Vad är vagnparks­han­tering?

Smartare körning, smartare data, smartare verksamhet

Vad är vagnparks­han­tering?

Smartare körning, smartare data, smartare verksamhet

Vagnparks­han­tering syftar på ett brett utbud av lösningar som hjälper företag att hantera sina kommer­siella motorfordon, som bilar, skåpbilar, lastbilar och bussar.

Viktiga fördelar med vagnparks­han­tering

Koll på dina fordon dygnet runt

Genom fordons­spårning i realtid

Spara 20% på bränsle och under­hålls­kost­nader

Genom att övervaka och analysera körbeteende

Enkel integration med befintlig mjuk & hårdvara

Optimering över hela affärs­pro­cessen

Minska körtid och optimera leveranssrutter

Med profes­sionell navigering och trafikinfo i realtid

Förbättra service­nivåer

Genom Dynamisk Tilldelning & Enkel Förar­kom­mu­ni­kation

Överens­stämmer med föreskrivna riktlinjer

Genom Kilometer & Arbetstids registering samt färdskri­var­ned­laddning

Ta reda på vagnparks­han­te­ringens funktioner

Fordons­spårning

Du vet alltid var dina fordon befinner sig. Registrera tid, körsträcka och plats för alla fordon både historiskt och i realtid.

Funktioner:

 • Spårning av fordon i realtid
 • Informativ sökning
 • Direkt­var­ningar
 • Registrering av körsträcka (körjournal)
 • Tachograph Manager
Mer om fordons­spårning⁠
vehicle tracking areal 01 eu
devices tablet 01 dashboard

Vagnparksop­ti­mering

Förbättra vagnparkens effek­ti­vitet. Fatta smartare beslut med omfattande rapporter och fordonsin­for­mation från infopanelen i realtid.

Funktioner:

 • Instru­ment­panel
 • Rappor­tering
 • Meddelanden
Mer om vagnparksop­ti­mering⁠

Perso­nal­pla­nering

Se till att både teamet och kunderna är nöjda. En dynamisk kommu­ni­kation mellan den mobila arbets­styrkan och kontoret gör företaget snabbt och rörligt.

Funktioner:

 • Jobb- och order­ar­bets­flöde
 • Dynamisk distri­bu­ering
 • Arbets­tids­re­gi­strering
 • Optimerad planering
 • TomTom Traffic
 • Återstående körtider
Mer om perso­nal­pla­nering⁠
driver cau 08
trucks road areal 01 uk

Grön och säker körning

Sänk kostnaderna och koldi­ox­id­ut­släppen och öka säkerheten genom att förbättra körstilen. Få översikt över hur alla fordon nyttjas, inklusive dina elfordon.

Funktioner:

 • OptiDrive 360
 • Körbeteende
 • Bräns­leö­ver­vakning
 • Schemalagda under­hålls­upp­gifter
Mer om grön och säker körning⁠

Affärsin­teg­ration

Webfleet integreras smidigt med befintlig programvara och affärs­system.

Funktioner:

 • Kontors­lös­ningar
 • Mobila lösningar
 • Webfleets API:er
Mer om affärsin­teg­ration⁠
devices pro8 01 coldchain
truck pro8 navigation wide eu

Profes­sionell navigering och trafi­kin­for­mation

De bästa kilomet­rarna är de du inte behöver köra. Effektiv vagnparks­han­tering börjar med profes­sionell navigering som kan hantera trafik.

Funktioner:

 • Extremt exakt trafikinfo
 • Inga förseningar på grund av stängda vägar
 • Snabbaste rutterna
 • Mindre tid på vägen
 • Anpassad navigering för stora fordon
 • Hitta fartkameror
Mer om proffsna­vi­gering och trafikinfo⁠

Mobil

Du behöver inte vara vid ditt skrivbord för att hantera din vagnpark. Med Webfleet Mobile har du redan allt i din hand.

Funktioner:

 • Fordons- och tillgångs­spårning i realtid
 • Tvåvägs­kom­mu­ni­kation
 • Resehan­tering
 • Distribuera nya ordrar och jobb
 • Aviseringar och varningar
Mer om Webfleet Mobil⁠
mobile apps

Allt du behöver veta om vagnparks­han­tering

Vad är vagnparks­han­tering?

0
Hoppa till innehåll

”Vagnparks­han­tering” är en term som beskriver metoder och teknik företag använder för att hantera sina yrkesfordon. Det inkluderar flera aktiviteter som fordons­un­derhåll, bräns­le­han­tering, förar­sä­kerhet och logistik­pla­nering. Målet med vagnparks­han­tering är att öka effek­ti­vi­teten för verksam­heten, minska kostnaderna och förbättra allmänna prestanda för vagnparken. Lösningar för vagnparks­han­tering kan innehålla program­varor, GPS-spår­nings­lös­ningar, telematik och andra avancerade tekniker som företag använder för att få tillgång till information som hjälper dem att optimera vagnparken.

Vad är en profes­sionell vagnpark?

0
Hoppa till innehåll

En profes­sionell vagnpark är en vagnpark med yrkesfordon som ägs och drivs av ett företag i affärssyfte. Fordonen kan vara bilar, skåpbilar, minibussar, lastbilar och bussar. Vanligtvis används profes­sio­nella vagnparker för transport av varor, personer och utrustning. Ansvariga för profes­sio­nella vagnparker använder ofta digitala lösningar för att se till att verksam­heten bedrivs på ett mer effektivt och konkur­rens­kraftigt sätt.

Varför är vagnparks­han­tering viktigt?

0
Hoppa till innehåll

Hantering av vagnparker kan innefatta komplext besluts­fat­tande. Det finns många faktorer att ta hänsyn till för att verksam­heten ska flyta på – allt från att välja rätt fordon och förare till att säkerställa säkerheten, spara pengar, öka effek­ti­vi­teten och uppfylla lagstadgade krav.

En lösning för vagnparks­han­tering som bygger på telematik kan ge överblick över alla de aspekterna. När du har tillgång till rätt data kan du förbättra arbetsru­ti­nerna och få verksam­heten att växa.

Dina fordon utgör en viktig datakälla. Du kan utnyttja information om plats, bräns­le­för­brukning, körsträcka och körbeteende för att optimera vagnparken hela vägen.

Genom att få tillgång till och kontroll över fordonsdata kan du få inblick och säkerställa att vagnparks­han­te­ringen förbättrar verksam­heten effektivt.

Vad gör en vagnpark­sad­mi­nist­ratör?

0
Hoppa till innehåll

Vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer ser över drift och underhåll av ett företags vagnpark. Det innebär bland annat att välja och spåra fordon, säkerställa att de används på rätt sätt, hålla dem på rätt rutter och ge dem rätt service.

De ansvarar även för att hantera förarna, ha kontroll på vagnparks­re­la­terade kostnader och se till att alla lagstadgade krav uppfylls.

För att öka effek­ti­vi­teten i vagnparken förlitar sig vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer ofta på fordon­ste­le­matik som används i kombination med hårdvara och programvara för fordons­han­tering.

Att hitta rätt lösning innefattar flera steg, som att definiera verksam­hetens behov, förstå vilka funktioner olika leveran­törer erbjuder, bekräfta IT-kraven och fastställa vilka tjänster som förväntas.

Vad är ett system för vagnparks­han­tering?

0
Hoppa till innehåll

Ett system för vagnparks­han­tering är en kombination av ansluten programvara och hårdvara som vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer använder för att hantera fordonen.

De här systemen kan omfatta flera element:

 • Programvara för vagnparks­han­tering. Vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer använder det här gräns­snittet för att få tillgång till fordonsdata och få inblick i hur de kan optimera vagnparkens prestanda.
 • Fordons­spår­nings­en­heter. Hårdva­ru­en­heter kan installeras i eller anslutas till fordon för att spåra fordonen i realtid. De här enheterna kan också samla in data om körbeteende och motor­di­a­gnostik.
 • Förar­ter­mi­naler. De här enheterna ger förarna bättre navigering. De kan också ta emot uppdaterad information om uppdrag, möjliggöra enkel kommu­ni­kation och registrera detaljer om fordon­san­vänd­ningen.
 • Fordonska­meror. Kameror riktade mot vägen och föraren kan installeras i fordonen för att identifiera riskfylld körning och ge inblick i eventuella trafik­re­la­terade incidenter.

Företag som använder ett system för vagnparks­han­tering kan minska kostnaderna, förbättra fordonens prestanda och förarnas säkerhet, spara bränsle, hantera risker och öka vagnparkens effek­ti­vitet överlag.

Hur kan ett vagnparks­han­te­rings­system hjälpa din vagnpark?

0
Hoppa till innehåll

Du kan använda ett vagnparks­han­te­rings­system på flera olika sätt för din verksamhet.

 • Spåra fordonens plats. Fordon­sen­he­terna delar koordinater med huvud­sy­stemet i realtid.
 • Kommunicera med teamet. Du kan skicka instruk­tioner eller uppda­te­ringar direkt till föraren via förar­ter­mi­nalen.
 • Övervaka körbe­te­endet. Hårdva­ru­sen­sorer kan övervaka körvanorna för att se om fordonen används på ett säkert, ekonomiskt och lämpligt sätt.
 • Ange bättre beräknade ankomst­tider. Du kan ange mer exakta ankomst­tider och informera dina kunder om eventuella förseningar.
 • Hålla förarna på rätt kurs. Förarna kan få råd om körning och bättre rutter via förar­ter­mi­nalen. De kan också få varningar om hastig­hets­be­gräns­ningar och fartkameror.
 • Registrera arbetstider. Vissa telema­tik­system kan automatiskt registrera körtimmar, vilket gör det lättare att uppfylla lagstadgade krav.
 • Planera och förbättra. På användarvyn får du information om tidigare resor så att du kan analysera fordonens prestanda och planera framtida resor mer effektivt.
 • Automa­tisera administ­ra­tionen. Andra avdelningar drar nytta av system för vagnparks­han­tering genom att de kan automa­tisera faktu­re­ringen eller hämta information om körtider.

Vanligtvis innebär ett vagnparks­han­te­rings­system bättre inblick i och kontroll över vagnparken. Det hjälper dig att öka effek­ti­vi­teten, minska kostnaderna och bedriva verksam­heten på ett mer säkert och hållbart sätt.

Hur fungerar programvara för vagnparks­han­tering?

0
Hoppa till innehåll

Med hjälp av program­varor för vagnparks­han­tering kan företag hantera sina vagnparker på ett effektivt sätt och hålla reda på position, prestanda och underhåll för alla fordon. Dessutom går det använda program­va­rorna till att få realtids­in­for­mation om bräns­le­för­brukning, körstil och efterlevnad. Genom att använda den typen av verktyg kan företag minska kostnaderna, förbättra produk­ti­vi­teten och förbättra vagnparks­sä­ker­heten.

Hur kan ett vagnparks­han­te­rings­system hjälpa dig att minska bräns­le­för­bruk­ningen?

0
Hoppa till innehåll

Vagnparks­han­te­rings­system kan hjälpa dig att minska bräns­le­för­bruk­ningen på många olika sätt. Du kan använda fordons­pre­stan­dain­for­mation till att identifiera och vidta åtgärder baserat på bräns­le­för­bruk­nings­mönster. Dessutom blir det enklare att planera jobb när du använder ett vagnparks­han­te­rings­system eftersom du kan se till att dina förare väljer de mest bräns­le­ef­fektiva rutterna. Program­varor för vagnparks­han­tering ger dig tillgång till de verktyg du behöver för att analysera körstil, som accele­ration, motor­bromsning och bromsning.

Vilka är fördelarna med lösningar för vagnparks­han­tering?

0
Hoppa till innehåll

Lösningar för vagnparks­han­tering hjälper inte bara vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer utan även förare, administ­rativ personal och andra involverade.

 • Öka effek­ti­vi­teten. Du kommer enkelt åt relevant, uppdaterad information så att du kan planera effektivt och anpassa dig snabbt när det händer något oväntat.
 • Öka produk­ti­vi­teten. Använd information om aktuellt trafikläge så att förarna kan ta de snabbaste rutterna och få mer gjort.
 • Förbättra säkerheten. Ett system för vagnparks­han­tering kan ge bättre inblick för att minska osäkert körbeteende som kan skada dina förare, fordon eller verksam­hetens rykte.
 • Minska kostnaderna. Uppmuntra mer bränslesnål körning och undvik dyra repara­tioner med hjälp av påminnelser om underhåll.
 • Förbättra kommu­ni­ka­tionen. Håll kontakten med förarna genom att skicka uppdrag från kontoret till deras förar­ter­minal.
 • Öka kundnöjd­heten. Håll kunder under­rättade om ändringar i körschemat och minska onödig väntetid.
 • Minska stressen för förarna. Ange den bästa rutten för förarna och ge dem trafikupp­da­te­ringar via förar­ter­mi­nalen så att de enkelt kan utföra jobbet.
 • Förenkla administ­ra­tionen. Spara tid på flera avdelningar genom att automa­tisera det administ­rativa arbetet.
ttt guide to fleet management solutions

Ladda ned guiden till vagnparks­han­te­rings­lös­ningar

ttt guide to fleet management solutions

Vad är vagnparks­han­tering och vad är fördelarna med det?

Ladda ned dokumentet

Avkastning på investe­ringen inom 6-9 månader i genomsnitt

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.