Plug and play
jármű­kö­vetés

Webfleet and LINK 245

Pillanatok alatt össze­köt­te­tésbe kerülhet a vállal­ko­zá­sával a plug and play jármű­kö­vetési rendsze­rünkkel.

Egyszerű kezdő­lé­pések. Mindössze csatla­koz­tatnia kell a LINK járműkövető eszközt a járművéhez. Ezután hozzáférhet a Webfleet-hez, és megte­kintheti járműparkja valós idejű helyét, az útjelen­té­seket, az üzemanyag-a­da­tokat, a jármű­ve­zetői stílust és további infor­má­ciókat a járműn belül és annak környe­ze­tében.

A Webfleet segít

A valós idejű nyomkövetés révén a nap 24 órájában tudni fogja, hogy hol vannak a járművei

Csökkentheti az adminiszt­rációs időt, és betarthatja az adózással kapcsolatos előírásokat a pontos menetlevél révén

Megta­ka­rítást érhet el az üzemanyag- és karban­tartási költségeken az üzemanyag-fo­gyasztás és a vezetési stílus felügye­le­tével

Azonnal tájékoz­tatást kaphat, ha a jármű­di­ag­nosztika problémák jeleit észleli, vagy ha a jármű belép vagy távozik egy korábban megjelölt területről

Hozzon bölcsebb döntéseket járműparkja hatékony­sá­gának javítása érdekében a bőséges jelentési lehető­sé­geknek köszön­hetően

Javítsa jármű­ve­zetői biztonságát a vezetési stílus elemzésével

Fő funkciók

Időtálló jármű­kö­vetési rendszer

Függetlenül attól, hogy a jármű­ve­zetők parkolnak vagy úton vannak, a Webfleet segít­sé­gével megtudhatja pontos helyzetüket. Rendszerünk pontosan rögzíti a munkaórákat vagy a kormány mögött töltött órákat, és megjegyzi a jármű­park­jában lévő minden egyes jármű korábbi helyét. Az LTE-M és a GPRS-csat­la­kozás további sebessége növeli a befektetése értékét, és elősegíti, hogy a rendszer hosszú távon is megőrizze használ­ha­tó­ságát.

vehicle tracking right hand traffic
trip reports daily summary

Pontos menetlevél

Csapata a Webfleet Logbook mobil­al­kal­mazás segít­sé­gével könnyedén naplózhatja magán- és üzleti útjait. A Webfleet által készített útjelen­tések használ­hatók futás­tel­je­sít­mény-be­val­lá­sokhoz, és az adóha­tó­ságok kérésére az adórész­letek igazo­lá­sához.

Azonnali, közvetlen riasztások

A Webfleet azonnal értesíti Önt a közelgő ütemezett karban­tartási felada­tokról, vagy amikor a jármű­di­ag­nosztika hiba jeleit észleli, és amikor egy jármű belép vagy elhagyja a korábban kijelölt területet vagy megnevezett földrajzi zónát.

alerts areas
dashboard 01

Betekintést nyerhet a járműpark tevékeny­sé­geibe

A Webfleet jelentési lehető­sé­geivel optima­li­zál­hatja a járműpark telje­sít­ményét. A személyre szabott jelentések létre­ho­zá­sával vagy a kész jelentések haszná­la­tával részletes betekintést nyerhet a jármű­ve­zetők és a járműpark tevékeny­sé­geibe. A jelentések automa­ti­kusan futtathatók és igény szerint letölthetők.

Ellenőrzése alatt tarthatja a járműpark költségeit

Csökkentse a jármű teljes üzemel­tetési költségét, a járműtől származó bőséges adatok felhasz­ná­lá­sával. Például valós idejű és korábbi adatokon alapuló betekintést nyerhet járműparkja üzemanyag-fo­gyasz­tásába. Az üzemanyag-ha­té­konysági jelen­té­sekkel trendeket és rendel­le­nes­sé­geket figyelhet meg, a telje­sít­mény­ér­tékek különböző időpontbeli össze­ha­son­lí­tá­sával pedig új módokat találhat az üzemanyag-költ­ségek csökken­tésére.

avg fuel consumption
wf tracking truck optidrive

Segítsen a jármű­ve­ze­tőknek javítani a telje­sít­mé­nyüket az utakon

A felelős jármű­ve­zetés segít csökkenteni az üzemanyag-, a karban­tartási és a biztosítási költségeit, ezzel csökkentve a jármű összes költségét. Az OptiDrive 360 funkcióval a Webfleet megadja a szükséges infor­má­ciókat a biztonságos és gazdaságos vezetés előse­gí­té­séhez munkatársai között.

Az önálló beszerelési csomaggal
egyszerűen elvégezheti az első lépéseket

Our LINK 245 vehicle tracking device can easily be plugged into the OBD-II port of your vehicle. Just find the connector in your car, plug in the device and you are ready to go!

obdii position

Kezdje el most a három hónapos INGYENES próba­verziót

Ismerje meg a Webfleet-et, Európa 1-es számú jármű­park­kezelő rendszerét