Monitoring pojazdów na żywo

WEBFLEET + LINK 510 + TomTom PRO 7250

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Gdy standardowe funkcje usługi WEBFLEET nie spełniają Twoich potrzeb i chcesz połączyć się z interfejsem FMS, cyfrowym tachografem lub dodać zewnętrzną antenę GPS, usługa zaawan­so­wanego śledzenia pojazdów spełni Twoje oczekiwania.

Dojedź na czas i bez stresu

To doskonały towarzysz dla mobilnych pracowników. Urządzenie PRO zapewnia kierowcom najlepszą w swojej klasie nawigację, a po połączeniu z usługą WEBFLEET — możliwość komunikacji z biurem i wyświe­tlania zamówień bezpo­średnio na ekranie.

Dojedź na czas i bez stresu
Webfleet Solutions

Zdobądź informacje

Możliwość uzyskania różno­rodnych raportów z systemu WEBFLEET pozwala zopty­ma­li­zować wydajność floty pojazdów. Jest to najob­szer­niejszy zestaw gotowych do użycia raportów w branży, który zapewnia szczegółowe dane o aktywności poszcze­gólnych pracowników i pojazdów. Indywi­du­alnie dostosowane raporty pozwalają uzyskać dokładnie te informacje, których potrzebuje Twoja firma — zawsze wtedy, gdy są one potrzebne. Raporty mogą być tworzone automa­tycznie lub można je pobierać na żądanie.

Łatwe lokali­zo­wanie najbliż­szego kierowcy

Zobacz, gdzie znajdują się Twoje pojazdy (a także czy są zaparkowane czy też poruszają się) w czasie rzeczy­wistym z pomocą mapy TomTom. Dzięki możliwości zloka­li­zo­wania najbliż­szego kierowcy i przydzie­lenia mu zadania zaimpo­nujesz swoim klientom i ograniczysz do minimum czas przejazdów.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Najszybsza trasa. Sprawdzone działanie.*

Ruch drogowy wpływa na czas jazdy w 24%.** Może stanowić nawet 8 dni roboczych każdego pracownika rocznie i jest główną przyczyną (93%) opóźnionych wizyt u klienta.*** Dzięki usłudze TomTom Traffic kierowcy zawsze będą znali najszybszą trasę do klienta, eliminując tym samym zbędne kary finansowe, a zwiększając przychody. Dostępne po podłączeniu urządzenia PRO do usługi WEBFLEET.

Intuicyjny interfejs

Dzięki inter­fejsowi, przej­rzystej strukturze i logicznie pogru­po­wanym funkcjom, system WEBFLEET jest bardzo prosty w obsłudze . Istnieje możliwość przypi­sy­wania ikon do różnych typów pojazdów i wyświe­tlania przeglądu dla różnych grup pojazdów. Położenie każdego pojazdu jest automa­tycznie aktuali­zowane na mapie. Ponieważ system WEBFLEET jest oferowany na zasadzie subskrypcji, wszystkie potrzebne mapy i aktuali­zacje otrzymujesz wtedy, gdy ich potrze­bujesz.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Bezpie­czeństwo

Rozumiemy potrzebę nieza­wodnego dostępu do aplikacji zarządzania flotą pojazdów o każdej porze dnia i nocy, a także całkowitego bezpie­czeństwa bez względu na wszystko. Bez obaw. WEBFLEET to system, który oferuje doskonały zapis czasów działania. Można uzyskać do niego dostęp wyłącznie za pośred­nictwem bezpiecznego konta inter­ne­towego oraz osobistego identy­fi­katora i hasła. To dlatego usłudze WEBFLEET zaufało już ponad 50 000 klientów biznesowych.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
* Wykonane niezależnie od siebie jazdy próbne przepro­wa­dzone w Berlinie przez Niemieckie Centrum Aeronautyki (Deutsche Luft und Raumfahrt Zentrum, DLR) oraz w Londynie przez firmę badawczą Blauw Research mające na celu porównanie czasów podróży z usługą TomTom Traffic oraz z konku­ren­cyjnymi usługami. Grudzień 2011 roku i sierpień 2013 roku.
** Wskaźnik natężenia ruchu drogowego z roku 2013 według firmy Webfleet Solutions.
*** Badania firmy Webfleet Solutions z roku 2012.

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz