Digitale tachograaf handleiding

Leef eenvoudig de regelgeving voor rij- en rusttijden van chauffeurs na

U bepaalt wanneer u met ons in gesprek wilt gaan over prijzen, product demo's of technische speci­fi­caties. We kijken ernaar uit!

Bel mij terug

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Digitale tachograaf handleiding

Leef eenvoudig de regelgeving voor rij- en rusttijden van chauffeurs na

U bepaalt wanneer u met ons in gesprek wilt gaan over prijzen, product demo's of technische speci­fi­caties. We kijken ernaar uit!

Digitale tachograaf handleiding

Leef eenvoudig de regelgeving voor rij- en rusttijden van chauffeurs na

U bepaalt wanneer u met ons in gesprek wilt gaan over prijzen, product demo's of technische speci­fi­caties. We kijken ernaar uit!

Digitale tachograaf handleiding

Leef eenvoudig de regelgeving voor rij- en rusttijden van chauffeurs na

U bepaalt wanneer u met ons in gesprek wilt gaan over prijzen, product demo's of technische speci­fi­caties. We kijken ernaar uit!

Als u bussen en vracht­wagens in uw wagenpark heeft, weet u dat u moet voldoen aan de regels voor de rij- en rusttijden van chauffeurs. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot hoge boetes.

Maar de EU-re­gel­geving over dit onderwerp is erg ingewikkeld en het is niet altijd duidelijk wat de vereiste is onder alle omstan­dig­heden.

Bij Webfleet, willen we het graag eenvoudig houden. Dit is onze korte handleiding voor de naleving van de rij- en rusttijden van chauffeurs en de digitale tachograaf digitale tachografen – waarom de regels van kracht zijn, wat een digitale tachograaf doet, wat de belang­rijkste regels zijn en hoe u ze eenvoudig kunt naleven.

Webfleet: Eén platform voor alle taken

Een wagenpark beheren heeft veel om handen: planningen, routes, veiligheid, beveiliging, chauffeurs, naleving, onderhoud, brandstof, kosten en nog veel meer. Zou het niet makkelijker zijn om één platform te hebben voor al die taken?

Ontdek waarom Webfleet de toonaan­ge­vende telema­ti­caop­lossing voor Europese wagenparken is, die meer dan 200.000 bedrijfs­voer­tuigen op het hele continent met elkaar verbindt.

Handleiding digitale tachograaf en naleving van de rij- en rusttijden van chauffeurs

Wat is het doel van de regels voor de rij- en rusttijden van chauffeurs?

Er zijn twee belangrijke redenen waarom de Europese Unie een limiet stelt aan de rij- en rusttijden van chauffeurs en het gebruik van digitale tachografen om deze tijden bij te houden.

Ten eerste zorgt de regelgeving ervoor dat chauffeurs goed uitgerust zijn bij het besturen van hun voertuig, om zowel hun eigen veiligheid als die van andere wegge­bruikers te beschermen. Ten tweede bevordert het een gezonde concur­rentie, omdat geen enkel bedrijf een voorsprong op de concur­rentie kan behalen door hun chauffeurs te dwingen zeer lange werkdagen te maken.

rij- en rusttijden chauffeurs
Wat is een digitale tachograaf?

Wat is een digitale tachograaf?

Digitale tachografen registreren de tijd, snelheid en afstand van de ritten van uw chauffeur. Het apparaat is in uw voertuigen gemonteerd en begint automatisch de voortgang te volgen zodra het voertuig begint met rijden.

Hoewel analoge tachografen al sinds de jaren 50 in gebruik zijn, moeten alle in aanmerking komende voertuigen die sinds 2006 in de EU zijn gepro­du­ceerd wettelijk verplicht worden uitgerust met een digitale tachograaf.

Naar content gaan

Sinds medio juni 2019 is de wet echter gewijzigd. Elk nieuw voertuig moet vanaf die maand worden uitgerust met een slimme digitale tachograaf. Deze apparaten bieden meer beveiliging, verbeterde efficiëntie, een open interface voor extra services en een speciaal korte­af­stands-com­mu­ni­ca­tie­systeem om het inspec­tie­proces te vereen­vou­digen.

Wie wordt bestraft?

Als blijkt dat een bedrijf niet voldoet aan de regels van de rij- en rusttijden voor chauffeurs, kan het bedrijf worden beboet en in sommige gevallen kunnen de betrokkenen een gevan­ge­nis­straf krijgen. Ook kan de werkver­gunning worden ingetrokken. Bedrijven, fleet managers en chauffeurs kunnen allemaal verant­woor­delijk worden gehouden wanneer er sprake is van een overtreding. Met name de werknemer die verant­woor­delijk is voor de planning kan aanspra­kelijk worden gesteld wanneer de werkzaam­heden niet op de juiste wijze zijn gepland. De fleet manager kan echter aanspra­kelijk worden gesteld als de chauffeurs niet de juiste opleiding hebben genoten of wanneer de standaard­con­troles van de werktijd niet zijn uitgevoerd. Deze controle kan worden gedaan middels de digitale tachograaf.

Webfleet digitale tachograaf

Wat zijn de belang­rijkste regels omtrent rijtijden en de digitale tachograaf?

 • Over rijtijden

  De regeling geeft aan hoe lang uw chauffeurs tijdens een periode van twee weken, één week en één dag mogen rijden.

  Tijds­pe­riodeMaximale rijtijd per chauffeur
  Eén dag9 uur
  Eén week56 uur
  Twee weken90 uur
 • Over wekelijkse rusttijden

  Voor elke week dat een chauffeur rijdt, moet hij of zij in totaal minimaal 45 uur rusten. Dit moet ten minste zes dagen na het einde van de vorige rustperiode van de chauffeur beginnen.

  Het is echter ook mogelijk dat chauffeurs een kortere wekelijkse rustperiode nemen. Binnen zes dagen na het einde van de laatste wekelijkse rustperiode kan de chauffeur minimaal 24 uur rusten. Deze vermin­dering moet vervolgens worden gecom­pen­seerd met één tijdsblok vóór het einde van de derde week na de week van de aanvan­ke­lijke vermin­dering en worden opgenomen naast een extra rustperiode van minimaal 9 uur.

  De wekelijkse rusturen moeten aaneen­ge­sloten worden genomen en de chauffeur mag gedurende deze periode geen andere profes­si­onele activi­teiten ondernemen.

 • Over dagelijkse pauzes en rusttijden

  Om de 4,5 uur rijden moet de chauffeur minimaal 45 minuten pauze nemen. Deze minuten kunnen over één pauze of twee kleinere pauzes worden verdeeld – een van 30 minuten, een van 15 minuten.

  Per dag moet elke chauffeur een rustperiode van minimaal 11 uur hebben. Deze uren kunnen worden opgenomen in één rustperiode of worden opgesplitst in twee kortere perioden, waarbij het aantal uren in totaal 12 moet zijn – een rustperiode van 3 uur, een van 9 uur.

  Bovendien kan een chauffeur 3 dagen per week zijn of haar rustperiode verkorten tot 9 uur.

  De dagelijkse rustpe­rioden moeten binnen 24 uur na de laatste rustperiode van de chauffeur worden genomen.

 • Over het downloaden van gegevens met de digitale tachograaf

  Gegevens van voertuigen en bestuur­ders­kaarten moeten regelmatig verzameld en geana­ly­seerd worden – ten minste elke 28 dagen voor elke chauffeur en ten minste elke 90 dagen voor elk voertuig. De digitale tachograaf registreert de rij- en rusttijden, de afgelegde afstand en snelheid van een voertuig.

Hoe kan ik omgaan met de naleving van de rust- en rijtijden van chauffeurs?

Inter­na­ti­onale chauffeurs hebben tradi­tie­ge­trouw hun werktijden handmatig bijgehouden. De resultaten zijn verre van perfect. Het is niet ongebrui­kelijk dat drukke chauffeurs de formulieren verkeerd invullen, wat een admini­stra­tieve rompslomp veroorzaakt voor fleet managers. Omdat ook zeer veel papierwerk nodig is om historische tacho­graaf­ge­gevens bij te houden, kunnen inspecties traag en stressvol zijn.

Daarom kiezen steeds meer bedrijven nu voor een papierloze benadering voor de naleving van de digitale tachograaf. En daarom heeft Webfleet Tachograph Manager ontwikkeld. Door alle relevante digitale tacho­graaf­ge­gevens extern te downloaden en op te slaan en deze vervolgens weer te geven in duidelijke, gebruiks­vrien­de­lijke rappor­ta­gedash­boards, biedt het een complete digitale end-to-end tacho­graaf-op­lossing die naleving eenvoudig maakt en inspecties snel uitvoert.

Bel mij terug

Praat met een specialist en ontdek wat een fleet manage­ment-op­lossing voor uw bedrijf kan betekenen.

Bel mij terug

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.