Zgodność floty z przepisami: wybierz pomocne rozwiązania

Łatwo przestrzegaj przepisów dzięki automa­ty­zacji zadań i dokładnym danym

Rozwiązania telema­tyczne Webfleet ułatwiają zapewnienie zgodności z nieustannie zmienia­jącymi się przepisami dotyczącymi kierowców, pojazdów i firmy. Nasza gama rozwiązań ułatwia­jących flocie przestrze­ganie przepisów pomaga obniżyć koszty, unikać kar finansowych, zwiększyć wydajność, wspierać kierowców i skupić się na zwiększaniu korzyści dla klientów. Tutaj znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o rozwią­za­niach w zakresie zgodności floty z przepisami. Poznaj narzędzie fleet compliance!


Poznaj oferowane przez nas korzyści z zakresu zachowania zgodności floty z przepisami

Zarządzanie tachografem

Zarządzanie tachografem

Uzyskaj wgląd w zgodność z europej­skimi przepisami dotyczącymi czasu jazdy i pracy dzięki zdalnemu pobieraniu i archi­wi­zacji danych tachografu

Monito­ro­wanie danych przebiegu

Monito­ro­wanie danych przebiegu

Zapewnij zgodność z przepisami podatkowymi dzięki niezawodnym i dokładnym danym

Digita­li­zacja przeglądów pojazdu

Digita­li­zacja przeglądów pojazdu

Zdigi­ta­lizuj codzienne przeglądy pojazdu przepro­wa­dzane przez kierowców

Monito­ro­wanie temperatury

Monito­ro­wanie temperatury

Wydajnie monitoruj ładunek i generuj kompleksowe raporty

Monito­ro­wanie ciśnienia w oponach

Monito­ro­wanie ciśnienia w oponach

Zadbaj o dobry stan opon dzięki nieustannej kontroli temperatury i ciśnienia

Zarządzanie maksymalną masą ładunku

Zarządzanie maksymalną masą ładunku

Uzyskaj wgląd w ładunek i zapewnij zgodność z przepisami określa­jącymi jego dozwoloną maksymalną masę

Identy­fi­kacja kierowcy

Identy­fi­kacja kierowcy

Zauto­ma­tyzuj identy­fi­kację kierowcy, aby otrzymywać informacje o kierowcy w czasie rzeczy­wistym

Raport dotyczący emisji CO2

Raport dotyczący emisji CO2

Dokładnie raportuj wpływ swojej firmy na środowisko

Zachowaj zgodność z przepisami dzięki Webfleet

Unikaj kar finansowych

i zapobiegaj pogorszeniu reputacji

Zmini­ma­lizuj ilość prac admini­stra­cyjnych

dzięki zdigi­ta­li­zo­wanym rozwią­zaniom

Polegaj na dokładnym rapor­to­waniu

w celu zachowania zgodności z przepisami

Podejmuj bardziej przemyślane decyzje

dzięki komplek­sowej analizie

Zwiększ bezpie­czeństwo floty

i zachowaj zgodność z przepisami

Zapewnij bezpie­czeństwo w zakresie przesyłania i przecho­wy­wania danych

w celu zapewnienia bezpie­czeństwa danych

Funkcje do zapewniania zgodności floty z przepisami

Rozwiązania tachografu ułatwiające zachowanie zgodności z przepisami

Webfleet Tachograph Manager Plus umożliwia zdalne pobieranie, anali­zo­wanie oraz monito­ro­wanie czasu jazdy i pracy poprzez tachograf cyfrowy. Dokładne i aktualne informacje o pozostałym czasie jazdy w dniu lub tygodniu pomagają Tobie i Twoim kierowcom zachować zgodność z przepisami i uniknąć kar finansowych. Zarządzaj wszystkimi terminami w jednym miejscu i nigdy nie przegap terminu określonego przepisami. Sprawoz­dania z naruszenia obowią­zu­jących zasad zapewniają przejrzysty przegląd przewi­dy­wanych mandatów i porady dotyczące działań naprawczych, podczas gdy TachoGrade określa, w jakim stopniu kierowca spełnia wymogi europej­skiego rozpo­rzą­dzenia w sprawie czasu pracy kierowców ((WE) nr 561/2006).

Dowiedz się więcej o Webfleet Tachograph Manager⁠
pro8 incar wide
logbook header new ui en km

Zauto­ma­ty­zo­wanie monito­ro­wania przebiegu w celu dokładnego obliczenia kwot w deklaracji podatkowej

Dzięki dokumen­to­waniu przebiegu podróży i przebiegu floty aplikacja Webfleet Logbook umożliwia prawidłowe opodat­ko­wanie świadczeń pracowników. Dane te pomogą Ci obliczyć wysokość kwot w deklaracji podatkowej i zachować zgodność z lokalnymi przepisami dotyczącymi audytu.

Dowiedz się więcej o Webfleet Logbook⁠

Zdigi­ta­li­zowane przeglądy pojazdu zapew­niające zgodność z przepisami dotyczącymi bezpie­czeństwa

Aplikacja Webfleet Vehicle Check digita­lizuje proces codziennego przeglądu pojazdu. Pomaga to kierowcom i kierownikom flot ograniczyć biurokrację, usprawnić proces zachowania zgodności z przepisami i szybko naprawiać usterki w pojazdach, zwiększając bezpie­czeństwo floty.

Dowiedz się więcej o Webfleet Vehicle Check⁠
truck mobile vehicle check dashboard
cold chain truck

Prowadzenie operacji w łańcuchu chłodniczym bez obaw

Webfleet Cold Chain zapewnia kompleksowy wgląd we flotę chłodniczą, pozwalając utrzymać właściwą temperaturę w pojazdach i zasobach. Monito­ro­wanie i kontro­lo­wanie w czasie rzeczy­wistym oznacza, że możesz chronić towary wrażliwe na wahania temperatury i zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi łańcucha chłod­ni­czego.

Dowiedz się więcej o Webfleet Cold Chain⁠

Całodobowa kontrola opon

Zachowaj zgodność ze standardami dotyczącymi konserwacji opon i bezpie­czeństwa. System monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS) Webfleet zapewnia monito­ro­wanie temperatury i ciśnienia w oponach w czasie rzeczy­wistym, a także ostrzeżenia i powia­do­mienia z zakresu konserwacji prewen­cyjnej. Dzięki temu pomaga ograniczyć ryzyko wypadków, zwiększając bezpie­czeństwo na drodze i chroniąc środowisko.

Dowiedz się więcej na temat systemu monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS) firmy Webfleet⁠
truck front tyre 01
wf power up trailer

Unikaj przeła­do­wania pojazdów

Webfleet Trailer ułatwia zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi maksy­malnego załadunku pojazdów ciężarowych. Informacje o łącznej masie ładunku i bieżącym nacisku na oś pomagają zapewnić zgodność z ograni­cze­niami masy w Twoim regionie i zmniejszyć ryzyko kar finansowych lub wypadków wynikające z przeła­do­wania pojazdu. Nasze rozwiązanie do monitoringu naczep dodatkowo zwiększa ich bezpie­czeństwo.

Dowiedz się więcej o Webfleet Trailer⁠

Oszczędzaj czas – porzuć papie­ro­logię

Identy­fi­kacja kierowców Webfleet pozwala zauto­ma­ty­zować rejestro­wanie czasu pracy i przebiegu, ułatwiając przestrze­ganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców i zapewnić prawidłową realizację płac. Rejestruj cyfrowo godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz zyskaj poświad­czenie godzin pracy do wglądu dla klientów bez nadmiaru biurokracji.

Dowiedz się więcej o identy­fi­kacji kierowców⁠
pro i incar login
C02 Report TUV certif 2

Tworzenie raportów dotyczących emisji CO2 w celu osiągnięcia zgodności z dyrektywą ws. sprawoz­daw­czości przed­się­biorstw w zakresie zrówno­wa­żonego rozwoju (CSRD)

Unijna dyrektywa ws. sprawoz­daw­czości przed­się­biorstw w zakresie zrówno­wa­żonego rozwoju (CSRD) wymaga od niektórych firm ujawniania informacji o wpływie ich działal­ności na środowisko i społe­czeństwo. Dzięki raportowi Webfleet dotyczącemu emisji CO2 możesz szybko tworzyć dokładne raporty o poziomie emisji spalin przez flotę, jedno­cześnie dowiadując się, jak go obniżać. Nasza metodologia rapor­to­wania uzyskała certyfikat TÜV Rheinland.


Wszystko, co musisz wiedzieć o rozwią­za­niach do zapewniania zgodności floty z przepisami

Na czym polega zgodność z przepisami?

0
Przejdź do zawartości

Zgodność z przepisami to przestrze­ganie danej zasady, np. przepisu, polityki, standardu lub prawa. W każdym kraju i regionie obowiązują inne zestawy zasad. To ważne dla firm, aby wybrać rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów, które uwzględnia lokalne i między­na­rodowe przepisy.

Dlaczego zachowanie zgodności jest ważne dla flot pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Złamanie danej zasady zwykle wiąże się z karą finansową. Zachowanie zgodności może pomóc Ci ograniczyć ryzyko kar finansowych, oskarżeń lub zamknięcia firmy. W zależności od typu regulacji zachowanie zgodności z przepisami wpisuje się również w dbanie o kierowców i innych użytkow­ników drogi. Pomaga także utrzymać sprawność pojazdów.

Jak Webfleet może pomóc firmom zachować zgodność z przepisami?

0
Przejdź do zawartości

Tachograph Manager Plus pomaga zachować zgodność z zasadami dotyczącymi czasu jazdy i pracy, a Webfleet Vehicle Check pomaga przepro­wadzać codzienne przeglądy pojazdu i usprawnić proces zachowania zgodności z przepisami.

Jakie firmy odnoszą korzyści ze stosowania rozwiązań do zapewnienia zgodności z przepisami?

0
Przejdź do zawartości

Każda firma, która musi sporządzać deklaracje podatkowe i przestrzegać regulacji dotyczących bezpie­czeństwa i czasu jazdy, może odnieść korzyści ze stosowania rozwiązań do zapewnienia zgodności z przepisami. Na przykład firmy zajmujące się transportem i logistyką oraz floty pojazdów realizujące dostawy lokalne.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.