Lösningar för skåpbils­spårning

Förbättra vagnparkens prestanda med insikter i realtid

Lösningar för skåpbils­spårning

Förbättra vagnparkens prestanda med insikter i realtid

Få en tydlig bild av var dina skåpbilar befinner sig i realtid. Skåpbils­spårning kombinerar automatisk plats­spårning med programvara som samlar in, bearbetar och lagrar dina platsdata. Med insikter i realtid kan du göra en bättre bedömning av vagnparkens prestanda och hur resurserna kan nyttjas mer effektivt. Du kan läsa allt du behöver veta om skåpbils­spårning här.

Skåpbils­spårning hjälper dig med följande:

Spåra dina skåpbilar

I realtid

Minska administ­ra­tions­tiden och följa skatte­reg­lerna

Med registrering av körsträcka

Få leverans­bevis

Och se hur lång tid förarna har tillbringat hos kunder

Öka kundnöjd­heten

Med tillför­litliga beräknade ankomst­tider

Öka produk­ti­vi­teten

Med optimerad ruttpla­nering

Ha koll på bräns­le­för­brukning

Få aktuella och historiska data om bräns­le­för­brukning

Viktiga funktioner i skåpbils­spårning från Webfleet

Skåpbils­spårning i realtid

Du vet alltid om dina förare har ledigt för nattvila eller precis har gett sig ut på vägarna. Genom att spåra skåpbilarna i realtid kan du ge kunderna beräknade ankomst­tider och leverans­bevis. Det gör det även lätt att kontrollera efterlevnad av reglerna för förartimmar.

vehicle tracking left hand traffic
vehicle tracing

Insikter från skåpbils­spårning

Se var det går att kapa kostnader genom att spåra och söka tidigare resor. Du vet exakt hur länge förarna har jobbat bakom ratten och kan få fram fordons­platser upp till 90 dagar bakåt i tiden. Få bättre överblick med en karta som visar fordonens rörelser i realtid.

Geostaket med direkta varningar

Få notiser så fort ett fordon kör in i eller lämnar ett förde­fi­nierat geografiskt område. Skåpbils­spårning använder GPS så att du kan ange virtuella avgräns­ningar på valda platser, till exempel hos kunderna eller på vagnparkens parke­rings­plats.

alerts areas
log book 2019 en mi

Registrering av körsträcka

Minska administ­ra­tionen genom att automa­tisera registrering av körsträcka för privata resor och i tjänsten. Webfleets digitala körjournal skyddar förarnas integritet för personliga resor. Förarna kan till och med sköta resead­mi­nist­ra­tionen själva med Webfleet Logboo­k-appen.

Korrekt trafi­kin­for­mation

Förlita dig på trafik­för­hål­landen i realtid så att förarna kan köra på de bästa vägarna. Du slipper trafik­stock­ningar och förseningar som orsakas av vädret. Välj TomToms kartor med uppdaterad trafi­kin­for­mation, Googles kartor med gatuvyer eller satel­lit­ba­serade kartor.

service van driver pro8475 cam50 01
dashboard 01

Anpassade rapporter och dashboards

Öka produk­ti­vi­teten med analyser av förarnas presta­tioner. Få tillgång till en rad olika dashboards och anpassade rapporter med Webfleets fordons­spår­nings­system. Få insikter i förartimmar, bräns­le­för­brukning, händelser på vägen och mycket annat.

Skåpbils­un­derhåll

Håll dina fordon trafiksäkra med regelbundet underhåll. Begränsa oplanerad stille­ståndstid och minska repara­tions­kost­na­derna genom att schemalägga underhållet i vagnparken. Med information om körsträcka i realtid kan du fatta beslut om under­hålls­behov för specifika fordon.

van maintenance

Allt du behöver veta om skåpbils­spårning

Hur fungerar ett system för skåpbils­spårning?

0
Hoppa till innehåll

Ett system för skåpbils­spårning kombinerar GPS-enheter med program för databe­ar­betning för att fastställa var dina skåpbilar befinner sig. Behöver du veta vilken förare som är närmast ett jobb? Det ser du med skåpbils­spårning i realtid, vilket underlättar ruttänd­ringar i sista minuten.

Vilka är fördelarna med skåpbils­spårning?

0
Hoppa till innehåll

Skåpbils­spårning har flera fördelar. Fordons­po­si­tionen visas exakt vilket gör att du alltid vet var de är och kan snabbt svara på förän­derliga behov inom verksam­heten.

Skåpbils­spårning har även andra viktiga fördelar som

  • förbättrad effek­ti­vitet och kostnads­be­spa­ringar
  • ökad insyn och tillför­litliga beräknade ankomst­tider
  • insikter om hur kostnader kan minskas genom att jämföra resor.

Hur mycket kostar skåpbils­spårning?

0
Hoppa till innehåll

Kostnaden beror på hur vagnparkens verksamhet ser ut. Till exempel avgör antalet skåpbilar i vagnparken hur många enheter och instal­la­tioner som behövs. Med ökad effek­ti­vitet och produk­ti­vitet sparar du in på kostnader.

Vem använder skåpbils­spårning?

0
Hoppa till innehåll

Skåpbils­spårning passar perfekt för företag som tillhan­da­håller leverans- och under­hålls­tjänster. Bygg- och VVS-företag använder till exempel skåpbils­spårning för att skapa korrekta kundfak­turor. Företag med last mile-le­verans använder det för att planera smartare rutter.

Vilken räckvidd har skåpbils­spår­ningen?

0
Hoppa till innehåll

Vilken räckvidd skåpbils­spår­ningen har beror på den specifika enheten och under vilka förhål­landen den används. Enheter för skåpbils­spårning från Webfleet har GPS-teknik så att du alltid vet exakt var dina fordon är – oavsett om de är på väg till en kund eller på väg tillbaka till dina lokaler.

Hur konfi­gu­rerar jag ett system för skåpbils­spårning?

0
Hoppa till innehåll

När du konfi­gu­rerar ett system för skåpbils­spårning behöver du välja en typ av spårnings­enhet för skåpbilarna i din vagnpark, installera enheten i alla skåpbilar och konfigurera program­varan du använder så att du kan spåra skåpbi­larnas position. Med en plug-an­d-play-lösning kan du installera spårnings­en­he­terna själv. Om omfattande rappor­tering krävs för din verksamhet rekom­men­derar vi fasta instal­la­tioner. Letar du efter profes­sio­nella verktyg för navigering och kommu­ni­kation i realtid? Välj en expert­kon­fi­gu­ration för att säkerställa att alla inbyggda enheter installeras på rätt sätt.

Hur exakt är skåpbils­spårning?

0
Hoppa till innehåll

Skåpbils­spårning är mycket exakt tack vare tillför­litlig trafi­kin­for­mation och GPS-enheter som är anslutna till programvara för databe­handling. Förutom att spåra dina fordon i realtid kan du definiera geografiska områden och få meddelanden varje gång ett fordon kör in i eller lämnar zonen.

Vilka säker­hets­åt­gärder är på plats för att skydda mina data från skåpbils­spår­ningen?

0
Hoppa till innehåll

Webfleet tar dataskydd på högsta allvar. Vi har uppnått ISO 27001, vilket är den högsta certi­fi­e­ringen för hantering av infor­ma­tions­sä­kerhet. När dina förare inte jobbar har de fullständig kontroll över sina personliga data – de behöver bara växla till privat läge på sin profes­sio­nella Webfle­et-na­vi­gator för att stänga av funktionen för skåpbils­spårning.

Hur kan skåpbils­spårning hjälpa mig att förbättra vår kundservice?

0
Hoppa till innehåll

Med skåpbils­spårning i realtid kan du tillhan­da­hålla dina kunder tillför­litliga beräknade ankomst­tider och meddela dem om eventuella förseningar. Skåpbils­spårning kan också hjälpa dig att optimera leveransrutter, vilket förbättrar dina leverans­tider som i sin tur ökar den övergri­pande kundnöjd­heten.

Så här tycker våra kunder

8% decrease in driving time.
Bryan Campbell, Blackbourne Integrated M&E
If Webfleet cost twice as much, we’d still use it.
Andy Saunders, Ferns Surfacing Ltd.
Incredible fuel savings.
Rodney Thornton, West Dunbartonshire Council

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader i genomsnitt

Boka en demon­stration och ta reda på hur Webfleet kan hjälpa din verksamhet, eller prata med en expert som kan svara på dina frågor.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.