CSRD: Wat is de impact op fleet management?

De richtlijn inzake duurzaam­heids­rap­por­tering door onder­ne­mingen (CSRD) is een nieuwe EU-richtlijn die bedrijven verplicht te rapporteren over risico's en mogelijk­heden die voort­vloeien uit maatschap­pe­lijke kwesties en milieu­kwesties, zoals klimaat­ver­an­dering, en over de impact van hun activi­teiten op mens en milieu. Hoewel verschil­lende soorten bedrijven op verschil­lende momenten het effect merken van de CSRD-re­gel­geving, moeten de komende jaren duizenden bedrijven op het hele continent aan de CSRD voldoen.

Het CO2-rapport van Webfleet kan organi­saties helpen aan hun CSRD-rap­por­ta­ge­ver­plich­tingen te voldoen. Webfleet helpt wagenparken door gedetail­leerde gegevens te verzamelen over het brand­stof­ver­bruik van hun voertuigen om het CO2-uitstoot­niveau te berekenen dat gedurende de rappor­ta­ge­pe­riode wordt gepro­du­ceerd. Dit vormt een belangrijk element van de impact van een bedrijf op het milieu.

Op deze pagina beant­woorden we enkele vragen die u mogelijk heeft over deze belangrijke wetgeving, zodat u de juiste actie kunt ondernemen voor uw bedrijf.

Wat is de CSRD?

Wat is de CSRD?

Tot eind 2023 verplichtte de richtlijn inzake bekend­making van niet-fi­nan­ciële informatie (NFRD) beurs­ge­no­teerde bedrijven met meer dan 500 werknemers niet-fi­nan­ciële overzichten op te nemen als integraal onderdeel van hun jaarlijkse verplich­tingen inzake openbare rapportage. Vanaf januari 2024 heeft de CSRD deze NFRD vervangen.

De CSRD vergroot het toepas­sings­gebied van de wetgeving en schrijft voor welke bedrijven moeten rapporteren over duurzaam­heids­ge­re­la­teerde informatie en wanneer. Ter illustratie van de impact van de verandering: onder de NFRD vielen 11.000 bedrijven. Nu zullen naar schatting 50.000 bedrijven aan de verplichte rapportage volgens de CSRD worden gehouden.

Naar content gaan

Hoewel de CSRD veel verschil­lende aspecten kent, is een van de belang­rijkste elementen dat wagen­park­be­drijven binnen het toepas­sings­gebied het volume van hun CO2-uitstoot moeten registreren en rapporteren.

De soorten uitstoot worden als volgt ingedeeld in drie categorieën of toepas­sings­ge­bieden :

Toepas­sings­gebied 1:
Directe uitstoot van eigen of beheerde voertuigen met een verbran­dings­motor
Toepas­sings­gebied 2:
Indirecte uitstoot door het genereren van ingekochte energie
Toepas­sings­gebied 3:
Alle indirecte uitstoot van upstream- en downstream­transport, d.w.z. voertuigen die niet in eigendom zijn van of beheerd worden door het bedrijf

Welke invloed heeft de CSRD op fleet management?

Welke invloed heeft de CSRD op fleet management?

Zoals hierboven vermeld, moeten verschil­lende bedrijven op verschil­lende momenten voldoen aan de CSRD-wet­geving, afhankelijk van hun grootte en bepaalde andere kenmerken.

De tijdlijn is als volgt:

2024:
Beurs­ge­no­teerde bedrijven met meer dan 500 werknemers moeten vanaf januari 2024 beginnen met het registreren van de CO2-uitstoot om hun jaarlijkse CO2-uitstoot voor 2025 te rapporteren.
2025:
Andere grote bedrijven die voldoen aan ten minste twee van de drie volgende criteria van de CSRD moeten vanaf januari 2025 beginnen met het registreren van hun CO2-uitstoot om hun jaarlijkse CO2-uitstoot voor 2026 te rapporteren.

De criteria zijn:

 1. Meer dan 250 werknemers
 2. Meer dan 40 miljoen euro aan omzet
 3. Meer dan 20 miljoen euro aan totale assets
Naar content gaan
2026:
Beurs­ge­no­teerde midden- en klein­be­drijven die voldoen aan ten minste twee van de drie volgende criteria moeten vanaf januari 2026 beginnen met het registreren van hun CO2-uitstoot om hun jaarlijkse CO2-uitstoot voor 2027 te rapporteren.

De criteria zijn:

 1. Meer dan 10 werknemers
 2. Meer dan 700.000 euro aan omzet
 3. Meer dan 350.000 euro aan totale assets
2027:
Bedrijven met een moeder­be­drijf buiten de EU en een omzet van meer dan 135 miljoen euro moeten vanaf januari 2027 beginnen met het registreren van de CO2-uitstoot om de jaarlijkse CO2-uitstoot voor 2028 te rapporteren.

Belangrijke opmerking: zelfs als uw bedrijf dit jaar niet verplicht is om de CO2-uitstoot voor de CSRD te rapporteren, kunnen uw grotere klanten u vooralsnog vragen om deze informatie te verstrekken wanneer u goederen of diensten aan hen levert. Zij moeten namelijk rapporteren over deze indirecte uitstoot of de uitstoot binnen Toepas­sings­gebied 3 om aan de regelgeving te blijven voldoen. Meer informatie over dit specifieke geval vindt u in dit recente blogartikel: Verschillen nieuwe CSRD-richtlijn en NFRD- Webfleet-blog

Als u een wagenpark heeft, geldt over het algemeen dat hoe sneller u nauwkeurig en duidelijk uw CO2-uitstoot registreert, hoe beter.

wf qg co2 regulations

Wilt u in plaats daarvan een beknopte handleiding voor de CSRD?

wf qg co2 regulations

Ontvang onze gratis eenvoudige gids voor het rapporteren van wagen­park­uit­stoot.

Download de gratis gids

De CSRD-op­lossing van Webfleet

De CSRD-op­lossing van Webfleet

Aangezien Webfleet het leven van fleet managers zo eenvoudig mogelijk wil maken, hebben we het CO2-rapport van Webfleet specifiek bijgewerkt om de naleving van de CSRD te onder­steunen. Met deze handige tool kunt u een nauwkeurig, duidelijk rapport van de directe CO2-uitstoot van uw wagenpark maken. Met een door TÜV Rheinland gecer­ti­fi­ceerde methode geeft het rapport een gedetail­leerd overzicht van de hoeveelheid CO2 die uw voertuigen produceren.

Met deze gegevens kunt u vol vertrouwen voldoen aan de rappor­ta­ge­ve­r­eisten van de nieuwe CSRD. U krijgt ook inzicht in hoe, waar en waarom uw wagenpark onnodig CO2 produceert.

U voldoet hiermee niet alleen aan de eisen van regelgeving zoals de nieuwe richtlijn inzake duurzaam­heids­rap­por­tering door onder­ne­mingen (CSRD) van de EU, maar krijgt ook inzicht in hoe, waar en waarom uw wagenpark onnodig CO2 produceert. Op die manier kunt u zinvolle, meetbare actie ondernemen om de CO2-voetafdruk van uw wagenpark te verkleinen zonder de produc­ti­viteit van uw wagenpark in gevaar te brengen.

Voldoe aan de CSRD-na­le­vings­ver­eisten met Webfleet

Voldoe aan de CSRD-na­le­vings­ver­eisten met Webfleet

Er zijn drie mogelijke methoden voor het berekenen van de CO2-uitstoot van een wagenpark, volgens de standaard van het GHG-pro­tocol. Twee van deze methoden zijn mogelijk met het CO2-rapport van Webfleet.

1. De op brandstof gebaseerde methode
Deze neemt de brandstof die door de voertuigen van een bedrijf wordt verbruikt en berekent vervolgens de CO2-uitstoot op basis van de juiste emissie­factor van die brandstof. Dit is een van de twee bereke­nings­me­thoden die mogelijk zijn met het CO2-rapport van Webfleet. Deze methode wordt over het algemeen gezien als de meest nauwkeurige manier om de CO2-uitstoot te schatten.
2. De op afstand gebaseerde methode
Hiermee worden de massa, afstand en vorm van een verzending berekend, waarna de emissie­factor voor afstand-massa van het voertuig wordt toegepast. Deze bereke­nings­me­thode is ook mogelijk met het CO2-rapport van Webfleet.
3. De op uitgaven gebaseerde methode
Deze methode neemt het bedrag dat aan elke vorm van zakelijke reizen wordt besteed, waarbij rekening wordt gehouden met de secundaire emissie­fac­toren die hiermee gepaard gaan. Deze methode wordt gezien als het minst nauwkeurig voor het berekenen van CO2 en biedt geen bruikbare inzichten voor de verbetering van uw CO2-voetafdruk. Daarom wordt deze methode niet gebruikt voor het CO2-rapport van Webfleet.

Wat zijn de voordelen van de CSRD-op­lossing van Webfleet?

Wat zijn de voordelen van de CSRD-op­lossing van Webfleet?

Met het CO2-rapport van Webfleet kunt u:

 • De CO2-uitstoot volgen die door elk voertuig in uw wagenpark wordt gepro­du­ceerd en actie ondernemen om deze te verminderen
 • Nauwkeurig en eenvoudig rapporteren over de CO2-uitstoot van uw bedrijf en de impact op het milieu
 • Vertrouwen hebben in een bereke­nings­me­tho­do­logie die door TÜV Rheinland is gecer­ti­fi­ceerd voor betrouwbare, bruikbare inzichten en CSRD-rap­portage

Wilt u meer weten over wat deze toonaan­ge­vende oplossing voor u kan betekenen? Maak dan snel een afspraak met een van onze wagen­parkex­perts.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.