Digitális tachográf

Visszahívás kérése

Adja meg az utónevét.
Írja be a vezeték­nevét.
Adja meg a cégét.
Adja meg a telefon­számát.
Adja meg az e-mail-címét

Személyes adatait nálunk bizton­ságban vannak. Olvassa el adatvédelmi szabály­za­tunkat további részle­tekért.

Digitális tachográf

Digitális tachográf

Digitális tachográf

A digitális tachográfok az Egyesült Király­ságban a teher­gép­jár­művek és buszok vezetési idejére, sebességére, a megtett távolságára és a jármű­ve­ze­tőkre vonatkozó adatokat rögzítik. Ezek az eszközök kötelezőek a jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó uniós szabályok hatálya alá tartozó járművek esetében, amelyek célja a közúti biztonság és a tisztes­séges verseny biztosítása a közlekedési ágazaton belül. Tekintse át ezt az oldalt, hogy megtudja, mire képesek a digitális tachográfok, és miért létfon­tos­ságúak az egyesült király­ságbeli járműparkok megfe­le­lősége szempont­jából. Digitális tachográfos megoldást keres? A Tachograph Manager mindent biztosít ahhoz, hogy megfeleljen az előírá­soknak.

Mit csinál egy digitális tachográf?

Mit csinál egy digitális tachográf?

A digitális tachográfot azért szerelték be a járműbe, hogy a jármű sebességét, a járművezető pihenő­idejét és a megtett kilométerek számát nyomon kövesse. Amint a jármű elindul, a digitális tachográf abban a pillanatban elkezdi rögzíteni ezeket az adatokat. A digitális tachog­ráf-be­ren­de­zé­sekre vonatkozó szabályok folya­ma­tosan fejlődnek. 2019 júniusától minden új járművet intelligens tacho­gráffal, egy új generációs menetíró készülékkel kell felszerelni. 2023 augusz­tu­sától minden újonnan nyilván­tar­tásba vett teher­gép­jár­műnek rendel­keznie kell az intelligens tachográf 2. verziójával.

Ugrás a tartalomhoz

Az intelligens tachográf 2. verziója az EU 1. mobilitási csomagjának része, amely magában foglalja a kabotázs­sza­bályok érvénye­sí­tését és a határ­át­lé­pések nyilván­tar­tását, valamint a teherautók fel- és lerakodását.

A keres­ke­delmi jármű­par­koknak két további időpontot is figyelembe kell venniük:

  • 2024. december 31. – a teher­au­tókat eddig kell felszerelni az intelligens tachográf 2. verziójával
  • 2025. augusztus 19. – az intelligens tachográf első verziójával rendelkező teher­au­tókat eddig kell felszerelni az intelligens tachográf 2. verziójával

Analóg és digitális tachográfok

Az analóg és a digitális tachográfok közötti fő különbség az adatok rögzí­té­sének és tárolásának módja. Az analóg tachográfok grafi­ko­nokat és lemezeket használnak az adatok rögzítésére, így a jármű­ve­ze­tőnek kézzel kell felje­gyeznie a kezdési és befejezési időt, és a kilomé­ter-számláló állását. A digitális tachog­rá­fokkal megjelentek a tachog­ráf­kártyák, amelyek 28 napig tárolják a járműre és a jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó adatokat. A digitális eszközök esetében a tachográf adatai nem módosít­hatók vagy törölhetők, ami megkönnyíti a hatóságok számára a jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó szabályok betar­ta­tását. A digitálisan tárolt adatok nagyfokú biztonságot is élveznek, mivel titkosítva vannak, és biztosítani kell az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) való megfelelést.

Mikor kötelező a digitális tachográf használata?

Mikor kötelező a digitális tachográf használata?

Az analóg tachog­rá­fokat az 1950-es években kezdték el használni. 2006. május 1. óta minden, az EU-ban gyártott és a jogsza­bályok hatálya alá tartozó járművet első generációs digitális tachográf készülékkel kell felszerelni. Az újabb jogsza­bályok értelmében a jármű­par­koknak le kell cserélniük az analóg tachog­rá­fokat, valamint a korábbi digitális tachog­rá­fokat az intelligens tachográf 2. verziójára. 2025 augusz­tu­sának végéig minden teher­gép­jár­művet felsze­relnek az intelligens tachográf 2. verziójával.

Ugrás a tartalomhoz

Intelligens tachográf (2. verzió)

A digitális tachográfok magas szintű biztonságot és nagyobb hatékony­ságot bizto­sí­tanak. A nyílt kezelő­fe­lület lehetővé teszi az eszköz lehető­sé­geinek bővítését, míg a rövid hatótá­volságú kommu­ni­kációs rendszer segít leegy­sze­rű­síteni a napi jármű­el­len­őr­zé­seket. A 2023 augusz­tu­sában bevezetett szabá­lyozási változások értelmében minden újonnan nyilván­tar­tásba vett teher­gép­kocsit fel kell szerelni az intelligens tachográf 2. Verziójával. Ezt követően 2024. december 31-ig az analóg vagy az első generációs digitális tachog­rá­fokkal felszerelt teher­au­tóknak frissí­teniük kell a 2. verzióra.

Azok a teherautók, amelyek továbbra is az intelligens tachográf 1-es verzióját használják, 2025. augusztus 25-ig frissí­teniük kell a 2-es verzióra. A jogszabály azt is előírja, hogy 2026. július 1-jétől minden, 2,5 tonna vagy annál nagyobb tömegű, nemzetközi fuvaro­zásban vagy kabotázsban részt vevő járművet fel kell szerelni a 2. verzióval.

Miért olyan fontos a digitális tachográf használata?

Miért olyan fontos a digitális tachográf használata?

Az analóg modellhez hasonlóan a digitális tachográf is nyomon követi, hogy a járművezető milyen messzire, milyen gyorsan és mennyi ideig utazik. Az intelligens tachográf célja ugyanaz, mint az eredeti analóg változaté: a jármű­ve­zetők védelme és az utak bizton­sá­go­sabbá tétele mindenki számára. A digitális eszközöket az európai jogsza­bályok írják elő, így a járműpark megfe­le­lő­sé­géhez elenged­he­tet­lenek.

Digitális tachog­ráf­kártyák: hogyan kell használni őket?

Digitális tachog­ráf­kártyák: hogyan kell használni őket?

A törvény értelmében minden keres­ke­delmi busz- és teher­au­tó-ve­ze­tőnek rendel­keznie kell tachog­ráf-ve­zetői kártyával. Ezek a kártyák rögzítik és tárolják a jármű­ve­zetők adatait, amelyek biztosítják, hogy a járműparkok megfelelnek a jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó uniós szabá­lyoknak, beleértve a munkaközi szüneteket és a pihenő­időket is.

Különböző típusú digitális tachog­ráf­kártyák léteznek, és az Ön szakmai szerepköre határozza meg, hogy melyik kártyát használja. A jármű­ve­zetők például olyan jármű­ve­zetői kártyákat használnak majd, amelyek rögzítik tevékeny­sé­geiket és tárolják egyéni azono­sí­tóikat. A jármű­ve­zetői kártya felelős­séget ró a jármű­ve­ze­tőkre a munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályok betar­tá­sáért. A vállal­ko­zások vállalati kártyákat is használnak, lehetővé téve a jármű­park­ke­zelők számára a jármű­ve­zetők munka­ide­jének és szüneteinek nyomon követését a járműpark megfe­le­lősége érdekében.

Mit tud nyomon követni a digitális tachográf?

Mit tud nyomon követni a digitális tachográf?

Egy intelligens digitális tachográf a követ­ke­zőket rögzíti:

  • vezetési idő
  • a jármű sebessége és a megtett távolság
  • a járművezető személy­azo­nossága és tevékenysége

A digitális tachográfok más eszközökkel és rendsze­rekkel, például GPS-szel, fedélzeti kamerákkal és jármű­park­ke­zelési szoft­ve­rekkel is képesek kommu­ni­kálni. Az intelligens tachográf segít­sé­gével a járműparkok könnyedén betart­hatják a jármű­ve­zetői munkaidőre vonatkozó szabályokat, miközben optima­li­zálják a jármű­ve­zetők telje­sít­ményét és üzemanyag-ha­té­kony­ságát. A digitális tachográfok valós idejű adatokat szolgál­tatnak, amelyek biztosítják a nagyobb biztonságot és a jármű­ve­zetők jóllétét.

Digitális tachográf a jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó szabályok nyomon követésére

Digitális tachográf a jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó szabályok nyomon követésére

Mivel a digitális tachográfok automa­ti­kusan rögzítik a vezetési időt és a szüneteket, segítenek a jármű­par­koknak betartani a jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó szabályokat. Az uniós jogsza­bályok korlátozzák, hogy egy járművezető mennyi időt dolgozhat és vezethet egy nap vagy egy hét alatt. A digitális tachográf segít a szállít­má­nyozó cégeknek abban, hogy nyomon kövessék a jármű­ve­zetők szabály­követő magatar­tását, és valós időben észleljék az esetleges jogsér­té­seket vagy szabály­sér­té­seket. A jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó szabályok részle­tesebb magyarázata itt található.

Hogyan használjuk a digitális tachográfot, hogy megfe­leljünk minden előírásnak?

Hogyan használjuk a digitális tachográfot, hogy megfe­leljünk minden előírásnak?

A digitális tachográfok segítenek a jármű­park­ke­ze­lőknek a jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó szabályok betar­tá­sában. A tachográf adatainak manuális letöl­té­sének ideje jármű­venként 20 perc és két óra között lehet, és a jármű­ve­ze­tőknek fizikailag ugyanott kell tartóz­kodniuk, ahol a leolvasó berendezés található. Ezek a korlá­to­zások megne­he­zítik a tachográfok adatainak rendszeres és hatékony elemzését.

A digitális tachográf segít­sé­gével a jármű­park­ke­zelők távolról is letölthetik a tachográfot, így többórányi adminiszt­rá­cióval töltött időt takarít­hatnak meg. A digitális tachográf és egy szoftveres elemző­eszköz kombinálása egysze­rűsíti a megfe­le­lő­séget, mivel az adatokhoz valós időben lehet hozzáférni.

Milyen mentességek léteznek a digitális tachográf esetében?

Milyen mentességek léteznek a digitális tachográf esetében?

Bár az Egyesült Királyság már nem tagja az EU-nak, a jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó szabályok továbbra is érvényesek. A digitális tachog­rá­fokra vonatkozóan azonban vannak kivételek. Bárhol is közlekedik egy jármű az EU-n belül, ezek a kivételek a jármű­tí­pusra, a szállítás céljára és az utazás kezdő- és végpontjára vonatkoznak. Kivételt képeznek például a sürgősségi és mentési művele­tekhez használt járművek. Szintén mentesülnek a legfeljebb 40 km/h sebességű járművek. Az Európai Bizottság az 1947 előtt gyártott, gőzzel hajtott járművekre és a Royal National Lifeboat Institution által használt járművekre speciális, az Egyesült Királyságra vonatkozó mentességet hozott létre. A tachog­rá­fokra vonatkozó mentességek teljes listáját az Egyesült Királyság kormányának honlapján találja.

Webfleet Tachograph Manager

Webfleet Tachograph Manager

Egy szállít­má­nyozó járműpark működtetése sok energiába kerül. A felelős­ségek listája végtelennek tűnik: a munkák és útvonalak megter­vezése, a biztonság és a védelem felügyelete, a jármű­ve­zetők irányítása, a megfe­le­lőség betartása, a karban­tartás ütemezése, az üzemanyag­költ­ségek vissza­fogása és így tovább. Nem lenne egyszerűbb mindezt egyetlen platformon kezelni? A Webfleet Tachograph Manager segít­sé­gével távolról letöltheti és bizto­sít­hatja járműparkja tachog­rá­fadatait. Szemmel tarthatja a hátralévő vezetési időt (RDT), és figyel­mez­te­té­seket kaphat a szabály­sér­tések elkerülése érdekében. Ismerje meg, hogy miért a Webfleet a vezető telematikai megoldás Európában, több mint 200 000 össze­kap­csolt haszon­gép­jár­művel szerte a kontinensen.

Webfleet: egy platform, ahol minden szükséges teendőt elvégezhet!

Visszahívás kérése

Beszéljen egy szakem­berrel, és ismerje meg, hogy vállal­kozása miként profitálhat a gépjár­mű­követő rendszer haszná­la­tából.

Visszahívás kérése

Adja meg az utónevét.
Írja be a vezeték­nevét.
Adja meg a cégét.
Adja meg a telefon­számát.
Adja meg az e-mail-címét

Személyes adatait nálunk bizton­ságban vannak. Olvassa el adatvédelmi szabály­za­tunkat további részle­tekért.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.