Járműpark ellátási lánc vezető

Maxima­li­zálja a járműpark poten­ci­álját

Járműpark ellátási lánc vezető

Maxima­li­zálja a járműpark poten­ci­álját

A Webfleet, Európa első számú jármű­park­ke­zelési megoldása, minden olyan eszközt megad Önnek, amelyre szüksége lehet a járműpark ellátási láncának agilis kezelésére. Optima­li­zálja az üzleti telje­sít­ményt, megfelelve közben az ügyfelek igényeinek a mai rohanó szállít­má­nyozási iparban.

Mit tart fontosnak járműpark ellátási lánc vezetőként?

Átlát­ha­tóság

Lássa el átlát­ha­tó­sággal a járműpark ellátási lánc vezetést. Teljes képet kaphat a jármű­parkról valós időben. A Webfleet Dashboard jóvoltából figyelemmel kísérheti a legfon­tosabb KPI-ket, és átlát­ha­tó­ságot nyerhet a teljes működésről. A térkép nézetben láthatja minden jármű tartóz­kodási helyét, emellett az adott jármű vezetőjére és a becsült érkezési időre is ráköze­líthet.

wf dashboard
save money piggy bank

Költségek ellenőrzése

Optima­li­zálja a járműpark költség­ke­retét és erőfor­rásait használható adatokkal. Könnyen nyomon követheti a jármű karban­tartási ütemtervét, az üzemanyag-fo­gyasztást és a helyszí­neken eltöltött időt. Ezekből a felis­me­ré­sekből megtudhatja, hogy vállal­kozása hol csökkentheti költségeit, akár a jobb útvonal­ter­vezés, akár a jármű­le­ál­lások csökkentése révén.

Ügyfél­elé­ge­dettség

Mutassa meg ügyfeleinek, hogy személyre szabott szolgál­ta­tással becsülik meg őket. Biztosítson megbízható szállítási adatokat a pontos várható érkezési időpon­tokból. Tegye proaktívvá az ügyfél­szol­gá­latot azáltal, hogy elemzi üzleti adatait, figyeli a szállítási trendeket és akár az új szolgál­ta­tások kínálásának lehető­ségeit is. A Webfleet lehetővé teszi a járműpark ellátási láncának optima­li­zá­lását azáltal, hogy folya­ma­tosan értékeli és javítja szolgál­tatási telje­sít­ményét.

customer satisfaction
security and safety truck shield

Kocká­zat­csök­kentés

Eszközei – a járművezető, a járművek és a rakomány – biztonsága mindig a legfon­tosabb. Teljes jármű­park­ke­zelési rendszerként a Webfleet egyszerűbbé teszi a kocká­zat­ke­zelést. Védje eszközeit geoke­rí­téssel, és kapjon figyel­mez­tetést, amikor járműve elmozdul. A fedélzeti kamerák megvédik a jármű­ve­ze­tőket a hamis baleseti bejelen­té­sektől és a nem biztonságos szokásoktól. Kövesse nyomon a megfe­le­lő­séget és a járművezető jóllétét valós idejű kilométer- és munka­idő­nap­lóval.

Kommu­ni­káció az érintet­tekkel

A járműpark ellátási láncának zökke­nő­mentes kezelése a jármű­park­ke­zelők, jármű­ve­zetők és ügyfelek hatékony kommu­ni­ká­cióján múlik. Tájékoz­tassa a cégve­ze­tőket és jármű­ve­zetőit az időérzékeny problé­mákról szöveges értesí­té­sekkel. Egyetlen felületen elérheti az összes szállít­mány­adatot, a jármű helyétől és az útviszo­nyoktól a becsült érkezési időpontokig. Támogassa ügyfelei üzleti igényeit a szállítási idők kommu­ni­ká­lá­sával.

service van driver pro8475 cam50 04
green header

Kibocsátási előírások

A zöldebb vezetés egyben bizton­sá­gosabb is. Turbózza fel fenntart­ha­tósági straté­giáját a járműpark szén-di­o­xid-ki­bo­csá­tá­sának valós idejű és vissza­me­nő­leges áttekin­té­sével. Ismerje meg az üzemanyag-ha­té­konysági műszerfal segít­sé­gével, hogyan küszö­bölheti ki az üzemanyag-pa­zarlást. A sebességet, az alapjáratot, a fékezést és a szabadon futást értékelő OptiDrive 360 segít­sé­gével a jármű­ve­zetők javíthatják környe­zet­barát vezetési készsé­geiket. A járműpark elekt­ro­mo­sí­tásán gondolkodik? A Jármű­park-elekt­ro­mo­sítási jelentés segít­sé­gével megha­tá­roz­hatja, hogy mely járműveket érdemes lecserélni elekt­ro­mosra.

Hogyan segíthetünk Önnek, mint járműpark ellátási lánc vezetőnek?

Teljes áttekintést kaphat a járműpark teljes tevékeny­sé­géről

A valós idejű adatok elemzése segít az ellátási lánc költsé­geinek szabá­lyo­zá­sában

A jobb szolgál­tatás erősíti az ügyfél­kap­cso­la­tokat

Követheti a jármű­park-biz­tonsági és -megfe­le­lőségi irány­el­veket

Hatékony kommu­ni­kációt biztosíthat a csapattal és az ügyfeleivel

Zöldebbé teheti a járműparkot, és elérheti fenntart­ha­tósági céljait

Tekintse át a járműpark ellátási láncra vonatkozó funkciókat részle­te­sebben

transport security

Mennyire bizton­sá­gosak a teher­gép­jár­művei az utakon?

transport security

Töltse le e-köny­vünket még ma, hasznos betekintést nyerhet a járműpark bizton­sá­gának megőr­zé­séhez.

Töltse le a saját másolatot

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.