Optyma­li­zacja i zwiększanie wydajności floty

Jeszcze lepsze decyzje

Analizuj i osiągaj więcej dzięki optyma­li­zacji pracy i kosztów floty pojazdów w usłudze Webfleet. Monitoring GPS i raporty usługi Webfleet w czasie rzeczy­wistym zapewniają szczegółowe informacje o pojazdach, dając Ci natychmiast pełną kontrolę.

Funkcje optyma­li­zacji floty

Łatwe do odczytu wskaźniki KPI

Usługa Webfleet zapewnia błyska­wiczny dostęp do kluczowych wskaźników wydajności, które pomagają Fleet Managerom zopty­ma­li­zować pracę floty pojazdów w czasie rzeczy­wistym. Wskaźniki dotyczące obsługi, wydajności i paliwa można skonfi­gu­rować według własnych potrzeb, aby móc obserwować trendy i porównywać wydajność. W ten sposób można szybko uzyskać informacje na temat tego, co trzeba poprawić.

Pulpit — wskaźniki wydajności w skrócie
Raporty — zdobywanie informacji

Dostęp do informacji o stanie Twojej floty

Możliwość uzyskania różno­rodnych raportów z systemu Webfleet pozwala zopty­ma­li­zować wydajność floty pojazdów. Jest to najob­szer­niejszy zestaw gotowych do użycia raportów w branży, który zapewnia szczegółowe dane o aktywności poszcze­gólnych pracowników i pojazdów. Indywi­du­alnie dostosowane raporty pozwalają uzyskać dokładnie te informacje, których potrzebuje Twoja firma — zawsze wtedy, gdy są one potrzebne. Raporty mogą być tworzone automa­tycznie lub można je pobierać na żądanie.

Dowiedz się więcej o raportach Webfleet⁠

Bądź na bieżąco i jeszcze lepiej zarządzaj swoją flotą firmową

Gdy zmieni się stan zamówienia, jakiś pojazd będzie wymagał naprawy lub przekroczy granicę wcześniej określonej strefy, usługa Webfleet natychmiast prześle na Twój pulpit powia­do­mienie na ten temat. System monitoruje także zużycie paliwa w pojazdach.

Powia­do­mienia — zauto­ma­tyzuj rejestro­wanie czasu pracy

Wszystko, co musisz wiedzieć o optyma­li­zacji floty pojazdów

Czym jest optyma­li­zacja floty pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Optyma­li­zacja floty to połączenie umiejęt­ności zarządzania flotą pojazdów z rozwią­za­niami cyfrowymi w celu uprosz­czenia procesów przepływu pracy, obniżenia kosztów opera­cyjnych, zwiększenia wydajności i poprawy bezpie­czeństwa na drogach. Optyma­li­zacja floty polega na wykorzy­staniu danych histo­rycznych i danych w czasie rzeczy­wistym, dzięki którym można uzyskać wgląd w działalność firmy i szybciej podejmować lepsze decyzje. Obejmuje ona integrację oprogra­mo­wania telema­tycznego i oprogra­mo­wania do zarządzania flotą.

Dlaczego warto zopty­ma­li­zować flotę pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Jedną z oczywistych korzyści jest pełna kontrola nad funkcjo­no­waniem firmy. Optyma­li­zacja floty pozwala wyeli­mi­nować uciążliwą papierkową robotę i zadania wykonywane ręcznie — korzystając z jednego pulpitu nawiga­cyjnego, można zarządzać konserwacją pojazdów, zgodnością z przepisami, planowaniem tras i godzinami pracy kierowców. Zinte­growane rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów umożliwia monito­ro­wanie wskaźników KPI charak­te­ry­stycznych dla danej działal­ności — od zużycia paliwa i szacowanego czasu przybycia po monitoring ciśnienia w oponach (TPMS), wideo rejestrację trasy, i bezpie­czeństwo na drodze.

Jak można zopty­ma­li­zować flotę pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

W optyma­li­zacji floty chodzi o wydajność — obniżenie kosztów przy jedno­czesnym zwiększeniu wydajności. Aby zopty­ma­li­zować flotę pojazdów, należy jak najlepiej wykorzystać dane biznesowe. Dzięki cyfrowemu systemowi zarządzania flotą pojazdów można uniknąć ręcznego przeszu­ki­wania ogromnych ilości danych, co ułatwia szybkie wyciąganie wniosków. Zapomnij o czaso­chłonnej admini­stracji i skoncentruj się na ważniej­szych zadaniach, takich jak planowanie inteli­gentnych tras i szkolenie kierowców w zakresie oszczęd­ności paliwa oraz bezpie­czeństwa.

Obniż koszty z Webfleet i Bridgestone

Korzyści płynące z optyma­li­zacji floty pojazdów w usłudze Webfleet:

Zdobądź informacje

Zapisuj wyniki i wykaż swoją wydajność.

Wykaż swoją wydajność

Zobacz jak wydajna jest Twoja flota dzięki kluczowym wskaźnikom efektyw­ności (KPI).

Natych­mia­stowe powia­do­mienia

Zawsze bądź na bieżąco, bez względu na to, gdzie jesteś.

Jeszcze lepsze decyzje

Dzięki informacji otrzy­my­wanej na żywo jesteś w stanie podejmować decyzje, które realnie zwiększają wydajność firmy.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.