Lösningar för bilspårning

Få en bättre översikt över din vagnpark med bilspårning

Lösningar för bilspårning

Få en bättre översikt över din vagnpark med bilspårning

Få information om var bilarna i din vagnpark befinner sig med hjälp av fordonsdata i realtid. Med våra GPS-lös­ningar för bilspårning kan du bedriva verksam­heten på ett mer flexibelt sätt. Planera jobb baserat på vilken förare som är närmast kunden. Få information du kan använda till att minska förarnas bräns­le­för­brukning och höja säkerheten. Om du vill ha mer information om bilspårning klickar du här.

Med bilspårning kan du ...

Övervaka bilarna i din vagnpark

med hjälp av realtidsdata.

Minska mängden pappers­arbete

genom att automa­tisera resead­mi­nist­ra­tionen.

Bekräfta leveranser

och få information om hur lång tid förarna är hos kunderna.

Ge tillför­litliga beräknade ankomst­tider

för att förbättra kundser­vicen.

Optimera ruttpla­ne­ringen

för bättre jobbef­fek­ti­vitet.

Spåra bräns­le­an­vänd­ningen

för att upptäcka trender och vidta åtgärder.

Huvud­funk­tioner för bilspårning från Webfleet

Positionsdata i realtid

Med bilspårning i realtid får du en total översikt över var dina förare befinner sig. Gör dina kunder nöjda med tillför­litliga och uppdaterade beräknade ankomst­tider och leverans­bevis. Kontrollera om förarna efterlever reglerna för rast- och arbetstider.

real time location data
vehicle tracing

Bilspår­nings­a­nalys

Analysera rutthisto­riken för att se var du kan minska kostnaderna. Visa förar­ar­bets­tider för att optimera dina jobbrutter och din schemaläggning. Visa fordons­po­si­tionsdata för de senaste 90 dagarna för att se eventuella avvikelser eller mönster.

Angivna fordons­om­råden

Skapa geografiska områden baserat på platser, från kunders anlägg­ningar till företagets parkering. Få information när bilar kör in i eller lämnar angivna geografiska områden. Genom att använda virtuella geografiska områden tillsammans med meddelanden kan du öka säkerheten för vagnparken.

alerts areas
log book 2019 en mi

Resere­gi­strering

Förenkla dina administ­ra­tions­pro­cesser med hjälp av automa­ti­serad registrering av körsträcka. Katego­risera privata resor och tjäns­te­resor på ett enkelt sätt. Skydda förarnas integritet med hjälp av vår digitala körjournal för att se till att privata resor förblir privata. Förarna kan dessutom admini­strera sina egna resor.

Uppdaterad trafi­kin­for­mation och uppdaterade kartor

Använd trafi­kin­for­mation för att se till att dina förare tar de säkraste och mest effektiva rutterna. Du kan använda TomTom-kartor, Google Maps-kartor och satel­lit­ba­serade kartor. Hjälp dina förare undvika köer, vägarbeten och dåligt väder.

map view 02
dashboard 01

Omfattande rappor­tering

Övervaka vagnparkens resultat med hjälp av ett antal olika rappor­te­rings­verktyg. Webfleets lösningar för bilspårning ger den information du behöver, när du behöver den. Få tillgång till realtids­in­for­mation och historik om bräns­le­för­brukning, återstående antal körtimmar och mycket mer.

Under­hålls­han­tering

Schemalägg regelbundet underhåll för att se till att bilarna i din vagnpark är i gott skick. Använd realtidsdata från vägmätare för att planera fordons­un­derhåll för att minska risken för oförutsedd stille­ståndstid och haverier – för att inte tala om dyra repara­tioner.

devices desktop 01 wide webfleet

Allt du behöver veta om bilspårning

Hur fungerar ett bilspår­nings­system?

0
Hoppa till innehåll

Med hjälp av ett bilspår­nings­system kan du enkelt ta reda på positionen för alla fordon i din vagnpark. Det använder GPS-teknik till att övervaka fordons­po­sition och -status konti­nu­erligt och ger dig tillgång till realtids­in­for­mation om var dina bilar befinner sig och hur de presterar. Med hjälp av den typen av system kan du som vagnparkschef se till att dina fordon är säkra och fungerar på ett optimalt sätt.

Vad är en spårnings­enhet för bilar?

0
Hoppa till innehåll

En bilspår­nings­enhet gör det möjligt för vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer att övervaka var deras tjäns­te­fordon befinner sig i realtid. Fordons­spårning kräver instal­lation av en GPS-enhet som överför data från fordonet till konto­pa­nelen i din plattform för vagnparks­han­tering. De data som samlas in av bilspår­nings­en­heten inkluderar GPS-po­sition, körsträcka, hastighet, bräns­le­för­brukning, tomgångs­körning och hårda inbroms­ningar.

Vilka är fördelarna med bilspårning?

0
Hoppa till innehåll

Bilspårning är ett ovärderligt verktyg för vagnparks­chefer. De kan använda en GPS-spårare till att övervaka fordons­po­si­tioner i realtid, vilket innebär att de snabbt kan vidta åtgärder vid potentiella problem och se till att brådskande jobb blir utförda. Genom att använda bilspårning kan vagnparks­chefer spara tid och minska kostnaderna samtidigt som de tillhan­da­håller en god kundupp­le­velse.

Hur mycket kostar bilspårning?

0
Hoppa till innehåll

Det beror på behoven för din vagnpark, som hur många fordon du måste installera GPS-spår­nings­en­heter i. När du överväger kostnaderna får du inte glömma bort hur mycket bränsle och administ­ra­tionstid du kan spara.

Kan du spåra din bilpark via en mobilapp?

0
Hoppa till innehåll

Med en app som Webfleet Mobile kan vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer spåra varje fordon i sin företags­flotta. Vår mobilapp gör det enkelt att hantera en vagnpark på språng - du kan övervaka fordon och snabbt hitta förare från en surfplatta eller telefon. För att hjälpa vagnpar­kerna att uppfylla kraven tillhan­da­håller Webfleet Mobile-appen även uppgifter om körtider.

Vilka använder bilspårning?

0
Hoppa till innehåll

Många olika typer av företag, från rörmokare till transport- och logistik­fö­retag använder bilspårning till att se till att deras vagnpark fungerar på ett mer effektivt, produktivt och hållbart sätt. Tack vare GPS-tek­niken får vagnparks­chefer tillgång till realtids­in­for­mation om fordons­po­sition och förar­re­sultat.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.