Správce dodava­tel­ského řetězce vozového parku

Maxima­li­zujte provozní možnosti vozového parku

Správce dodava­tel­ského řetězce vozového parku

Maxima­li­zujte provozní možnosti vozového parku

Služba Webfleet, evropská jednička mezi řešeními pro správu vozového parku, vám přináší nástroje potřebné k flexibilní správě dodava­tel­ského řetězce vozového parku. Optima­li­zujte provoz podniku a splňte požadavky zákazníků v dnešním rychle se měnícím odvětví pozemní přepravy.

Co je pro vás důležité jako pro správce dodava­tel­ského řetězce vozového parku?

Transpa­rentnost

Zlepšete transpa­rentnost řízení dodava­tel­ského řetězce vozového parku. Získejte úplné informace o vozovém parku v reálném čase. Zobrazení Dashboard služby Webfleet umožňuje sledovat nejdů­le­ži­tější klíčové ukazatele výkonnosti a přináší přehled o celém provozu. Na mapě si můžete zobrazit polohu všech vozidel, včetně možnosti přiblížení na jednotlivé řidiče a zobrazení informací o očekávaném času příjezdu.

wf dashboard
save money piggy bank

Regulace nákladů

Optima­li­zujte rozpočet vozového parku a zdroje pomocí praktických dat. Můžete také snadno kontrolovat plány údržby vozidel, spotřebu paliva i čas strávený na místě. Z těchto přehledů zjistíte, kde můžete snížit náklady, ať už lepším plánováním tras nebo omezením prostojů vozidel.

Spokojenost zákazníků

Prostřed­nictvím přizpů­sobené nabídky služeb dejte zákazníkům najevo, jak si jich vážíte. Poskytujte spolehlivé aktualizace o doručení vycházející z přesných odhado­vaných časů příjezdu. Buďte proaktivní ve službách zákazníkům a analyzujte svá obchodní data, všímejte si trendů v doručování a dokonce i příle­ži­tostí k nabídce nových služeb. Služba Webfleet umožňuje optima­li­zovat dodava­telský řetězec vozového parku neustálým vyhod­no­co­váním a vylep­šo­váním vašich posky­to­vaných služeb.

customer satisfaction
security and safety truck shield

Snížení rizik

Bezpečnost řidičů, vybavení, vozidel i nákladu je vždy na prvním místě. Služba Webfleet je komplexní systém pro správu vozového parku, který taktéž zjedno­dušuje řízení rizik. Zabezpečte své vybavení zónovým monito­ro­váním (geofencing) a nechte si zasílat upozornění, kdykoli se vozidlo rozjede. Palubní kamery chrání řidiče před pojistnými podvody a nebez­pečnými návyky. Sledujte dodržování předpisů a spokojenost řidičů pomocí záznamu ujetých kilometrů v reálném čase a pracovních hodin.

Komunikace se zainte­re­so­vanými osobami

Bezpro­blémové řízení dodava­tel­ského řetězce vozového parku závisí na efektivní komunikaci mezi správci vozového parku, řidiči a zákazníky. Informujte správce i řidiče o veškerých akutních problémech pomocí textových upozornění. Získejte přístup ke všem údajům o přepravě od polohy vozidla a podmínek na silnici po časy příjezdu – vše z jednoho rozhraní. Vycházejte vstříc potřebám zákazníků upřes­ňo­váním časů doručení.

service van driver pro8475 cam50 04
green header

Emisní normy

Ekolo­gič­tější způsob jízdy je také bezpečnější způsob jízdy. Rozšiřte svou strategii udrži­tel­nosti pomocí aktuálních i histo­rických přehledů o emisích uhlíku vozového parku. Využijte panel sledování spotřeby paliva a zjistěte, jak zamezit plýtvání palivem. Pomozte řidičům zvýšit hospo­dárnost díky datům ze systému OptiDrive 360, který vyhodnocuje jízdní charak­te­ristiky jako rychlost, chod na prázdno, brzdění a volný dojezd. Uvažujete o elektri­fikaci svého současného vozového parku? Zpráva o elektri­fikaci vozového parku vám pomůže určit, která vozidla by mohl být nahrazena.

Jak vám, jako správci dodava­tel­ského řetězce vozového parku, můžeme pomoci?

Úplný přehled o provozu vozového parku

Analýza dat v reálném čase, která vám pomůže s řízením nákladů v dodava­telském řetězci

Posílení vztahů se zákazníky díky lepším službám

Přehled o bezpečnosti vozového parku a dodržování předpisů

Efektivní komunikace s týmem i se zákazníky

Ekolo­gič­tější provoz vozového parku a dosažení cílů v oblasti udrži­tel­nosti

Zjistěte podrobnější informace o funkcích správy dodava­tel­ského řetězce vozového parku

transport security

Jak zabezpečené a chráněné jsou na cestách vaše nákladní vozy?

transport security

Stáhněte si naši elektro­nickou knihu a získejte praktické informace o zabezpečení celého vozového parku.

Získat kopii

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.