Právní poučení

Obecné

Ve společnosti Webfleet pomáháme lépe propojit naše zákazníky s jejich řidiči. K tomu občas potřebujeme znát některé informace o našich zákaznících a jejich řidičích. Když shromaž­ďujeme a využíváme tato data, jsme si plně vědomi toho, že naši zákazníci a jejich řidiči si cení svého soukromí, které je důležité i pro nás.

Věříme, že ochrana soukromí je o svobodě a o tom, že můžete sami rozhodnout, kdo a jak vaše data využije. Proto jsme vytvořili naše principy ochrany osobních údajů:

1. O vašich datech vás budeme vždy plně informovat
Zajistíme, abyste věděli, které údaje od vás nebo o vás využíváme, proč je využíváme, jak dlouho je využíváme a kdo je ještě může využívat.
2. Umožníme vám mít svá data plně pod kontrolou
Data od vás nebo o vás pokládáme za váš majetek. My je pouze využíváme k účelům, ke kterým jste nám je poskytli nebo ke kterým jsme je od vás shromáždili. Prostřed­nictvím našich webových stránek můžete využívání dat kdykoli ukončit nebo se k němu přihlásit.
3. Vaše data chráníme
Vaše data patří vám. Zajišťujeme proto tak jejich nejlepší možnou ochranu, aby se nedostala do nesprávných rukou.
4. GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Společnost Webfleet důsledně plní požadavky nařízení GDPR. Vice informací ohledně zásad ochrany soukromí a zabezpečení údajů společnosti Webfleet naleznete na našich webových stránkách na adrese https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/legal/genera­l-da­ta­-pro­tecti­on-re­gu­lation/.

Naše principy

Ve společnosti Webfleet pomáháme lépe propojit naše zákazníky s jejich řidiči. Vše, co děláme, se řídí tímto jediným jednoduchým principem. Když totiž budete lépe propojení se svými řidiči, přijmete lepší rozhodnutí. Abychom vám mohli pomáhat, potřebujeme občas zjistit něco o vás. Když shromaž­ďujeme a využíváme vaše data, jsme si plně vědomi toho, že si ceníte svého soukromí.

Věříme, že ochrana soukromí je o svobodě a o tom, že můžete sami rozhodnout, kdo a jak vaše data využije. Proto jsme vytvořili naše principy ochrany soukromí:

1. O vašich datech vás budeme vždy plně informovat
Zajistíme, abyste věděli, které údaje od vás nebo o vás využíváme, proč je využíváme, jak dlouho je využíváme a kdo je ještě může využívat.
2. Umožníme vám mít svá data plně pod kontrolou
Data od vás nebo o vás pokládáme za váš majetek. My je pouze využíváme k účelům, ke kterým jste nám je poskytli nebo ke kterým jsme je od vás shromáždili. Prostřed­nictvím našeho softwaru a webových stránek můžete využívání dat kdykoli ukončit nebo se k němu přihlásit.
3. Vaše data chráníme
Vaše data patří vám. Zajišťujeme proto tak jejich nejlepší možnou ochranu, aby se nedostala do nesprávných rukou.

Deset věcí, které vám můžeme slíbit

 1. Sdělíme vám, které údaje od vás nebo o vás využíváme, proč je využíváme, jak dlouho je využíváme, kdo je ještě může využívat a kde se uchovávají.
 2. Vaše údaje budeme využívat pouze pro účely, které jsme vám sdělili.
 3. Uchováváme co nejmenší možné množství vašich údajů, a to pouze tak dlouho, jak je nutné. Když již údaje nepotře­bujeme, zničíme je nebo je nevratně anony­mi­zujeme, takže s vámi již nebudou spojeny.
 4. Pokud váš žádáme o svolení k používání vašich údajů ke specifickým účelům, umožňujeme vám také toto svolení odvolat.
 5. Pokud jsme nebyli schopni vás o svolení ke shromaž­ďování a používání vašich údajů požádat a vy si to nepřejete, sdělte nám to a my budeme podle toho postupovat.
 6. Umožníme vám přístup k vašim údajům a jejich úpravu, pokud jsou spojeny s vaším účtem služby Webfleet.
 7. Vaše údaje budeme chránit před neopráv­něným přístupem a náhodnou ztrátou nejlepším možným přiměřeným způsobem.
 8. Pokud do využití vašich informací svým jménem zapojíme další strany, zajistíme, aby jednaly v souladu s našimi zásadami.
 9. Pokud vaše údaje sdílíme s dalšími stranami, nejprve vás požádáme o svolení, pokud neexistují právní závazky, které by nám v takové žádosti bránily.
 10. Jsme otevřeni jakýmkoli případným dotazům z vaší strany ohledně toho, jakým způsobem vaše údaje využíváme, a tyto dotazy zodpovíme.

Zásady ochrany soukromí a zpracování osobních údajů společnosti Webfleet

Postupujeme v souladu se zákony o ochraně soukromí platnými ve vaší zemi. Protože sídlíme v Evropě, uplatňují se rovněž evropské zákony o ochraně soukromí. Tyto zákony jsou považovány za nejroz­sáh­lejší na světě. Nabízejí vysokou úroveň ochrany pouze na základě toho, že nám umožníte svá data využívat za dodržení přísných podmínek daných těmito zákony. Zásady naší společnosti o ochraně soukromí a zpracování osobních údajů tyto zákony odráží a uplatňujeme je v celosvě­tovém měřítku.

Definice pojmů

Osobní údaje: veškeré informace o identi­fi­kované nebo identi­fi­ko­va­telné osobě („subjekt údajů“, uživatel); identi­fi­ko­va­telnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identi­fi­kovat, zejména s odkazem na identi­fi­kační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyzio­lo­gické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity;

Zpracování osobních údajů „zpracování“: jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, jako je shromaž­ďování, zazna­me­návání, uspořá­dávání, uchovávání, přizpů­so­bování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení prostřed­nictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, jakož i blokování, výmaz nebo likvidace.

 1. Společnost Webfleet bude osobní údaje zpracovávat korektně a zákonným způsobem.
 2. Společnost Webfleet bude osobní údaje shromaž­ďovat pro stanovené účely, výslovně vyjádřené a legitimní, a nebude je dále zpracovávat způsobem neslu­či­telným s těmito účely.
 3. Společnost Webfleet zajistí, aby osobní údaje byly přiměřené, podstatné a nepře­sa­hující míru s ohledem na účely, pro které jsou shromaž­ďovány a/nebo dále zpraco­vávány.
 4. Společnost Webfleet zajistí, aby osobní údaje byly přesné, a je-li to nezbytné, i aktuální.
 5. Společnost Webfleet bude osobní údaje uchovávat ve formě umožňující identi­fikaci jejich uživatelů po dobu ne delší, než je nezbytné pro uskutečnění cílů, pro které jsou shromaž­ďovány nebo dále zpraco­vávány.
 6. Společnost Webfleet bude osobní údaje zpracovávat pouze za násle­du­jících podmínek:
  1. uživatel nezpo­chyb­ni­telně udělil souhlas;
  2. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto uživatele;
  3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost Webfleet vztahuje;
  4. zpracování je nezbytné pro uskutečnění oprávněných zájmů společnosti Webfleet kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody uživatele, zejména jeho práva na ochranu soukromí.
 7. Společnost Webfleet se bude vyhýbat zpracování osobních údajů, které odhalují rasový či etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, odborovou příslušnost nebo osobních údajů týkajících se zdraví a sexuálního života.
 8. Společnost Webfleet nebude zpracovávat osobní údaje osob mladších 13 let.
 9. Aby se zajistilo řádné zpracování osobních údajů, společnost Webfleet bude své uživatele informovat o
  1. účelech zpracování;
  2. kategoriích dotčených osobních údajů;
  3. kategoriích příjemců osobních údajů;
  4. způsobu přístupu a opravy osobních údajů.
 10. Společnost Webfleet zavede náležitá technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovo­lenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neopráv­něnému sdělování nebo přístupu, zejména pokud zpracování zahrnuje předávání údajů v síti, jakož i proti jakékoli jiné podobě nedovo­leného zpracování. Společnost Webfleet tak činí s ohledem na stav technologie a na náklady na její zavedení, přiměřenou úroveň bezpečnosti odpoví­dající rizikům vyplý­va­jícím ze zpracování údajů a z povahy osobních údajů, které mají být chráněny.
 11. Pokud je toto zpracování prováděno jménem společnosti Webfleet, zvolí si společnost Webfleet zpraco­vatele posky­tu­jícího dostatečné záruky s ohledem na technická bezpeč­nostní opatření a organizační opatření usměrňující zpracování, jež má být provedeno, a zajistí dodržování těchto opatření. V těchto případech společnost Webfleet zajistí, aby bylo zpracování upraveno smlouvou, která zavazuje zpraco­vatele vůči správci a která stanoví zejména, že:
  1. zpracovatel bude jednat pouze podle pokynů společnosti Webfleet;
  2. ustanovení z bodu 10) se vztahují rovněž na zpraco­vatele.
 12. V principu bude společnost Webfleet zpracovávat osobní údaje v Evropském hospo­dářském prostoru (EHP). V případech, kdy jsou osobní údaje přenášeny nebo zpraco­vávány mimo EHP ze strany společnosti Webfleet nebo jejím jménem, poskytne společnost Webfleet dostatečná ochranná opatření pro ochranu soukromí a základních práv a svobod osob, jakož i pro výkon odpoví­da­jících práv na základě uplatnění odpoví­da­jících smluvních doložek nebo jiných přija­telných právně závazných nástrojů.
 13. V případě, že společnost Webfleet ukládá informace vzdáleně nebo získá přístup k (jakýmkoli) již uloženým údajům v zařízení uživatele, zajistí společnost Webfleet, aby příslušný uživatel poskytl svůj souhlas poté, co mu byly předloženy jasné a komplexní informace o účelech zpracování. Tato skutečnost nezabrání společnosti Webfleet technicky ukládat údaje nebo k nim mít přístup za výhradním účelem provádění přenosu komunikace prostřed­nictvím elektro­nické komunikační sítě, nebo jak je striktně nezbytné k tomu, aby společnost Webfleet mohla poskytovat služby explicitně vyžadované uživatelem.

Data, která shromaž­ďujeme

Když používáte naše stránky, produkty a služby, shromaž­ďujeme data od vás nebo o vás. Jaká data přesně shromaž­ďujeme, záleží na tom, co a jak používáte. Obecně existují 3 kategorie dat, která shromaž­ďujeme a používáme:

Data, která poskytujete
Jedná se o data, která sami uvádíte při používání našich stránek, produktů a služeb. Mezi tato data patří například vaše jméno, e-mailová adresa, zadané výrazy pro vyhledávání, vaše adresa a oblíbená místa, vaše telefonní číslo, veškerá zadaná hlášení o chybách map a hlášení rychlostních radarů, vaše velikost, hmotnost, pohlaví, věk apod. atd.
Data shromážděná prostřed­nictvím snímačů
Mnoho našich produktů je vybaveno jedním nebo více snímači nebo využívá snímače zařízení, na kterých jsou spuštěny. Příklady snímačů jsou přijímače GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth. Pokud jsou tyto snímače aktivovány, budou data shromaž­ďovat automaticky. V závislosti na účelu, pro který byla zachycena, lze data v kombinaci s daty identi­fi­ku­jícími vaši osobu nebo vaše zařízení odeslat společnosti Webfleet a ostatním k následnému využití.
Metadata
Jedná se o označení veškerých dat, která se shromažďují nebo automaticky generují, zatímco používáte stránky, produkty nebo služby Webfleet. V mnoha případech se metadata shromažďují nebo generují ve spojení s používáním počítače nebo ve spojení s přenosem dat prostřed­nictvím počíta­čových sítí, jako je například internet. Tato data zahrnují události týkající se uživa­tel­ského rozhraní a zařízení, IP adresy, jedinečné identi­fi­kátory zařízení, adresy MAC Wi-Fi a Bluetooth, soubory cookie a záznamy o činnosti počítače.

Údaje, které získáváme od jiných

Získáváme údaje od třetích stran, které třetí strany získaly na svou odpovědnost a v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů a sdílely je s námi. Tyto údaje využíváme v rozsahu, v jakém nám to tyto třetí strany umožňují, a současně přitom také dodržujeme vlastní principy a zásady ochrany osobních údajů. V reálném čase získáváme údaje o umístění, rychlosti, snímačích a další informace z vozidel a zařízení například od uživatelů mobilních telefonů, podnikových vozových parků a vozidel. Tyto údaje využíváme pouze poté, co jsme se ujistili, že nemohou být zpětně spojeny s vaší osobou.

Údaje o vás z jiných zdrojů získáváme také na základě toho, že s těmito zdroji vstupujete do interakce, například, když navštívíte jejich webové stránky nebo využijete jejich mobilní aplikace. Mezi tyto údaje mohou patřit IP adresy, jedinečné identi­fi­kátory zařízení, reklamní identi­fi­kátory, adresy MAC Wi-Fi a Bluetooth, soubory cookie a další záznamy o aktivitě počítače a rovněž informace o vašem chování, zájmech a demogra­fické údaje.

Online

Webové stránky

Naše webová stránka nabízí různé funkce a služby. Můžete se zde seznámit s našimi produkty a službami. V části podpory můžete získat podporu k našim produktům. Rovněž shromaž­ďujeme, agregujeme a analyzujeme informace o tom, jak návštěvníci naše stránky používají, abychom stránky mohli zlepšovat, uvádět informace, které by pro vás mohly být relevantní, a odhalovat jejich zákeřné nebo podvodné používání.

Identi­fikace vlastní osoby

Naši webovou stránku můžete využívat, aniž byste se identi­fi­kovali. Některé části webových stránek však vyžadují, abyste se přihlásili pomocí účtu Webfleet. Například platforma Webfleet vyžaduje přihlášení, abyste mohli provádět činnosti jako sledování vozidel ve vašem vozovém parku nebo posílání příkazů vašim řidičům.

Online a marketing

Vaše údaje využíváme k tomu, abychom lépe porozuměli uživatelům produktů Webfleet i těm, kdo uživateli produktů Webfleet ještě nejsou. Za tímto účelem nejprve shromaž­ďujeme údaje od vás a o vás, údaje od dalších uživatelů produktů Webfleet, údaje o těchto uživatelích a údaje třetích stran. Poté údaje analyzujeme a odvozujeme z nich postřehy ohledně chování a demografie. Tyto postřehy využíváme k vylepšení svých produktů, webových stránek a svých marke­tingových snah, včetně inzerce online.

Údaje, které využíváme, jsou údaje, které jste nám poskytli prostřed­nictvím našich webových stránek a při registraci účtu Webfleet. Údaje nezahrnují žádná data, která společnost Webfleet získá, když využíváte produkty nebo služby Webfleet, například údaje o vašem umístění, navigaci nebo tréninku.

Mezi údaje, které využíváme, patří IP adresy, reklamní identi­fi­kátory, soubory cookie a další záznamy o aktivitě počítače a rovněž informace o vašem chování, zájmech a demogra­fické údaje. Využíváme také podobné údaje, které získáme od ostatních, včetně služeb YouTube, Facebook, LinkedIn a Google.

Naše produkty a služby

Služby společnosti Webfleet

Pokud je vaše zařízení nakon­fi­gu­rováno na připojení ke službám Webfleet, bude shromaž­ďovat informace pro účely služby Webfleet po dobu, kdy se vozidlo používá ve spojení s dalším vybavením nainsta­lo­vaným ve vozidle.

Neustále se shromažďují následující informace: poloha vozidla, data o přetížení/zrychlení a data vztahující se k motoru, jako například spotřeba paliva, pozice ventilů, otáčky motoru a hodnota počitadla kilometrů. Jaké konkrétní informace se shromažďují, závisí na vybavení, které je ve vozidle nainsta­lováno.

Majitel smlouvy o službě rozhoduje o účelech, ke kterým se informace následně využívají, o tom, kdo bude mít k informacím přístup a jak dlouho se uchovávají. Veškeré další informace vám poskytne majitel smlouvy o službě. Obecně se bude jednat o majitele nebo nájemce vozidla.

Společnost Webfleet používá software Mixpanel pro shromaž­ďování informací o tom, jak používáte software, stránky a aplikace Webfleet. Informace o používání shromaž­ďované společností Webfleet mohou obsahovat informace o poloze, ale neobsahují vámi zadané nebo odeslané informace. Společnost Webfleet je vázána smlouvou se společností Mixpanel, která omezuje použití vašich informací pouze společností Webfleet, a nikoli Mixpanel, k jakémukoliv jinému účelu, např. reklamě.

Curfer

Vybavení Webfleet umožňuje shromaž­ďovat během používání informace z vašeho automobilu za účelem získání hlášení a zpětné vazby ohledně vašich cest a stylu jízdy. Abyste mohli získat hlášení a zpětnou vazbu, informace se prostřed­nictvím aplikace pro smartphone Webfleet CURFER odesílají společnosti Webfleet prostřed­nictvím inter­ne­tového připojení, které zajišťuje váš telefon. Informace se uchovávají na vašem účtu tak dlouho, dokud tento účet existuje. Pokud není k dispozici připojení k internetu, jsou informace bezpečně ukládány do vašeho vybavení, aby mohly být odeslány později.

Vaše informace jsou uloženy v EU a podléhají evropským zákonům o ochraně osobních údajů. WebfleetSpolečnost za účelem ochrany vašich informací před neopráv­něným přístupem během uložení a během přenosu uplatňuje bezpeč­nostní opatření na bázi oborových standardů.

Slibujeme, že nikomu dalšímu neposkytneme přístup k informacím, které získáváme, ani je nepoužijeme za jiným účelem, pokud nám nedáte svolení nebo pokud to nebude výslovně a ze zákona nařízeno z důvodu soudního procesu.

Jiní řidiči vašeho vozidla

Pokud své vozidlo sdílíte s jinými řidiči, zatímco je zapojeno vybavení, nesete odpovědnost za to, abyste tyto řidiče informovali o skutečnosti, že se u vozidla shromažďují údaje o jízdě a vozidle a že máte přístup k hlášením o nich.

Informace, které shromaž­ďujeme

Vaše vybavení a aplikace Webfleet CURFER budou shromaž­ďovat:

 • informace označující vás, vaše vozidlo, vaše vybavení a váš smartphone,
 • informace vztahující se k vašemu vozidlu a způsobu, jak jej řídíte, jako je čas startu/zastavení, doba chodu naprázdno, rychlost a distribuce rychlosti, ujetá vzdálenost, brzdění, zatáčení, zrychlování, úroveň nabití a stav baterie, zatížení motoru a úrovně motorového plynového pedálu,
 • informace používané k diagnos­tickým účelům, jako jsou verze softwaru, typy zařízení, odpojení od sítě, chybové protokoly.

Vaše vybavení neshro­mažďuje žádné informace o pozici ani informace týkající se nehody vozidla, přičemž se žádné z těchto informací nesdílí se společností Webfleet.

Informace dostupné pouze ve vašem smartphonu

Vybavení odesílá do vašeho smartphonu doplňující informace, zatímco je aplikace spuštěna. Jedná se například o podrobný tok parametrů v reálném čase přečtených z vašeho vozidla, včetně rychlosti, otáček motoru za minutu, teploty motoru, zatížení motoru, hladinu palivové nádrže a další údaje ke zobrazení těchto informací v aplikaci. Tyto podrobné informace se neukládají ve smartphonu ani se neodesílají na servery společnosti Webfleet.

Pokud souhlasíte s tím, aby aplikace využívala informace o poloze, používá se k zaznamenání polohy smartphonu, když je vozidlo zaparkováno (motor vypnutý nebo smartphone přesunutý mimo dosah vybavení). Ukládá se pouze poslední poloha, nikoli trasa pohybu vašeho vozidla, přičemž se poloha nikdy nesdílí se společností Webfleet.

Váš účet CURFER

Při prvním použití aplikace Webfleet CURFER si musíte vytvořit svůj osobní účet na základě uvedení uživa­tel­ského jména, e-mailové adresy a hesla. WebfleetSpolečnost doporučuje, abyste údaje svého účtu uchovávali v tajnosti a používali heslo, které nepoužíváte jinde.

Váš účet se používá k bezpečnému ukládání dat, která aplikace Webfleet CURFER shromáždí na serverech společnosti Webfleet. Vaši e-mailovou adresu budeme občasně používat k zasílání informací ohledně aplikace Webfleet CURFER nebo souvi­se­jících produktů/služeb nebo v případě, že budou k dispozici aktualizace, o kterých byste měli vědět kvůli bezpečnému, spoleh­livému a nepře­ru­šo­vanému používání, nebo v případě, že budeme ze zákona povinni vás kontaktovat.

Svůj účet CURFER můžete kdykoli smazat prostřed­nictvím aplikace pro smartphone.

Nebudeme sdílet podrobnosti účtu CURFER s nikým dalším, pokud to nebude výslovně a ze zákona nařízeno z důvodu soudního procesu.

Kdy se data odesílají na naše servery

Aplikace pro smartphone automaticky odesílá data shromážděná v zařízení LINK 100 na servery společnosti Webfleet. Při každém vypnutí motoru vozidla, pokud je k dispozici mobilní datové připojení, přečte aplikace všechna uložená data ze zařízení LINK 100 a odešle je na servery společnosti Webfleet. Tento postup probíhá na pozadí, i když aplikaci právě aktivně nepoužíváte. Pokud si nepřejete, aby se postup prováděl, můžete zakázat využívání mobilních dat pro aplikaci nebo použít v aplikaci funkci „Odhlásit“.

Využití vaší polohy

Ačkoli zařízení LINK 100 samo o sobě nedokáže uložit informace o vaší poloze a ani se společností Webfleet žádné informace o poloze nesdílí, měli byste vědět, že v době, kdy používáte mobilní telefon k připojení zařízení LINK 100 k internetu, může být v mobilním telefonu spuštěn software operačního systému nebo jiné aplikace nebo může telefon používat komunikační sítě, které shromažďují, přenášejí nebo ukládají osobní informace a informace o poloze. Společnost Webfleet to nemůže nijak ovlivnit. Další podrobnosti získáte v informacích a nastaveních, které poskytuje váš mobilní operátor a prodejci vašeho systému a aplikací.

Mobilní aplikace společnosti Webfleet: MyCar, Webfleet Mobile a Webfleet Logbook („aplikace“)

Aby bylo aplikace možné používat, musí být ve vozidle nainsta­lováno zařízení Webfleet LINK a musí být aktivní. Zařízení Webfleet LINK neustále shromažďuje data z vozidla a vytváří hlášení a zpětnou vazbu týkající se vašich cest, stylu jízdy a technického stavu vozidla. Tyto údaje o vozidle doplňují informace o poloze ze snímače GPS v zařízení Webfleet LINK a časové razítko a u veškerých událostí a zpráv tak lze označit polohu a čas. Aby vám tyto informace bylo možné poskytnout, odesílají se na servery společnosti Webfleet pomocí datového připojení zařízení Webfleet LINK. Tato data uchovává společnost Webfleet ve spojení s účtem, který patří správci vozového parku. Správce vozového parku vaší společnosti je organizace, která vozidlo vlastní nebo vás podporuje při jeho užívání – zpravidla jde o společnost zabývající se správou vozových parků, leasingovou společnost, půjčovnu nebo dovozce, prodejce či výrobce automobilů nebo jejich součást.

Pokud aplikacím povolíte používání připojení k internetu svého smartphonu, neustále odesílají data na servery společnosti Webfleet a získávají z nich data. Aplikace podávají zprávy a grafické výstupy ze shromáž­děných dat prostřed­nictvím grafického uživa­tel­ského rozhraní ve smartphonu.

Informace shromaž­ďované zařízením Webfleet LINK a aplikacemi

Zařízení Webfleet LINK a aplikace budou shromaž­ďovat tyto informace:

 • datum, čas a poloha,
 • informace označující vás, vaše vozidlo, vaše zařízení a váš smartphone,
 • informace vztahující se k vašemu vozidlu a způsobu jízdy, jako je čas startu/zastavení, počitadlo kilometrů, doba chodu naprázdno, ot./min, rychlost a distribuce rychlosti, ujetá vzdálenost, brzdění, zatáčení, zrychlení, úroveň nabití a stav baterie, zatížení motoru, úroveň motorového plynového pedálu, používání tempomatu, volný dojezd, spotřeba paliva, hladina palivové nádrže, nutná údržba a technické stavové zprávy vydávané interními diagnos­tickými systémy vozidla,
 • informace používané k diagnos­tickým účelům, jako jsou verze softwaru, typy zařízení, odpojení od sítě a chybové protokoly,
 • informace, jako je poloha a směr vozidla, které lze použít v případě nehody nebo krádeže.

Využití dat

Správce vozového parku určuje, k jakým účelům budou shromážděná data z vašeho vozidla a aplikací použita, kdo k nim bude mít přístup a po jak dlouhou dobu budou uchovávána. Konzultujte informace poskytnuté vaším správcem vozového parku.

Jiní řidiči vašeho vozidla

Pokud své vozidlo vybavené zařízením Webfleet LINK sdílíte s jinými řidiči, je vaší zodpo­věd­ností informovat je o tom, že dochází ke sběru dat o řízení a vozidle a že vy a správce vozového parku máte přístup k hlášením o nich.

Informace dostupné pouze ve vašem smartphonu

Zařízení Webfleet LINK odesílá do vašeho smartphonu doplňující informace, zatímco jsou aplikace spuštěny. Jedná se například o podrobný tok parametrů v reálném čase přečtených z vašeho vozidla, včetně rychlosti, otáček motoru za minutu, teploty motoru, zatížení motoru, hladiny palivové nádrže a dalších údajů, které tak mohou být zobrazeny v aplikacích. Tyto podrobné informace se neukládají ve smartphonu.

Účet k aplikacím

Přihla­šovací údaje uživatele do aplikací obdržíte od správce vozového parku. WebfleetSpolečnost doporučuje následující:

 • změňte si po prvním přihlášení heslo,
 • informace o svém účtu neroz­ši­řujte,
 • Používejte bezpečná a jedinečná hesla, která nepoužíváte jinde.

Váš účet poskytuje přístup k datům uloženým na serverech společnosti Webfleet. Informace se uchovávají na vašem účtu tak dlouho, dokud tento účet existuje, nebo podle rozhodnutí správce vozového parku.

Kdy se data odesílají na naše servery

Zařízení Webfleet LINK automaticky odesílá shromážděná data společnosti Webfleet. Dochází k tomu často, zpravidla každou minutu.

Využití vaší polohy

Aplikace nabízí speciální nastavení ochrany údajů o poloze, která umožňují povolit nebo zakázat určitá využití dat o poloze. Konkrétní informace o této funkci vám poskytne správce vozového parku.

Rovněž je třeba vědět, že při používání smartphonu může být na zařízení spuštěný také software operačního systému, další aplikace nebo komunikační sítě, které získávají, přenášejí nebo ukládají osobní informace a informace o poloze. Společnost Webfleet to nemůže nijak ovlivnit. Další podrobnosti získáte v informacích a nastaveních, které poskytuje váš mobilní operátor a prodejci vašeho systému a aplikací.

U uživatelů aplikace MyCar je správcem vozového parku organizace, která vozidlo vlastní nebo vás podporuje při jeho užívání – zpravidla jde o leasingovou společnost nebo dovozce, prodejce či výrobce automobilů.

Zpracování vašich údajů

Ochrana vašich informací

Vámi odeslané informace jsou uloženy v EU a podléhají evropským zákonům o ochraně osobních údajů. Společnost Webfleet používá bezpeč­nostní postupy založené na oborových standardech, včetně technologií jako pseudo­a­no­ny­mizace, hashing a šifrování pro ochranu vašich dat před neopráv­něným přístupem, když jsou uchovávána, odesílána a získávána z vybavení.

Společnost Webfleet neposkytne nikomu dalšímu přístup k vašim informacím, ani je nepoužije za jiným účelem, pokud to nebude výslovně a ze zákona nařízeno z důvodu soudního procesu. Více informací o opatření na ochranu soukromí a zabezpečení údajů společnosti Webfleet naleznete na těchto webových stránkách: https://www.webfleet.com/cs_cz/webfleet/legal/genera­l-da­ta­-pro­tecti­on-re­gu­lation/.

Vaše práva

Pokud byste rádi podali žádost o přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesli námitku proti zpracování osobních údajů zpraco­vá­vaných společností Webfleet nebo pokud byste rádi podali žádost o elektro­nickou kopii vašich osobních údajů pro účely jejich předání jiné společnosti (pokud je vám právo na přeno­si­telnost přiznáno platnými právními předpisy), můžete kontaktovat společnost Webfleet přes sekci Kontaktujte nás.

Pokud společnost Webfleet shromáždila vaše osobní údaje s vaším souhlasem, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat kontak­to­váním společnosti Webfleet přes sekci Kontaktujte nás. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli před tímto odvoláním.

Na vaši žádost budeme reagovat v souladu s platnými právními předpisy.

Máte také právo podat kdykoli stížnost u svého místního úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vezměte na vědomí, že možná budeme muset uchovávat určité informace pro evidenční účely a/nebo dokončit jakékoli transakce, které jste zahájili před vyžádáním změny. V našich databázích a dalších záznamech mohou zůstat zbytkové informace, které nebudou odstraněny.

Kontakt

Kontaktní údaje

Pokud se domníváte, že vaše informace nejsou používány za účelem, za jakým jste je společnosti Webfleet poskytli, nebo máte dotazy či požadavky, kontaktujte písemně společnost Webfleet na adrese:

Bridgestone Mobility Solutions B.V.
K rukám: Data Protection Officer (Pověřenec)
Beetho­ven­straat 503
1083 HK Amsterdam
Nizozemsko

Nebo pošlete e-mail na adresu privacy@webfleet.com.

Pokud se domníváte, že ostatní příjemci mimo společnost Webfleet vaše informace nepoužívají za účelem, za kterým jste jim je poskytli, kontaktujte prosím tyto ostatní příjemce.

Pokud jste vládní orgán nebo orgán činný v trestním řízení

Napište prosím na adresu:

Bridgestone Mobility Solutions B.V.
K rukám: Security Officer / DPO
Beetho­ven­straat 503
1083 HK Amsterdam
Nizozemsko

Nebo pošlete e-mail na adresu security@webfleet.com.

Napište nám e-mail

Pokud se společností Webfleet a jejími zaměstnanci komuni­kujete prostřed­nictvím e-mailové adresy @Webfleet.com, znamená to výměnu osobních údajů. Sem patří použité e-mailové adresy, obsah zpráv, které přijímáte nebo odesíláte a metadata související s výměnou e-mailových zpráv. WebfleetSpolečnost uchovává údaje z e-mailů, dokud existuje poštovní schránka spojená s e-mailovou adresou @Webfleet.com. Naši zaměstnanci někdy uchovávají vyměněné e-maily nebo jejich části pro účely vedení záznamů nebo archivace. Společnost Webfleet odstraní poštovní schránku svého zaměstnance během 3 měsíců od jeho odchodu ze společnosti Webfleet. WebfleetZaměstnanci společnosti také mohou mazat jednotlivé e-mailové zprávy, které mají ve schránce. Nezávisle na tom společnost Webfleet uchovává kopii všech e-mailových zpráv pro účely ustanovení, uplatnění nebo obrany proti právním nárokům, a to nejméně 15 let.

Zavolejte nám

Jestliže společnost Webfleet kontak­tujete telefonicky, může se stát, že konverzaci nahrajeme pro účely vzdělávání zaměstnanců a poskytnutí pokynů zaměst­nancům nebo nahrávání podrobností souvi­se­jících s obchodními transakcemi. V případech, kdy hovory nahráváme, vás předem upozorníme a nabídneme vám možnost s nahráváním nesouhlasit. Pokud však nahrávání odmítnete, může se v závislosti na okolnostech stát, že vám nebudeme moci poskytnout příslušnou službu. To vám v konkrétních případech vysvětlíme. WebfleetSpolečnost nahrávky uchovává maximálně po dobu 3 měsíců pro instruk­tážní účely. Záznamy související s obchodními transakcemi uchováváme až 10 let.

Navštivte nás

Pokud navštívíte společnost Webfleet, požádáme vás, abyste do našeho elektro­nického systému správy návštěvníků zadali své kontaktní údaje, jako je vaše jméno, společnost nebo organizace, kterou zastupujete, e-mailová adresa a za kým ve společnosti Webfleet jste přišli na návštěvu. Informace, které nám poskytnete, budeme používat pouze v kontextu vaší návštěvy. Sem spadají i účely zabezpečení a bezpeč­nostní důvody. Údaje o návštěv­níkovi a návštěvě jsou odstraněny tři měsíce po uskutečnění návštěvy.