CSRD: jak wpłynie na zarządzanie flotą pojazdów?

Dyrektywa w sprawie sprawoz­daw­czości w zakresie zrówno­wa­żonego rozwoju (CSRD) to nowa regulacja unijna, która nakłada na firmy obowiązek rapor­to­wania ryzyka i możliwości wynika­jących z problemów natury społecznej i środo­wi­skowej, takich jak zmiana klimatu, a także wpływu działal­ności prowadzonej przez daną firmę na ludzi i środowisko. Dyrektywa CSRD wpłynie na pracę różnych typów przed­się­biorstw w różnym czasie, jednak w ciągu nadcho­dzących lat tysiące firm z całego kontynentu będą musiały zacząć jej przestrzegać.

Raport Webfleet dotyczący emisji CO2 pomoże organi­zacjom wywiązać się z obowiązku rapor­to­wania narzuconego przez CSRD. Webfleet pomaga flotom, gromadząc szczegółowe dane dotyczące zużycia paliwa przez pojazdy w celu obliczenia poziomu emisji CO2 genero­wanych przez nie w okresie, którego dotyczy raport. Stanowi to ważny element wpływu firmy na środowisko.

Na tej stronie odpowiemy na niektóre pytania, które mogą nasuwać Ci się w związku z tą istotną dyrektywą. Dzięki temu będziesz w stanie podjąć odpowiednie działania w imieniu swojej firmy.

Co to jest CSRD?

Co to jest CSRD?

Do końca 2023 roku Dyrektywa w sprawie sprawoz­daw­czości niefi­nan­sowej (NFRD) wymagała od zareje­stro­wanych firm zatrud­nia­jących ponad 500 pracowników uwzględ­nienia oświadczeń niefi­nan­sowych w obowiąz­kowych, corocznych raportach. W styczniu 2024 roku dyrektywa NFRD została zastąpiona przez CSRD.

CSRD poszerza zakres tej dyrektywy i określa, które firmy muszą przed­stawiać raporty zawierające informacje na temat zrówno­wa­żonego rozwoju, a także kiedy muszą to robić. Aby lepiej zilustrować tę zmianę – obowiązek przed­sta­wiania raportów nałożony przez NFRD obowiązywał 11 tys. firm, natomiast szacuje się, że CSRD nałoży go na 50 tys. firm.

Przejdź do zawartości

Chociaż CSRD ma wiele aspektów, jednym z najważ­niej­szych dla firm korzy­sta­jących z flot pojazdów jest obowiązek rejestro­wania i rapor­to­wania poziomu emisji CO2 przez firmy objęte dyrektywą.

Emisje CO2 są podzielone na trzy kategorie lub zakresy w następujący sposób:

Zakres 1:
Emisje generowane bezpo­średnio przez posiadane lub kontro­lowane pojazdy spalinowe
Zakres 2:
Emisje generowane pośrednio przy produkcji zakupionej energii elektrycznej
Zakres 3:
Wszystkie emisje generowane pośrednio przez transport w górę i w dół łańcucha dostaw – np. przez pojazdy, które nie są posiadane lub kontro­lowane przez firmę

W jaki sposób CSRD wpływa na zarządzanie flotą pojazdów?

W jaki sposób CSRD wpływa na zarządzanie flotą pojazdów?

Jak wspomniano powyżej, różne firmy będą musiały zacząć stosować się do CSRD na różnych etapach, w zależności od ich wielkości i innych cech.

Harmonogram wygląda następująco:

2024:
Zareje­strowane firmy zatrud­niające ponad 500 pracowników muszą zacząć rejestrować poziom emisji CO2 od stycznia 2024 roku, aby móc przedstawić raporty dotyczące rocznego poziomu emisji CO2 w 2025 roku.
2025:
Inne duże firmy spełniające co najmniej dwa z trzech nastę­pu­jących kryteriów CSRD muszą zacząć rejestrować poziom emisji CO2 od stycznia 2025 roku, aby móc przedstawić raporty dotyczące rocznego poziomu emisji CO2 w 2026 roku.

Kryteria są następujące:

 1. Ponad 250 pracowników
 2. Przychody ponad 40 mln euro
 3. Aktywa ogółem ponad 20 mln euro
Przejdź do zawartości
2026:
Zareje­strowane małe i średnie przed­się­biorstwa spełniające co najmniej dwa z trzech nastę­pu­jących kryteriów muszą zacząć rejestrować poziom emisji CO2 od stycznia 2026 roku, aby móc przedstawić raporty dotyczące rocznego poziomu emisji CO2 w 2027 roku.

Kryteria są następujące:

 1. Ponad 10 pracowników
 2. Przychody ponad 700 tys. euro
 3. Aktywa ogółem ponad 350 tys. euro
2027:
Firmy podlegające firmom spoza UE i osiągające przychód rzędu ponad 135 mln euro muszą zacząć rejestrować poziom emisji CO2 od stycznia 2027 roku, aby móc przedstawić raporty dotyczące rocznego poziomu emisji CO2 w 2028 roku.

Należy pamiętać, że nawet jeśli Twoja firma nie ma obowiązku przed­sta­wiania raportów dotyczących poziomu emisji CO2 w tym roku w związku z CSRD, Twoi więksi klienci mogą poprosić o przed­sta­wienie tych informacji przy dostar­czaniu dóbr i usług przez Twoją firmę, ponieważ muszą oni przedstawić raporty dotyczące pośrednich emisji CO2 zakresu 3 w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Więcej informacji o takich sytuacjach możesz znaleźć w nowym artykule na blogu: Czy Twoja mała lub średnia flota jest gotowa na CSRD? – Blog Webfleet

Więc jeśli Twoja firma prowadzi jakie­kolwiek operacje z wykorzy­staniem floty pojazdów, warto jak najszybciej zacząć prowadzenie dokładnych i przej­rzy­stych rejestrów poziomu emisji CO2.

wf qg co2 regulations

Wolisz zapoznać się z krótką instrukcją dotyczącą CSRD?

wf qg co2 regulations

Pobierz nasz bezpłatny przewodnik po rapor­to­waniu emisji CO2 we flotach.

Pobierz BEZPŁATNY przewodnik

Rozwiązanie Webfleet jako odpowiedź na CSRD

Rozwiązanie Webfleet jako odpowiedź na CSRD

Webfleet chce ułatwiać życie kierownikom flot – dlatego zaktu­ali­zo­wa­liśmy nasz Raport Webfleet dotyczący emisji CO2 pod kątem zgodności z CSRD. To poręczne narzędzie tworzy dokładne, przejrzyste raporty dotyczące bezpo­średnich emisji CO2 we flocie. Korzystając z metodologii z certy­fi­katem TÜV Rheinland, przedstawia szczegółowy przegląd poziomu emisji CO2 genero­wanych przez pojazdy w Twojej flocie.

Dane te pozwolą Ci spełnić wymogi dotyczące raportów nałożone przez nową dyrektywę CSRD. Zyskasz również pełny wgląd w to, w jaki sposób, gdzie i dlaczego Twoja flota emituje CO2.

Raport ten nie tylko pomoże Ci spełnić wymagania regulacji takich jak nowa dyrektywa unijna CSRD, ale dostarczy też informacje o tym, w jaki sposób, gdzie i dlaczego Twoja flota emituje CO2. Dzięki temu możesz podjąć znaczące, wymierne działania na rzecz obniżenia poziomu emisji CO2 swojej floty bez uszczerbku na jej wydajności.

Zadbaj o przestrze­ganie CSRD w firmie dzięki Webfleet

Zadbaj o przestrze­ganie CSRD w firmie dzięki Webfleet

Istnieją trzy możliwe metody obliczania poziomu emisji CO2 we flocie, zgodne ze standardem protokołu GHG. Dwie z tych metod są dostępne w raporcie Webfleet dotyczącym emisji CO2.

1. Metoda oparta na zużyciu paliwa
Uwzględnia ona paliwo zużyte przez pojazdy firmowe i oblicza poziom emisji CO2 w oparciu o czynniki emisji właściwe dla tego rodzaju paliwa. To jedna z dwóch metod oblicze­niowych dostępnych w raporcie Webfleet dotyczącym emisji CO2. Jest ona uważana za najdo­kład­niejszy sposób na oszacowanie poziomu emisji CO2.
2. Metoda oparta na odległości
Oblicza ona masę, odległość i rodzaj ładunku, a następnie stosuje odpowiedni współ­czynnik emisji masy i odległości właściwy dla danego pojazdu. Ta metoda również jest dostępna w raporcie Webfleet dotyczącym emisji CO2.
3. Metoda oparta na wydatkach
Uwzględnia ona pieniądze wydane na każdy tryb podróży służbowej oraz odpowiednie dla niego czynniki pośredniej emisji CO2. Ta metoda charak­te­ryzuje się najmniejszą dokład­nością obliczania poziomu emisji CO2 i nie dostarcza żadnych praktycznych wskazówek dotyczących jego zmniej­szenia. Dlatego też nie jest ona dostępna w raporcie Webfleet dotyczącym emisji CO2.

Jakie są zalety rozwiązania Webfleet stano­wiącego odpowiedź na CSRD?

Jakie są zalety rozwiązania Webfleet stano­wiącego odpowiedź na CSRD?

Raport Webfleet dotyczący emisji CO2 pomoże Ci:

 • Monitorować poziom emisji CO2 genero­wanych przez każdy pojazd we flocie oraz podjąć działania na rzecz jego obniżenia
 • Dokładnie i łatwo raportować poziom emisji CO2 swojej firmy oraz jej wpływ na środowisko
 • Tworzyć raporty na potrzeby CSRD oraz uzyskiwać rzetelne, przydatne informacje dzięki metodologii oblicze­niowej z certy­fi­katem TÜV Rheinland

Chcesz poznać więcej poten­cjalnych korzyści oferowanych przez to wiodące na rynku rozwiązanie? Umów się na rozmowę z jednym z naszych ekspertów ds. flot pojazdów.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.