Kövesse nyomon értékes eszközeit eszköz­követő szoftverrel

Felügyelje járműveit és eszközeit egyetlen felületen

Mindig legyen tisztában vele, merre vannak a járműparkja eszközei, legyenek akár a munkavégzés helyén, vagy éppen úton. A járműveit és eszközeit egy felületen felügyelve könnyedén kezelheti a pótkocsik vagy motoros beren­de­zések felhasz­ná­lását.


A pótkocsik és a motoros eszközök teljes átlát­ha­tósága

A pótkocsik és a motoros eszközök teljes átlát­ha­tósága

A járműparkja értékes eszközeinek nyomon követése kulcs­fon­tosságú a költségek csökkentése és a hatékonyság növelése szempont­jából. A GPS-alapú eszköz­követő szoftverrel minden eszköze helyzetét felügyelheti, ahogyan a haszná­la­tukat és a karban­tartási igényeiket is. A Webfleet eszköz­követő szoftvere lehetővé teszi, hogy megőrizze eszközei biztonságát, értékét és produk­ti­vi­tását, méghozzá időigényes kezelési folyamatok nélkül. Akár nem motoros eszközöket felügyel, mint például pótkocsikat, vagy motoros eszközöket, például buldó­ze­reket, minden téren naprakész lehet egyetlen egyszerű eszköz segít­sé­gével.

Itt mindent megtudhat, amit az eszköz­kö­ve­tésről tudni szeretne.⁠

A Webfleet Eszköz­kö­vetés előnyei:

Megha­tá­rozza eszközei helyét

A GPS-alapú helymeg­ha­tá­ro­zással pontosan láthatja, hol vannak az eszközei

Nyomon követi eszközei mozgását

Tudni fogja, ha eszközei elhagynak egy megha­tá­rozott területet

Megaka­dá­lyozza a lopást

Értesí­té­seket kap, amelyek segítenek a lopások megaka­dá­lyo­zá­sában

Segít a felhasz­nálás kezelésében

A jelentések kimutatják az eszközei felhasz­ná­lá­sának módját

Egysze­rűsíti az eszközök karban­tar­tását

Online ütemezheti és kezelheti a karban­tartási feladatokat

Csökkenti az adminiszt­rációs terheket

Automatikus jelen­tés­ké­szí­téssel hozzáférhet az eszközök állapotához

Az eszköz­követő szoftver leglé­nye­gesebb funkciói

Megta­lál­hatja értékes eszközeit

A Webfleet részletes eszköz­követő térképén pontosan láthatja, hol találhatóak az eszközei. Ha a pótkocsijai vagy motoros beren­de­zései nem a munkavégzés helyén vannak, akkor is gyorsan megta­lál­hatja azokat. Folyamatos rálátása lesz az értékes eszközeire, és a helyzetük ötper­cenként frissül a nyomkö­vetési térképen1.

map trailer standstill
construction site

Az azonnali riasztások segítenek megaka­dá­lyozni a lopásokat

A Webfleet tudatja Önnel, ha az eszköz állapota megváltozik. Például, ha eszköze egy megha­tá­rozott területre lép vagy elhagyja azt, illetve a rendszer engedély nélküli mozgást észlel, Ön értesítést kap. Ellen­őriznie kell az eszköz állapotát, mialatt az irodán kívül van? A Webfleet Mobile alkal­ma­zással mindig kézben tarthatja járműparkja ügyeit, és láthatja eszközei helyzetét a mobil­te­le­fonján keresztül.

Tartsa fenn eszközei megfelelő állapotát

Ütemezze és kezelje a karban­tartási feladatokat, hogy fenntart­hassa eszközeit jó állapotát. Ha naprakész marad az eszközei karban­tar­tá­sával, elkerülheti a váratlan állásidőket és az üzletmenet megsza­ka­dását. Állítson be értesí­té­seket a kilomé­ter-számláló, a motor üzemóra­száma vagy az utolsó megelőző karban­tartás ütemezése óta eltelt idő alapján.

truck autobahn 01 clean
asset tracking

Legyen tisztában azzal, hogyan használják eszközeit

Használja a Webfleet eszköz­kár­tyáját a gyors áttekin­téshez, vagy tekintse meg az automa­tizált jelen­té­seket eszközei állapotáról, beleértve a jelenlegi pozíciót, az utat, a karban­tartást, a címet, a helyet és a beviteli jelen­té­seket (pl. a pótkocsi ajtajának állapota). A Webfleet egy felületen jeleníti meg a jármű­parkjába tartozó összes pótkocsi, motoros eszköz2 és jármű helyzetét és állapotát. Az eszköz­kö­vetés elenged­he­tetlen eszköz lesz a teljes vállal­kozása működ­te­té­séhez.

Kapcsolja össze a pótkocsikat a vontatóval

Ha járműve rendelkezik LINK nyomkövető eszközzel is, a társított eszköz adatai automa­ti­kusan megjelennek a térképen mind a járművek, mind a pótkocsik esetében. Könnyedén azono­sít­hatja, melyik eszköz melyik járművel van össze­kap­csolva. Így egysze­rűbben kezelheti a felhasz­nálást, mivel azonnal láthatja, mely eszközök állnak még rendel­ke­zésre.

truck bridge
service van mobile 02

Felügyelje járműveit és eszközeit egy mobil­al­kal­ma­zásban

A Webfleet eszköz­követő szoft­ve­rével minden üzleti adatához hozzáférhet az online fiókján keresztül. Ezáltal a mobil­al­kal­ma­zá­sunkkal útközben is kezelheti a járműparkja eszközeinek követését. Ha rendelkezik megbízható inter­net­kap­cso­lattal, és a Webfleet Mobile alkalmazás telepítve van a telefonjára, akkor bárhol és bármikor ellen­őrizheti eszközei állapotát.

Fedezze fel az eszköz­kö­vetési megol­dá­sa­inkat

A MECKY LOGISTICS GMBH már 2015 óta használja a Webfleet megoldásait. A nagyszerű új LINK 340 eszköz­kö­vetés segít­sé­gével egy helyen nyomon követjük pótko­csi­ja­inkat és vonta­tó­inkat, ami nagy segítség vállal­ko­zásunk számára.
Mecky Logistics GmbH

Minden, amit tudni szeretne az eszköz­kö­ve­tésről

Mit jelent az eszköz­kö­vetés?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az eszköz­kö­vetés a vállalata eszközeinek helyzetének, állapotának, pozíci­ó­jának és egyéb releváns infor­má­ci­óinak felügye­letét és nyomon követését jelenti. Az eszközök a válla­la­tától függően lehetnek felsze­re­lések, szerszámok, IT-eszközök vagy járművek. Az eszköz­kö­vetést gyakran eszköz­ke­ze­lésnek is nevezik. Egy telematikai megoldás digita­li­zál­hatja ezt a folyamatot a GPS-alapú helymeg­ha­tá­rozás és a kihasz­náltsági jelentések révén, így könnyedén szemmel tarthatja értékes eszközeit.

Mi a különbség az eszköz­kö­vetés és az eszköz­ke­zelés között?

0
Ugrás a tartalomhoz

Mind az eszköz­kö­vetés, mind az eszköz­ke­zelés fontos területe a járműparkok működ­te­té­sének, ugyanakkor különböző célokat szolgálnak. Az eszköz­kö­vetés egy eszköz helyének és állapotának valós időben történő felügye­letét jelenti, míg az eszköz­ke­zelés azokat a stratégiai tervezési és döntés­ho­zatali folya­ma­tokat foglalja magában, amelyek az eszközt érintik annak teljes életciklusa alatt. A hatékony eszköz­kö­vetés az eszköz helyére és felhasz­ná­lására vonatkozó pontos, friss információk biztosítása révén segít az eszköz­ke­zelés fejlesz­té­sében is. Ezek az információk hozzá­já­rulnak ahhoz, hogy a jármű­park­ke­zelők megala­pozott döntéseket hozhassanak az eszközök karban­tar­tá­sával, felhasz­ná­lá­sával és cseréjével kapcso­latban.

Mely eszközöket érdemes nyomon követni?

0
Ugrás a tartalomhoz

Szervezete eszközei között számos dolog megta­lálható, például szerszámok, felsze­re­lések, járművek és IT-rend­szerek. Az értékes eszközöket felügyelni kell és nyomon kell követni, mert ha azokat károsodás éri vagy ellopják, az költsé­gekkel járhat és megza­var­hatja az üzleti tevékeny­ségét. A telematika karban­tartási értesítései segít­sé­gével eszközeit megfelelő, működőképes állapotban tarthatja. Akár a lopásokat is megelőzheti a geoke­rí­téses értesí­té­sekkel.

Ki használ­hatja az eszköz­kö­vetést?

0
Ugrás a tartalomhoz

Számos iparág profitálhat az eszköz­kö­ve­tésből. Az építő­iparban a felsze­re­lések és a nehézipari gépek nyomon követésére használ­hatják a különböző telep­he­lyeken. A szállítást és a professzi­o­nális szolgál­ta­tá­sokat biztosító vállalatok nyomon követhetik a pótkocsikat és teher­gép­ko­csikat és felügyel­hetik kihasz­nált­sá­gukat.

Az egész­ségügyi szolgál­tatók az orvosi eszközöket követhetik nyomon, az oktatási intézmények pedig segít­sé­gével bizto­sít­hatják hogy a labora­tó­riumi felszerelés nem hagyja el az intézmény területét.

Miért fontos az eszköz­kö­vetés?

0
Ugrás a tartalomhoz

Ha folya­ma­tosan nyomon tudja követni az eszközeit, két célt is elér: pénzt és időt takarít meg. Értékes infor­má­ci­ókhoz juthat eszközei haszná­la­táról (ki, mikor, hol, hogyan használja őket), a karban­tartási ütemter­vekről és az új felszerelés beszer­zé­sének esedé­kes­sé­géről, illetve megelőzheti a lopásokat. Mindezt a felbe­csül­he­tetlen értékű adatot felhasz­nál­hatja, hogy vállalata működését elemezze, és elősegítse a döntés­ho­zatalt, ezzel is tovább javítva hatékony­ságát és eszközei kihasz­nált­ságát.

Hogyan működik az eszköz­kö­vetés?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az eszközök számos módszerrel követhetők, ezek történ­hetnek digitálisan vagy akár manuálisan is. Bizonyos vállalatok jobban szeretik a papíralapú nyilván­tar­tá­sokat, míg mások inkább az Excelben bíznak. Minden­esetre vállalata eszközeinek felügye­le­téről és nyomon követéséről úgy gondos­kodhat a legha­tá­sosabb és legha­té­ko­nyabb módon, ha eszköz­követő szoftvert használ. Bizonyos eszköz­kö­vetési megoldások mobil­al­kal­ma­zá­sokat és az eszközökön lévő beolvasható címkéket kínálnak. A mobil megol­dá­sokkal út közben is könnyedén nyomon követheti eszközeit. A címkékkel könnyedén azono­sít­hatja eszközeit, és össze­kötheti a fizikai tárgyakat az adatbá­zi­sokban tárolt infor­má­ci­ókkal. Számos címke, például vonalkódok, QR-kódok és RFID-címkék közül választhat. RFID-címkék segít­sé­gével a jármű­park­ke­zelők beazo­no­sít­hatják a jármű­ve­ze­tőket és az általuk használt járműveket.

Mit jelent az eszköz­követő szoftver?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az eszköz­követő szoftver a GPS segít­sé­gével határozza meg az eszköz helyzetét. Összeköti eszközei helyzetét az adatokat gyűjtő szoftverrel. Az ilyen megoldás által kínált funkciók közé tartozik például a geokerítés létrehozása, amellyel földrajzi határokat szabhat meg. Ez a fontos funkció megvédheti eszközeit a lopástól és az illeték­telen haszná­lattól. Ráadásul a nyomon követési és helymeg­ha­tá­rozási funkciókkal nem csak az eszköz jelenlegi helyzete határozható meg, hanem a korábbi helyzetek is, amely az eszköz­ke­zelők számára fontos információ, és segíthet javítani eszközei kihasz­nált­ságát.

Mik az eszköz­követő szoftverek előnyei?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Webfleet Eszköz­kö­vetés segít­sé­gével a jármű­park­ke­zelők folya­ma­tosan nyomon követhetik a pótkocsikat és a motoros eszközöket egy könnyen használható felületen keresztül. A pontos GPS-alapú helymeg­ha­tá­rozás, kihasz­náltsági jelentések és karban­tartási értesítések és még sok más funkció segít­sé­gével megőrizheti eszközei biztonságát, értékét és hatékony­ságát.

Miért van szüksége az eszköz­kö­ve­tésre?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az eszköz­kö­vetés kulcs­fon­tosságú ahhoz, hogy megőrizze eszközei biztonságát és értékét. Ha tudja, hogy eszközei hol vannak épp – és hogyan használják őket – az alapvető fontosságú ahhoz, hogy megőrizze hatékony­ságát és nyere­sé­ges­ségét. A telema­ti­kával felügyelt eszköz­kö­vetés biztosítja, hogy Ön irányít­hassa az eszközeit. Az eszköz­követő szoftverek pedig leegy­sze­rű­sítik az adminiszt­ratív munkát és megszün­tetik a fáradságos papírmunkát.

A befektetés 6–9 hónap alatt térül meg

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet eszköz­kö­vetés vállal­ko­zá­sának.

1 A nyomkövetés nem biztosítja az eszközök által megtett pontos útvonalakat.
2 A feszültség alatti eszközök általában fedélzeti motorokkal rendel­keznek.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.