Mi az a jármű­park­ke­zelés?

Okosabb vezetés, okosabb adatok és okosabb üzletvitel

A jármű­park­ke­zelés olyan megoldások széles körét jelenti, amelyek segít­sé­gével a vállalatok elvégez­hetik a haszon­gép­jár­mű­vekből, például személy­gép­ko­csikból, kiste­her­au­tókból, teher­au­tókból és buszokból álló jármű­parkjuk kezelését.

A jármű­park­kezelő rendszerek fő előnyei

A hét minden napján, napi 24 órában tudhatja, hogy éppen merre járnak a járművek

A valós idejű nyomkö­ve­téssel

Takarítson meg akár 20%-ot az üzemanyag- és karban­tartási költségeken

A vezetési stílus felügye­le­tével és elemzésével

Egyszerű integráció a meglévő szoft­ve­rekkel és hardve­rekkel

Az egész üzleti folyamat optima­li­zá­lá­sával

Csökkenti a vezetési időt és optima­li­zálja a szállítási útvonalakat

Az élő közlekedési infor­má­ci­ókkal rendelkező professzi­o­nális navigá­cióval

Javítja a szolgál­ta­tások színvonalát

A dinamikus feladat­ki­osztás és a könnyű jármű­ve­zetői kommu­ni­káció révén

Egyszerű betartani a szabá­lyozási irány­el­veket

A kilomé­ter­költség- és munka­idő-nyil­ván­tar­tással és a tachog­ráf-a­datok letöl­té­sével

Ismerje meg jármű­park­kezelő rendszerünk funkcióit

Jármű­kö­vetés

Mindig tudja, merre járnak járművei. Regiszt­rálja az egyes járművek idejét, kilomé­ter­költ­ségét és helyét múltbeli adatok alapján és valós időben.

Funkciók:

 • Valós idejű jármű­kö­vetés
 • Informatív nyomkövetés
 • Azonnali riasztások
 • Kilomé­ter­költ­ség-nyil­ván­tartás (vezetési napló)
 • Tachograph Manager
További információk a jármű­kö­ve­tésről⁠
vehicle tracking areal 01 eu
devices tablet 01 dashboard

Jármű­park-op­ti­ma­li­zálás

Javítsa a járműpark hatékony­ságát. Hozzon okosabb döntéseket a járművek átfogó jelentései és a valós idejű irányítási információk alapján.

Funkciók:

 • Vezérlőpult
 • Jelentések
 • Értesítések
További információ a jármű­park-op­ti­ma­li­zá­lásról⁠

Munka­erő-me­nedzsment

Növelje munkatársai és ügyfelei elége­dett­ségét. A mobil munkaerő és az iroda közötti dinamikus kommu­ni­káció agilissá teszi vállal­ko­zását.

Funkciók:

 • Feladat- és megren­de­lés-mun­ka­fo­lyamat
 • Dinamikus feladat­ki­osztás
 • Munka­idő-nyil­ván­tartás
 • Optima­lizált tervezés
 • TomTom Traffic
 • Hátralevő vezetési idők
További információ a munka­erő-me­nedzs­mentről⁠
driver cau 08
trucks road areal 01 uk

Zöld és biztonságos vezetés

Csökkentse a költségeket, csökkentse a szén-di­o­xid-ki­bo­csátást és javítsa a biztonságot a vezetési stílus javításával.

Funkciók:

 • OptiDrive 360
 • Vezetési stílus
 • Üzemanyag-el­len­őrzés
 • Karban­tartási feladatok ütemezése
További információ a zöld és biztonságos vezetésről⁠

Üzleti integráció

A Webfleet gépjár­mű­követő rendszerei zökke­nő­men­tesen integ­rál­hatók a meglévő szoft­ve­rekhez és üzleti alkal­ma­zá­sokhoz.

Funkciók:

 • Irodai megoldások
 • Mobil megoldások
 • Webfleet API-k
További információk az üzleti integ­rá­cióról⁠
devices pro8 01 coldchain
truck pro8 navigation wide eu

Professzi­o­nális navigáció és dugókerülés

A legjobb távolság a meg nem tett távolság. A hatékony jármű­park­ke­zelés a professzi­o­nális navigá­cióval kezdődik, amellyel elkerülheti a forgalmat.

Funkciók:

 • Rendkívül pontos közlekedési információk
 • Nincs több késés lezárt utak miatt
 • A leggyorsabb útvonalak
 • Kevesebb úton töltött idő
 • Személyre szabott navigáció teher­au­tóknak
 • A sebes­ségmérő kamerák helyének megha­tá­rozása
További információk a professzi­o­nális navigá­cióról és a forga­lom­el­ke­rü­lésről⁠

Mobil

A járműpark irányí­tá­sához nem kell az irodában ülnie. A Webfleet mobil­al­kal­mazás segít­sé­gével minden ott van a tenyerében.

Funkciók:

 • Valós idejű jármű- és eszköz­kö­vetés
 • Kétirányú kommu­ni­káció
 • Útvonal­ke­zelés
 • Osszon ki új megren­de­lé­seket és feladatokat
 • Értesítések és riasztások
További információ a Webfleet mobil­al­kal­ma­zásról⁠
mobile apps

Minden, amit tudni szeretne a jármű­park­ke­ze­lésről

Miért fontos a jármű­park­ke­zelés?

0

A járműparkok kezelése összetett döntés­ho­za­tallal járhat. A problé­ma­mentes működés bizto­sí­tá­sához rengeteg tényezőt kell figyelembe venni – a megfelelő járművek és jármű­ve­zetők kiválasz­tá­sától kezdve a biztonság garan­tá­lásán és a pénzmeg­ta­ka­rí­táson át egészen a hatékonyság fokozásáig és a jogi követel­mé­nyeknek való megfelelés bizto­sí­tásáig.

Egy telematikán alapuló jármű­park­kezelő megoldás átlátható képet biztosíthat a fenti szempontok mindegyi­kéről. Ha hozzá­fé­réssel rendelkezik a megfelelő adatokhoz, az lehetőséget nyújt a munka­fo­lya­matok javítására és a vállalkozás növelésére.

Járműveiben egy igen fontos adatforrás rejlik. A tartóz­kodási hellyel, az üzemanyag-fo­gyasz­tással, a futás­tel­je­sít­ménnyel és a vezetési stílussal kapcso­latban egyaránt átlátható infor­má­ciókra tehet szert, és ezek segít­sé­gével a járműpark működésének minden egyes lépését optima­li­zál­hatja.

A jármű­ada­tokhoz való hozzáférés és az ezek feletti ellenőrzés révén betekintést nyerhet a jármű­park­ke­zelés folya­ma­taiba, valamint bizto­sít­hatja, hogy mindezek hatékonyan fokozzák a vállalkozás telje­sít­ményét.

Mi a jármű­park­kezelő feladata?

0

A jármű­park­ke­zelők felügyelik a vállalatok jármű­park­jának működését és karban­tar­tását. Feladataik közé tartozik a járművek kiválasztása és nyomkö­vetése, a helyes használatuk és a megfelelő útvonalon tartásuk, valamint a megfelelő szervi­ze­lésük biztosítása.

A jármű­park­ke­zelők felelősek továbbá a jármű­ve­zetők kezeléséért, a jármű­parkkal kapcsolatos költségek kézben tartásáért, valamint a kapcsolódó jogi követel­mé­nyeknek való megfelelés bizto­sí­tá­sáért is.

A járműparkok hatékony­sá­gának és eredmé­nyes­sé­gének fokozása érdekében a jármű­park­ke­zelők gyakran támasz­kodnak a jármű­park­kezelő szoft­ve­rekkel és hardve­rekkel együtt használható jármű­te­le­ma­tikára.

A megfelelő megoldás megta­lá­lá­sához számos lépés vezet – ide tartozik többek között a vállalkozás igényeinek megha­tá­rozása, a különböző beszállítók funkcióinak megértése, az IT-kö­ve­tel­mé­nyeknek való megfelelés, valamint a szolgál­ta­tással kapcsolatos elvárások megál­la­pítása.

Mi az a jármű­park­kezelő rendszer?

0

A jármű­park­kezelő rendszer azon csatla­koz­tatott szoftverek és hardverek kombi­ná­ciója, amelyek haszná­la­tával a jármű­park­ke­zelők a járművek kezelését végzik.

A rendszer több elemet is magában foglalhat:

 • Jármű­park­kezelő szoftver. A jármű­park­ke­zelők ennek a felületnek a haszná­la­tával férnek hozzá a jármű­ada­tokhoz, és ennek segít­sé­gével nyernek betekintést abba, hogy hogyan optima­li­zál­hatják a járműpark telje­sít­ményét.
 • Járműkövető eszközök. A járművekbe telepíthető vagy azokhoz csatla­koz­tatható hardver­esz­közök, amelyek valós időben követik nyomon a jármű tartóz­kodási helyét. Ezek az eszközök a vezetési stílussal és a motor­di­ag­nosz­ti­kával kapcsolatos adatok gyűjtésére is képesek.
 • Jármű­ve­zetői terminálok. Ezek az eszközök tovább­fej­lesztett navigá­cióval segítik a jármű­ve­ze­tőket. Emellett naprakész hozzá­ren­delési információk fogadására is képesek, egyszerű kommu­ni­kációt tesznek lehetővé, valamint a jármű­hasz­nálati adatokat is rögzítik.
 • Menet­rögzítő kamerák. A járművekbe az útra és a járművezető felé néző kamerák is telepít­hetők, amelyek segítenek a kockázatos vezetés azono­sí­tá­sában, és betekintést nyújtanak az úttal kapcsolatos inciden­sekbe is.

A jármű­park­kezelő rendszert alkalmazó vállal­ko­zások csökkent­hetik a költségeket, javíthatják a járművek telje­sít­ményét, üzemanyagot takarít­hatnak meg, fokozhatják a jármű­ve­zetők biztonságát, eredmé­nyesen kezelhetik a kocká­za­tokat, valamint növelhetik a járműpark általános hatékony­ságát.

Hogyan működik egy jármű­park­kezelő rendszer?

0

A jármű­park-te­le­matika a követ­ke­zőkben segíthet:

 • A járművek tartóz­kodási helyének nyomkö­vetése. A jármű­esz­közök valós idejű koordi­ná­tákat osztanak meg a fő rendszerrel.
 • A csapattal való kommu­ni­káció. Az utasí­tá­sokat vagy a frissí­té­seket a jármű­ve­zetői terminálon keresztül, közvetlenül a jármű­ve­ze­tőnek küldheti el.
 • A vezetési stílus felügyelete. A hardveres érzékelők a vezetési szokások felügye­le­tével adnak képet arról, hogy a járműveket, bizton­sá­gosan, gazda­sá­gosan és megfelelően használ­ják-e.
 • Jobb becsült érkezési idők beállítása. Pontosabb érkezési időket állíthat be, és tájékoz­tat­hatja az ügyfeleket az esetleges késésekről.
 • A jármű­ve­zetők megfelelő úton tartása. A jármű­ve­zetői terminálon keresztül tanácsokat adhat jármű­ve­ze­tőinek a vezetéssel és a jobb útvona­lakkal kapcso­latban. A jármű­ve­zetők emellett a sebes­ség­kor­lá­to­zá­sokra és a sebes­ségmérő kamerákra vonatkozó riasz­tá­sokat is fogadhatnak.
 • A munkaidők rögzítése. Bizonyos telematikai rendszerek képesek automa­ti­kusan rögzíteni a jármű­ve­zetők által levezetett időt, ezzel segítve a vonatkozó jogszabályi követel­mé­nyeknek való megfelelést.
 • Stratégia kidolgozása és fejlődés. A jármű­park­kezelő megoldás vezér­lő­pultja infor­má­ciókat nyújt a korábbi utakról, így Ön elemezheti a járművek telje­sít­ményét, és még hatéko­nyabban tervezheti meg a jövőbeni utakat.
 • Az adminiszt­ratív feladatok automa­ti­zálása. A jármű­park­kezelő rendsze­rekből más osztályok is profitálnak, mivel a segít­sé­gével automa­ti­zál­hatják a számlázást, illetve infor­má­ciókat tölthetnek le a vezetési időkkel kapcso­latban.

Melyek a jármű­park­kezelő megoldások előnyei?

0

A jármű­park­kezelő megoldások nem csak a jármű­park­ke­ze­lőknek, hanem a jármű­ve­ze­tőknek, az adminiszt­ratív munka­tár­saknak és minden további személynek segítenek, aki részt vesz a vállalkozás jármű­park­jának működ­te­té­sében.

 • A hatékonyság növelése. Egyszerűen hozzáférhet a releváns, naprakész infor­má­ci­ókhoz, így hatékonyan tervezhet, és gyorsabban alkal­maz­kodhat a váratlan események okozta helyze­tekhez.
 • A terme­lé­kenység növelése. A pontos, valós idejű forgalmi infor­má­ci­óknak köszön­hetően jármű­ve­zetői a leggyorsabb útvonalakon haladhatnak, és több feladatot végezhetnek el.
 • A biztonság fokozása. A jármű­park­kezelő rendszerek által biztosított mélyebb betekintés segít­sé­gével mérsé­kelheti a kockázatos vezetési stílust, amely a jármű­ve­zetők és a járművek mellett a vállalkozás jó hírnevében is kárt tehet.
 • A költségek csökkentése. Üzemanyag-ha­té­ko­nyabb vezetésre ösztö­nözheti jármű­ve­zetőit, és az időben érkező karban­tartási emlékez­te­tőknek köszön­hetően a költséges javításokat is elkerülheti.
 • Hatékonyabb kommu­ni­káció. Maradjon kapcso­latban a jármű­ve­ze­tőkkel, és küldje el az irodából az adott feladattal kapcsolatos részleteket a járművükben található jármű­ve­zetői terminálra.
 • Az ügyfél-elé­ge­dettség növelése. Tájékoz­tassa ügyfeleit az ütemterv válto­zá­sairól, és csökkentse a felesleges várako­zással töltött időt.
 • A jármű­ve­ze­tőket érő stressz csökkentése. Állítsa be a legjobb útvonalat jármű­ve­ze­tőinek, és biztosítsa időben a forgalmi infor­má­ci­ókkal kapcsolatos frissí­té­seket, hogy egyszerűen végezhessék a munkájukat.
 • Az adminiszt­ráció leegy­sze­rű­sítése. Az adminiszt­ratív feladatok automa­ti­zá­lá­sával számos különböző osztályon időt takaríthat meg.

A befektetés átlagosan hat–kilenc hónap alatt térül meg

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.