Monitoring samochodów dostawczych w Twojej flocie

Monitoruj swoje pojazdy dostawcze w czasie rzeczy­wistym

Monitoring samochodów dostawczych w Twojej flocie

Monitoruj swoje pojazdy dostawcze w czasie rzeczy­wistym

Uzyskaj kompleksowy wgląd w lokalizację pojazdów dostawczych w czasie rzeczy­wistym. Monitoring pojazdów dostawczych łączy w sobie automa­tyczne progra­mo­wanie lokalizacji pojazdu z oprogra­mo­waniem, które gromadzi, przetwarza i przechowuje dane związane z lokalizacją. Dzięki informacjom w czasie rzeczy­wistym możesz lepiej ocenić wydajność floty i opracować sposób na wydaj­niejsze wykorzy­stanie zasobów. Dowiedz się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o monitoringu pojazdów dostawczych.

Dzięki monito­ringowi pojazdów dostawczych

Monito­rujesz pojazdy dostawcze floty

w czasie rzeczy­wistym

Oszczędzasz na admini­stracji i dbasz o prawidłowe rozliczanie podatków

dzięki rejestracji przebiegów

Uzyskujesz dowód dostawy

i wgląd w czas spędzony u klienta

Zwiększasz zadowolenie klientów

dzięki dokładnemu szacowaniu czasu przybycia

Zwiększasz wydajność

dzięki zopty­ma­li­zo­wanemu planowaniu tras

Monito­rujesz zużycie paliwa

Otrzymujesz informacje na temat bieżącego i wcześniej­szego zużycia paliwa

Kluczowe funkcje rozwiązania Webfleet do monito­ro­wania samochodów dostawczych

Monito­ro­wanie samochodów dostawczych w czasie rzeczy­wistym

Zawsze znaj lokalizację swoich kierowców, niezależnie od tego, czy odpoczywają przed nocną zmianą czy właśnie wyruszają w trasę. Monito­ro­wanie pojazdów dostawczych we flocie w czasie rzeczy­wistym umożliwia przed­sta­wienie klientowi szacowanego czasu przybycia i dowodu dostawy. Ułatwia również monito­ro­wanie zgodności z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców.

Monitoring pojazdów dostawczych
Monitoring samochodów dostawczych

Informacje zapewniane przez monitoring pojazdów dostawczych

Zobacz, gdzie można obniżyć koszty, monitorując i lokalizując poprzednie jazdy pojazdów dostawczych. Dowiedz się, ile dokładnie czasu kierowcy spędzili za kierownicą dzięki funkcji sprawdzenia lokalizacji pojazdów nawet do 90 dni wstecz. Uzyskaj lepszy dostęp do informacji dzięki mapie ruchu pojazdów w czasie rzeczy­wistym.

Geofencing z bezpo­średnimi alertami

Otrzymuj natych­mia­stowe powia­do­mienia, gdy pojazd wjedzie do wyznaczonej wcześniej strefy geogra­ficznej lub opuści ją. Monitoring pojazdów dostawczych współ­pracuje z GPS, umożli­wiając stworzenie wirtualnej granicy według wybranych lokalizacji – np. firm klientów lub parkingu floty.

Monito­ro­wanie samochodów dostawczych we flocie
Monito­ro­wanie pojazdów dostawczych przez aplikację

Rejestro­wanie przebiegu samochodów dostawczych

Zmniejsz ilość prac admini­stra­cyjnych dzięki automa­ty­zacji rejestro­wania przebiegu dla podróży prywatnych i służbowych. Cyfrowa karta drogowa Webfleet chroni prywatność kierowcy podczas podróży prywatnych. Kierowcy mogą nawet zarządzać admini­stracją własnych podróży dzięki aplikacji Webfleet Logbook.

Dokładne informacje o ruchu drogowym

Korzystaj z informacji o warunkach na drodze w czasie rzeczy­wistym, aby wysyłać kierowców na najlepsze drogi. Korki i opóźnienia spowodowane warunkami pogodowymi pozostaw w tyle. Skorzystaj z map TomTom z zaktu­ali­zo­wanymi infor­ma­cjami o ruchu drogowym, map Google z widokiem ulicy lub map sateli­tarnych.

Śledzenie pojazdów dostawczych GPS
Aplikacja do śledzenia samochodów dostawczych

Dostosowane raporty i pulpity

Zwiększ wydajność dzięki analizie wydajności kierowcy. Uzyskaj dostęp do szerokiej gamy pulpitów i dosto­so­wanych raportów dzięki systemowi Webfleet do monito­ro­wania pojazdów. Uzyskaj informacje o godzinach pracy kierowców, zużyciu paliwa, zdarzeniach na drodze i wiele więcej.

Konserwacja pojazdów dostawczych

Zapewnij sprawność pojazdów dzięki regularnym przeglądom. Ogranicz nieocze­kiwane przestoje i obniż koszty naprawy, tworząc harmonogram konserwacji pojazdów we flocie. Dzięki informacjom o przebiegu w czasie rzeczy­wistym możesz podejmować decyzje o przeglądach oparte na potrzebach poszcze­gólnych pojazdów.

Telematyka dla pojazdów dostawczych

Wszystko, co trzeba wiedzieć o monito­ro­waniu pojazdów dostawczych

Jak działa system monito­ro­wania pojazdów dostawczych?

0
Przejdź do zawartości

System monito­ro­wania pojazdów dostawczych – analo­gicznie jak system monitoringu pojazdów ciężarowych łączy urządzenia GPS z oprogra­mo­waniem do przetwa­rzania danych, aby wskazywać dokładne lokalizacje pojazdów dostawczych floty. Chcesz się dowiedzieć, który kierowca jest najbliżej miejsca realizacji danego zlecenia? Monito­ro­wanie pojazdów dostawczych w czasie rzeczy­wistym umożliwia wprowa­dzanie zmian w trasie na ostatnią chwilę.

Jakie korzyści wynikają z korzystania z monito­ro­wania pojazdów dostawczych?

0
Przejdź do zawartości

Większa wydajność i niższe koszty to dwie kluczowe korzyści zapewniane przez to rozwiązanie. Wgląd w lokalizację pojazdów dostawczych umożliwia przed­sta­wianie klientom dokładnego szacowanego czasu przybycia. Informacje uzyskane z porównania podróży pokazują, gdzie można obniżyć koszty. Ważnym elementem tego programu jest także monitoring zużycia paliwa.

Inne kluczowe korzyści z monitoringu pojazdów dostawczych obejmują:

  • Zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów
  • Zwiększenie przej­rzy­stości i dokładne szacowanie czasu przybycia
  • Porównania podróży pozwalające obniżyć koszty

Ile kosztuje rozwiązanie do monito­ro­wania pojazdów dostawczych?

0
Przejdź do zawartości

Koszt zależy od dynamiki operacyjnej floty. Na przykład – liczba pojazdów dostawczych we flocie ma wpływ na liczbę potrzebnych urządzeń i instalacji. Zwiększenie wydajności zapewni duże oszczęd­ności i optyma­li­zację kosztów utrzymania floty.

Kto korzysta z monitoringu pojazdów dostawczych?

0
Przejdź do zawartości

Monitoring pojazdów dostawczych to doskonałe rozwiązanie dla firm świad­czących usługi dostawcze i serwisowe. Firmy budowlane i świadczące usługi hydrau­liczne korzystają z monitoringu pojazdów dostawczych np. do przygo­to­wania dokład­niej­szego rozliczenia dla klienta. Firmy świadczące usługi z zakresu transportu lokalnego używają go do inteli­gentnego planowania tras.

Jaki zasięg ma monitoring pojazdów dostawczych?

0
Przejdź do zawartości

Zasięg monitoringu pojazdów dostawczych zależy od konkretnego urządzenia i warunków, w których pracuje. Rozwiązania do monitoringu pojazdów dostawczych Webfleet korzystają z technologii GPS. Dzięki temu zawsze znasz dokładną lokalizację pojazdów oraz wiesz, czy są w drodze do klienta czy wracają do biura.

Jak wdrożyć system monitoringu pojazdów dostawczych?

0
Przejdź do zawartości

Wdrożenie systemu monitoringu pojazdów dostawczych zwykle obejmuje wybranie prefe­ro­wanego typu urządzenia do monitoringu pojazdów dostawczych we flocie, zainsta­lo­wanie tego urządzenia w każdym z pojazdów i skonfi­gu­ro­wanie oprogra­mo­wania do monito­ro­wania. Dzięki opcji plug-an­d-play urządzenia do monito­ro­wania pojazdów dostawczych można zainsta­lować samodzielnie. Jeśli firma potrzebuje komplek­sowego rapor­to­wania, należy wybrać instalację na stałe. Szukasz profe­sjo­nalnej nawigacji i narzędzi do komunikacji w czasie rzeczy­wistym? Wybierz wdrożenie profe­sjo­nalne, aby mieć pewność, że wszystkie wbudowane urządzenia są zainsta­lowane prawidłowo.

Jak dokładny jest monitoring pojazdów dostawczych?

0
Przejdź do zawartości

Dzięki niezawodnym informacjom o ruchu drogowym i urządzeniom GPS podłączonym do oprogra­mo­wania do przetwa­rzania danych monitoring pojazdów dostawczych działa bardzo dokładnie. W ramach monitoringu pojazdów w czasie rzeczy­wistym możesz zdefiniować obszary geogra­ficzne i otrzymywać powia­do­mienia, gdy pojazd wjedzie do danej strefy lub opuści ją.

Jakie środki bezpie­czeństwa są stosowane w celu ochrony danych groma­dzonych przez rozwiązanie do monitoringu pojazdów dostawczych?

0
Przejdź do zawartości

Webfleet traktuje bezpie­czeństwo danych z pełną powagą. Uzyskaliśmy najwyższy możliwy certyfikat dla zarządzania bezpie­czeń­stwem informacji, ISO 27001. Po zakończeniu pracy kierowcy mają pełną kontrolę nad swoimi danymi – wystarczy przełączyć się na tryb prywatny w profe­sjo­nalnym urządzeniu nawiga­cyjnym Webfleet, aby wyłączyć funkcję monito­ro­wania pojazdu dostawczego.

Jak monitoring pojazdów dostawczych pomaga usprawnić obsługę klienta?

0
Przejdź do zawartości

Dzięki monito­ringowi pojazdów dostawczych w czasie rzeczy­wistym możesz przekazywać klientom dokładne szacowane czasy przybycia i informować ich o wszelkich opóźnie­niach. Monitoring pojazdów dostawczych pomaga również zopty­ma­li­zować trasy dostawy, skracając czas dostawy i zwiększając ogólne zadowolenie klienta.

Co mówią nasi klienci

Niższe zużycie paliwa i dłuższa żywotność ogumienia dzięki Fleetcare
Sławomir Kubacki, Elmex
Większa konkurencyjność
Hubert Sośnicki, Transhut sp. z o.o.
Webfleet to oszczędność czasu.
Adam Stryjewski, Inter Team

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Zdobądź demo i dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie. Możesz też porozmawiać ze specjalistą, który odpowie na wszystkie ewentualne pytania.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.