SKYDDA DINA FÖRARE OCH FORDON

Öka säkerheten och få färre skade­an­språk med Webfleet Video

Få en demo

SKYDDA DINA FÖRARE OCH FORDON

Öka säkerheten och få färre skade­an­språk med Webfleet Video

Med hjälp av videofilm och kördata från din vagnpark ger Webfleet Video dig hela samman­hanget med vägin­ci­denter och körhän­delser. Vagnparkens fordonskamera använder AI-teknik för att identifiera riskabelt beteende som användning av mobil­te­lefon eller otill­räckligt avstånd till framför­va­rande fordon, och meddelar föraren. På så sätt kan denne vidta lämpliga åtgärder för att undvika fara. Dessutom har du full kontroll över kamer­a­kon­fi­gu­ra­tionen så du kan möta förarnas och verksam­hetens integri­tets­behov.

En vagnpark med integrerad fordonskamera hjälper dig

Få översikt över kritiska händelser

Förhindra olyckor och få färre skade­an­språk

Få lägre försäk­rings­premier och minska kostnaderna för skade­an­språk

Skydda förarna mot falska eller felaktiga skade­an­språk

Ge bättre vägledning till dina förare för att öka säkerheten

Effek­ti­visera vagnparken

Huvud­funk­tioner

Få hela samman­hanget

Video­ma­terial från HD-for­donska­meran visas tillsammans med kördata från din vagnpark som GPS-po­sition, förarens identitet och hastighet. Det ger dig bättre insikt i kritiska händelser på vägen.

wf dashcam data display

Intelligent feedback i hytten

Vagnparkens fordonskamera använder artificiell intelligens (AI) för att identifiera vissa riskfyllda körvanor. När ett sådant läge uppstår meddelar vagnparkens fordonskamera föraren genom en visuell varning och en ljudvarning. Denne kan då vidta åtgärder för att korrigera sin kurs och undvika fara.1

Automatisk uppladdning av händelser

Körhän­delser (t.ex. hård inbromsning), AI-hän­delser (t.ex. otill­räckligt avstånd, användning av mobil­te­lefon eller rökning) och händelser med varnings­knappen hämtas och laddas upp automatiskt från enheten och visas i Webfleet.2

wf dashcam driving events
wf desktop video on demand popup

Hämta på begäran

Du kan begära video från tidigare resor för att gå igenom bildma­te­rialet3. På så sätt kan du bekräfta eller motbevisa klagomål från kunder eller allmänheten.

Livestreaming

Se livevideo från någon av kamerorna i ett fordon för att hjälpa dina förare i svåra situationer. 4

fleet manager 01 wf video
ev van driver pro8475 cam50 01

Inbyggd integritet

Lösningen är utformad med integritet som högsta prioritet. Du har full kontroll över konfi­gu­ra­tionen, till exempel hur kameran riktad mot föraren ska fungera, hur länge video ska sparas och särskild åtkomst­be­hö­righet i Webfleet.


Allt du behöver veta om fordonska­meror

Vad är en fordonskamera för vagnparker och hur skiljer den sig från fordonska­meror för konsumenter?

0
Hoppa till innehåll

En fordonskamera för vagnparker är en kamera som kan fästas på insidan av ett fordon för att spela in vad som händer när fordonet är ute i trafiken. Fordonska­meror kan riktas både mot föraren och vägen.

Fordonska­meror för konsumenter riktar sig till individer och har ett lägre pris. På grund av begränsade funktioner lämpar de sig inte för användning i vagnparker.

Kommer­siella fordonska­meror för vagnparker är hållbara och tillverkade för profes­sionell användning. Några andra funktioner som gör dem bättre lämpade för vagnparker är:

 • Följer GDPR
 • Automatisk nedladdning av relevant inspelat material
 • Fjärråt­komst till Live-vy och konfi­gu­rering av kamera
 • Stödjer extra kameror
 • Förhindrar manipu­lation
 • Profes­sio­nellt SD-kort
 • Förhindrar olyckor tack vare AI-teknik
 • Fast kabel­dragning för profes­sionell instal­lation

Hur fungerar en fordonskamera för vagnparker?

0
Hoppa till innehåll

En fordonskamera för vagnparker påbörjar inspelning när fordonet tas i drift.

Fordonska­meror riktade mot vägen kan ge tydliga bevis på vad som händer i trafiken och runt fordonet. En del fordonska­meror för vagnparker som är riktade mot förare använder AI-teknik för att upptäcka diverse farliga trafik­be­te­enden som t.ex. ouppmärksam körning, mobilan­vändning, intag av mat eller dryck samt ögon som inte är riktade mot vägen. De kan varna föraren genom att signalera att den bör ändra sitt körbeteende för att förhindra olyckor.

Inspel­ningar från fordonska­meror arbetar tillsammans med en vagnparks­han­te­rings­lösning genom att använda data som tid, plats och fart för att hjälpa företag att förstå orsaken till trafi­ko­lyckor och skydda förare mot felaktiga skade­an­språk.

Varför bör vagnparker använda ett fordonska­me­ra­system för vagnparker?

0
Hoppa till innehåll

Videobevis

 • Video­in­spel­ningar kan fungera som objektivt vittne vid en trafi­ko­lycka. Det bevisar händel­se­för­loppet vid en kollision och kan minska ansvarskost­nader avsevärt.

Färre försäk­rings­an­språk och lägre premier

 • Inspelat video­ma­terial kan hjälpa vagnparker och försäk­rings­bolag att besluta om att bestrida eller reglera anspråk.
 • Försäk­rings­bolag ger ofta rabatt på premier om företag har fordonska­meror för vagnparker instal­lerade i sina fordon.

Motverkar olyckor och skapar en säkrare körning

 • Fordonska­me­ra­system för vagnparker kan hjälpa förare att korrigera farliga körvanor och undvika olyckor.
 • Kameror i fordonet leder ofta till försik­tigare körning eftersom förare är mer medvetna om att det kommer att finnas bevis vid eventuella olyckor.

Vad är fördelarna med att använda fordonska­meror för vagnparker?

0
Hoppa till innehåll

Ökad säkerhet och färre försäk­rings­an­språk

 • Inspel­ningar kan skydda dig från bedrägliga anspråk och hjälpa dig att undvika att betala för mycket vid 50/50-försäk­rings­an­språk.
 • Fordonska­meror för vagnparker med AI-teknik kan varna förare vid riskfylld körning och hjälpa till att förhindra olyckor och anspråk.

Tydlig bild av kritiska händelser

 • Inspelat material från fordonska­me­rorna för vagnparker med GPS och annan kördata kan ge dig en komplett överblick över din vagnpark.
 • Livestreaming innebär att du kan agera direkt när en olycka inträffar.

Förbättrad effek­ti­vitet för vagnparken

 • Bekräfta giltigheten och riktigheten av anspråk med tydliga videobevis.
 • När körstilen förbättras minskar fordons­skador, olyckor och stille­ståndstid effektivt.

Hur integrerar jag en vagnparkskamera i Webfleet videoplatt­formen?

0
Hoppa till innehåll

Webfleet Video fungerar med fordonska­meran CAM 50. Om du abonnerar på Webfleets plattform för vagnparks­han­tering kan du integrera CAM 50 – aktivera bara Webfleet Video som en extra tjänst från ditt konto. CAM 50-fordonska­meran är redan integrerad med GPS-sy­stemet.

Hur installerar jag fordonska­meran på fordonen i min vagnpark?

0
Hoppa till innehåll

Fordonska­meran för vagnparker CAM 50 levereras med en instal­la­tionssats. Instal­la­tions­satsen innehåller en kabel, en säkrings­delare och ett säkringslock. CAM 50 levereras med ett löstagbart fäste, vilket gör det enkelt att ta bort fordonska­meran för regel­ef­ter­levnad eller säkerhet. Du kan installera upp till fyra extra kameror trådlöst.

Hur kan jag ladda ner videor från fordonska­meran?

0
Hoppa till innehåll

Du har åtkomst till video­ned­laddning på begäran i 90 dagar inom Webfleet. Om du vill hämta och granska video­hän­delser behöver du bara begära fordonska­mera­video från tidigare resor och ange händelsetid och position.

Hur kan en fordonskamera förbättra vagnparkens effek­ti­vitet?

0
Hoppa till innehåll

Säkerhet är den första priori­te­ringen för vagnparkens effek­ti­vitet. En vagnparkskamera stöder säkerheten med bilder som kan hjälpa förarna att förbättra sina prestanda bakom ratten. Säkrare körning leder till lägre risk för olyckor, för att inte tala om driftstopp. Eftersom den ger videobevis kan en fordonskamera hjälpa dig att minska felaktiga anspråk och försäk­rings­premier.

Hur hjälper en vagnparkskamera mina förare?

0
Hoppa till innehåll

De flesta olyckor (ungefär 90 %) beror på mänskliga fel, särskilt distrak­tioner. Med hjälp av artificiell intelligens registrerar vagnparkska­meror aktiviteter som att skriva sms eller rökning. Fordonska­meran meddelar sedan förarna genom ljudvar­ningar och visuella varningar, så att de kan korrigera sitt körbeteende i realtid.

wfs safety whitepaper

Kostnadsfri e-bok: The European Road Safety Report 2021

wfs safety whitepaper

Exklusiva data och insikter i hur säker­hets­frågor påverkar vagnparken.

Ladda ner guide

Avancerad kamera med den tjänst du väljer

CAM 50 är en först­klassig fordonskamera som används med ett abonnemang på tjänsten Webfleet Video som finns i tre nivåer. Välj den lösning som passar just dina verksam­hets­behov.

HD-kvalitet och mörker­seende

Inbyggda infraröda lysdioder i kameran riktad mot föraren för inspelning i mörker

Rejäl lagring

SD-kort av kommersiell klass på 128 GB ger upp till 100 timmar5 video

Stöd för flera kameror

Upp till fyra ytterligare kameror kan anslutas trådlöst

AI-stöd

Inbyggd AI-teknik (artificiell intelligens) för att fånga upp händelser

Manipu­le­rings­varning

Reserv­bat­teriet skyddar mot strömav­brott och meddelar dig om kameran blir frånkopplad

Fäste för enkel losstagning

Snäpp loss den från vindrutan av säker­hetsskäl eller för att följa lokala regler

AVKASTNING PÅ INVESTE­RINGEN INOM SEX TILL NIO MÅNADER

Vill du få översikt över kritiska händelser, hålla dina förare säkra och minska antalet försäk­rings­an­språk och kostnaderna för dem? Boka in en demon­stration och ta reda på hur CAM 50 tillsammans med Webfleet Video kan skydda din vagnpark.

1 Tillgänglig med abonne­manget Webfleet Video Plus eller Webfleet Video Live.

2 När händelser hämtas från enheten finns de tillgängliga i Webfleet i 90 dagar.

3 Så länge materialet finns kvar i kamerans interna minne.

4 Tillgängligt när kameran har ström, fordonet är i rörelse och mobil­täckning (3G/4G) finns. Förarupp­lysning finns för att meddela när livestreaming är aktivt.

5 Skriver över automatiskt när det blir fullt.

Obs!

 • FUP-be­gränsning (Fair Usage Policy) gäller för dataför­brukning.
 • Webfleet Video är utformat för att vara lätt att använda enligt regelverken. Men det är fortfarande kundens ansvar att säkerställa efterlevnad.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

 • Riktad reklam
 • Analyser
 • Personlig anpassning
 • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.