Kiste­her­au­tó-kö­vetési megoldások

Javítsa a járműpark telje­sít­ményét a valós idejű adatok felhasz­ná­lá­sával

Kiste­her­au­tó-kö­vetési megoldások

Javítsa a járműpark telje­sít­ményét a valós idejű adatok felhasz­ná­lá­sával

Világos képet kaphat arról, hogy hol tartóz­kodnak a kiste­her­autói – mindezt valós időben. A kiste­her­au­tó-kö­vetés a jármű automatikus helymeg­ha­tá­rozási programját olyan szoftverrel kombinálja, amely összegyűjti, feldolgozza és tárolja a jármű helyre vonatkozó adatait. A valós idejű adatok segít­sé­gével jobban felmérheti, hogyan teljesít a flottája, és hogyan használ­hatja fel hatéko­nyabban erőfor­rásait. Tudjon meg mindent, amit a kiste­her­au­tó-kö­ve­tésről tudni szeretne.

Így segít Önnek a kiste­her­au­tó-kö­vetés

Kövesse nyomon a jármű­parkhoz tartozó kiste­her­au­tókat

valós időben

Takarítson meg adminiszt­rációs időt és feleljen meg az adózási szabá­lyoknak

a kilomé­ter­költ­ség-nyil­ván­tar­tással

Igazolást kaphat a kézbe­sí­tésről

és átfogó adatokat biztosíthat a ráfordított időről az ügyfél számára

Javíthatja az ügyfelek elége­dett­ségét

a még pontosabb becsült érkezési időkkel

Javítsa a terme­lé­keny­séget

az optima­lizált útvonal­ter­ve­zésnek köszön­hetően

Tartsa szem előtt az üzemanyag-fo­gyasztást

a valós idejű és korábbi fogyasztási adatok felhasz­ná­lá­sával

A Webfleet kiste­her­au­tó-kö­vetés főbb funkciói

Valós idejű kiste­her­au­tó-kö­vetés

Mindig tisztában lehet vele, hogy hol tartóz­kodnak a jármű­ve­zetők, pl. mikor tartanak éjszakai pihenőt, vagy éppen mikor kelnek útra. A járműpark kiste­her­au­tóinak valós idejű nyomon követésével pontosabban jelezheti a várható érkezési időt az ügyfélnek, illetve kézbesítési igazolást is készíthet. Emellett megkönnyíti a jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó szabályok betar­tá­sának ellen­őr­zését.

vehicle tracking left hand traffic
vehicle tracing

Kiste­her­au­tó-kö­vetési adatok

A korábbi utak nyomon követésével megha­tá­roz­hatók a költség­csök­ken­tésre alkalmas területek. Az adatoknak köszön­hetően pontosan tudni fogja, hogy a jármű­ve­zetők mennyi időt töltöttek a volán mögött, mivel a járművek tartóz­kodási helye akár 90 napra vissza­me­nőleg vissza­nézhető. A valós idejű térképpel jobban áttekint­hetők a járművek mozgásai.

Geoke­rí­tések közvetlen figyel­mez­te­té­sekkel

A rendszer azonnali értesítést küld, ha egy jármű belép egy előre kijelölt földrajzi területre vagy elhagyja azt. A kiste­her­au­tó-kö­vetés GPS-szel működik, így az Ön által választott területek körül virtuális kerítést hozhat létre, legyen szó az ügyfél telep­he­lyéről vagy a járműpark parko­ló­járól.

alerts areas
log book 2019 en mi

Futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartás

Csökkentse az adminiszt­rá­cióra fordított munkát a magán- és üzleti utakon megtett távolságok nyilván­tar­tá­sának automa­ti­zá­lá­sával. A Webfleet digitális vezetési naplója magánutak esetén külön adatvédelmi megol­dá­sokat kínál a jármű­ve­zetők számára. A jármű­ve­zetők a Webfleet Logbook alkal­ma­zással akár saját útjuk adminiszt­rá­cióját is kezelhetik.

Pontos forgalmi adatok

A valós idejű forgalmi viszonyokra támaszkodva a jármű­ve­zetői a legha­té­ko­nyabb útvonalakon közle­ked­hetnek. A forgalmi dugók és az időjárás okozta késések már a múlté. Válassza a frissített közlekedési infor­má­ci­ókkal rendelkező TomTom-tér­ké­peket, az utcaképet tartalmazó Google-tér­ké­peket vagy a műholdas térképeket.

service van driver pro8475 cam50 01
dashboard 01

Testre­szabott jelentések és vezér­lő­pultok

Fokozza terme­lé­keny­ségét a jármű­ve­zetők telje­sít­mé­nyére vonatkozó elemzé­sekkel. A Webfleet járműkövető rendsze­rével vezér­lő­pultok és személyre szabott jelentések széles tárházához férhet hozzá. Megis­merheti a jármű­ve­zetők munkaidejét, az üzemanyag-fel­hasz­nálást, a közúti eseményeket és még sok minden mást.

Kiste­her­autók karban­tartása

Rendszeres karban­tar­tással bizto­sítható, hogy a járművek üzemképesek maradjanak. A járműpark karban­tar­tá­sának az üteme­zé­sével korlá­toz­hatja a váratlan leállásokat és csökkentheti a javítási költségeket. A futás­tel­je­sít­ményre vonatkozó valós idejű adatok segít­sé­gével jármű­spe­ci­fikus döntéseket hozhat a karban­tartási igényekről.

van maintenance

Minden, amit tudni szeretne a kiste­her­au­tó-kö­ve­tésről

Hogyan működik a kiste­her­au­tó-követő rendszer?

0
Ugrás a tartalomhoz

A kiste­her­au­tó-követő rendszer a GPS-esz­kö­zöket egy adatfel­dolgozó szoftverrel kapcsolja össze a pontos helymeg­ha­tá­rozás érekében. Szeretné tudni, hogy melyik járművezető van a legközelebb egy feladathoz? A valós idejű kiste­her­au­tó-kö­vetés ezt is megmutatja Önnek, így még az utolsó pillanatban is módosít­hatja az útvonalakat.

Milyen előnyei vannak a kiste­her­au­tó-követő rendszernek?

0
Ugrás a tartalomhoz

A kiste­her­au­tó-kö­vetés számos előnyt kínál. A járművek pontos helyzet­meg­je­lö­lé­sével mindig tisztában lehet vele, hogy hol vannak a járművei, így bizto­sít­hatja a gyors reakciót a változó üzleti igényeknek megfelelően.

A kiste­her­au­tó-kö­vetés további fő előnyei:

  • Nagyobb hatékonyság és költség­meg­ta­ka­rítás
  • Fokozott átlát­ha­tóság és pontos várható érkezési idők
  • Költség­kí­mélési információk az utazások össze­ha­son­lí­tá­sával

Mennyibe kerül a kiste­her­au­tó-kö­vetés?

0
Ugrás a tartalomhoz

A költségek a járműpark működési dinami­ká­jától függnek. Az eszközök és az üzembe helyezések számát többek között a jármű­parkban lévő teher­gép­kocsik száma határozza meg. A hatékonyság és a terme­lé­kenység javulásával költség­meg­ta­ka­rítást érhet el.

Ki használja a kiste­her­au­tó-kö­vetést?

0
Ugrás a tartalomhoz

A kiste­her­au­tó-kö­vetés ideális a szállítási és karban­tartási szolgál­ta­tá­sokat nyújtó vállal­ko­zások számára. Az építőipari és vízve­ze­ték-szerelő vállal­ko­zások például a kiste­her­au­tó-kö­vetést használják a pontos számlá­záshoz. A futárok intel­li­gensebb útvonal­ter­ve­zésre használják.

Mekkora a hatótá­volsága egy kiste­her­au­tó-követő rendszernek?

0
Ugrás a tartalomhoz

A kiste­her­au­tó-követő hatótá­volsága az adott eszköztől, valamint a haszná­la­tának körül­mé­nyeitől függ. A Webfleet kiste­her­au­tó-kö­vetője GPS techno­lógiát alkalmaz, így mindig tudhatja a járművei pontos tartóz­kodási helyét, akár úton vannak egy ügyfél felé, akár a vállalat telep­he­lyére térnek vissza.

Hogyan tudom beállítani a kiste­her­au­tó-követő rendszert?

0
Ugrás a tartalomhoz

A kiste­her­au­tó-követő rendszer beállí­tá­sához jellemzően ki kell választani az igényeinek megfelelő nyomkövető eszközt a járműparkja kiste­her­autói számára, be kell szerelni az eszközt mindegyik kiste­her­autóba, és konfi­gu­rálni kell a szoftvert, amelyet a járművek helyzetének felügye­le­téhez fog használni. A plug-and-play lehető­séggel saját maga is besze­relheti a kiste­her­au­tó-kö­ve­tőket. Ha a vállal­ko­zá­sának átfogó jelen­té­sekre van szüksége, érdemes a fix beszerelést választania. Professzi­o­nális navigációs és valós idejű kommu­ni­kációs eszközöket keres? Válasszon szakértői beállítást, hogy minden beépített készülék megfelelő besze­re­lését biztosítsa.

Mennyire pontos a kiste­her­au­tó-kö­vetés?

0
Ugrás a tartalomhoz

A megbízható forgalmi adatoknak és az adatfel­dolgozó szoftverhez kapcsolódó GPS-esz­kö­zöknek köszön­hetően a kiste­her­au­tó-kö­vetés rendkívül pontos. Amellett, hogy valós időben követheti nyomon a járműveit, földrajzi területeket is megha­tá­rozhat, hogy értesí­té­seket kapjon, valahányszor egy jármű belép az adott zónába, vagy elhagyja azt.

Milyen biztonsági intéz­ke­dések védik a kiste­her­au­tó-kö­vetőm adatait?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Webfleet komolyan veszi az adatvé­delmet. Az infor­má­ció­biz­tonsági irányítási rendszerünk a lehető legmagasabb szintű, ISO 27001 tanúsít­vánnyal rendelkezik. Amikor a jármű­ve­zetői munkaidőn kívül vannak, ők ellenőrzik a saját személyes adataikat – csak át kell váltaniuk privát üzemmódra a Webfleet professzi­o­nális navigációs eszközükön, hogy kikap­csolják a kiste­her­au­tó-kö­vetés funkciót.

Hogyan javíthatja a kiste­her­au­tó-kö­vetés az ügyfelek kiszol­gá­lását?

0
Ugrás a tartalomhoz

A valós idejű kiste­her­au­tó-kö­vetés segít­sé­gével pontos várható érkezési időket biztosíthat ügyfeleinek, és rögtön értesítheti őket, ha bármilyen késés történik. A kiste­her­au­tó-kö­vetés segíthet továbbá a szállítási útvonalak optima­li­zá­lá­sában, a szállítási idők javításában és összes­sé­gében az ügyfelek elége­dett­sé­gének növelésében.

Az ügyfeleink véleménye

Redujimos un 62% el número de eventos totales de conducción al mes
Alonso Naves Pelayo, Comandos del Norte

A befektetés átlagosan 6–9 hónap alatt térül meg

Ütemezzen be egy bemutatót, és ismerje meg, hogyan segítheti vállal­ko­zását a Webfleet, vagy forduljon egy szakértőhöz, aki minden kérdésére válaszol.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.