Wideore­je­strator – nowoczesna kamera do ciężarówki

Zwiększ bezpie­czeństwo i ogranicz liczbę roszczeń dzięki Webfleet Video

Zdobądź demo

Wideore­je­strator – nowoczesna kamera do ciężarówki

Zwiększ bezpie­czeństwo i ogranicz liczbę roszczeń dzięki Webfleet Video

Webfleet Video łączy nagrania z kamery samocho­dowej z danymi dotyczącymi jazdy, umożli­wiając pełny wgląd w okolicz­ności zdarzeń drogowych. Kamera dla samochodów ciężarowych CAM 50 z wbudowaną technologią sztucznej inteli­gencji identy­fikuje ryzykowne zachowania i ostrzega kierowcę, pomagając mu uniknąć wypadków. Kamerę można dowolnie skonfi­gu­rować, dosto­so­wując ją do potrzeb kierowców i firmy w zakresie prywatności.

Zinte­growana kamera samochodowa dla flot pomaga

uzyskasz pełny wgląd w krytyczne zdarzenia,

zapobie­gniesz wypadkom i ograniczysz liczbę roszczeń,

obniżysz wysokość składek ubezpie­cze­niowych i koszty roszczeń,

ochronisz kierowców przed fałszywymi roszcze­niami,

zwiększysz bezpie­czeństwo kierowców dzięki lepszym szkoleniom,

Kluczowe funkcje

Dostęp do pełnego kontekstu zdarzeń

Nagrania z kamery samocho­dowej w jakości HD są wyświetlane obok danych jazdy, takich jak lokalizacja GPS, kierowca i prędkość. Zapewnia to pełny i łatwy wgląd w zdarzenia krytyczne na drodze.

Wideore­je­stracja trasy TIR
Inteli­gentny wideore­je­strator dla ciężarówek
Inteli­gentny wideore­je­strator dla ciężarówek
Inteli­gentny wideore­je­strator dla ciężarówek
Inteli­gentny wideore­je­strator dla ciężarówek
Inteli­gentny wideore­je­strator dla ciężarówek

Inteli­gentne informacje zwrotne dla kierowcy

Kamera samochodowa dla flot wykorzy­stuje sztuczną inteli­gencję (SI) do rozpo­zna­wania ryzykownych zachowań kierowcy. W takich sytuacjach kamera samochodowa dla flot ostrzega kierowcę za pomocą alarmów wizualnych i dźwiękowych. Kierowca może podjąć odpowiednie działanie, aby poprawić styl jazdy i uniknąć zagrożenia.1

Automa­tyczne przesyłanie zdarzeń

Zdarzenia podczas jazdy (np. gwałtowne hamowanie), zdarzenia wykrywane przez SI (np. jazda bez zachowania odpowiedniej odległości od pojazdu z przodu, używanie telefonu czy palenie podczas jazdy) oraz zdarzenia sygna­li­zowane przyciskiem alarmowym są pobierane i wysyłane automa­tycznie z urządzenia, a następnie wyświetlane w Webfleet.2

Kamera dla flot ciężarowych
Rejestracja trasy samochodów ciężarowych

Pobieranie danych z wideore­je­stratora na żądanie

Nagranie z zakoń­czonych podróży można pobrać i obejrzeć3. Pomaga to w potwier­dzeniu lub odrzuceniu skarg klientów lub innych osób.

Transmisje z wideore­je­stratora na żywo

Możliwość oglądania obrazu na żywo z kamery skierowanej na drogę lub w stronę kierowcy we flocie pozwala pomagać kierowcom w trudnych sytuacjach.4

Nagrywanie trasy na żywo
Rejestrator trasy TIR

Gwarancja prywatności

Rozwiązanie zostało zapro­jek­towane z myślą o posza­no­waniu prywatności. Sprawujesz pełną kontrolę nad konfi­gu­racją – w tym konfi­gu­racją kamery skierowanej w stronę kierowcy, czasem zatrzymania nagrań i dedyko­wanych praw dostępu w Webfleet.


Wszystko, co musisz wiedzieć o kamerach samocho­dowych

Co to jest kamera samochodowa dla flot i czym różni się od kamery dedykowanej na rynek konsumencki?

0

Kamera samochodowa dla floty (zwana również wideore­je­stra­torem) to urządzenie wideo, które można zamontować wewnątrz pojazdu w celu rejestro­wania, co się z nim dzieje podczas jazdy. Kamery samochodowe mogą być skierowane na drogę lub na kierowcę.

Wersje konsu­menckie są tańsze i przezna­czone dla użytkow­ników indywi­du­alnych. Z powodu ograniczeń funkcjo­nalnych nie są one odpowiednie do użytku we flotach.

Kamery samochodowe dla flot są wytrzymałe i przezna­czone do profe­sjo­nalnych zastosowań. To co sprawia, że kamery te są odpowiednie dla flot, to między innymi:

 • Zgodność z rozpo­rzą­dzeniem RODO
 • Automa­tyczne pobieranie odpowiednich nagrań
 • Zdalny dostęp do podglądu na żywo i konfi­gu­racji
 • Obsługa dodatkowych kamer
 • Odporność na manipulacje zmieniające działanie
 • Karta SD klasy komercyjnej
 • Zapobie­ganie kolizjom z wykorzy­staniem technologii sztucznej inteli­gencji (SI)
 • Techniczne przygo­to­wanie do profe­sjo­nalnego montażu

Jak działa kamera samochodowa dla flot?

0

Kamera samochodowa dla flot rozpoczyna rejestro­wanie, gdy pojazd ma włączony zapłon i jest w ruchu.

Kamery samochodowe skierowane na drogę zapewniają wyraźny obraz tego, co dzieje się na drodze i wokół pojazdu. Niektóre kamery skierowane w stronę kierowcy wykorzy­stują technologię SI do wykrywania różnych rodzajów ryzykownych zachowań, takich jak rozpro­szenie uwagi w trakcie jazdy, korzystanie z telefonu komórkowego, jedzenie, picie i odwracanie wzroku od drogi. W takich przypadkach mogą one wysyłać alerty do kierowcy i sygna­li­zować mu korektę zachowania podczas jazdy w celu zapobie­gania wypadkom.

Nagrania z kamer współ­pracują z rozwią­zaniem do zarządzania flotą dostar­cza­jącym dane takie jak czas, lokalizacja i prędkość, co pomaga firmom określić przyczyny kolizji drogowych i chronić kierowców przed fałszywymi oskar­że­niami.

Dlaczego firmy korzy­stające z flot pojazdów powinny używać systemu kamer samocho­dowych dla flot?

0

Dowody w postaci nagrań wideo

 • Nagrania wideo mogą stanowić dowód, jeśli dojdzie do kolizji drogowej. Zapewniają one wgląd w sytuację na drodze w chwili kolizji i mogą pomóc w znacznym obniżeniu kar finansowych.

Mniej roszczeń ubezpie­cze­niowych i niższe składki

 • Nagrania wideo pomagają flotom i firmom ubezpie­cze­niowym określić, czy dane roszczenie należy odrzucić czy przyjąć.
 • Firmy ubezpie­cze­niowe zwykle oferują niższe składki firmom, które zainsta­lowały w swoich pojazdach kamery.

Zapobie­ganie wypadkom i bezpiecz­niejsza jazda

 • Systemy kamer samocho­dowych dla flot pomagają również kierowcom poprawić swoje nawyki podczas jazdy i zapobiegać wypadkom.
 • Kamery samochodowe montowane w pojeździe zwykle zwiększają bezpie­czeństwo jazdy, ponieważ kierowcy mają świadomość, że w razie wypadku nagrania z nich posłużą jako dowody.

Jakie korzyści niesie za sobą używanie kamer samocho­dowych dla flot?

0

Większe bezpie­czeństwo i mniej roszczeń

 • Nagrania zapewniają ochronę przed fałszywymi oskar­że­niami i pomagają uniknąć pocią­gnięcia do współ­od­po­wie­dzial­ności oraz party­cy­po­wania w kosztach.
 • Kamery samochodowe dla flot wyposażone w technologię SI ostrzegają kierowców o ich niebez­piecznych zacho­wa­niach podczas jazdy oraz pomagają zapobiegać wypadkom i nieuza­sad­nionym roszczeniom.

Pełny wgląd w krytyczne zdarzenia drogowe

 • Nagrania z kamer samocho­dowych z lokalizacją GPS i innymi danymi jazdy zapewniają kompleksowy wgląd w stan floty.
 • Podgląd na żywo pozwala podjąć natych­mia­stowe działania w razie kolizji.

Większa wydajność floty

 • Zareje­strowane nagrania wideo pozwalają potwierdzić zasadność roszczeń.
 • Poprawa stylu jazdy pozwala wydatnie obniżyć szkodowość oraz skrócić czas przestojów.

Jak zintegrować kamerę samochodową dla flot z platformą Webfleet Video?

0

Webfleet Video współ­pracuje z kamerą samochodową CAM 50. Po wykupieniu subskrypcji platformy do zarządzania flotą pojazdów Webfleet można zintegrować CAM 50 – wystarczy aktywować Webfleet Video jako dodatkową usługę na koncie użytkownika. Kamera samochodowa dla flot CAM 50 jest już zinte­growana z systemem GPS.

Jak zainsta­lować kamerę samochodową w pojazdach flotowych?

0

W zestawie z kamerą samochodową CAM 50 znajduje się zestaw montażowy. Zestaw ten obejmuje przewód zasilania, przej­ściówkę bezpiecznika i zatyczkę bezpiecznika. Kamera CAM 50 jest wyposażona w odłączany uchwyt montażowy, który ułatwia zdjęcie kamery w celach związanych z przepisami lub bezpie­czeń­stwem. Można zainsta­lować bezprze­wodowo maks. 4 dodatkowe kamery.

Jak można pobrać nagrania z kamery samocho­dowej dla flot?

0

Pobieranie nagrań na żądanie jest możliwe w ciągu 90 dni od Webfleet. Aby pobrać i obejrzeć nagrania ze zdarzeń, wystarczy poprosić o udostęp­nienie nagrań z kamery z poprzednich podróży i znać czas i miejsce zdarzenia.

Jak kamera samochodowa może zwiększyć wydajność floty?

0

Bezpie­czeństwo to podstawa wydajności floty. Kamera samochodowa dla flot zwiększa bezpie­czeństwo, zapewniając nagrania, które pomagają kierowcom poprawić styl jazdy. Bezpiecz­niejsza jazda zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków i przestoju. Kamera samochodowa dla flot zapewnia dowody w postaci nagrań wideo, więc pomaga ograniczyć koszty roszczeń i obniżyć wysokość składek ubezpie­cze­niowych.

Jak kamera samochodowa dla flot wspiera kierowców?

0

Przyczyną większości (ok. 90%) wypadków drogowych jest błąd ludzki – zwłaszcza rozpro­szenie uwagi. Kamera samochodowa wykrywa przypadki rozpro­szenia uwagi (np. pisanie wiadomości lub palenie w trakcie jazdy) za pomocą SI. Następnie powiadamia o tym kierowcę za pomocą alertów dźwiękowych i wizualnych, pomagając mu poprawić styl jazdy w czasie rzeczy­wistym.

wfs safety whitepaper

Bezpłatny e-book: Europejskie badanie bezpie­czeństwa drogowego 2021

wfs safety whitepaper

Unikalne dane i informacje o przyczynach niebez­piecznych sytuacji drogowych mające wpływ na bezpie­czeństwo flot takich jak Twoja.

Pobierz raport

Zaawan­sowana kamera z dodatkowymi usługami

Kamera CAM 50 to kamera samochodowa klasy premium wspierana przez trzy poziomy usług subskrypcji Webfleet Video. Wybierz odpowiednie rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb biznesowych.

Jakość HD i tryb nocny

Wbudowane diody podczer­wieni w kamerze skierowanej w stronę kierowcy do nagrywania w trybie nocnym

Duża pamięć

Karta SD klasy komercyjnej o pojemności 128 GB umożliwia zapisanie maks. 100 godzin 5 nagrań z jazdy

Obsługa wielu kamer

Pozwala na bezprze­wodowe podłączenie nawet czterech dodatkowych kamer

Obsługa SI

Wbudowana technologia wyzwalania zdarzeń oparta na sztucznej inteli­gencji (SI)

Alert o manipulacji

Bateria zapasowa chroni przed utratą zasilania i powiadamia o odłączeniu kamery od źródła zasilania

Zdejmowany uchwyt

Możliwość zdjęcia z szyby przedniej w celu zabez­pie­czenia lub zapewnienia zgodności z przepisami


Poza wykorzy­staniem nagrań w sprawach spornych czy zdarzeniach, gdzie ciężko jest ustalić sprawcę, widzę ogromny potencjał w wykorzy­staniu Webfleet Video w procesie szkoleń kierowców i dosko­na­lenia ich stylu jazdy. Jestem przekonany, że tym sposobem będziemy w stanie obniżyć szkodowość o kilka­na­ście­-kil­ka­dziesiąt procent.
Karol Janiszewski, właściciel firmy Janiszewski Thermo­Tran­sport

ZWROT Z INWESTYCJI W CIĄGU 6–9 MIESIĘCY

Chcesz uzyskać pełny wgląd w krytyczne zdarzenia, zapewnić swoim kierowcom bezpie­czeństwo oraz zmniejszyć liczbę i wysokość roszczeń ubezpie­cze­niowych? Zamów prezentację i dowiedz się, jak kamera CAM 50 i Webfleet Video mogą zabez­pieczyć Twoją flotę.

Wideore­je­strator Webfleet CAM 50 dla ciężarówek

1 Dostępne z subskrypcją Webfleet Video Plus lub Webfleet Video Live.

2 Po pobraniu zdarzeń z urządzenia są one dostępne w Webfleet przez 90 dni.

3 Gdy materiał filmowy jest nadal dostępny w pamięci wewnętrznej kamery.

4 Dostępne, gdy kamera jest zasilana, porusza się i ma dostęp sieci komórkowej (3G/4G). Dostępny alarm dla kierowcy informujący o aktywacji transmisji na żywo.

5 Automa­tyczne nadpi­sy­wanie po osiągnięciu limitu pojemności.

UWAGA:

 • Korzystanie z danych podlega zasadom uczciwego użytkowania.
 • Webfleet Video ułatwia przestrze­ganie przepisów. Jednak używanie produktu w sposób zgodny z przepisami leży w obowiązku klienta.