Humán erőforrás vezető

Tegye hatéko­nyabbá járműparkja munka­fo­lya­matát

Humán erőforrás vezető

Tegye hatéko­nyabbá járműparkja munka­fo­lya­matát

A Webfleet, Európa első számú jármű­park­ke­zelési megoldása, minden olyan eszközt megad Önnek, amelyre szüksége lehet a járműpark humán­erő­for­rás-ke­ze­lé­sének egysze­rű­sí­té­séhez. Optima­li­zálja az üzleti telje­sít­ményt, megfelelve közben az ügyfelek igényeinek a mai rohanó szállít­má­nyozási iparban.

Mit tart fontosnak humán erőforrás vezetőként?

Az adatok egyér­tel­műsége

Járműparkok számára kifej­lesztett munka­fo­lya­mat-me­nedzsment megol­dá­saink jóvoltából valós idejű áttekintést kaphat az emberi erőforrások adatairól. Kövesse nyomon jármű­ve­zetői tevékeny­ségét és munka­fo­lya­matait egyetlen műszer­falról. Tudja meg, mely járművek kerültek kiosztásra, és melyek állnak még rendel­ke­zésre. A karnyúj­tás­nyira lévő munka­erő-át­te­kin­téssel gyorsan felis­merheti és kezelheti az alkal­ma­zot­takkal kapcsolatos kihívásokat.

untranslated
trip reports daily summary

Egyszerű, pontos adminiszt­ráció

Legyen akár szó a jármű futás­tel­je­sít­mé­nyének nyilván­tar­tá­sáról, a járművezető azono­sí­tá­sáról vagy a tachográf megfe­le­lé­séről, a Webfleet bizton­sá­gosan végzi a dokumen­tumok digita­li­zá­lását és egyetlen elérhető helyen történő tárolását. Csökkentse az emberi hibákat az egysze­rűbben kezelhető rendszer révén, időt és költségeket megta­ka­rítva a beküldési folyamat során. Legyen naprakész a vállalati irány­el­vekkel, valamint a munkaügyi, adózási és megfe­le­lőségi előírá­sokkal együtt.

A járművezető jólléte

A járműparkok emberi erőfor­rá­sainak kezelésekor nehéz­sé­gekbe ütközhet a jármű­ve­zetők toborzása és megtartása. A Webfleet segít elérni, hogy jármű­ve­zetői elégedettek és elköte­le­zettek legyenek. A vezetési stílus felügyelete például jobb képzést nyújthat a volán mögötti bizton­sággal kapcso­latban. A vezetési idővel és a társadalmi szabályok megsér­té­sével kapcsolatos értesítések megmutatják, hogy a jármű­ve­zetők elegendő szünetet tartanak-e.

TRUCKER 02 wide EU
untranslated

Egysze­rű­sített pénzügyek

A Webfleet megszünteti az utak adminiszt­rá­lá­sából fakadó problémákat. Kerülje el a felesleges papírmunkát, és kapjon pontos képet a járművezető futás­tel­je­sít­mé­nyéről, valamint az üzleti és magánutak nyilván­tar­tá­sáról. Gondos­kodjon a zökke­nő­mentes együtt­mű­kö­désről a pénzügyi és adminiszt­ratív csapatokkal megosztott feladatok során a felhasz­ná­ló­barát pénzügyi, adózási és vissza­té­rítési jelen­té­sekkel.

Üzemanyaggal való elszá­mol­tat­ha­tóság

Humán erőforrás vezetőként Ön minden bizonnyal szeretne betekintést nyerni a járműpark üzemanyag-fo­gyasz­tásába, és segíteni szeretne vállal­ko­zá­sának az üzemanyag­költ­ségek ellen­őr­zé­sében. Elemezze az üzemanyag-fo­gyasztási mintákat, és vegye észre az esetleges szabály­ta­lan­sá­gokat. A járműpark összes üzemanyag­adata karnyúj­tás­nyira van, így gyorsan azono­sít­hatja, hol lehet fejlesz­té­seket végre­hajtani, és lépéseket tehet a költségek csökkentése érdekében.

fuel over time
fleet manager cau 01

Környe­zet­vé­delmi felelősség

Járuljon hozzá vállalata fenntart­ha­tósági külde­té­séhez. Nézze át a járműpark üzemanyag-ha­té­konysági adatait, hogy megtudja, hol csökkentheti a vállalkozás az üzemanyag-túl­fo­gyasztást. Az OptiDrive 360 révén támogat­hatja a jármű­ve­ze­tőket környe­zet­barát vezetési készségeik fejlesz­té­sében, a sebességtől az alapjáraton át a fékezésig és szabadon futásig. A Webfleet abroncs­nyo­más-fel­ügyelő rendszere figyeli a gumiab­roncsok nyomását és hőmér­sék­letét, segítve ezzel megelőzni a defektet és a váratlan javításokat. Csökkentse a hulladékot és spóroljon a költségeken az abroncsok élettar­ta­mának meghosszab­bí­tá­sával.

Hogyan segíthetünk Önnek, mint humán erőforrás vezetőnek?

Nyerjen rálátást munkatársai és a munka­fo­lyamat szükség­le­teire.

Előzze meg az adminiszt­ráció során elkövethető hibákat digitális dokumen­tá­cióval

Könnyítse meg a jármű­ve­zetők megtar­tá­sának és jóllétének támogatását

Egysze­rű­sítse a járművezető fizetésére és kiadásaira vonatkozó számí­tá­sokat

Hozzáférést kaphat a korábbi és valós idejű jelen­té­sekhez az üzemanyag-fel­hasz­ná­lásról

Teljesítse fenntart­ha­tósági céljait még inkább környe­zet­barát vezetéssel

Tekintse meg részle­te­sebben a járműparkok humán­erő­for­rás-szol­gál­ta­tásait

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.