnosti nebo jejich američtí subdo­da­vatelé jsou certi­fi­kováni v souladu s Rámcem ochrany soukromí mezi EU a USA (Data Privacy Framework, DPF mezi EU a USA).

  V případech, kdy neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně (včetně amerických společností, které nejsou certi­fi­kovány podle DPF mezi EU a USA), jsme se s příjemci údajů dohodli na jiných vhodných zárukách ve smyslu čl. 44 a násl. nařízení GDPR. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o standardní smluvní doložky Komise EU v souladu s prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021. Kopie těchto standardních smluvních doložek si můžete prohlédnout na adrese Standardní smluvní doložky (SCC) – Evropská komise (europa.eu).

  Před takovým předáním do třetí země navíc získáme váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR, který udělujete prostřed­nictvím souhlasu ve Správci souhlasů (nebo jiných formulářích, regis­tracích apod.). Rádi bychom upozornili, že v případě předávání údajů do třetích zemí mohou existovat rizika, která nejsou detailně známa (např. zpracování údajů bezpeč­nostními orgány ve třetí zemi, jejichž přesný rozsah a důsledky pro vás neznáme, které nemůžeme ovlivnit a o kterých nemusíte vědět).

  Konkrétní dobu uložení zpraco­vá­vaných údajů nemůžeme ovlivnit, určuje ji společnost Google Ireland Limited. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro službu Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

  GoogleGoogle Tag Manager

  Používáme službu Google Tag Manager společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Služba Google Tag Manager slouží ke správě značek webových stránek prostřed­nictvím rozhraní a umožňuje nám kontrolovat přesnou integraci služeb na našich webových stránkách.

  To nám umožňuje flexibilně integrovat další služby a vyhod­no­covat přístup uživatelů k našim webovým stránkám.

  Použití nástroje Google Tag Manager je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

  Máme v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zejména do USA. Předávání údajů do USA se provádí v souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení GDPR na základě rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně. Zúčastněné americké společnosti nebo jejich američtí subdo­da­vatelé jsou certi­fi­kováni v souladu s Rámcem ochrany soukromí mezi EU a USA (Data Privacy Framework, DPF mezi EU a USA).

  V případech, kdy neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně (včetně amerických společností, které nejsou certi­fi­kovány podle DPF mezi EU a USA), jsme se s příjemci údajů dohodli na jiných vhodných zárukách ve smyslu čl. 44 a násl. nařízení GDPR. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o standardní smluvní doložky Komise EU v souladu s prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021. Kopie těchto standardních smluvních doložek si můžete prohlédnout na adrese Standardní smluvní doložky (SCC) – Evropská komise (europa.eu).

  Před takovým předáním do třetí země navíc získáme váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR, který udělujete prostřed­nictvím souhlasu ve Správci souhlasů (nebo jiných formulářích, regis­tracích apod.). Rádi bychom upozornili, že v případě předávání údajů do třetích zemí mohou existovat rizika, která nejsou detailně známa (např. zpracování údajů bezpeč­nostními orgány ve třetí zemi, jejichž přesný rozsah a důsledky pro vás neznáme, které nemůžeme ovlivnit a o kterých nemusíte vědět).

  Konkrétní dobu uložení zpraco­vá­vaných údajů nemůžeme ovlivnit, určuje ji společnost Google Ireland Limited. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro službu Google Tag Manager: https://marke­ting­platform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

  GoogleGoogle Doubleclick

  Na našich webových stránkách jsme integrovali komponenty služby Google DoubleClick. DoubleClick je značka společnosti Google, pod kterou se prodávají speciální online marke­tingová řešení především reklamním agenturám a vydavatelům. Služba DoubleClick od společnosti Google předává údaje na server DoubleClick při každé impresi i kliknutí nebo jiných aktivitách.

  Každé z těchto předání údajů vyvolá požadavek na soubor cookie v prohlížeči subjektu údajů. Pokud prohlížeč tento požadavek přijme, uloží služba DoubleClick do vašeho prohlížeče soubor cookie.

  DoubleClick používá ID souboru cookie, které je nutné pro zpracování technického postupu. ID souboru cookie je vyžadováno například pro zobrazení reklamy v prohlížeči.

  Služba DoubleClick může také použít ID souboru cookie k zaznamenání toho, které reklamy již byly v prohlížeči zobrazeny, aby se zabránilo duplicitě. ID souboru cookie také umožňuje službě DoubleClick zazna­me­návat konverze. Konverze se zazna­me­návají například v případě, že uživateli byla dříve zobrazena reklama DoubleClick a následně provedl nákup na webových stránkách inzerenta pomocí stejného inter­ne­tového prohlížeče.

  Soubor cookie služby DoubleClick neobsahuje žádné osobní údaje, ale může obsahovat další identi­fi­kátory kampaně. Identi­fi­kátor kampaně slouží k identi­fikaci kampaní, se kterými jste již byli v kontaktu na jiných webových stránkách. V rámci této služby získává společnost Google poznatky o údajích, které používá také k vytváření přehledu provizí. Společnost Google může mimo jiné zjistit, že jste na našich webových stránkách klikli na určité odkazy. V tomto případě budou vaše údaje předány provo­zo­vateli služby DoubleClick, společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů v rámci služby DoubleClick od společnosti Google naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy.

  Vaše údaje zpraco­váváme pomocí souboru cookie služby DoubleClick za účelem optima­lizace a zobrazování reklamy na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Soubor cookie se používá mimo jiné k umisťování a zobrazování reklamy relevantní pro uživatele a k vytváření zpráv o reklamních kampaních nebo k jejich zlepšování. Soubor cookie se také používá k zamezení vícená­sobného zobrazení stejné reklamy. Pokaždé, když navštívíte některou z jednot­livých stránek našich webových stránek, na kterých je integrována komponenta DoubleClick, je váš prohlížeč automaticky vyzván příslušnou komponentou DoubleClick k předání údajů společnosti Google za účelem online reklamy a vyúčtování provizí. Neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost poskytnout vaše údaje. Když nám souhlas neudělíte, můžete naše webové stránky navštěvovat bez omezení, ale nemusí být plně dostupné všechny funkce.

  Máme v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zejména do USA. Předávání údajů do USA se provádí v souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení GDPR na základě rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně. Zúčastněné americké společnosti nebo jejich američtí subdo­da­vatelé jsou certi­fi­kováni v souladu s Rámcem ochrany soukromí mezi EU a USA (Data Privacy Framework, DPF mezi EU a USA).

  V případech, kdy neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně (včetně amerických společností, které nejsou certi­fi­kovány podle DPF mezi EU a USA), jsme se s příjemci údajů dohodli na jiných vhodných zárukách ve smyslu čl. 44 a násl. nařízení GDPR. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o standardní smluvní doložky Komise EU v souladu s prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021. Kopie těchto standardních smluvních doložek si můžete prohlédnout na adrese Standardní smluvní doložky (SCC) – Evropská komise (europa.eu).

  Před takovým předáním do třetí země navíc získáme váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR, který udělujete prostřed­nictvím souhlasu ve Správci souhlasů (nebo jiných formulářích, regis­tracích apod.). Rádi bychom upozornili, že v případě předávání údajů do třetích zemí mohou existovat rizika, která nejsou detailně známa (např. zpracování údajů bezpeč­nostními orgány ve třetí zemi, jejichž přesný rozsah a důsledky pro vás neznáme, které nemůžeme ovlivnit a o kterých nemusíte vědět).

  Konkrétní dobu uložení zpraco­vá­vaných údajů nemůžeme ovlivnit, určuje ji společnost Google Ireland Limited. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro službu Google DoubleClick: https://policies.google.com/privacy.

  GoogleGoogle Maps

  K vytvoření navigačních pokynů používáme mapovou službu Google Maps. Google Maps jsou služba, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited a která zobrazuje mapy na našich webových stránkách.

  Při přístupu k tomuto obsahu na našich webových stránkách navazujete spojení se servery společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, přičemž se předává vaše IP adresa a případně údaje o prohlížeči, jako je váš uživatelský agent. Tyto údaje jsou zpraco­vávány výhradně pro výše uvedené účely a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti služby Google Maps.

  Použití služby Google Maps je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

  Máme v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zejména do USA. Předávání údajů do USA se provádí v souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení GDPR na základě rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně. Zúčastněné americké společnosti nebo jejich američtí subdo­da­vatelé jsou certi­fi­kováni v souladu s Rámcem ochrany soukromí mezi EU a USA (Data Privacy Framework, DPF mezi EU a USA).

  V případech, kdy neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně (včetně amerických společností, které nejsou certi­fi­kovány podle DPF mezi EU a USA), jsme se s příjemci údajů dohodli na jiných vhodných zárukách ve smyslu čl. 44 a násl. nařízení GDPR. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o standardní smluvní doložky Komise EU v souladu s prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021. Kopie těchto standardních smluvních doložek si můžete prohlédnout na adrese Standardní smluvní doložky (SCC) – Evropská komise (europa.eu).

  Před takovým předáním do třetí země navíc získáme váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR, který udělujete prostřed­nictvím souhlasu ve Správci souhlasů (nebo jiných formulářích, regis­tracích apod.). Rádi bychom upozornili, že v případě předávání údajů do třetích zemí mohou existovat rizika, která nejsou detailně známa (např. zpracování údajů bezpeč­nostními orgány ve třetí zemi, jejichž přesný rozsah a důsledky pro vás neznáme, které nemůžeme ovlivnit a o kterých nemusíte vědět).

  Konkrétní dobu uložení zpraco­vá­vaných údajů nemůžeme ovlivnit, určuje ji společnost Google Ireland Limited. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro službu Google Maps: https://policies.google.com/privacy.

  FacebookFacebook Plugin content

  Na našich webových stránkách jsme integrovali komponenty doplňku Facebook. Doplněk Facebook je služba společnosti Meta Platforms Ireland Limited a nabízí nám možnost agregovat obsah z platformy sociální sítě a zobrazovat jej na našich webových stránkách.

  Při přístupu k tomuto obsahu navazujete spojení se servery společnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, přičemž se předává vaše IP adresa a případně údaje o prohlížeči, jako je váš uživatelský agent. Tyto údaje jsou zpraco­vávány výhradně pro výše uvedené účely a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti doplňku Facebook.

  Pokud je uživatel zaregis­trován u společnosti Meta Platforms Ireland Limited, může doplněk Facebook přiřadit zobrazený obsah k profilu.

  Použití doplňku Facebook je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

  Máme v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zejména do USA. Předávání údajů do USA se provádí v souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení GDPR na základě rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně. Zúčastněné americké společnosti nebo jejich američtí subdo­da­vatelé jsou certi­fi­kováni v souladu s Rámcem ochrany soukromí mezi EU a USA (Data Privacy Framework, DPF mezi EU a USA).

  V případech, kdy neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně (včetně amerických společností, které nejsou certi­fi­kovány podle DPF mezi EU a USA), jsme se s příjemci údajů dohodli na jiných vhodných zárukách ve smyslu čl. 44 a násl. nařízení GDPR. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o standardní smluvní doložky Komise EU v souladu s prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021. Kopie těchto standardních smluvních doložek si můžete prohlédnout na adrese Standardní smluvní doložky (SCC) – Evropská komise (europa.eu).

  Před takovým předáním do třetí země navíc získáme váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR, který udělujete prostřed­nictvím souhlasu ve Správci souhlasů (nebo jiných formulářích, regis­tracích apod.). Rádi bychom upozornili, že v případě předávání údajů do třetích zemí mohou existovat rizika, která nejsou detailně známa (např. zpracování údajů bezpeč­nostními orgány ve třetí zemi, jejichž přesný rozsah a důsledky pro vás neznáme, které nemůžeme ovlivnit a o kterých nemusíte vědět).

  Konkrétní dobu uložení zpraco­vá­vaných údajů nemůžeme ovlivnit, určuje ji společnost Meta Platforms Ireland Limited. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro doplněk Facebook: https://www.facebook.com/policy.section5.php.

  LinkedInLinkedIn Ads

  Na našich webových stránkách jsme integrovali službu LinkedIn Ads. LinkedIn Ads je služba poskytovaná společností LinkedIn Corporation, která uživatelům zobrazuje cílenou reklamu. LinkedIn Ads používá soubory cookie a další technologie prohlížečů k vyhod­no­cování chování uživatelů a rozpo­znávání uživatelů. LinkedIn Ads shromažďuje informace o chování návštěvníků na různých webových stránkách. Tyto informace se používají k optima­lizaci relevance reklamy. LinkedIn Ads navíc poskytuje cílenou reklamu na základě behavi­o­rálních profilů a zeměpisné polohy. Vaše IP adresa a další identi­fi­kační prvky, jako je váš uživatelský agent, jsou předávány posky­to­vateli. V takovém případě budou vaše údaje předány provo­zo­vateli služby LinkedIn Ads, společnosti LinkedIn Corporation, Sunnyvale, Kalifornie, USA.

  Technologie sledování webu se používají k vytváření pseudo­ny­mi­zo­vaných profilů uživatelů. Tyto profily nelze spojit s vámi jako fyzickou osobou, ale používají se například pro segmentaci při zobrazování reklam.

  Použití služby LinkedIn Ads je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

  Máme v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zejména do USA. Předávání údajů do USA se provádí v souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení GDPR na základě rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně. Zúčastněné americké společnosti nebo jejich američtí subdo­da­vatelé jsou certi­fi­kováni v souladu s Rámcem ochrany soukromí mezi EU a USA (Data Privacy Framework, DPF mezi EU a USA).

  V případech, kdy neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně (včetně amerických společností, které nejsou certi­fi­kovány podle DPF mezi EU a USA), jsme se s příjemci údajů dohodli na jiných vhodných zárukách ve smyslu čl. 44 a násl. nařízení GDPR. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o standardní smluvní doložky Komise EU v souladu s prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021. Kopie těchto standardních smluvních doložek si můžete prohlédnout na adrese Standardní smluvní doložky (SCC) – Evropská komise (europa.eu).

  Před takovým předáním do třetí země navíc získáme váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR, který udělujete prostřed­nictvím souhlasu ve Správci souhlasů (nebo jiných formulářích, regis­tracích apod.). Rádi bychom upozornili, že v případě předávání údajů do třetích zemí mohou existovat rizika, která nejsou detailně známa (např. zpracování údajů bezpeč­nostními orgány ve třetí zemi, jejichž přesný rozsah a důsledky pro vás neznáme, které nemůžeme ovlivnit a o kterých nemusíte vědět).

  Konkrétní dobu uložení zpraco­vá­vaných údajů nemůžeme ovlivnit, určuje ji společnost LinkedIn Corporation. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro službu LinkedIn Ads: https://www.linkedin.com/legal/priva­cy-policy?trk=homepage-basic_footer-pri­va­cy-policy.

  HotjarHotjar

  Na našich webových stránkách jsme integrovali službu Hotjar. Hotjar je služba společnosti Hotjar Ltd., která nabízí optima­li­zační nástroje pro analýzu chování a zpětné vazby uživatelů našich webových stránek prostřed­nictvím nástrojů pro analýzu a zpětnou vazbu.

  Hotjar používá soubory cookie a další technologie prohlížeče k vyhod­no­cování chování uživatelů a rozpo­znávání uživatelů.

  Tyto informace slouží mimo jiné k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a ke statistické analýze údajů o návštěv­nících. Kromě toho služba Hotjar zaznamenává kliknutí, pohyby myší a výšku posouvání (scroll height), aby mohla vytvářet tzv. heat mapy a přehledy relací.

  V tomto případě budou vaše údaje předány provo­zo­vateli služby Hotjar, společnosti Hotjar Ltd, Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Center 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta.

  Použití služby Hotjar je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

  Konkrétní dobu uložení zpraco­vá­vaných údajů nemůžeme ovlivnit, určuje ji společnost Hotjar Ltd. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro službu Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy/.

  MixpanelMixpanel Analytics

  K lepšímu pochopení a optima­lizaci chování uživatelů naší online nabídky používáme službu Mixpanel Analytics od společnosti Mixpanel, Inc., San Francisco, Kalifornie, USA. Údaje jako operační systém vašeho zařízení, použitý prohlížeč a interakce s naší online nabídkou (tzv. události) jsou pseudo­ny­mi­zovány a shromaž­ďovány. Tyto údaje pak můžeme vyhodnotit v řídicím panelu služby Mixpanel Analytics a získat informace o potřebě další optima­lizace určitých oblastí naší online nabídky.

  Použití služby Mixpanel Analytics je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

  Konkrétní dobu uložení zpraco­vá­vaných údajů nemůžeme ovlivnit, určuje ji společnost Mixpanel, Inc. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro službu Mixpanel Analytics: https://mixpanel.com/legal/priva­cy-policy/.

  PiwikPiwik Pro

  Na našich webových stránkách používáme softwarový nástroj Matomo s otevřeným zdrojovým kódem (dříve PIWIK). Tento software nastaví ve vašem prohlížeči soubor cookie. Při návštěvě jednot­livých stránek našeho webu se ukládají následující údaje:

  • Dva bajty IP adresy přístu­pového systému uživatele (anony­mi­zovaná IP adresa)
  • Webové stránky, ke kterým byl získán přístup
  • Webová stránka, ze které uživatel přišel na navštívenou webovou stránku (doporu­čující stránka)
  • Podstránky navštívené z webové stránky použité k získání přístupu
  • Čas strávený na webových stránkách
  • Četnost přístupů na webové stránky

  Používáme verzi softwaru hostovanou společností Piwik PRO Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, Polsko. Výše uvedené údaje zpracovává společnost Piwik PRO Sp. z o.o.

  Vaše údaje zpraco­váváme pomocí analy­tického softwaru Piwik Pro za účelem vyhodnocení využívání jednot­livých komponent a obsahu našich webových stránek na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

  Konkrétní dobu uložení zpraco­vá­vaných údajů nemůžeme ovlivnit, určuje ji společnost Piwik PRO Sp. z o.o. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro software Piwik PRO: https://piwik.pro/priva­cy-security/.

  SalesforceCRM / Lightning

  Ke správě údajů našich zákazníků, automa­tizaci procesů, analýze dat a poznatků a vytváření perso­na­li­zo­vaných zákaz­nických zkušeností používáme službu Salesforce CRM od společnosti Salesforce, Inc., Seattle, WA. USA.

  Použití služby Salesforce je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

  Konkrétní dobu uložení zpraco­vá­vaných údajů nemůžeme ovlivnit, určuje ji společnost Salesforce, Inc. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro službu Salesforce: Ochrana osobních údajů – Salesforce.

  Twitter / XTwitter / X Plugin

  Na našich webových stránkách jsme integrovali komponenty doplňku Twitter. Doplněk Twitter je služba společnosti Twitter Inter­national Unlimited Company a nabízí nám možnost agregovat obsah z platformy sociální sítě a zobrazovat jej na našich webových stránkách.

  Při přístupu k tomuto obsahu navazujete spojení se servery společnosti Twitter Inter­national Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko, přičemž se předává vaše IP adresa a případně údaje o prohlížeči, jako je uživatelský agent. Tyto údaje jsou zpraco­vávány výhradně pro výše uvedené účely a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti doplňku Twitter.

  Pokud je uživatel zaregis­trován u společnosti Twitter Inter­national Unlimited, může doplněk Twitter přiřadit zobrazený obsah k profilu.

  Použití doplňku Twitter je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

  Konkrétní dobu uložení zpraco­vá­vaných údajů nemůžeme ovlivnit, určuje ji společnost Twitter Inter­national Unlimited Company. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro doplněk Twitter: https://twitter.com/cs/privacy.

  UnbounceUnbounce

  Naše webové stránky byly vytvořeny pomocí nástroje Unbounce pro tvorbu webových stránek. Unbounce je služba společnosti Unbounce Marketing Solutions Inc., která nabízí technologie pro vývoj webových stránek, nástroje pro návrh a rozvržení webu, hosting domén a další aplikace pro marketing a správu pracovních postupů.

  Mimo jiné používáme službu Unbounce pro webhosting a prezentaci našich webových stránek. Kromě toho společnost Unbounce shromažďuje statistické údaje o návštěvách našich webových stránek.

  Obvykle se přenášejí následující údaje: navštívená webová stránka, datum a čas přístupu, objem přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verze prohlížeče, operační systém uživatele, dříve navštívená webová stránka (doporu­čující stránka) a IP adresa.

  Tyto údaje jsou zpraco­vávány výhradně pro výše uvedené účely a pro zachování bezpečnosti, funkčnosti a optima­lizaci webových stránek společnosti Unbounce.

  Používání služby je založeno na našich oprávněných zájmech, tj. zájmu na bezpečném a efektivním poskytování a optima­lizaci naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

  Konkrétní dobu uložení zpraco­vá­vaných údajů nemůžeme ovlivnit, určuje ji společnost Unbounce Marketing Solutions Inc. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro službu Unbounce: https://unbounce.com/privacy/.

  VimeoVimeo

  Na našich webových stránkách jsme integrovali službu Vimeo Video. Vimeo Video je součástí video­plat­formy společnosti Vimeo, LLC, kam mohou uživatelé nahrávat obsah, sdílet jej na internetu a získávat podrobné statistiky.

  Vimeo Video nám umožňuje integrovat obsah z této platformy do našich webových stránek.

  Vimeo Video používá soubory cookie a další technologie prohlížečů k vyhod­no­cování chování uživatelů, rozpo­znávání uživatelů a vytváření uživa­tel­ských profilů. Tyto informace slouží mimo jiné k analýze aktivity přehrá­vaného obsahu a vytváření zpráv.

  Při přístupu k tomuto obsahu navazujete spojení se servery společnosti Vimeo, LLC, 555 W 18th St, New York, New York 10011, přičemž se předává vaše IP adresa a případně údaje o prohlížeči, jako je váš uživatelský agent.

  Použití služby Vimeo Video je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

  Máme v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zejména do USA. Předávání údajů do USA se provádí v souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení GDPR na základě rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně. Zúčastněné americké společnosti nebo jejich američtí subdo­da­vatelé jsou certi­fi­kováni v souladu s Rámcem ochrany soukromí mezi EU a USA (Data Privacy Framework, DPF mezi EU a USA).

  V případech, kdy neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně (včetně amerických společností, které nejsou certi­fi­kovány podle DPF mezi EU a USA), jsme se s příjemci údajů dohodli na jiných vhodných zárukách ve smyslu čl. 44 a násl. nařízení GDPR. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o standardní smluvní doložky Komise EU v souladu s prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021. Kopie těchto standardních smluvních doložek si můžete prohlédnout na adrese Standardní smluvní doložky (SCC) – Evropská komise (europa.eu).

  Před takovým předáním do třetí země navíc získáme váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR, který udělujete prostřed­nictvím souhlasu ve Správci souhlasů (nebo jiných formulářích, regis­tracích apod.). Rádi bychom upozornili, že v případě předávání údajů do třetích zemí mohou existovat rizika, která nejsou detailně známa (např. zpracování údajů bezpeč­nostními orgány ve třetí zemi, jejichž přesný rozsah a důsledky pro vás neznáme, které nemůžeme ovlivnit a o kterých nemusíte vědět).

  Konkrétní dobu uložení zpraco­vá­vaných údajů nemůžeme ovlivnit, určuje ji společnost Vimeo, LLC. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro službu Vimeo Video: https://vimeo.com/privacy.

  YouTubeYouTube

  Na našich webových stránkách jsme integrovali službu YouTube Video. YouTube Video je součástí video­plat­formy společnosti YouTube, LLC, kam mohou uživatelé nahrávat obsah, sdílet jej na internetu a získávat podrobné statistiky.

  YouTube Video nám umožňuje integrovat obsah z této platformy do našich webových stránek.

  YouTube Video používá soubory cookie a další technologie prohlížečů k vyhod­no­cování chování uživatelů, rozpo­znávání uživatelů a vytváření uživa­tel­ských profilů. Tyto informace slouží mimo jiné k analýze aktivity přehrá­vaného obsahu a vytváření zpráv. Pokud je uživatel zaregis­trován u společnosti YouTube, LLC, může služba YouTube Video přiřadit zobrazený obsah k profilu.

  Při přístupu k tomuto obsahu stránkách navazujete spojení se servery společnosti YouTube, LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland, přičemž se předává vaše IP adresa a případně údaje o prohlížeči, jako je váš uživatelský agent.

  Použití služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

  Máme v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zejména do USA. Předávání údajů do USA se provádí v souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení GDPR na základě rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně. Zúčastněné americké společnosti nebo jejich američtí subdo­da­vatelé jsou certi­fi­kováni v souladu s Rámcem ochrany soukromí mezi EU a USA (Data Privacy Framework, DPF mezi EU a USA).

  V případech, kdy neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpoví­dající ochraně (včetně amerických společností, které nejsou certi­fi­kovány podle DPF mezi EU a USA), jsme se s příjemci údajů dohodli na jiných vhodných zárukách ve smyslu čl. 44 a násl. nařízení GDPR. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o standardní smluvní doložky Komise EU v souladu s prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021. Kopie těchto standardních smluvních doložek si můžete prohlédnout na adrese Standardní smluvní doložky (SCC) – Evropská komise (europa.eu).

  Před takovým předáním do třetí země navíc získáme váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR, který udělujete prostřed­nictvím souhlasu ve Správci souhlasů (nebo jiných formulářích, regis­tracích apod.). Rádi bychom upozornili, že v případě předávání údajů do třetích zemí mohou existovat rizika, která nejsou detailně známa (např. zpracování údajů bezpeč­nostními orgány ve třetí zemi, jejichž přesný rozsah a důsledky pro vás neznáme, které nemůžeme ovlivnit a o kterých nemusíte vědět).

  Konkrétní dobu uložení zpraco­vá­vaných údajů nemůžeme ovlivnit, určuje ji společnost YouTube, LLC. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro službu YouTube Video: https://policies.google.com/privacy.

  WebfleetContact Form

  Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost kontaktovat nás prostřed­nictvím uvedeného formuláře. Informace shromážděné prostřed­nictvím povinných polí jsou nutné pro zpracování žádosti. Můžete také dobrovolně poskytnout další informace, které považujete za nezbytné pro zpracování žádosti o kontakt.

  Při použití kontaktního formuláře nebudou vaše osobní údaje předány třetím stranám.

  Zpracování vašich údajů prostřed­nictvím našeho kontaktního formuláře se provádí za účelem komunikace a zpracování vaší žádosti na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Pokud se vaše žádost vztahuje k existu­jícímu smluvnímu vztahu s námi, je zpracování prováděno za účelem plnění smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost poskytnout vaše údaje, ale bez poskytnutí informací v povinných polích není možné vaši žádost zpracovat. Pokud si nepřejete tyto údaje poskytnout, kontaktujte nás prosím jiným způsobem.

  Pokud použijete kontaktní formulář na základě vašeho souhlasu, budeme údaje shromážděné pro každou žádost uchovávat po dobu tří let, počínaje dokončením vaší žádosti nebo dokud svůj souhlas neodvoláte.

  Pokud použijete kontaktní formulář v rámci smluvního vztahu, budeme údaje shromážděné pro každý dotaz uchovávat po dobu tří let od ukončení smluvního vztahu.

  WebfleetNewsletter

  Pokud se na našich webových stránkách zaregis­trujete k odběru našich novinek, shromaž­ďujeme vaši e-mailovou adresu (a jméno atd.) a ukládáme tyto informace spolu s datem registrace a vaší IP adresou. Poté obdržíte e-mail, ve kterém musíte potvrdit svou registraci k odběru zpravodaje (dvojí přihlášení). Pokud registraci do 48 hodin nepotvrdíte, automaticky vyprší a údaje pro zasílání zpravodaje nebudou zpracovány.

  Zpravodaj obvykle zasíláme přímo my. Vaše údaje nebudou předávány třetím stranám ani zpraco­va­telům ve smyslu čl. 28 nařízení GDPR.

  Pokud k zasílání zpravodaje využíváme posky­to­vatele služeb, který zpracovává vaše osobní údaje naším jménem v souladu s čl. 28 nařízení GDPR, vaše údaje nebudou předávány třetím stranám.

  Vaše údaje zpraco­váváme za účelem zasílání zpravodaje na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Odhlášením odběru zpravodaje můžete kdykoli oznámit své odvolání souhlasu s účinností do budoucna v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení GDPR. Neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost poskytnout vaše údaje, ale není možné zasílat zpravodaj bez poskytnutí vašich údajů.

  Po registraci k odběru zpravodaje uchováváme údaje po dobu maximálně 48 hodin, dokud není registrace potvrzena. Po úspěšném potvrzení budeme vaše údaje uchovávat, dokud svůj souhlas neodvoláte (neodhlásíte se z odběru zpravodaje) a z technických důvodů po dobu maximálně 7 dnů.

  WebfleetApplicant Form

  Shromaž­ďujeme a zpraco­váváme osobní údaje uchazečů. Příslušné zpracování údajů může probíhat také elektro­nicky, například když nám uchazeči zašlou dokumenty k žádosti e-mailem nebo prostřed­nictvím webového formuláře na našich webových stránkách. Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost zaslat nám přihlášky na inzerovaná volná místa e-mailem.

  Vaše údaje budou v databázi uchazečů uloženy i po skončení aktuálního procesu podávání žádostí pouze v případě, že jste nám k tomu dali samostatný souhlas.

  Zpracování vašich údajů v souvislosti s vaší žádostí se provádí za účelem zpracování vaší žádosti a rozhodnutí o vzniku pracovního poměru na základě § 26 zákona BDSG. Pokud jsou vaše dokumenty k žádosti předány třetím stranám, zejména společ­nostem, které jsou s námi propojeny, a pokud jsou vaše údaje uchovávány i po skončení aktuálního procesu žádosti, budou vaše údaje zpraco­vávány na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) nařízení GDPR. Neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost poskytnout vaše údaje, ale bez jejich poskytnutí není možné vaši žádost zpracovat.

  Shromážděné údaje uchováváme po dobu šesti měsíců od data obsazení pracovního místa. Pokud jste souhlasili s uložením v naší databázi žadatelů, budeme vaše dokumenty k žádosti uchovávat po dobu 2 let.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

 • Cílená reklama
 • Analytické
 • Perso­na­lizace
 • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.