Futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartás a Webfleet Logbook alkal­ma­zással

A futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartás mostantól gyerekjáték

A Webfleet automa­tizált naplózási funkciója megbízható útadatokat gyűjt be, így bizonyít­hatja járműparkja futás­tel­je­sít­ményét. Jármű­ve­zetői közvetlenül az okoste­le­fon­jukról vagy a jármű­ve­zetői terminálon keresztül érvénye­sít­hetik utazásaikat.

Takarítsa meg az adminiszt­rációs időt az egyszerű futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartás jóvoltából

A futás­tel­je­sítmény nyilván­tartása gyerekjáték, mivel a jármű­ve­zetők érvénye­sít­hetik saját utazásaikat.

Kezelheti a költségeket és betarthatja az adóügyi irány­el­veket

Pontosabban felügyelheti a bevallott futás­tel­je­sít­ményt, és a vállalati, illetve a magán futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tar­tásnak megfelelően intézheti jármű­ve­zetői megté­rí­tését.

Biztos lehet afelől, hogy minden kilomé­terrel elszámolnak

A pontos futás­tel­je­sítmény nyilván­tartása mellett a Webfleet Logbook egyéb infor­má­ciókat is képes rögzíteni, például az utazás célját, az úti cél címét, valamint a kapcso­lat­tartó adatait.

A Webfleet Logbook akárhol használható

A Webfleet Logbook okoste­le­fonos alkalmazás segít­sé­gével kezelheti jármű­ve­zetői és üzlete megté­rí­tését, és kiszá­mít­hatja adóbe­val­lását is. Egyszerű módja a futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartás naprakészen tartásának.

Együtt használva* egy járműbe szerelt LINK járműkövető eszközzel** az alkalmazás megjeleníti a járművezető okoste­le­fonján a futás­tel­je­sít­ményt és a megtett távolságot is.

logbook app bundle en km
driver mobile logbook

Hogyan segíthet a Webfleet futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartás jármű­ve­ze­tőinek?

A Webfleet Logbook alkal­ma­zással a jármű­ve­zetők rögzíthetik az utazás egyéb adatait is, beleértve:

  • Az út típusa: üzleti, munkahelyi vagy magán­jellegű
  • Az utazás célja
  • Kapcso­lat­tartó
  • Jegyzetek
  • Állítható kilomé­ter­szám­lá­ló-be­ál­lí­tások


Minden, amit a kilométer nyomon követésről tudni kell

Mi a futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetés funkciója?

0
Ugrás a tartalomhoz

A futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetés egy általános kifejezés, amely az üzleti célból megtett távolság naplózását takarja. Erre számos különböző okból lehet szükség – ilyen például a szabá­lyo­zá­soknak való megfelelés, az adózás vagy az alkal­ma­zottak költsé­geinek vissza­té­rítése. A funkció rendkívül hasznos, és bizonyos esetekben kötelező is számtalan válla­lat­típus számára.

A lényege, hogy a funkció nyomon követi és rögzíti az alkalmazott által üzleti célból megtett teljes távolságot. Ez számos különböző rendszeren keresztül elvégezhető, a manuális, papíralapú folya­ma­toktól kezdve az Excel-táb­lá­za­tokon át egészen a digitális futás­tel­je­sít­mény-naplózó megol­dá­sokig, amelyek a teljes folyamatot automa­ti­zálják. Tekintsük át egy kicsit részle­te­sebben az utolsó megoldást.

Automatikus futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetés

0
Ugrás a tartalomhoz

Akár jármű­ve­ze­tőként, akár jármű­park­ke­ze­lőként dolgozik, a futás­tel­je­sítmény nyomon követése aligha tartozik az elsődleges feladatai közé. Ebből következően valószí­nűleg nem szeretne végtelen órákat szentelni a papír­mun­kának vagy a táblázatok frissí­té­sének azért, hogy mindent kézben tartson.

Ezért is van az, hogy egyre több vállalat fordul az automatikus futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési megoldások felé. Ezek a megoldások pontosan vezetik a vállalati járművek futás­tel­je­sít­mé­nyének adminiszt­rá­cióját, leveszik a válláról a manuális feladatok jelentette terhet, és időt szaba­dí­tanak fel, hogy Ön az alapvető üzleti feladatokra összpon­to­sít­hasson.

A rendel­ke­zésre álló megoldások közül a mobil nyomkö­vetési alkal­ma­zások tekinthetők az egyik legjobbnak.

Hogyan működik egy futás­tel­je­sít­mény-nyom­követő alkalmazás?

0
Ugrás a tartalomhoz

Tegyük fel, hogy Ön rendelkezik egy közös használatú járművekből álló jármű­parkkal. Egy első osztályú futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési alkalmazás létrehoz egy-egy profilt a járműparkot használó összes járművezető számára. A jármű­ve­zetők ezután a mobil­al­kal­ma­záson keresztül kezelhetik az utazás adminiszt­rá­cióját, és könnyedén rögzíthetik a kulcs­fon­tosságú infor­má­ciókat, többek között az utazás célját, a használt járművet, a kilomé­ter-számláló beállítását és számos egyebet. Egyes alkal­ma­zások még vezetési telje­sít­ménnyel kapcsolatos vissza­jel­zé­sekkel is szolgálnak.

A kilomé­ter-számláló adatai ekkor valós időben frissülnek, közvetlenül a jármű kilomé­ter-szám­lá­ló­jából. Ezután lehetőség van az utazással kapcsolatos adatok elmentésére, a jármű­park­kezelő pedig könnyedén hozzájuk férhet a futás­tel­je­sít­mény-be­val­lások és az adórész­letek igazolása céljából.

Miért érdemes üzleti célból futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési alkalmazást használni?

0
Ugrás a tartalomhoz

Egyszerűen fogalmazva, egy minőségi futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési alkalmazás a járművezető és a jármű­park­ke­zelők életét egyaránt megkönnyíti. A manuális feladatok nagy része automa­ti­záltan megy végbe, így az adminiszt­ráció is egyszerűbbé válik. Ez azt jelenti, hogy a járművezető és a jármű­park­kezelő minden figyelmét más fontos feladatokra fordíthatja, ez pedig növeli a hatékony­ságot és csökkenti a stresszt.

Mindezek mellett végtelen nyugalommal tölti el őket, hogy a legalap­vetőbb feladatok elvég­zé­séről egy megbízható, követ­ke­zetes rendszer gondoskodik. Ha és amennyiben az adóhatóság auditálni szeretné a nyilván­tar­tásait, hogy meggyő­ződ­hessen arról, hogy az alkal­ma­zottak jutta­tá­sainak adóztatása pontos-e, a futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési alkalmazás megbízható pontossága rendkívül hasznosnak bizonyul. Még egy fontos feladattal kevesebb!

Amint fent említésre került, bizonyos futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési alkal­ma­zások vissza­jel­zéssel is szolgálnak a járművezető telje­sít­mé­nyéről. Például a Webfleet Logbook az OptiDrive 360 rendszeren keresztül biztosít jármű­ve­zetői vissza­jelzést, amely nyomon követi a legfon­tosabb jármű­ve­zetői stílus­for­mákat, mint például a gyors­hajtást, a vezetési eseményeket, az alapjáratot, az üzemanyag-fo­gyasztást, az állandó sebességet, a szabadon futást és számos egyebet. Ezen adatok segít­sé­gével a járművezető bizton­sá­go­sabban, költség­ha­té­ko­nyabban és fenntart­hatóbb módon közlekedhet az utakon.

Mindemellett azt is fontos figyelembe venni, hogy az Ön által használt futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési alkal­ma­zások hogyan kezelik a járművezető személyes adatait. Egy minőségi futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési alkalmazás például lehetővé teszi a jármű­ve­ze­tőnek a jármű­kö­vetés elrejtését, ha a vállalati járművet magánúthoz használja. A fentiek mellett arról is meg kell győződnie, hogy az alkal­ma­zás­szol­gáltató a lehető legbiz­ton­sá­gosabb módon tárolja-e az utazásokkal és a jármű­ve­ze­tőkkel kapcsolatos adatokat.

Melyik az Önnek leginkább megfelelő mobil nyomkö­vetési alkalmazás?

0
Ugrás a tartalomhoz

A mobil nyomkö­vetési alkal­ma­zá­soktól elvárt funkciók és jellemzők vállalattól függően eltérőek. Előfor­dulhat, hogy Önnek csak a legalap­vetőbb utazási adatokra van szüksége, ahogyan az is előfor­dulhat, hogy valami komolyabb és hatásosabb megoldást szeretne.

Bármilyen követel­mé­nyeket is határoz meg, érdemes észben tartania, hogy a futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési alkal­ma­zások haszná­la­tának elsődleges célja, hogy megkönnyítsék az életét. Nagyon fontos tehát, hogy az e célból bevezetett alkalmazást felhasz­ná­ló­barát kialakítás jellemezze. Keressen egy felhasz­ná­ló-köz­pontú elren­de­zéssel rendelkező alkalmazást, amelyet Ön és jármű­ve­zetői is kényelmesen használ­hatnak, és nem vesz el túl sok időt a napból.

A Webfleet kifej­lesz­tette a Webfleet Logbook alkalmazást, amely segít az Önéhez hasonló vállal­ko­zá­soknak a futás­tel­je­sít­ménnyel kapcsolatos adatok hatékony kezelésében. Ha szeretne megsza­ba­dulni az utazás adminiszt­rá­ciója jelentette nehéz­sé­gektől, örömmel segítünk ebben. Lépjen kapcsolatba futás­tel­je­sít­mény-szak­ér­tőink egyikével még ma, és tudja meg, hogyan segíthetünk Önnek.

Take the hassle out of trip administration with Webfleet Logbook


Szerezd meg az alkalmazást

Az alkalmazás iOS-en az App Store, Androidon pedig a Google Play Áruház felületéről tölthető le.

Download on the App Store
Get it on Google play

Ütemezzen be egy bemutatót, és ismerje meg, hogyan segítheti vállal­ko­zását a Webfleet, vagy forduljon egy szakértőhöz, aki minden kérdésére válaszol.

Adja meg az utónevét.
Írja be a vezeték­nevét.
Adja meg a cégét.
Adja meg a telefon­számát.
Adja meg az e-mail-címét

Személyes adatait nálunk bizton­ságban vannak. Olvassa el adatvédelmi szabály­za­tunkat további részle­tekért.

Haszná­la­tához Webfleet®-előfizetés szükséges.
** Rendszer­kö­ve­tel­mények: LINK 3xx firmware 1.9203 vagy újabb/LINK 5xx firmware 2.0 vagy újabb.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.