Hátralevő vezetési idők

Valós idejű betekintés a megfe­le­léshez és a terme­lé­kenység optima­li­zá­lá­sához

A Webfleet pontos, naprakész információt biztosít a hátralévő vezetési időről, segítve Önt és jármű­ve­zetőit, hogy megfe­lel­jenek az előírá­soknak. A jármű­ve­zetők hátralévő óráiról kapott pontos adatok a diszpé­cserei számára is lehetővé teszik a hatékonyabb tervezést.

A hátralévő vezetési idők (RDT) a követ­ke­zőkben segítenek:

Megfelelés a vezetési órákra vonatkozó szabá­lyo­zá­soknak

A feladatok kiosztási folya­ma­tának rugal­ma­sabbá és produk­tí­vabbá tétele

A büntetések és pénzbír­ságok kocká­za­tának csökkentése

Fő funkciók

Minden szükséges adat egy helyen

A jármű­ve­zetők napi és heti RDT-je, a szünetek és a pihenőidő, a szabály­sértési mutatók és az engedé­lyezett kivételek átláthatóan jelennek meg a Webfleet platformon. Ez azt jelenti, hogy megala­pozott döntéseket hozhat könnyen össze­ha­son­lítható információk alapján.

rdt 01
social infringement with map

Időben történő figyel­mez­te­tések

Minden közösségi jogsértés értesítést aktivál. A diszpécser időben értesül, így értesítheti a jármű­ve­zetőt, még mielőtt nagyobb, költsé­gesebb szabály­sér­tésre kerülne sor.

Automa­ti­zálás a pontosság érdekében

Mivel a Webfleet automa­ti­zálja a vezetési idők rögzítését, az RDT-adatok megszer­zé­séhez nem kell manuálisan felhívnia a jármű­ve­zetőt. Nem kell többé aggódni a pontatlan információk vagy a figyelem elterelése miatt.

pro8 incar wide
fleet manager lat 03

Alakítsa a helyi szabá­lyoknak megfelelően

Míg a Webfleet alapér­tel­mezés szerint az 561/2006/EK EU-rendelet alapján számolja a jármű­ve­zetők óráit, dönthet úgy is, hogy a munka­idő-irányelv és más helyi előírások szerint kalkulálja².

Tudja meg, milyen messzire mehetnek a jármű­ve­zetők

A Webfleet hátralévő vezetési távolság funkciója a térképen egy olyan területet jelöl ki, amely megjeleníti a járművel megtehető maximális távolságot. Figyelembe véve a járművezető RDT-jét, az aktuális forgalmat, a jármű típusát, a jármű méretét és a jármű terhel­he­tő­ségét, ha rendel­ke­zésre áll, segít megelőzni az irreális feladatok beállítását az eseti tervezés során.

rdt 02
business owner cau 03

Használja egy harmadik fél rendsze­rével

Egy másik szolgáltató szállí­tás­szervező rendsze­rével vagy ERP-szol­gál­ta­tá­sával rendelkezik? Semmi gond. A Webfleet RDT-adatai könnyen elérhetők harmadik féltől származó megol­dá­sokban a WEBFLEET.connect API-nak köszön­hetően.


Hogyan működik?

A Webfleet élő digitális tachog­ráf-in­for­má­ciókat használ az RDT-k és a pihenőidő kiszá­mí­tá­sához minden járművezető esetében.

Az RDT-értéket rendsze­resen korrigálják a jármű­ve­zetői kártya és a járműegység adatainak letöl­té­sével is1. Ez lehetővé teszi a járművön kívül végzett és a tachográfba manuálisan bevitt feladatok, valamint minden egyéb pontat­lanság korrek­cióját.

Biztos lehet benne, hogy pontos, naprakész RDT-ket kap, amelyek figyelembe veszik az összes tachog­ráf-a­datot, és segítenek elkerülni a marginális jogsér­té­sekből eredő bünte­té­seket.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

1Ez csak a Tachograph Manager Plus vagy a TachoShare Plus megol­dá­sa­inkkal érhető el.2A rendel­ke­zésre állás az országtól függ.