Webfleet

Az első számú online megoldás, amely összeköti Önt, jármű­ve­zetőit és járműveit

A Webfleet piacvezető, innovatív szoft­ver­szol­gál­ta­tásként (SaaS) működő gépjár­mű­követő rendszer. Biztonságos hozzáférést kínál minden olyan infor­má­cióhoz, amire csak szüksége lehet a járműpark működésének legha­té­ko­nyabb irányí­tá­sához.

A Webfleet segít­sé­gével mindig kapcso­latban állhat úton lévő csapatával. Bármely választott mobil­esz­közről pontosan tudhatja járműveinek tartóz­kodási helyét és használatát.

Láthatóvá teszi a járműpark telje­sít­mény­adatait, így Ön láthatja az aktuális állapotot, valamint azt is, hogy szükség esetén mikor és hol kell változtatni. Vegye figyelembe a valós idejű forgalmi adatokat, amikor a legmeg­fe­lelőbb jármű­ve­zetőt hozzá­rendeli a következő feladathoz, vagy győződjön meg arról, hogy az előre megha­tá­rozott útvonalat választ­ják-e, amelyet közvetlenül a jármű­ve­zetői termi­nál­jukra küld.

Skálázható megoldás

A Webfleet a világ egyik vezető szoft­ver­szol­gál­ta­tásként (SaaS) működő gépjár­mű­követő rendszere. A vállal­kozása méretétől függetlenül a Webfleet javítja a járművek telje­sít­ményét, üzemanyagot takarít meg, támogatja a jármű­ve­zetők telje­sít­ményét, és az adatok jobb látha­tó­sá­gával növeli a járműpark általános hatékony­ságát.
Növelje a látha­tó­ságot azáltal, hogy a Webfleet beépülő modulokkal több forrásból származó adatokat jelenít meg egy felületen. Hozzáadhat bevált alkal­ma­zá­sokat, például hőmér­séklet- vagy abroncs­nyo­más-ér­zé­ke­lőket, meglévő alkal­ma­zásait vagy integrációs partnereink megoldásait. További információt az App Center központban talál.

wf desktop mobile
software as a service

Szoft­ver­szol­gál­ta­tásként működő megoldás

Bármely operációs rendszer és böngésző segít­sé­gével elérheti a Webfleet platformját, méghozzá telepítés nélkül.

 • A legújabb HTML5 webes techno­ló­giával készült.
 • Használja ki a legújabb innovációk és funkciók rendszeres és automatikus frissítését.
 • Kezelje jármű­parkját asztali számí­tó­gé­péről, laptopjáról, tábla­gé­péről vagy akár telefon­járól.

Teljes megoldás

 • A legjobb térképek – valós idejű nézet a járművekről és élő közlekedési információk. Különféle térkép­tí­pu­sokhoz használható, beleértve a műholdas térképet és a Google Utcaképet is.
 • Útvonal­ter­vezés és az útvonalak közvetlen elküldése a jármű­ve­zetők számára – pontos útvonal­ter­vezés hely/indulás/érkezés és járműtípus szerint.
 • Személyre szabott térképek – segítenek megha­tá­rozni a földrajzi területeket vagy a jármű­cso­por­tokat, hogy szükség szerint gyorsan és egyszerűen nézetet és fókuszt tudjon váltani.
 • Irányí­tópult – a KPI-k egyszerű áttekintése, hogy valós időben naprakész legyen a telje­sít­ményről.
 • Jelen­tés­ké­szítés – azonnali hozzáférés a múltbeli adatokhoz az időbeli trendek azonosítása érdekében. Például a Webfleet CO2Report pontos áttekintést nyújt a járműparkja szén-di­o­xid-ki­bo­csá­tá­sáról. A megoldás a TÜV Rheinland által tanúsított módszertant alkalmaz
 • Gazdagítsa az adatokat integ­rá­cióval – csatla­koz­tassa üzleti alkal­ma­zásait a Webfleet megoldáshoz, vagy tekintse meg a harmadik felektől származó adatokat a Webfleet platformon.
 • Kezelje jármű­parkját útközben, az Ön által választott eszközön.
complete solution
wf co2 report

Webfle­et-je­len­tések

A Webfleet jelentései segít­sé­gével mindenről naprakész ismeretei lehetnek az üzemanyag-ha­té­kony­ságtól kezdve a jogsza­bá­lyoknak való megfe­le­lésig. Tisztában vagyunk vele, hogy mely adatok a legfon­to­sabbak az Ön számára a jármű­ve­zetők és járművek kezelése során. Annak érdekében, hogy a szükséges infor­má­ciókat gyorsan elérje, azt javasoljuk, hogy válassza az Önhöz hasonló ügyfeleink körében legnép­szerűbb jármű­park­ke­zelési jelen­té­se­inket.

Tudjon meg többet⁠

Legmagasabb szintű biztonság

A Webfleet jármű­park­kezelő szoftver ISO 27001 tanúsít­vánnyal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy megfelel az adatbiz­tonság, a minőség és a rendel­ke­zésre állás legmagasabb szintű ipari szabvá­nyának.

 • SSL biztonságos bejelent­kezés.
 • 99,95%-os rendel­ke­zésre állási idő, amelyet elvárhat a piacvezető jármű­park­kezelő szoft­ve­rektől.
information security and privacy
business owner cau 03

Integrálja a jármű­park­ke­zelési adatokat

A nyílt API-k és SDK-k készlete végtelen lehetőséget kínál a Webfleet-adatok integ­rá­lására a meglévő rendszerek gazdagítása érdekében. Minden, amire szükség van egy teljesen össze­kap­csolt járműpark- és munka­erő-me­nedzsment megoldáshoz az optima­lizált hatékonyság érdekében.

API-k és SDK-k irodai és mobil megol­dá­sokhoz:

 • WEBFLEET.connect
 • LINK.connect
 • PRO.connect
Tudjon meg többet⁠

Mobil

A járműpark irányí­tá­sához nem kell az irodában ülnie. A Webfleet mobil­al­kal­mazás segít­sé­gével minden ott van a tenyerében.

Funkciók:

 • Valós idejű jármű- és eszköz­kö­vetés
 • Kétirányú kommu­ni­káció
 • Útvonal­ke­zelés
 • Osszon ki új megren­de­lé­seket és feladatokat
 • Értesítések és riasztások
További információ a Webfleet mobil­al­kal­ma­zásról⁠
mobile apps

Gyakran ismételt kérdések

What is fleet management software?

0
Ugrás a tartalomhoz

If you run a commercial fleet, your vehicles are a near-endless source of an incredibly powerful business asset: data. Fuel, location, trips taken, mileage – reams of data points measuring these and other key factors are being generated constantly by your fleet. To leverage this data in a way that will truly boost your business, however, you need help. This is where fleet management software comes in.

What does fleet management software do?

0
Ugrás a tartalomhoz

The most sophist­icated fleet management software gives you access to all your key vehicle data in a way that lets you easily analyse and understand it from a simple interface. It also offers all the features and tools you need to utilise it more effectively, from planning a more efficient daily schedule to commu­nic­ating better with your drivers.

How does fleet management software work?

0
Ugrás a tartalomhoz

Fleet management software utilises cutting edge technology to support you at every step of your daily activity. Here is a breakdown of how.

 • Tracking vehicle locations

  A device fitted to the vehicle sends coordinates back to your office’s system. You can clearly see on a map where each vehicle is.

 • Team commu­nic­ation

  Your driver has a device in their vehicle through which they can receive updates from your office without disrupting their driving, from changes to the schedule to new orders and more.

 • Driving behaviour improvement

  Fleet management software tracks instances of things like speeding, accel­er­ation and braking speed. With this information, you can see where your drivers could be driving more safely or more econom­ically, cutting down on wasteful or dangerous habits.

 • Better ETAs

  Fleet management software can utilise accurate route planning and traffic info to ensure you always give your customer a reliable ETA.

 • Working times

  Some fleet management software is capable of automat­ically recording your driver’s working times should you need this for compliance or payroll purposes.

 • Reduce admin­is­tration

  One of the most important benefits for fleet management software for the fleet manager is that it reduces the number of admin­is­trative tasks they need to do manually, freeing them up to concentrate on core business.

Why use fleet management software?

0
Ugrás a tartalomhoz

Once a fleet management software solution is up and running in your business, the benefits are many.

 • Efficiency

  All of this data can be used to plan a more effective and efficient operation, while also giving you the flexibility to adapt when disruptions occur.

 • Productivity

  With real-time info on traffic, you can keep your drivers out of trouble spots that put needless delays in your operation.

 • Safety

  With an overview of how your drivers are behaving behind the wheel, you can train and coach them to reduce the habits that can put themselves and other road users at risk.

 • Cost

  By promoting more fuel efficient driving, you cut down fuel consumption, helping to reduce those all important running costs.

 • Commu­nic­ation

  Getting a message to your driver is made easier, ensuring clear lines of commu­nic­ation regardless of how busy it gets.

 • Simplicity

  Fleet management software makes things easy for your drivers, with timely updates on things like traffic. This makes their jobs less stressful, helping to improve retention.

How much does fleet management software cost?

0
Ugrás a tartalomhoz

The cost of fleet management software will vary depending on a number of key factors. These include the number of vehicles in your fleet and the features you need to utilise. At Webfleet, we offer a range of different options for fleets of all sizes in all industries. The important thing for us is that you have the right set of function­al­ities to handle your fleet type.

We recommend taking the time to discuss your fleet needs with one of our fleet management software experts before choosing the right package for you. They can talk you through all the potential options available to your budget and how they can best benefit your business. In fact, our customers get return on investment in six to nine months on average after adopting the Webfleet solution.

What is the best fleet management software?

0
Ugrás a tartalomhoz

There are many different options to choose from when you want to purchase fleet management software. Every provider will have their list of benefits, speci­al­ities and claims, and so identifying the best may be open to subjectivity.

Webfleet, our award-winning platform, is, however, Europe’s most popular fleet management solution. Every day, 50,000 fleets worldwide trust it to monitor their vehicles, reduce their costs and keep their drivers safe. Want to find out why so many fleet managers choose Webfleet? Then book some time with one of our experts and find out.

Már kapcso­latban vagyunk a legje­len­tősebb OEM* (Original Equipment Manufac­turer – eredeti alkat­ré­szeket gyártó) gépjár­mű­gyártó válla­la­tokkal.

Személy­gép­jár­művei, kisáru­szál­lítói, illetve könnyű haszon­gép­jár­művei már kompa­ti­bi­lisek lehetnek az OEM.connect megol­dá­sunkkal.

Ismerje meg jármű­park­ke­zelési megol­dá­sa­inkat

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

OEM (Original Equipment Manufac­turer): hivatalos, eredeti gépjár­mű­al­kat­ré­szekre utal, melyeket közvetlenül a gépjár­mű­gyártó készít.