LCV jármű­park­ke­zelési megoldások

Hozza ki a legtöbbet könnyű haszon­gép­jár­mű­veiből a Webfleet segít­sé­gével

LCV jármű­park­ke­zelési megoldások

Hozza ki a legtöbbet könnyű haszon­gép­jár­mű­veiből a Webfleet segít­sé­gével

Maxima­li­zálja könnyű haszon­gép­jár­művei (LCV-i) értékét, miközben teljes mértékben átláthatja a vállal­ko­zását. A Webfleet LCV-meg­ol­dásai segíthetnek a jármű­park­ke­zelés optima­li­zá­lá­sában, legyen szó a napi ütemezés megter­ve­zé­séről vagy az úton lévő csapatával való kommu­ni­ká­cióról. Szerezzen verseny­előnyt a hatékonyabb működéssel, és nyújtson ügyfelei számára kiemelkedő szolgál­tatást, amely fokozott bizton­sággal párosul.

Az alábbiakban segítenek az LCV jármű­park­kezelő megoldások

Üzemanyag-meg­ta­ka­rítás

Képzést nyújthat jármű­ve­ze­tőinek a zöldebb és bizton­sá­gosabb vezetési stílusokról

Forgalmas szakaszok elkerülése

A professzi­o­nális navigá­cióval a legjobb útvonalakon közlekedhet

A jármű­ve­ze­tőket érő stressz mértékének csökkentése

A munka­fo­lya­mat-kezelő alkal­ma­zások egysze­rű­sítik a feladatokat

Biztosítási díjak csökkentése

Az igény szerint lekérhető videós bizonyí­té­kokkal csökkennek a hamis kárigények

A járművek állás­ide­jének csökkentése

Az ellen­őr­zések digita­li­zá­lá­sával fokozhatja a produk­ti­vitást

Nem kell aggódni az elektromos járművek hatótá­volsága miatt

Pontosan tudhatja, mikor használjon elektromos járműveket, és hogy hogyan optima­li­zálja a töltésüket

Fedezze fel az LCV-meg­ol­dá­saink legfőbb funkcióit

Jármű­ve­zetői képzések az üzemanyag-ha­té­kony­ságért

Az OptiDrive 360 eszköz a Webfleet rendszerben aktív vissza­jel­zé­seket biztosít a jármű­ve­ze­tőknek, hogy azonnal javít­has­sanak a telje­sít­mé­nyükön. A fiókja vezér­lő­pultján keresztül azonosíthat egyes trendeket vagy anomáliákat a járműparkja üzemanyag-fo­gyasztási mintá­za­tában. A múltbéli és valós idejű üzemanyag-fo­gyasztás elemzése.

optidrive score with header
wf pro8375 route planning

Optima­lizált útvonal­ter­vezés

A professzi­o­nális navigá­cióval segíthet jármű­ve­ze­tőinek elkerülni a zsúfolt területeket, útlezá­rá­sokat és egyéb akadályokat. Számítsa ki az úti céljához vezető leggyorsabb útvonalat a valós idejű forgalmi információk segít­sé­gével, miközben kifeje­zetten nagy járművek számára is tervezhet útvonalakat.

Digitális munka­fo­lya­mat-ke­zelés

Csökkentse a macerás papírmunkát, és növelje a hatékony­ságot a Webfleet munka­fo­lya­mat-kezelő megol­dá­saival. A jármű­ve­zetői terminálok és a digitális eszközök segítenek Önnek és jármű­ve­ze­tőinek, hogy több feladatot végez­hes­senek el. Az üzemel­te­tés­kezelő alkal­ma­zással távolról is kezelheti a jármű­parkját. Emellett a Webfleet API-k lehetővé teszik a különböző üzleti alkal­ma­zások zökke­nő­mentes integ­rá­cióját, így javítva a munka­erő­me­nedzs­ment-meg­ol­dásai hatékony­ságát.

wf mobile dashboard link racking
pro8475 front menu en
wf mobile order management
wf mobile customer satisfaction

Jobb ügyfél-elé­ge­dettség

Emelje még magasabb szintre ügyfelei elége­dett­ségét a megbízható várható érkezési időkkel és a rendelések állapotával. Használja a rende­lés­kezelő eszközünket a kézbesítési igazolások kiállí­tá­sához. A dinamikus feladat­ki­osztás azt jelenti, hogy hatékonyan ütemezheti a munkákat, hogy megfeleljen az ügyfelei igényeinek.

MI-alapú videós telematika

Teljes képet kaphat a közúti balesetek és a vezetési események körül­mé­nyeiről. A Webfleet Video Mi-tech­no­ló­giával működik, és azonosítja a veszélyes magatar­tá­sokat, mint például a mobil­te­lefon használatát, illetve ilyen esetben figyel­mezteti a jármű­ve­zetőt. Csökkentse a hamis biztosítási kárigé­nyeket videós bizonyí­té­kokkal.

wf screeshot ev management

Tiszta az út az elektromos járművek előtt

Lépjen tovább az elekt­ro­mo­sítás folya­ma­tában a Webfleet EV-kezelési szolgál­ta­tá­sával. Nyerjen infor­má­ciókat a teljes elekt­ro­mo­sítás lehető­sé­geiről, akár kicsi, akár nagy méretű járműparkot működtet. A futás­tel­je­sítmény szerinti lehetőségek és a teljes üzemel­tetési költségek elemzésével megtudhatja, hogy mely járműveket cserélheti le elektromos modellekre.


Bundle megoldások LCV-jár­mű­par­koknak

Nem tudja, melyik termékek a legmeg­fe­le­lőbbek az Ön számára? A Webfleet bundle megol­dá­sokat is kínál, hogy egy csomagban adjon meg mindent, amire szüksége van. Egy egyszeri beszerelés minimálisra csökkenti a járművek állásidejét, így gyorsabban térülhet meg a befektetése.

START

Járművek helye és adminiszt­rá­ciója

Férjen hozzá a nyomkö­ve­téshez és a zökke­nő­mentes futás­tel­je­sít­mény-ad­mi­niszt­rá­cióhoz a nagyobb hatékonyság érdekében

IMPACT

Üzemanyag-meg­ta­ka­rítás és fenntart­ha­tóság

Csökkentse az üzemanyag-fo­gyasztást a működési hatékonyság és a fenntart­ha­tóság javításáért

TOTAL

Hatékonyság és produk­ti­vitás

Optima­li­zálja a jármű­ve­ze­tőkkel való kommu­ni­kációt és a teljes körű munka­fo­lya­mat-ke­zelést a fokozott telje­sítmény érdekében


Minden, amit tudni szeretne az LCV-kről

Minek a rövidítése az LCV?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az LCV könnyű haszon­gép­jár­művet jelent (light commercial vehicle). Az LCV az Egyesült Király­ságban és az EU-ban is olyan jármű­osz­tályt jelöl, amelynek a tömege nem haladja meg a 3,5 tonnát. A szállít­má­nyozási szektorban az LCV-k lehetnek kiste­her­autók vagy furgonok. Kompakt méretükből adódóan az LCV-ket gyakran használják településen belüli és városok közötti áruszál­lí­tásra is.

Miért érdemes jármű­park­kezelő eszközt használnia az LCV-jár­mű­park­jához?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az LCV-jár­mű­park­jához használható jármű­park­kezelő megoldások megkönnyítik az üzemanyag-meg­ta­ka­rítást, a vezetési stílus javítását, továbbá jobb ügyfél­szol­gá­latot és hatékonyabb működést tesznek lehetővé. A jármű­kö­vetés segít­sé­gével például az alapján oszthatja ki a feladatokat, hogy melyik járművezető tartózkodik a legközelebb, és így megbízható várható érkezési időket küldhet az ügyfeleinek.

Hogyan működik egy LCV-k számára készült jármű­park­kezelő szoftver?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az LCV-k számára készült jármű­park­kezelő szoftver a jármű­parkjuk hatékonyabb kezelésében segíti a vállal­ko­zá­sokat. A szoftver lehetővé teszi, hogy a jármű­park­ke­zelők felügyel­hessék a járművek tartóz­kodási helyét, valamint az üzemanyag-fo­gyasztást és a jármű­ve­zetők telje­sít­ményét is. A munka­időkkel és a hátralévő vezetési időkkel kapcsolatos valós idejű információk egyszerűbbé teszik a feladatok tervezését és a megfelelést, így növelik az LCV-jár­műpark produk­ti­vi­tását és biztonságát. A Webfleet szoftvert minősített szakemberek telepítik, minimálisra szorítva az állásidőt.

Ők támasz­kodnak a Webfleetre nap mint nap: 60,000

Redujimos un 62% el número de eventos totales de conducción al mes
Alonso Naves Pelayo, Comandos del Norte

Kérjen bemutatót

Tekintse meg, mi minden érhet el a Webfleet segít­sé­gével LCV-vál­lal­kozása számára

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.