Menedżer floty

Rozwiązania dla Fleet Managerów

Zdobądź demo

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Menedżer floty

Rozwiązania dla Fleet Managerów

Menedżer floty

Rozwiązania dla Fleet Managerów

Jesteś Menedżerem Floty firmowej i chcesz zopty­ma­li­zować jej działalność? Pakiet rozwiązań Webfleet zapewnia wgląd w informacje o pojazdach, które pozwalają obniżyć koszty operacyjne floty, zaosz­czędzić czas, poprawić relacje z klientami i zwiększyć bezpie­czeństwo.

Co jest ważne dla Menedżera Floty?

Widoczność floty i konserwacja

Monitoruj na bieżąco poprzez GPS stan pojazdów dzięki lepszej widoczności całej floty. Webfleet automa­tyzuje zadania serwisowe w oparciu o czas, odczyt drogomierza lub czas pracy silnika. Daje również możliwość monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS). Wysyła również natych­mia­stowe powia­do­mienia o awariach pojazdu umożli­wiające zapla­no­wanie napraw, ograni­czenie przestojów i obniżenie ryzyka wystąpienia niespo­dzie­wanych przerw w działal­ności.

Rozwiązania dla Fleet Managerów
Rozwiązania dla Managerów Flot

Optyma­li­zacja złożonych kosztów opera­cyjnych

Webfleet zapewnia wgląd w zużycie paliwa i styl jazdy w czasie rzeczy­wistym oraz umożliwia wydajne planowanie trasy. Dzięki czytelnemu panelowi, od razu widzisz, co można poprawić i jak obniżyć koszty operacyjne floty.

Mniej admini­stracji i optymalne planowanie

Zwiększ wydajność i zmniejsz liczbę zadań admini­stra­cyjnych w całej organizacji. Informacje o pojeździe i kierowcy pomogą zopty­ma­li­zować trasy trans­portowe, poprawić szacowanie czasu przybycia i skrócić czas poświęcany na komunikację i planowanie. Możesz też zintegrować Webfleet z istnie­jącymi rozwią­za­niami innych producentów.

Oprogra­mo­wanie dla Fleet Managera
Optyma­li­zacja pracy Fleet Managera

Poziom obsługi klientów

Wzmacniaj relacje z klientami i informuj ich na bieżąco na każdym etapie dostawy. Webfleet zapewnia dostęp do informacji, dzięki którym można zopty­ma­li­zować planowanie, skrócić czas dostaw, usprawnić komunikację i zapewnić pozytywne doświad­czenia w relacjach z klientami.

Rejestro­wanie przebiegu i zapewnienie zgodności z przepisami

Zapewnij sobie spokojną głowę i bądź pewny, że działasz zgodnie z przepisami z Webfleet Logbook. Elektro­niczny rejestr przebiegu znacznie ułatwia prace admini­stra­cyjne. Pozwala Tobie i Twoim kierowcom zaosz­czędzić czas, ograniczyć błędy ludzkie i zapewnić bezpieczne przecho­wy­wanie dokumen­tacji w jednym miejscu – ze wzmocnioną ochroną danych kierowców.

Aplikacja dla Fleet Managerów
Łatwiejsza praca Kierownika floty

Bezpie­czeństwo pojazdów i kierowców

Nadaj bezpie­czeństwu pojazdów i kierowców najwyższy priorytet. Możesz monitorować stan pojazdów i zasobów w czasie rzeczy­wistym. Natych­mia­stowe informacje zwrotne dotyczące stylu jazdy w Webfleet na terminalu kierowcy serii PRO wspierają i asystują kierowcę w trakcie jazdy. Webfleet Video pomaga zwiększyć bezpie­czeństwo i zmniejszyć liczbę roszczeń dzięki użyciu kamer samocho­dowych ze sztuczną inteli­gencją.

Jesteś Fleet Managerem? Pomożemy Ci.

Zyskaj pełną widoczność stanu floty i zadań serwisowych

Obniż koszty operacyjne dzięki rzetelnym danym

Uzyskaj skrojone na miarę rozwiązanie dzięki szerokiej gamie integracji biznesowych

Zadbaj o zadowolenie klienta dzięki optyma­li­zacji tras i harmo­no­gramów

Monitoruj przebieg i zapewnij zgodność z przepisami


Wszystko, co musisz wiedzieć o kierow­nikach flot

Jaką rolę pełni kierownik floty?

0
Przejdź do zawartości

Główną rolą kierownika floty jest zapewnienie wydajnej, efektywnej i bezpiecznej pracy floty. Kierownicy flot dążą do obniżenia kosztów opera­cyjnych i osiągnięcia celów zrówno­wa­żonego rozwoju dla swoich organizacji, obniżenie poziomu emisji CO2.

Czym na co dzień zajmuje się kierownik floty?

0
Przejdź do zawartości

Kierownicy flot każdego dnia realizują szereg różnych zadań. Monitorują zużycie paliwa przez pojazdy we flocie, identy­fikują trendy i określają sposoby na zwiększenie efektyw­ności paliwowej. Zajmują się również planowaniem tras, szkoleniem kierowców i zarzą­dzaniem cyklem eksplo­atacji pojazdu – nabyciem, użyciem i złomowaniem.

Za co odpowie­dzialny jest kierownik floty?

0
Przejdź do zawartości

Kierownik floty jest odpowie­dzialny za różne aspekty pracy – od utrzy­my­wania kierowców w pracy i dbanie o ich dobre samopo­czucie po konserwację pojazdów. Nadzoruje również budżet floty, zarządza kierowcami, wdraża zasady bezpie­czeństwa i musi być na bieżąco z przepisami wprowa­dzanymi w branży.

Z jakich narzędzi korzysta kierownik floty?

0
Przejdź do zawartości

Kierownicy flot w coraz większym stopniu polegają w pracy na telematyce i oprogra­mo­waniu. Narzędzia, których używają, obejmują zwykle system GPS połączony z pojazdami i oprogra­mo­waniem do zarządzania flotą pojazdów, umożli­wiający przetwa­rzanie i anali­zo­wanie danych w czasie rzeczy­wistym. Zinte­growany system zarządzania flotą pojazdów usprawnia admini­strację oraz pomaga kierownikom flot wykorzystać informacje przy podej­mo­waniu decyzji o znaczeniu strate­gicznym.

Poznaj szczegółowe informacje o naszych funkcjach do zarządzania flotą pojazdów

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Chcesz mieć pod kontrolą koszty swojej floty?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Pobierz e-book i dowiedz się, ile możesz zaosz­czędzić dzięki odpowied­niemu rozwiązaniu do zarządzania flotą pojazdów.

Pobierz przewodnik

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Zdobądź demo

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.