Kilome­ter­re­gi­stratie voor wagenparken

Digitale kilome­ter­re­gi­stratie zorgt voor eenvoudige ritad­mi­ni­stratie

Demo aanvragen

Met onze digitale kilome­ter­re­gi­stratie kunt u nauwkeurig en eenvoudig kilometers bijhouden en beheren voor bedrijfs­voer­tuigen, grijs­wa­gen­park­be­stuurders en gedeelde wagenparken, terwijl de privacy van uw bestuurders wordt beschermd.

Met Webfleet Logbook kunt u:

Afzon­der­lijke bestuur­ders­pro­fielen maken

om uw bestuurders in gedeelde voertuigen te beheren

Wagen­park­beheer vereen­vou­digen

met belastingen, het beheersen van kosten en bij het voldoen aan de voorschriften van de belas­tings­dienst

Uw werklast verminderen

met nauwkeurige kilome­ter­standen recht­streeks vanaf de kilome­ter­teller van het voertuig1

De werklast van uw bestuurders verminderen

met automa­tische registratie van zakelijke en privéritten

Aantonen dat u aan de belas­tings­voor­schriften voldoet

met betrouwbare en nauwkeurige gegevens

De privacy van uw bestuurders beschermen

wanneer ze bedrijfs­voer­tuigen gebruiken voor privéritten

Belang­rijkste functies van kilome­ter­re­gi­stratie voor wagenparken

Geauto­ma­ti­seerde ritre­gi­stratie

U kunt de rapporten over ritten en kilome­ter­re­gi­stratie van Webfleet gebruiken voor kilome­ter­ver­goe­dingen en belas­ting­con­troles. Hierdoor verlaagt u uw belastingen en bespaart u tijd op ritad­mi­ni­stratie.

kilome­ter­re­gi­stratie voor zakelijke ritten
verkoper die kilome­ter­re­gi­stratie voor zakelijke ritten gebruikt

Verbeterde gegevens­be­vei­liging voor bestuurders

Wij nemen privacy van gegevens serieus. Daarom kunnen bestuurders alleen de gegevens van hun eigen ritten zien en hebben bedrijven de mogelijkheid om routes van zakelijke en privéritten te verbergen.

Voldoe aan de voorschriften van de belas­ting­dienst

Onze oplossing voor automa­tische kilome­ter­re­gi­stratie zorgt ervoor dat voordelen voor medewerkers nauwkeurig worden belast. Dit helpt ook bij de naleving voor de contro­le­doel­einden van de Belas­ting­dienst, die vereisen dat de documen­tatie van de kilome­ter­re­gi­stratie minimaal 5 jaar wordt bewaard.

beheer van kilome­ter­re­gi­stratie
goedge­keurde ritad­mi­ni­stra­tie-op­lossing

Goedge­keurde ritad­mi­ni­stra­tie-op­lossing

Webfleet beschikt over het Keurmerk RitRe­gi­stra­tie­Sys­temen. Dit is de enige onafhan­ke­lijke branche­s­tan­daard voor ritre­gi­stra­tie­sys­temen en bestaat uit een lijst technische eisen waaraan een ritre­gi­stra­tie­systeem moet voldoen. Met het Keurmerk Ritre­gi­stratie voldoen wij aan de hoogste eisen met betrekking tot privacy en fraude­be­sten­digheid. Daarnaast zorgt onze ISO 27001 certi­fi­cering voor het hoogste niveau van infor­ma­tie­be­vei­liging en betrouw­baarheid.

Feedback op rijstijl

Scores van bestuurders (OptiDrive) zijn beschikbaar op zowel de PRO Driver Terminal als de mobiele app van Webfleet Logbook. Hierdoor blijven bestuurders veilig en betrouwbaar rijden, en houdt uw bedrijf een goede reputatie.

optidri­ve-in­di­cator
app-bundel kilome­ter­re­gi­stratie

Gebruiks­vrien­de­lijke mobiele app

Bestuurders kunnen de admini­stratie van hun ritten en kilome­ter­re­gi­stratie bijhouden met de gebruiks­vrien­de­lijke mobiele app van Webfleet Logbook. Onderweg kunnen ze ritgegevens (zoals contact­persoon en reden van de reis) wijzigen, zichzelf toewijzen aan beschikbare voertuigen, de instel­lingen van de kilome­ter­teller aanpassen en feedback op het rijgedrag (OptiDrive) ontvangen.

Nauwkeurige, betrouwbare gegevens

Gegevens van de kilome­ter­teller worden in realtime recht­streeks bijgewerkt vanaf de kilome­ter­teller van het voertuig. Dus als de belas­ting­dienst een verzoek indient, weet u dat uw rapporten betrouwbaar zijn. U kunt op elk moment het ritrapport downloaden in Webfleet of de mobiele app.

ritrapport wagenparken

Alles wat u moet weten over kilometers bijhouden

Wat is kilometer- en ritten­re­gi­stratie?

0
Naar content gaan

Kilome­ter­re­gi­stratie is een algemene term voor het registreren van de gereden zakelijke kilometers. Dit kan om verschil­lende redenen worden gedaan, zoals voor het naleven van regelgeving, voor de belas­ting­dienst of voor de kilome­ter­ver­goeding van werknemers. Dit is nuttig en in sommige gevallen ook verplicht voor veel soorten bedrijven.

Het komt erop neer dat alle kilometers die een werknemer voor zakelijke doeleinden rijdt, worden bijgehouden en geregi­streerd. Dit kan met verschil­lende systemen voor kilome­ter­re­gi­stratie, van handmatige processen op papier en in Excel-spread­sheets tot digitale ritten­re­gi­stra­tie-op­los­singen die het gehele proces automa­ti­seren. Laten we die laatste eens nauwkeu­riger bekijken.

Wat zijn de voordelen van automa­tische kilome­ter­re­gi­stratie?

0
Naar content gaan

Of u nu een bestuurder of een fleet manager bent, het bijhouden van de gereden ritten is waarschijnlijk niet uw belang­rijkste verant­woor­de­lijkheid. Daarom wilt u vast niet enorm veel tijd kwijt zijn aan het invullen van papierwerk of het bijwerken van spread­sheets om alles bij te houden.

Dat is de reden waarom steeds meer bedrijven overscha­kelen op automa­tische ritten­re­gi­stra­tie-op­los­singen. Deze oplossingen houden de ritten­ad­mi­ni­stratie voor uw bedrijfs­voer­tuigen nauwkeurig bij, zodat u minder handmatig werk hoeft te doen en u zich kunt richten op uw kerntaken.

Als bedrijfs­ei­genaar is het ook uw verant­woor­de­lijkheid om nauwkeurige gegevens op te slaan van zakelijk en privé gereden kilometers voor uw voertuigen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een boete op basis van onjuiste kilome­ter­claims. Door een app voor mobiele tracking met digitale opslag te gebruiken, voorkomt u dure boetes.

Hoe werkt een ritten­re­gi­stra­tie-app?

0
Naar content gaan

Stel: u heeft een wagenpark met poolauto's. Een goede kilome­ter­re­gi­stra­tie-app maakt een profiel voor elke bestuurder in uw wagenpark. De bestuurder kan zijn ritten­ad­mi­ni­stratie dan beheren via de mobiele app en eenvoudig belangrijke informatie registreren, zoals reisdoel, gebruikt voertuig, instelling van de kilome­ter­teller en meer. Sommige apps geven zelfs feedback op de rijpres­taties.

De kilome­ter­teller gegevens worden vervolgens in realtime bijgewerkt vanaf de kilome­ter­teller van het voertuig. Alle ritgegevens kunnen worden opgeslagen, zodat de fleet manager deze kan gebruiken voor kilome­ter­ver­goe­dingen en controles door de Belas­ting­dienst.

Waarom een ritten­re­gi­stra­tie-app gebruiken?

0
Naar content gaan

Dat is heel simpel: een hoogwaardige ritten­re­gi­stra­tie-app maakt het leven gemak­ke­lijker voor bestuurders en fleet managers. Het bijhouden van de admini­stratie is eenvoudiger, met minder handmatige taken. Zo blijft er voor zowel bestuurder als manager meer tijd over voor andere belangrijke taken, wat zorgt voor een hogere efficiëntie en lagere stress­ni­veaus.

Ook geeft het gemoedsrust om te weten dat belangrijke taken worden afgehandeld door een betrouwbaar en consistent systeem. Wanneer de Belas­ting­dienst uw overzichten wil controleren om te kijken of uw werkne­mers­voor­delen juist worden opgegeven, komt de betrouwbare nauwkeu­righeid van de overzichten van uw ritten­re­gi­stra­tie-app erg goed van pas. Nog een belangrijke taak uit handen!

Zoals eerder gezegd geven sommige kilome­ter­re­gi­stra­tie-apps ook feedback op de rijpres­taties van de bestuurder. Zo geeft Webfleet Logbook bijvoor­beeld bestuur­ders­feedback via het OptiDrive 360-systeem, dat belangrijk rijgedrag bijhoudt, zoals snelheids­over­schrij­dingen, ritge­beur­te­nissen, stationair draaien, brand­stof­ver­bruik, constante snelheid, uitrollen en meer. Deze gegevens helpen de bestuurder zowel veiliger als zuiniger en duurzamer te rijden.

Het is wel belangrijk om in de gaten te houden hoe de door u gebruikte ritten­re­gi­stra­tie-app omgaat met de privacy van de bestuurder. Een hoogwaardige ritten­re­gi­stra­tie-app geeft de bestuurder de mogelijkheid om voertuig­tra­cering te verbergen wanneer hij het bedrijfs­voertuig voor een privérit gebruikt. Daarnaast wilt u er natuurlijk zeker van zijn dat de aanbieder van uw app alle rit- en bestuur­ders­ge­gevens zo veilig mogelijk opslaat.

Wat is het juiste ritten­re­gi­stra­tie­systeem voor u?

0
Naar content gaan

Afhankelijk van het bedrijf zijn de eisen voor een mobiele trackingapp verschillend als het gaat om de functies en kenmerken. Wellicht heeft u alleen maar beknopte ritgegevens nodig. Maar misschien ook wel meer diepgaande gegevens.

Wat uw eisen ook zijn, de belang­rijkste reden om een ritten­re­gi­stra­tie-app te gebruiken is altijd om het leven gemak­ke­lijker te maken. Het is dus heel belangrijk dat de app die u aanschaft gebruiks­vrien­delijk is. Ga op zoek naar een app met een gebruiks­vrien­de­lijke indeling, waar zowel u als uw bestuurders goed en snel mee uit de voeten kunnen.

Webfleet heeft de Webfleet Logbook-app ontwikkeld om bedrijven zoals dat van u te helpen hun kilome­ter­ge­gevens effectief te registreren en beheren. Wilt u minder gedoe met het bijhouden van de ritten­ad­mi­ni­stratie, dan helpen we u daar graag bij. Neem vandaag nog contact op met een van onze experts op het gebied van kilome­ter­re­gi­stratie en ontdek wat we voor u kunnen doen.

ttt tax guide whitepaper

Waarom overscha­kelen op digitale kilome­ter­re­gi­stratie?

ttt tax guide whitepaper

Lees meer over hoe u slim belas­ting­aan­gifte kunt doen met digitale kilome­ter­re­gi­stratie zoals Webfleet Logbook.

Download de GRATIS belas­tinggids

Wat heeft u nodig voor Webfleet Logbook?

LINK-voer­tuig­volg­systeem

Webfleet-abonnement

De mobiele app van Webfleet Logbook

1Kilome­ter­stand gerap­por­teerd door het met CAN verbonden systeem (LINK 610 of LINK 710) in het voertuig.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.