Fleet Management voor passa­giers­vervoer

Veiliger reizen, meer tevreden klanten, lagere kosten

Webfleet biedt u alles wat u nodig heeft om een veilige service van hoge kwaliteit te bieden voor uw passagiers. Wij helpen u bij een groot aantal lastige uitdagingen, van het beheer van uw brand­stof­kosten tot handhaving van veilige rijnormen en naleving van uw tachograaf.

Waarom Webfleet

Zorgt ervoor dat passagiers veilig en op tijd op hun bestemming arriveren

Beheert de brandstof- en onder­houds­kosten

Garandeert dat eenvoudig en snel wordt voldaan aan de voorschriften

Belang­rijkste functies

Stimuleer veiliger rijden

Wilt u er zeker van zijn dat uw passagiers veilig en tevreden op hun plaats van bestemming arriveren? OptiDrive 360 van Webfleet biedt u de gegevens die u nodig heeft om te bepalen op welke gebieden bestuurders hun prestaties kunnen verbeteren.

De PRO Driver Terminal biedt actieve feedback voor bestuurders en advies over zaken als stationair draaien, snel rijden en abrupt sturen, en helpt de bestuurder bij het maken van aanpas­singen. Het netto­re­sultaat? Uw voertuigen blijven veilig, uw passagiers blijven tevreden en uw bedrijfs­re­pu­tatie blijft intact.

Meer informatie over OptiDrive 360
incar busdriver pro8 optidrive
untranslated

Een soepele workflow betekent een betere dienst­ver­lening

Informatie helpt uw bestuurders hun werk beter uit te voeren. De PRO Driver Terminal biedt speciale navigatie voor grote voertuigen om probleem­ge­bieden te vermijden en de kans op ongevallen te verkleinen. Ook worden nuttige plaatsen weergegeven, zoals parkeer­plaatsen voor bussen en afzet­plaatsen.

Op kantoor heeft u een duidelijk overzicht van de locaties van uw voertuigen. U stuurt instructies recht­streeks naar de Driver Terminal, die het bericht hardop voorleest - bestuurders hoeven niet te stoppen om de informatie te lezen. Dit alles zorgt ervoor dat uw bestuurders zich kunnen concen­treren op het leveren van een hoogwaardige dienst­ver­lening aan uw passagiers.

Meer informatie over Driver Terminals

De allerbeste ETA's

Vertra­gingen kosten geld. Webfleet maakt gebruik van de bekroonde verkeers­in­for­matie van TomTom om geschatte aankomst­tijden (ETA's) te presenteren die nauwkeu­riger zijn.

Profes­si­onele navigatie maakt gebruik van actuele verkeers­in­for­matie en geavan­ceerde algoritmen om uw bestuurders te helpen files te vermijden. Dit betekent dat uw klanten op tijd zullen arriveren op de plaats van bestemming.

passenger waiting for bus 01
avg fuel consumption

Alles wat u nodig heeft om de kosten te beheersen

Webfleet helpt de totale eigen­doms­kosten van uw voertuigen op verschil­lende manieren onder controle te brengen. Deze oplossing identi­fi­ceert abnormaal brand­stof­ver­bruik en stimuleert rijge­woonten die kosten­ef­fec­tiever zijn (zoals het gebruik van cruise­control).

Ook ontvangt u tijdig meldingen wanneer onderhoud aan een voertuig nodig is. Dat helpt u problemen te voorkomen die anders kunnen leiden tot uitval.

Meer informatie over Webfleet-rapportage

Alles wat u nodig heeft om te voldoen aan regelgeving

Webfleet biedt u de onder­steuning die u nodig heeft om aan veel wettelijke vereisten te voldoen. Als u bijvoor­beeld moet voldoen aan de EU-richt­lijnen voor rijtijden, kunt u met tacho­graaf­diensten alle vereiste gegevens op afstand downloaden, analyseren en op één plaats archiveren, waardoor u tijd bespaart en inspecties worden vereen­voudigd.

Webfleet kan ook de registratie van werktijden automa­ti­seren.

Meer informatie over Webfleet Tachograph Manager
unresolved notifications warnings
order optimisation screenshot

Een dienst­ver­lening van hoge kwaliteit plannen en leveren

Webfleet biedt u een reeks hulpmid­delen waarmee u uw passagiers een hoog dienst­ver­le­nings­niveau kunt bieden.

Bij het plannen van een rit kunt u bijvoor­beeld gemakkelijk de tijd van vertrek, het ophalen van passagiers, geplande stops en de aankomsttijd optima­li­seren. Bovendien kunt u snel de meest geschikte bestuurder opzoeken als u een vervangend voertuig nodig heeft vanwege een onverwacht incident tijdens de reis.


Onze branche­partners

Partners

Integra­tie­partners

Vertrouwd door meer dan 60.000 bedrijven

Beste return-on-investment.
Wolfgang Schroeder, Sales Lentz
Sneller ter plaatse.
Danie Helderop, Rivas Zorggroep
Webfleet helpt ons duurzaam op weg te gaan.
Rick Sinkeldam, Omgevingsdienst IJmond

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.