Fleet management voor trans­port­be­drijven

Verlaag de kosten, voldoe aan regelgeving en verbeter de veiligheid

Demo aanvragen

Webfleet is de bekroonde fleet manage­ment­op­lossing en telema­ti­ca­le­ve­rancier van Bridgestone. Hiermee beschikt u over trans­port­software die u helpt om uw brand­stof­kosten te verlagen, de efficiëntie te verhogen, te blijven voldoen aan de regelgeving en veiliger op weg te gaan. Zo kunt u zich helemaal richten op het succes van uw trans­port­be­drijf.

Met Webfleet trans­port­software kunt u het volgende doen:

Verlaag uw bedrijfs­kosten

Beheer de naleving met betrekking tot tachografen en rijtijden van chauffeurs

Verhoog de produc­ti­viteit en plan uw werkpro­cessen en logistiek efficiënter

Blijf op schema met de snelste en meest geschikte routes

Moedig bestuurders aan om veiliger te rijden

Volg uw vracht­wagens, aanhangers en chauffeurs vanuit één systeem

Ontdek onze fleet management oplossingen voor transport

Voertuig­beheer

Bekijk de positie en het gebruik van uw vracht­wagens en aanhangers in realtime. Krijg toegang tot geavan­ceerde voertuig­ge­gevens, zoals tracking en tracing, brand­stof­ver­bruik, AdBlue-niveau, motoruren en meer. Krijg directe waarschu­wingen over de status van uw voertuigen, onder­houds­taken die moeten worden gepland, lage AdBlue-ni­veaus en incidenten van het diagno­se­systeem.

Meer informatie over onze oplossing voor voertuig­beheer
Trans­port­software voor realtime voertuig­beheer
Softwa­reo­p­los­singen voor beheer van uw bestuurders

Chauf­feur­beheer

Dankzij Webfleet zijn tijdrovende handmatige taken verleden tijd voor uw bestuurders. Van een speciale mobiele app voor uw bestuurders tot bestuur­der­si­den­ti­fi­catie, Active Driver Feedback en route­be­paling, wij helpen uw bestuurders om hun werk te doen. Dankzij digitaal orderbeheer worden uw bestuurders produc­tiever. Daarnaast stimuleren gegevens over rijstijl en rijtijden een betere efficiëntie en veiligheid op de weg.

Meer informatie over onze oplossing voor chauf­feur­beheer

Onder­steuning bij het naleven van transport regelgeving

Een compleet pakket met tools voor nalevings­analyse en rapportage voor de rijtijden- en tacho­graaf­re­gel­geving helpt de kosten en lasten van naleving voor uw werknemers op de weg en op kantoor te minima­li­seren. En ga digitaal met voertui­gin­specties die voldoen aan de vereisten van de Driver Vehicle Standards Agency (DVSA).

Meer informatie over onze oplossing ter onder­steuning van de naleving
Onder­steuning voor naleving voor trans­port­be­drijven
Realtime inzicht in uw brand­stof­ver­bruik

Brand­stofef­fi­ci­ëntie

Dankzij realtime inzicht in brand­stof­ver­bruik en rijstijl, inclusief stationair draaien en gebruik van cruise­control, kunt u stappen ondernemen om uw totale eigen­doms­kosten en CO2-uitstoot te verlagen.

Meer informatie over onze oplossing voor brand­stofef­fi­ci­ëntie

Optima­li­satie van werkpro­cessen

Blijf op de snelste routes, buiten de verkeers­drukte, en krijg meer werk gedaan met een PRO-na­vi­ga­tie­systeem en een speciale app voor werkpro­ces­beheer. Maak verbinding met Webfleet voor alle informatie die u nodig hebt over orders, bestuurders en voertuigen. Communiceer naadloos met uw werknemers op de weg om het werkproces en de logistiek beter te beheren en een betere klanten­service te garanderen met tijdige leveringen.

Meer informatie over onze oplossing voor het optima­li­seren van werkpro­cessen
Logistieke software voor trans­port­be­drijven
Integratie van bedrijfs­toe­pas­singen met trans­port­software

Integratie met derden

U kunt eenvoudig andere bedrijfs­toe­pas­singen integreren met de trans­port­software van Webfleet, zodat u nu precies de oplossing krijgt die u nodig heeft. Daarnaast is uw trans­port­be­drijf voorbereid op de toekomst.

Meer informatie over onze oplossing voor bedrijfs­in­te­graties

Een veilig wagenpark

Stel veiligheid centraal bij al uw wagen­park­ac­ti­vi­teiten. Weet precies waar uw voertuigen en bestuurders zich bevinden. Krijg inzicht in rijvaar­dig­heden en de vermoeidheid van bestuurders, en gebruik vracht­wa­gen­na­vi­gatie om uw vracht­wagens en aanhangers te beveiligen. Slimme videotools voor dashboard­camera's, digitale voertui­gin­specties en alarmen voor onderhoud: deze functies helpen ongevallen te voorkomen en beschermen u en uw bestuurders tegen frauduleuze claims.

Meer informatie over onze oplossing voor een veilig wagenpark
Logistieke software voor trans­port­be­drijven

Ontdek de trans­port­spe­ci­fieke eigen­schappen van Webfleet

Webfleet Tachograph Manager

Download digitale gegevens op afstand voor eenvoudige naleving van wet- en regelgeving.

Meer informatie⁠

Webfleet TachoShare

Module voor het op afstand downloaden en archiveren van uw tacho­graaf­ge­gevens, zodat u in controle bent.

Meer informatie⁠

Resterende rijtijden

Realtime toegang tot rijtijd­ge­gevens.

Meer informatie⁠

Webfleet Tracking van bedrijfs­mid­delen

Bewaak uw bedrijfs­mid­delen en voertuigen op één interface

Meer informatie⁠

Alles wat u moeten weten over transport- en logis­tiek­software

Wat is trans­port­software?

0
Naar content gaan

Trans­port­software wordt ook wel fleet manage­ment-software genoemd. Deze software vereen­voudigt uw dagelijkse fleet management-taken en voorkomt papierwerk. De software biedt ook de realtime inzichten die u nodig heeft om slimme zakelijke beslis­singen te nemen.

Hoe werkt trans­port­software?

0
Naar content gaan

Trans­port­software is ontworpen om transport- en logistieke bedrijven te helpen hun activi­teiten efficiënter te beheren. De software bevat doorgaans functies zoals orderbeheer, verzending, tracking van het wagenpark en rapportage. De software wordt geïnstal­leerd en gecon­fi­gu­reerd volgens de specifieke bedrijfs­be­hoeften van een wagenpark.

Wat zijn de voordelen van logistieke software voor trans­port­be­drijven?

0
Naar content gaan

Logistieke software helpt trans­port­wa­gen­parken produc­tiever, efficiënter, veiliger en duurzamer te werken. Fleet managers kunnen eenvoudig de resterende rijtijden monitoren, zodat naleving probleemloos verloopt. Krijg toegang tot en bekijk al uw belangrijke wagen­park­ge­gevens op één dashboard.

Wat kost trans­port­software?

0
Naar content gaan

De kosten van trans­port­software zijn afhankelijk van de dynamiek van uw wagenpark. Bijvoor­beeld, hoeveel voertuigen bevat uw wagenpark? Wat zijn uw behoeften op het gebied van tracking, navigatie en rapportage? Webfleet-klanten kunnen tot 15% besparen op brand­stof­kosten, dus vergeet niet om kosten­be­spa­ringen op het gebied van brandstof en admini­stra­tieve taken mee te rekenen. Gemiddeld verdienen onze klanten hun investering binnen 6-9 maanden terug.

Wat is trans­port­tele­matica?

0
Naar content gaan

Trans­port­tele­matica is de combinatie van hardware en software die een object (zoals een vrachtwagen) met internet verbindt en waarmee het object op afstand kan worden bewaakt. Deze connec­ti­viteit maakt het mogelijk om voertuig­ge­gevens vast te leggen, waaronder de afgelegde route, snelheid en acceleratie.

Hoe werkt trans­port­tele­matica?

0
Naar content gaan

Voertuig­ge­gevens vormen de kern van trans­port­tele­matica. Daarvoor worden GPS-sys­temen in de vracht­wagens van uw wagenpark geplaatst. De systemen verzenden locatie­ge­gevens van het voertuig naar het softwa­re­systeem in uw kantoor. De voertuig­lo­caties worden vervolgens duidelijk weergegeven op een kaart op uw scherm, zodat u in realtime kunt zien waar uw vracht­wagens zich bevinden en u hun voortgang kunt volgen.

Hoe kan telematica trans­port­be­drijven helpen?

0
Naar content gaan

Telematica speelt een belangrijke rol bij het verhogen van de produc­ti­viteit, het verbeteren van de veiligheid en het verlagen van brandstof- en onder­houds­kosten. GPS-na­vi­gatie helpt uw bestuurders op de snelste en veiligste routes te blijven, waarbij wegwerk­zaam­heden, files en slechte weers­om­stan­dig­heden worden vermeden. Telematica maakt het eenvoudiger om rijstijlen te beoordelen, zoals acceleratie, snelheid en remmen, die allemaal van invloed zijn op het brand­stof­ver­bruik en de staat van het voertuig.

Gemiddelde terug­ver­dientijd van 6 tot 9 maanden

Wilt u weten hoe onze oplossing voor fleet management de bedrijfs­kosten voor transport verlaagt, produc­ti­viteit verhoogt en veiligheid verbetert, terwijl aan de regelgeving wordt voldaan? Plan een demo van de trans­port­software in en ontdek het nu.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.