Fordons­spår­nings­rap­porter

Fordons­spårning övervakar när, var och hur dina fordon används. Webfleet innehåller en mängd olika fordons­spår­nings­rap­porter. Du kan använda den infor­ma­tionen till att förbättra processerna, öka effek­ti­vi­teten och sänka bräns­le­kost­na­derna.

Exempel på fordons­spår­nings­rap­porter

Samman­fat­tande rapporter

Ta reda på när, hur ofta och hur länge fordonen används.

trip reports daily summary
ttb trip report detailed

Detaljerade rapporter

Få detaljerade rapporter om fordonens effek­ti­vitet ute på vägarna.

Efter­lev­nads­rap­porter

Säkerställ att de rättsliga kraven efterlevs med tillför­litliga och automatiska körjour­naler.

ttb trip report logbook

Vilka data övervakas?

Resedata

Realtidsdata och historiska resedata om start- och sluttid, plats, sträcka, varaktighet och tomgångs­körning. Det hjälper dig att effektivare planera och schemalägga, hantera lönelistor, upptäcka problem tidigt och skicka ut de förare som är närmast till varje nytt jobb så att all onödig körning kan minimeras.

Fordonsdata

Få fordonsdata om bräns­le­för­brukning, koldi­ox­id­ut­släpp och körhän­delser som hård inbromsning och fortkörning. Med den här infor­ma­tionen upptäcker du proble­ma­tiska körstilar, vilket hjälper dig att minska företagets koldi­ox­id­ut­släpp och bräns­le­kost­nader samt gör körningen tryggare för dina förare.


Hur rapporteras fordons- och förarin­for­ma­tionen?

Dashboard med tydlig fordons­spår­nings­ö­versikt

Rese- och fordonsdata från din vagnpark visas på ett praktiskt sätt i ett grafiskt översikts­fönster i Webfleet. Det ger en visuell återgivning av nyckeltal som påverkar service­nivåer, produk­ti­vitet och kostnader så att du snabbt kan se vad som händer och var det finns utrymme för förbätt­ringar. Du kan ange jämfö­rel­se­värden för varje nyckeltal och bedöma presta­tio­nerna för enskilda förare och grupper gentemot dessa värden.

Detaljerade fordons­spår­nings­rap­porter

Vi kan skapa noggranna och tillför­litliga loggboks- och fordons­spår­nings­rap­porter om en rad kriterier såsom privata och arbets­re­la­terade körsträckor, körtider, bräns­le­för­brukning och tomgångs­körning. Schemalägg reguljära rapporter för skatteän­damål eller få rapporter på begäran för att bedöma bräns­le­ef­fek­ti­vi­teten. Du kan till och med exportera datafilerna till ditt löneprogram och andra program för att spara in på administ­ra­tionen och göra processerna smidigare.

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader

Schemalägg en demon­stration där du får hjälp med hur Webfleet kan hjälpa ditt företag eller prata med en expert som kan svara på alla dina frågor om våra lösningar.