Vagnparks­sä­kerhet och underhåll

Bidra till en kultur av trafik­sä­kerhet i din vagnpark

Hjälp till att förbättra säkerheten för dina förare, fordon och alla ute på vägarna. Se till att förarna alltid tar de säkraste rutterna med profes­sionell navigering. Spåra jämfö­rel­se­värden för säkerheten, som körstil och fordons­un­derhåll. Förhindra olyckor och undvik felaktiga skade­stånds­an­språk med fordonska­meror. Läs allt du behöver veta om hur du hanterar vagnparks­sä­kerhet och underhåll här.


Ta en titt på våra lösningar för vagnparks­sä­kerhet

Vagnparkskamera

Vagnparkskamera

Få fullständig information om allvarliga väghän­delser med vår AI-styrda fordonskamera och GPS-spårning

Övervakning av däcktryck

Övervakning av däcktryck

Bidra till en bättre vägsäkerhet med aktiv däckö­ver­vakning

Stöd för förarens välbe­fin­nande

Webfleet Mobile
Stöd för förarens välbe­fin­nande

Stöd förarens välbe­fin­nande genom efterlevnad av bestäm­melser om förar­ar­bets­tider

Förar­coachning

OptiDrive 360 och Webfleet
Förar­coachning

Hjälp förarna genom feedback och analys i realtid

Digita­li­serade fordonsin­spek­tioner

Digita­li­serade fordonsin­spek­tioner

Förenkla dagliga yttre inspek­tioner med mobilappen som kopplar upp dig till kontoret

Varningar om fordons­un­derhåll

Varningar om fordons­un­derhåll

Få omedelbara aviseringar om fordonsfel eller när ett fordon ska in på service

Förstärk vagnparkens säkerhet med Webfleet

Förbättra trafik­sä­ker­heten

För alla ute på vägarna

Skydda din vagnpark

Mot felaktiga försäk­rings­an­språk

Undvik olyckor

Och minska antalet oväntade händelser

Sörj för förarens välbe­fin­nande

Se till att alla förare är i god kondition

Ge aktiv förar­coachning

För att främja en säker körstil

Ha koll på fordons­un­derhåll

För att förhindra oplanerad stille­ståndstid

Viktiga funktioner för säkerhet i vagnparken

Insyn i realtid

Håll vagnparken säker med Webfleet Video, som integrerar fordonska­me­ra­bilder med kördata så att du får hela samman­hanget vid vägin­ci­denter. Vår fordonskamera använder AI-teknik för att identifiera ouppmärksam körning, med realtidsa­vi­se­ringar så att förarna kan korrigera sitt beteende. Få bevis för felaktiga anspråk med video­ned­laddning på begäran för att skydda förarna.

Läs mer om Webfleet Video⁠
ev van driver cam50
framdäck för lastbil

Aktiv däckö­ver­vakning

Säker bromsning och styrning hänger delvis på att däcken är i bra skick. Håll rätt däcktryck och -tempe­ra­turer med Webfleet Övervak­nings­system för däcktryck. Med TPMS kan du identifiera behov av däckun­derhåll innan de blir till ett säker­hets­problem – eller orsakar oplanerad och kostsam stille­ståndstid.

Läs mer om Webfleet TPMS⁠

Stöd för förarens välbe­fin­nande

Förarnas välbe­fin­nande är grund­läg­gande för en vagnparks säkerhet. Håll koll på återstående körtider och vilope­rioder. Webfleet registrerar körtider automatiskt så att efter­lev­naden blir enkel. Dessutom får du notiser så att du kan undvika potentiella överträ­delser.

Läs mer om återstående körtider och färdskri­var­lös­ningar.

Webfleet Mobile: app för vagnparks­han­tering
OptiDrive 360 och Webfleet

Information om körstil

Förare hittar support­ma­terial i OptiDrive 360, som ger feedback om körpre­standa före, under och efter körningen. OptiDrive 360 hjälper även vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer att övervaka riskfyllda vanor som fortkörning och hård inbromsning, och bedöma om förarna kan behöva mer utbildning eller coachning.

Läs mer om OptiDrive 360⁠

Automatiskt vagnparks­un­derhåll

Trafiksäkra fordon är utan tvekan säkrare fordon. Planera underhålls- och service­ar­beten utifrån information i realtid om körsträcka, motortimmar eller tid. I kombination med våra enheter för fordons­spårning ger Webfleet säker­hets­re­la­terade varningar, från motor­problem till olyckor. Spara tid vid fordonsin­spek­tioner med Vehicle Check App.

Läs mer om fordons­un­derhåll och Webfleet Vehicle Check

fordons­un­derhåll

Allt du behöver veta om hur du hanterar vagnparks­sä­kerhet och underhåll

Vad är säkerhet i vagnparken?

0
Hoppa till innehåll

Säkerhet i vagnparken handlar om att förbättra trafik­sä­ker­heten, stötta förarnas välbe­fin­nande och skydda tillgångarna. Vagnparker som tar säkerheten på allvar tar fram en säker­hets­strategi som de sedan utvärderar. En omfattande strategi inkluderar vanligtvis åtgärder som rör förar­ut­bildning, fordons­un­derhåll, jobbpla­nering/rutter, tillgångs­sä­kerhet och video­te­le­matik.

Varför är säkerhet i vagnparken viktigt?

0
Hoppa till innehåll

Tunga lastbilar kör på samma vägar som vanliga bilar. Därför har vagnparker en viktig roll för trafik­sä­ker­heten. Genom att införa säker­hets­program kan man i vagnpar­kerna bidra till att undvika olyckor och minska stille­stånds­tiden. En god vagnparks­sä­kerhet leder till lägre försäk­rings­kost­nader och en bättre vagnparks­drift. Tillgångs­sä­kerhet skyddar vagnparker mot laststöld, vilket gör att de kan bibehålla kundernas förtroende.

Hur kan Webfleet förbättra säkerheten i vagnparken?

0
Hoppa till innehåll

Webfleet kan bidra till att förbättra vagnparks­sä­ker­heten på flera sätt. Ett sådant är vår vagnparkskamera som ger hela samman­hanget vid vägin­ci­denter och skyddar förare mot felaktiga anspråk. Hantering av förarnas välbe­fin­nande är ett annat sätt att förbättra vagnparks­sä­ker­heten. Vår färdskri­var­lösning ser till att förarna följer arbets­tids­be­stäm­melser och tar rast när de behöver.

Vilka lösningar har Webfleet för att övervaka säkerheten i vagnparken?

0
Hoppa till innehåll

Webfleets övervak­nings­tjänster kan bidra till att förbättra säkerheten. Många vagnparker använder våra enheter för profes­sionell navigering för att se till att förare kör på de säkraste vägarna. Vår vagnparkskamera är utrustad med AI-teknik som också identi­fierar ouppmärksam körning. Vår Vehicle Check App förenklar de dagliga fordonsin­spek­tio­nerna för vagnparks­chefer och förare, samtidigt som däckre­la­terade risker undviks med Webfleets Övervak­nings­system för däcktryck.

Vilka verksam­heter kan dra nytta av säkerhet för vagnparken?

0
Hoppa till innehåll

Alla verksam­heter som har en fordons­flotta har nytta av en lösning för säkerhet i vagnparken. Några exempel är transport- och logistik­fö­retag, vagnparker med last mile-le­verans och tjäns­te­le­ve­ran­törer inom bygg- och VVS-bran­schen.

Vad är under­hålls­han­tering för vagnparker?

0
Hoppa till innehåll

Under­hålls­han­tering för vagnparker omfattar planering, organi­sering och samordning av aktiviteter som hjälper till att hålla fordonen kördugliga. Vagnparks­un­derhåll är en viktig del av vägsä­ker­heten och drift­sef­fek­ti­vi­teten.

Vad inkluderas i vagnparks­un­derhåll?

0
Hoppa till innehåll

Vagnparks­un­derhåll omfattar en rad åtgärder för att säkerställa optimala prestanda, säkerhet och livslängd för vagnparker. Det är vanligtvis vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören som övervakar dessa åtgärder, inklusive regelbundet schemalagt underhåll, dagliga fordonsin­spek­tioner, registrering och kostnads­han­tering.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.