Mobil­al­kal­ma­zások

Kezelje járműparkja működését bárhonnan

A Webfleet mobil­al­kal­ma­zások segít­sé­gével útközben is kezelheti jármű­parkját, és hatékony kommu­ni­kációt folytathat a mobil munkaerővel.

Jármű­park­ke­zelők számára

Webfleet Mobile

Kezelje járműparkja működését bárhonnan.


Jármű­ve­zetők számára

Webfleet Work App

Segítsen a jármű­ve­ze­tőknek napi teendőik kezelésében és a kategória legjobb navigá­ci­ó­jának haszná­la­tában.

Kérjen ingyenes próba­verziót⁠

Lehetővé teszi a Webfleet rendszeren belüli nyomkö­vetést

Webfleet Logbook (Vezetési napló)

A futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­ve­téssel nem kell többé bajlódnia az utazás adminiszt­rá­ci­ó­jával.

Webfleet Vehicle Check

Fokozza a biztonságot és a járműpark hatékony­ságát digita­lizált ellen­őr­zé­sekkel.

Visszahívás kérése

Beszéljen egy tanács­adóval, és derítse ki, hogy a Webfleet mobil­al­kal­ma­zások milyen előnyöket bizto­sít­hatnak jármű­park­jának.