Mi az a jármű­park­ke­zelés?

Optima­li­zálja vállal­ko­zását olyan eszközökkel, amelyekkel pénzt és időt takaríthat meg

Mi az a jármű­park­ke­zelés?

Optima­li­zálja vállal­ko­zását olyan eszközökkel, amelyekkel pénzt és időt takaríthat meg

A „jármű­park­ke­zelés” kifejezés a vállalatok által a haszon­gép­jár­mű­parkok kezelésére használt gyakor­la­tokra és techno­ló­giákra utal. Számos tevékeny­séget foglal magában, például a jármű­kar­ban­tartást, az üzemanyag-ke­zelést, a jármű­ve­zetők biztonságát és a logisztikai tervezést.

A jármű­park­ke­zelés célja a működési hatékonyság növelése, a költségek csökkentése és a járműpark általános telje­sít­mé­nyének javítása. A jármű­park­kezelő megoldások magukban foglal­hatnak szoft­ve­reket, GPS-nyom­követő rendsze­reket, telematikát és más fejlett techno­ló­giákat, amelyek valós idejű infor­má­ciókat nyújtanak a válla­la­toknak a járműpark működésének optima­li­zá­lá­sához. Itt mindent megtudhat, amit a jármű­park­ke­ze­lésről tudni szeretne.

A Webfleet segít a járművei nyomon követésében, az üzemanyag­költ­ségek csökken­té­sében és a hatékonyabb működésben – mindezt egyetlen vezér­lő­pulton keresztül. Fedezze fel, mire lehet képes a jármű­park­kezelő rendsze­rünkkel.


Tekintse át jármű­park­kezelő megol­dá­sa­inkat

Jármű­kö­vetés

Jármű­kö­vetés

Kövesse nyomon valós időben a járműveket, illetve takarítson meg pénzt és időt az úton.

A járműpark biztonsága és karban­tartása

A járműpark biztonsága és karban­tartása

Járuljon hozzá a közle­ke­dés­biz­tonsági kultúra kiala­kí­tá­sához a jármű­parkján belül

Munka­fo­lya­mat-ke­zelés

Munka­fo­lya­mat-ke­zelés

Segítség a munka­fo­lyamat kezelésében, az ügyfél­szol­gálat javításában és a több munka elvég­zé­sében

Megfelelés

Megfelelés

Nehézségek nélkül, automa­tizált felada­tokkal és pontos adatokkal

Fenntart­ha­tóság és elektromos járművek

Fenntart­ha­tóság és elektromos járművek

Működtessen környe­zet­tu­datos járműparkot

Így segít Önnek egy jármű­park­kezelő rendszer:

A nap 24 órájában tudhatja, hol vannak a járművei

Valós idejű nyomkövetés segít­sé­gével

Gyorsabb és okosabb döntéseket hozhat

A járműpark telje­sít­mény­ada­tainak elemzésével

Megvédheti jármű­ve­zetőit és járműveit

Balesetek megelő­zésére és az állásidő csökken­tésére szolgáló eszközökkel

Elkerülheti a bünte­té­seket és a hírnév romlását

A jármű­ve­zetők, a járművek és a vállalat megfe­le­lő­sé­gének bizto­sí­tá­sával

Több munkát végezhet el, és csökkentheti a költségeket

Optima­lizált rendelés- és munka­fo­lya­mat-me­nedzs­menttel

Csökkentheti CO2-kibo­csá­tását, és üzemagyagot takaríthat meg

Fenntart­hatóbb működéssel és az EV-k hatékony kezelésével

Tekintsen át minden jármű­park­kezelő megoldást

Jármű­kö­vetés

Átláthatja járműparkja minden játművének pontos, valós idejű tartóz­kodási helyét. A feladatokat az ügyfélhez legközelebb lévő jármű­ve­ze­tőnek oszthatja ki. Hozzáférhet a jármű­ada­tokhoz, és megértheti a vezetési stílus üzemanyag-fo­gyasz­tásra gyakorolt hatását. Csökkentené a költségeket? A Webfleet Jármű­kö­vetés segít­sé­gével könnyedén elemezheti a korábbi és valós idejű adatokat, így azono­sít­hatja azokat a területeket, ahol javíthatja a működést.

Funkciók:

 • Valós idejű jármű- és eszköz­kö­vetés
 • Menet­rö­gíztő kamera, mobil­al­kal­mazás és OEM-nyom­kö­vetés
 • Vezérlőpult és testre szabható jelentések
 • Értesítések és riasztások
További információk a jármű­kö­ve­tésről⁠
vehicle tracking areal 01 eu
ev van driver pro8475 cam50 02

A járműpark biztonsága és karban­tartása

Növelje az úton közlekedők biztonságát, miközben a karban­tartási költségeket is csökkenti. Az MI-alapú menet­rögzítő kamera segít­sé­gével a Webfleet Video teljes képet ad a balese­tekről. Kérje le a bizonyító erejű felvé­te­leket közvetlenül a fiókjából, így csökkentheti a hamis kárigé­nyeket, és csökkentheti a biztosítási díjakat. A járművei állapotát valós időben felügyelő eszközök segít­sé­gével bizto­sít­hatja, hogy járművei forga­lom­biz­tosak maradnak.

Funkciók:

 • Jármű­ve­zetői információk és képzés
 • MI-alapú menet­rögzítő kamera jármű­par­kokhoz
 • Vezetési idők
 • Azonnali figyel­mez­te­tések a vezetési esemé­nyekről és a karban­tar­tásról
 • Digita­lizált jármű­el­len­őrzés
 • Abroncs­nyo­más-fi­gyelés
További információk a járműpark bizton­sá­gáról és karban­tar­tá­sáról⁠

Munka­fo­lya­mat-me­nedzsment

Ha a Webfleet rendszert össze­kap­csolja egy PRO járművezető terminállal vagy a Work App alkal­ma­zással, rugalmasabb működést érhet el. Legyen naprakész a megren­de­lé­sekkel és a jármű­ve­zetők elérhe­tő­sé­gével kapcso­latban. Kommu­ni­káljon zökke­nő­men­tesen a terepen lévő csapatával, akik frissít­hetik a megren­de­lések állapotát, és elküldhetik a várható érkezési időket. A fiókja vezér­lő­pultján egyér­telműen átláthatja a legfon­tosabb adatokat, mint például az egyes ügyfeleknél eltöltött időt és a munkaidőt.

Funkciók:

 • Professzi­o­nális navigáció
 • A rendelések üteme­zé­sének optima­li­zálása
 • Kézbesítés igazolása
 • API-in­teg­ráció
 • Mobil­al­kal­ma­zások jármű­park­ke­ze­lőknek és jármű­ve­ze­tőknek
További információk a munka­fo­lya­mat-me­nedzs­mentről⁠
driver cau 08
ev van charging pro8475 02

Fenntart­ha­tóság és elektromos járművek (EV-k)

Bárhol is járjon éppen a dekar­bo­ni­zációs folyamatban, a Webfleet segít, hogy környe­zet­tu­da­to­sabban működ­tet­hesse jármű­parkját. A járműparkja üzemanyag-fo­gyasz­tá­sának csökken­té­sével vagy elektromos járművekkel való bővítésével fenntart­ha­tóbbá teheti a működését. A jármű­park­kezelő rendszerünk környe­zet­ba­rátabb vezetési stílusra ösztönzi a jármű­ve­ze­tőket.

Funkciók:

 • A CO2-kibocsátás felügyelete és kibocsátási jelentések
 • Az üzemanyag-fo­gyasztás felügyelete és elemzése
 • Aktív jármű­ve­zetői vissza­jel­zések és képzések
 • Jármű­park­ke­zelés EV-khez
 • Az EV-kre való átállást támogató eszközök
További információk a fenntart­ha­tó­ságról és az EV-kről⁠

Megfelelés

A Webfleet segít­sé­gével a jármű­ve­ze­tőinek, járműveinek és válla­la­tának könnyebb lesz megfelelnie a változó előírá­soknak. A jármű­park-meg­fe­lelési megol­dá­saink kínálata segít a költségek csökken­té­sében, a büntetések elkerü­lé­sében, a produk­ti­vitás növelésében, és arra helyezi a hangsúlyt, hogy hogyan nyújthat értékesebb szolgál­tatást az ügyfeleinek. Hűtési láncba tartozó járműparkot kezel? A Webfleet valós idejű rálátást és irányít­ha­tó­ságot biztosít a hűtőko­csijai hőmér­séklete fölött.

Funkciók:

 • Tachog­ráf­ke­zelés
 • A futás­tel­je­sítmény adatainak követése
 • Digita­lizált jármű­el­len­őrzés
 • Abroncs­nyo­más-fi­gyelés
 • A rakomány megengedett súlya
 • Hőmér­sék­let-fi­gyelés
További információk a megfe­le­lésről⁠
fleet manager 01

Fedezze fel jármű­park­kezelő techno­ló­gi­á­inkat

Nyomkövetés mobil­al­kal­ma­zással

Nyomkövetés mobil­al­kal­ma­zással

Kövesse nyomon a járműveit, és digita­li­zálja a munka­fo­lya­matot egy egyszerű Android alkal­ma­zással

OEM-alapú nyomon követés

OEM-alapú nyomon követés

Csatla­koz­tassa a járműveit a gyárilag beszerelt telema­ti­kával (nem igényel további hardvert)

Mobil jármű­park­ke­zelés

A járműpark kezeléséhez nem muszáj az irodában ülnie. A Webfleet Mobile segít­sé­gével minden ott van a tenyerében. Határozza meg a járművek és jármű­ve­zetők helyét, legyen naprakész az előírá­soknak való megfe­le­léssel, és ossza ki hatékonyan a megren­de­lé­seket. Vannak továbbá produk­ti­vitást segítő alkal­ma­zá­saink is, amelyek a jármű­ve­zetők napi feladatait is egysze­rű­sítik, akár a napi jármű­el­len­őrzés elvége­zé­séről, akár a feladatok állapotáról szóló tájékoz­ta­tásról van szó.

Funkciók:

 • Valós idejű jármű- és eszköz­kö­vetés
 • Kétirányú kommu­ni­káció
 • Útvonal­ke­zelés
 • Megren­de­lések kiosztása
 • Értesítések és riasztások
További információ a Webfleet mobil­al­kal­ma­zásról⁠
mobile apps
devices pro8 01 coldchain

Üzleti integráció

Harmadik féltől származó megol­dá­sokat használ a működési hatékonyság érdekében? A járműkövető rendszerünk zökke­nő­men­tesen integ­rálható a meglévő szoft­ve­reivel és üzleti alkal­ma­zá­saival. A Webfleet nyitott platform-meg­kö­ze­lítése azt jelenti, hogy saját maga alakíthatja ki a jármű­park­jának leginkább megfelelő folyamatot. A jármű­park­ke­zelési integ­rá­cióink magukban foglalják az irodai alkal­ma­zá­sokat, a járműbe épített megol­dá­sokat, valamint a Chargy­li­ze-zal való partner­sé­günknek köszön­hetően jármű­park-elekt­ro­mo­sítási tanácsadást is.

Funkciók:

 • Irodai megoldások
 • Üzleti alkal­ma­zások
 • Webfleet API-k
További információk az üzleti integ­rá­cióról⁠

Minden, amit tudni szeretne a jármű­park­ke­ze­lésről

Miért fontos a flotta­ke­zelés?

0
Ugrás a tartalomhoz

A flotta­ke­zelés alapvető szerepet játszik a biztonság és a hatékonyság szempont­jából. Egy járműflotta kezelése számos összetett szempontot foglal magában, a jármű­ve­zetők felvé­te­létől és megtar­tá­sától kezdve a helyi és nemzetközi előírások betartásáig. A napi feladatok és a jogsza­bályban megha­tá­rozott határidők betartása érdekében sok vállalkozás flotta­ke­zelési megoldást használ.

Az olyan felhőalapú rendszer, mint a Webfleet, működési átlát­ha­tó­ságot biztosít a flották számára. Az üzemanyag-fo­gyasz­tásra, a vezetési magatar­tásra és a szén-di­o­xid-ki­bo­csá­tásra vonatkozó járműadatok segít­sé­gével a vállal­ko­zások javíthatják terme­lé­keny­sé­güket, bizton­sá­gukat és fenntart­ha­tó­sá­gukat. A flotta­ke­zelők a kulcs­fon­tosságú telje­sít­mény­mu­ta­tókra vonatkozó valós idejű és múltbeli betekintést kihasználva csökkent­hetik a költségeket és üzemanyagot takarít­hatnak meg.

Egy kiváló minőségű telematikai megoldással a flották össze­kap­csolják járműveiket a flotta­kezelő felüle­tükkel, így megkönnyítve a munkák tervezését, a jármű­ve­ze­tőkkel való kommu­ni­kációt és a jármű­ke­zelés minden lépésének optima­li­zá­lását.

Mi az a flotta­kezelő rendszer?

0
Ugrás a tartalomhoz

A flotta­kezelő rendszer integrálja a szoftvert és a hardvert, hogy a flotta­üze­mel­tetők hatékonyan tudják kezelni járműveiket. A legha­té­ko­nyabb megoldások számos olyan eszközt és funkciót tartal­maznak, amelyek egysze­rű­sítik a napi munka­fo­lya­ma­tokat:

 • Flotta­kezelő szoftver - A flotta­ke­zelők bejelent­keznek egy felhőalapú platformra, hogy elemezzék a jármű­ada­tokat, és eldöntsék, milyen intéz­ke­dé­sekkel javíthatják a flotta telje­sít­ményét.
 • Járműkövető eszközök - A GPS-esz­közök telepítése vagy a járművekbe történő csatla­koz­tatása után a flotta­ke­zelők valós időben követhetik a járművek helyét. Ezek az eszközök továbbítják a jármű­ada­tokat a flotta­kezelő műszerfalra, így a flotta­üze­mel­tetők rálátást kapnak a vezetési magatar­tásra, valamint a jármű­ve­zetők elérhe­tő­ségére.
 • Vezetői terminálok - A professzi­o­nális navigá­cióhoz csatla­koz­tatva ezek a robusztus asztali vagy mobil­te­le­fonos készülékek segítenek a jármű­ve­ze­tőknek a legjobb útvonalakon maradni. A flotta­ke­zelők ezeken az eszközökön keresztül küldhetnek munka­fris­sí­té­seket a jármű­ve­ze­tőknek, amelyek naplózzák a megtett kilomé­te­reket és az üzleti/magánutakat.
 • Fedélzeti kamerák - A flotta műszerfali kamerák segítenek abban, hogy a jármű­ve­zetők bizton­ságban legyenek, megelőzzék a baleseteket és csökkentsék a biztosítási díjakat. Lehetőség van arra, hogy a kamerát csak az út felé nézve használjuk rögzítő eszközként. A Webfleet Video megfelel a GDPR-nak, így maximális adatbiz­ton­ságot és a jármű­ve­zetők személyes adatainak védelmét garantálja.

Hogyan támogatja egy flotta­kezelő rendszer az Ön flotta­üz­letágát?

0
Ugrás a tartalomhoz

A flotta­kezelő rendszer nagyobb átlát­ha­tó­ságot és ellenőrzést biztosít a flotta felett. Ennek eredmé­nye­képpen könnyebben csökkentheti a költségeket, növelheti a biztonságot és fenntart­ha­tóbbá teheti a működést. Nézze meg, hogyan segíthet egy flotta­kezelő rendszer üzleti céljainak elérésében:

 • A járművek helyének nyomon követése - Pontos GPS-ko­or­di­ná­tákkal ismerje meg járművei pontos helyét.
 • Kommu­ni­káció a csapatával - Küldjön jármű­ve­ze­tőinek utasí­tá­sokat vagy fontos frissí­té­seket a jármű­ve­zetői terminálon keresztül.
 • Figyelje a vezetési szokásokat - A hardveres érzékelők segít­sé­gével értékelheti az olyan visel­ke­dé­seket, mint a fékezés és az üresjárat, hogy megértse, szükség van-e csapatának oktatásra a bizton­sá­gosabb, gazda­sá­gosabb vezetéshez.
 • Elégedett ügyfelek - Adjon meg valós teljesítési időt ügyfeleinek, és szükség szerint tájékoz­tassa őket az érkezésről vagy a késésekről.
 • Kísérje figyelemmel a jármű­ve­ze­tőket - A jármű­ve­zetők valós idejű vezetési tippeket kaphatnak a vezetői terminálon keresztül. Figyel­mez­te­té­seket kaphatnak a sebes­ség­kor­lá­to­zá­sokról és a sebes­ségmérő kamerák helyéről is.
 • Tartsák be a jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó szabályokat - Vegye le a terhet a válláról egy olyan telematikai rendszerrel, amely automa­ti­kusan rögzíti a jármű­ve­zetők munkaidejét.
 • Optima­li­zálja vállal­ko­zását - Afiókjában lévő adatok elemzésével megha­tá­roz­hatja, hogyan tervezheti meg hatéko­nyabban a útvonalakat, miközben bizto­sít­hatja járművei megfelelő karban­tar­tását.
 • Csökkentse az adminiszt­rációs időt - Kerülje el az időigényes és ismétlődő papír­mun­kával járó feladatokat a különböző részlegek között. Az automa­tizált számlák és a távoli tachográf letöltések azt jelentik, hogy mindeki profitálhat a flotta­kezelő rendszerből.

Mi az a professzi­o­nális járműpark?

0
Ugrás a tartalomhoz

A professzi­o­nális járműpark olyan haszon­gép­jár­művek csoportját jelenti, amelyek egy vállalat vagy szervezet tulaj­do­nában vannak, és amelyeket üzleti céllal működtetnek. Ezek a járművek lehetnek személy­gép­kocsik, kiste­her­autók, teherautók és buszok. A professzi­o­nális járműparkok jellemzően árukat, személyeket vagy beren­de­zé­seket szállítanak. A professzi­o­nális járműparkok kezelői gyakran támasz­kodnak digitális megol­dá­sokra a hatékony és verseny­ké­pesebb működtetés érdekében.

Mi a jármű­park­kezelő feladata?

0
Ugrás a tartalomhoz

A jármű­park­ke­zelők felügyelik a vállalatok jármű­park­jának működését és karban­tar­tását. Feladataik közé tartozik a járművek kiválasztása és nyomkö­vetése, a helyes használatuk és a megfelelő útvonalon tartásuk, valamint a megfelelő szervi­ze­lésük biztosítása.

A jármű­park­ke­zelők felelősek továbbá a jármű­ve­zetők kezeléséért, a jármű­parkkal kapcsolatos költségek kézben tartásáért, valamint a kapcsolódó jogi követel­mé­nyeknek való megfelelés bizto­sí­tá­sáért is.

A járműparkok hatékony­sá­gának és eredmé­nyes­sé­gének fokozása érdekében a jármű­park­ke­zelők gyakran támasz­kodnak a jármű­park­kezelő szoft­ve­rekkel és hardve­rekkel együtt használható jármű­te­le­ma­tikára.

A megfelelő megoldás megta­lá­lá­sához számos lépés vezet – ide tartozik többek között a vállalkozás igényeinek megha­tá­rozása, a különböző beszállítók funkcióinak megértése, az IT-kö­ve­tel­mé­nyeknek való megfelelés, valamint a szolgál­ta­tással kapcsolatos elvárások megál­la­pítása.

Hogyan működik egy jármű­park­kezelő szoftver?

0
Ugrás a tartalomhoz

A jármű­park­kezelő szoftver segít a vállal­ko­zá­soknak hatékonyan kezelni a jármű­park­jukat azáltal, hogy lehetővé teszi minden egyes jármű tartóz­kodási helyének, telje­sít­mé­nyének és karban­tar­tá­sának nyomon követését. A szoftver ezen kívül a járműparkok támogatása érdekében valós idejű infor­má­ciókat is nyújt az üzemanyag-fo­gyasz­tásról, a vezetési stílusról és az előírá­soknak való megfe­le­lésről. Ezeknek az eszközöknek a kihasz­ná­lá­sával a vállal­ko­zások csökkent­hetik a költsé­geiket, növelhetik a produk­ti­vi­tá­sukat, és javíthatják a járműpark biztonságát.

Hogyan segíthet egy jármű­park­kezelő rendszer az üzemagyag-meg­ta­ka­rí­tásban?

0
Ugrás a tartalomhoz

Egy jármű­park­kezelő rendszer számos módon hozzá­já­rulhat az üzemanyag megta­ka­rí­tá­sához. A jármű telje­sít­mé­nyéről szóló hasznos információk segít­sé­gével azono­sít­hatja és kezelheti a problémás üzemanyag-fo­gyasztási mintákat. A jármű­park­kezelő rendszer továbbá egysze­rűsíti a munkák megter­ve­zését is, és biztosítja, hogy a jármű­ve­zetők a legjobb üzemanyag-ha­té­konyságú útvonalakon haladjanak. A jármű­park­kezelő szoftverrel a rendel­ke­zésére állnak a szükséges eszközök ahhoz, hogy elemezze a jármű­ve­zetői szokásokat a gyorsítás, a szabadon futás és a fékezés figye­lem­be­vé­te­lével.

Melyek a jármű­park­kezelő megoldások előnyei?

0
Ugrás a tartalomhoz

A jármű­park­kezelő megoldások nem csak a jármű­park­ke­ze­lőknek, hanem a jármű­ve­ze­tőknek, az adminiszt­ratív munka­tár­saknak és minden további személynek segítenek, aki részt vesz a vállalkozás jármű­park­jának működ­te­té­sében.

 • A hatékonyság növelése. Egyszerűen hozzáférhet a releváns, naprakész infor­má­ci­ókhoz, így hatékonyan tervezhet, és gyorsabban alkal­maz­kodhat a váratlan események okozta helyze­tekhez.
 • A terme­lé­kenység növelése. A pontos, valós idejű forgalmi infor­má­ci­óknak köszön­hetően jármű­ve­zetői a leggyorsabb útvonalakon haladhatnak, és több feladatot végezhetnek el.
 • A biztonság fokozása. A jármű­park­kezelő rendszerek által biztosított mélyebb betekintés segít­sé­gével mérsé­kelheti a kockázatos vezetési stílust, amely a jármű­ve­zetők és a járművek mellett a vállalkozás jó hírnevében is kárt tehet.
 • A költségek csökkentése. Üzemanyag-ha­té­ko­nyabb vezetésre ösztö­nözheti jármű­ve­zetőit, és az időben érkező karban­tartási emlékez­te­tőknek köszön­hetően a költséges javításokat is elkerülheti.
 • Hatékonyabb kommu­ni­káció. Maradjon kapcso­latban a jármű­ve­ze­tőkkel, és küldje el az irodából az adott feladattal kapcsolatos részleteket a járművükben található jármű­ve­zetői terminálra.
 • Az ügyfél-elé­ge­dettség növelése. Tájékoz­tassa ügyfeleit az ütemterv válto­zá­sairól, és csökkentse a felesleges várako­zással töltött időt.
 • A jármű­ve­ze­tőket érő stressz csökkentése. Állítsa be a legjobb útvonalat jármű­ve­ze­tőinek, és biztosítsa időben a forgalmi infor­má­ci­ókkal kapcsolatos frissí­té­seket, hogy egyszerűen végezhessék a munkájukat.
 • Az adminiszt­ráció leegy­sze­rű­sítése. Az adminiszt­ratív feladatok automa­ti­zá­lá­sával számos különböző osztályon időt takaríthat meg.

A befektetés átlagosan hat–kilenc hónap alatt térül meg

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.