Priva­cy­beleid

De bescherming van uw persoons­ge­gevens is belangrijk voor ons. Daarom verwerken wij uw persoons­ge­gevens (kortweg ‘gegevens’) uitsluitend in overeen­stemming met de wettelijke voorschriften van de EU. Met dit priva­cy­beleid willen we u informeren over de verwerking van uw gegevens in onze organisatie en de claims en rechten inzake gegevens­be­scherming waarop u recht heeft conform art. 13 van de Europese Algemene verordening gegevens­be­scherming (AVG).

 1. Wie is verant­woor­delijk voor de gegevens­ver­werking en met wie kunt u contact opnemen?

  Verwer­kings­ver­ant­woor­de­lijke

  Bridgestone Mobility Solutions B.V.
  Beethovenstraat 503, 1083 HK
  Amsterdam, Netherlands
  +31 20 808 0758

  Functi­o­naris gegevens­be­scherming

  Bridgestone Mobility Solutions B.V
  C/O Legal Department
  Beethovenstraat 503, 1083 HK
  Amsterdam, Netherlands
  E-Mail: digitaltrust@webfleet.com

  Als u handelt namens een overheids­in­stelling of autori­teiten voor rechts­hand­having

  Bridgestone Mobility Solutions B.V
  C/O Legal Department
  Beethovenstraat 503, 1083 HK
  Amsterdam, Netherlands
 2. Persoons­ge­ge­vens­ver­werking

  Met welke reden en op welke wettelijke basis worden de gegevens verwerkt?

  Wij verwerken uw gegevens in overeen­stemming met de toepas­se­lijke wetgeving inzake gegevens­be­scherming, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Algemene verordening gegevens­be­scherming (AVG) van de EU, de Britse GDPR en de Zwitserse wet op de gegevens­be­scherming.

  Voor het nakomen van (pre)contrac­tuele verplich­tingen (art. 6, lid 1 (b) AVG):

  De verwerking van uw gegevens wordt uitgevoerd voor contract­ver­werking bij het initiëren van zaken en bij het uitvoeren van contracten met u.

  Voor het nakomen van contrac­tuele verplich­tingen (art. 6 lid 1 (b) AVG):

  Webfleet-platform

  Als uw voertuig zodanig is ingesteld dat dit verbinding maakt met Webfleet-ser­vices, verzamelt dit automatisch informatie ten behoeve van de Webfleet-service wanneer het voertuig wordt gebruikt met andere apparatuur die in het voertuig is geïnstal­leerd.

  De volgende informatie wordt continu verzameld: voertuig­lo­catie, G-kracht-/accele­ra­tie­ge­gevens en motor­ge­re­la­teerde gegevens, zoals brand­stof­ver­bruik, kleppo­sities, toerental en de stand van de kilome­ter­teller. Welke informatie wordt verzameld, is met name afhankelijk van de apparatuur die in het voertuig is geïnstal­leerd.

  De eigenaar van het contract bepaalt voor welke doeleinden deze informatie vervolgens wordt gebruikt, wie hier toegang tot heeft en hoe lang de informatie wordt bewaard. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar van het contract. Dit is meestal de eigenaar of leasing­nemer van het voertuig.

  Webfleet gebruikt Mixpa­nel-software om informatie te verzamelen over hoe u de software, websites en applicaties van Webfleet gebruikt. De gebruik­s­in­for­matie die Webfleet verzamelt, bevat mogelijk locatie­ge­gevens, maar geen informatie die u heeft ingevoerd of geüpload. Op grond van een overeen­komst die Webfleet met Mixpanel is aangegaan, worden uw gegevens uitsluitend door Webfleet gebruikt en niet door Mixpanel voor andere doeleinden zoals reclame.

  Mobiele applicaties voor Webfleet: Webfleet Mobile, Webfleet Logbook, Webfleet Vehicle Check en Webfleet Work App (Apps)

  Om de Apps te gebruiken, moet een Webfleet LINK aanwezig en actief zijn in uw voertuig. De Webfleet LINK verzamelt continu gegevens uit het voertuig om rapporten te maken en feedback te geven over uw reizen, uw rijstijl en de technische staat van het voertuig. Deze voertuig­ge­gevens worden gecom­bi­neerd met positie­ge­gevens van de GPS-sensor in de Webfleet LINK en een tijdstempel, zodat alle gebeur­te­nissen en rapporten kunnen worden gekoppeld aan een plaats en tijdstip. Om u deze feedback te verschaffen, wordt de informatie via de gegevens­ver­binding van de Webfleet LINK verzonden naar de servers van Webfleet. De gegevens worden op de servers van Webfleet opgeslagen en gekoppeld aan een account onder beheer van de fleet manager. De fleet manager van uw bedrijf (of werkgever) is de organisatie die het door u gebruikte voertuig ter beschikking stelt of in eigendom heeft en is meestal een fleet manage­ment-be­drijf, lease­be­drijf, auto-im­porteur, dealer of fabrikant.

  Er vindt voortdurend gegevens­verkeer plaats tussen de Apps en de servers van Webfleet indien u de app toestemming geeft om de inter­net­ver­binding van uw smartphone te gebruiken. De Apps rapporteren en visua­li­seren de verzamelde gegevens in een grafische gebrui­kers­in­terface op uw smartphone.

  Verzamelde informatie door de Webfleet LINK en de Apps

  De Webfleet LINK en de Apps verzamelen de volgende gegevens:

  • Datum, tijd en locatie.
  • Gegevens die u, uw auto, uw apparaat en uw smartphone identi­fi­ceren.
  • Informatie met betrekking tot uw voertuig en hoe u rijdt, bijvoor­beeld starten/stoppen, kilome­ter­teller, stationair draaien, toerental, snelheid en snelheids­ver­deling, afgelegde afstand, remmen, bochten, acceleratie, accuniveau en -status, motor­be­lasting, motor­gas­klep­ni­veaus, gebruik van de cruise­control, uitrollen, brand­stof­ver­bruik, brand­stof­niveau, benodigd onderhoud en technische status­be­richten van de interne diagnos­tische systemen van het voertuig.
  • Gegevens voor diagno­se­doel­einden, zoals softwa­re­versies, apparaat­typen, stroom­on­der­breking en fouten­log­boeken.
  • Gegevens die kunnen worden gebruikt bij ongevallen of diefstal, bijvoor­beeld de locatie en de verplaat­sings­richting van het voertuig.

  Hoe uw gegevens worden gebruikt

  De fleet manager heeft verschil­lende doeleinden gedefi­nieerd waarvoor de gegevens die worden verzameld via uw voertuig en de Apps zullen worden gebruikt, wie toegang heeft tot deze gegevens en hoe lang deze gegevens worden bewaard. Raadpleeg de informatie die uw fleet manager u hierover heeft verstrekt.

  Andere bestuurders van uw voertuig

  Als u uw voertuig met een Webfleet LINK deelt met andere bestuurders, dient u hen te informeren dat rij- en voertuig­ge­gevens worden verzameld en dat zowel u als de fleet manager toegang hebben tot rapporten op basis van de verzamelde gegevens.

  Gegevens die alleen beschikbaar zijn op uw smartphone

  De Webfleet LINK verzendt aanvullende informatie naar uw smartphone terwijl de Apps zijn geactiveerd, zoals een gedetail­leerde realtime stroom van parame­ter­waarden van het voertuig, waaronder snelheid, motor­toe­rental, motor­tem­pe­ratuur, motor­be­lasting, brand­stof­niveau en andere informatie. Deze informatie wordt vervolgens weergegeven in de Apps. Deze gedetail­leerde informatie wordt niet opgeslagen op uw smartphone.

  Uw Apps-ac­count

  U ontvangt uw gebrui­kers­ge­gevens voor de Apps van de fleet manager. Webfleet adviseert u het volgende te doen:

  • Wijzig uw wachtwoord nadat u zich de eerste keer hebt aangemeld
  • Houd uw account­ge­gevens geheim
  • Gebruik veilige en unieke wacht­woorden die u nergens anders voor gebruikt

  Uw account wordt gebruikt om u toegang te geven tot de gegevens die zijn opgeslagen op de servers van Webfleet. De gegevens worden samen met uw account bewaard zolang dit account bestaat of zolang de fleet manager dat nodig acht.

  Wanneer gegevens worden geüpload naar onze servers

  De Webfleet LINK uploadt automatisch de verzamelde gegevens naar Webfleet. Dit gebeurt frequent, meestal één keer per minuut.

  Gebruik van uw locatie

  De Apps beschikken over specifieke priva­cy-in­stel­lingen waarmee u het gebruik van locatie­ge­gevens voor bepaalde doeleinden kunt in- of uitscha­kelen. Neem contact op met uw fleet manager voor specifieke informatie hierover.

  Let er wel op dat wanneer u de app gebruikt, op uw smartphone ook bestu­rings­sys­teem­software of andere apps actief kunnen zijn of commu­ni­ca­tie­net­werken in gebruik kunnen zijn die persoon­lijke gegevens en locatie­ge­gevens verzamelen, verzenden of opslaan. Webfleet kan hierop geen invloed uitoefenen. Bekijk voor meer details de informatie en instel­lingen die uw mobie­le-net­werk­pro­vider of de verkoper van uw apparaat of apps heeft verstrekt.

  Voor het nakomen van wettelijke verplich­tingen (art. 6 lid 1 (c) AVG):

  De verwerking van uw gegevens is noodza­kelijk om te voldoen aan diverse wettelijke verplich­tingen, bijvoor­beeld het toepas­se­lijke Wetboek van Koophandel of Belas­ting­wetboek.

  Om legitieme belangen te beschermen (art. 6 lid 1 (f) AVG):

  Op grond van een belan­gen­af­weging kan gegevens­ver­werking buiten de feitelijke nakoming van de contrac­tuele verplich­tingen plaats­vinden om onze legitieme belangen of die van derden te beschermen. Gegevens­ver­werking ter bescherming van legitieme belangen vindt bijvoor­beeld plaats in de volgende gevallen:

  • Maatregelen voor bedrijfs­beheer en verdere ontwik­keling van diensten en producten;
  • Het onderhouden van een bedrijfs­brede klanten­da­tabase om de klanten­service te verbeteren;
  • in het kader van gerech­te­lijke vervolging

  E-mailen

  U wisselt persoons­ge­gevens uit als u via e-mail commu­ni­ceert met Webfleet en Webfleet-per­soneel met een e-mailadres dat eindigt op @webfleet.com. Persoons­ge­gevens omvatten het gebruikte e-mailadres, de inhoud van de verzonden en ontvangen berichten en de metadata met betrekking tot het e-mail­verkeer. Webfleet bewaart e-mail­ge­gevens zolang de inbox van het e-mailadres eindigend op @webfleet.com bestaat. Ons personeel bewaart soms e-mail­be­richten of delen daarvan ten behoeve van de admini­stratie of archivering. Webfleet verwijdert de inbox van een e-mailadres van een Webfleet-me­de­werker binnen drie maanden na de uitdienst­treding van die persoon. Personeel van Webfleet kan ook zelf e-mail­be­richten uit hun inbox verwijderen. Los van dit beleid, bewaart Webfleet ten minste vijftien jaar een exemplaar van elk e-mail­be­richt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

  Bellen

  Als u telefonisch contact opneemt met Webfleet, nemen we soms het gesprek op ten behoeve van de training van personeel of om gegevens met betrekking tot verkoop­trans­acties op te nemen. Als we gesprekken opnemen, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gesteld en krijgt u de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met de opname. Als u echter niet akkoord gaat met de opname van het gesprek, kunnen we u mogelijk niet van dienst zijn. We zullen u dit uitleggen in het geval deze situatie zich voordoet. Webfleet bewaart opnames maximaal drie maanden ten behoeve van trainings­doel­einden. Opnames met betrekking tot verkoop­trans­acties worden maximaal tien jaar bewaard.

  Langskomen

  Wanneer u Webfleet bezoekt, vragen we u om contact­ge­gevens zoals uw naam, het bedrijf of de organisatie die u verte­gen­woordigt, een e-mailadres en wie u bezoekt binnen Webfleet op te geven in ons elektro­nische bezoe­kers­be­heer­systeem. We gebruiken de door u opgegeven informatie alleen in het kader van uw bezoek, bijvoor­beeld voor bevei­li­gings­doel­einden. (Persoons)gegevens met betrekking tot uw bezoek worden drie maanden na het bezoek verwijderd.

  In het kader van uw toestemming (art. 6 lid 1 (a) AVG):

  Als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, bijvoor­beeld om u onze nieuws­brieven of promo­tie­ma­te­riaal te sturen.

  Wie ontvangt mijn gegevens?

  Als wij een servi­ce­pro­vider gebruiken voor subver­werking, blijven wij verant­woor­delijk voor de bescherming van uw gegevens. Alle verwerkers zijn contrac­tueel verplicht om uw gegevens vertrou­welijk te behandelen en alleen te verwerken in het kader van de dienst­ver­lening. De door ons aangestelde verwerkers ontvangen uw gegevens indien zij de gegevens nodig hebben om hun respectieve dienst te verlenen. Dit zijn bijvoor­beeld IT-ser­vi­ce­pro­viders die we nodig hebben voor de werking en beveiliging van ons IT-systeem.

  Uw gegevens worden verwerkt in onze klanten­da­tabase. De klanten­da­tabase ondersteunt de verbetering van de gegevens­kwa­liteit van de bestaande klant­ge­gevens (opschonen van duplicaten, adres­cor­rectie, enz.).

  Als er sprake is van een wettelijke verplichting en in het kader van gerech­te­lijke vervolging, kunnen autori­teiten, rechtbanken en externe auditors ontvangers van uw gegevens zijn.

  Priva­cy­ge­gevens van services van derden worden hieronder in de bijlage vermeld.

  Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

  Wij verwerken uw gegevens tot het einde van de zakelijke relatie of tot het verstrijken van de toepas­se­lijke wettelijke bewaar­ter­mijnen (bijv. toepas­selijk Wetboek van Koophandel, Belas­ting­wetboek of Arbeids­tij­den­re­geling); daarnaast tot het einde van eventuele juridische geschillen waarbij de gegevens als bewijs nodig zijn.

  Is er sprake van doorgifte van persoons­ge­gevens naar een derde land?

  In principe geven we geen gegevens door naar een derde land. In individuele gevallen worden gegevens alleen doorgegeven op basis van een adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie, model­con­tract­be­pa­lingen, passende garanties of uw uitdruk­ke­lijke toestemming.

 3. Welke rechten heb ik op het gebied van gegevens­be­scherming?

  U heeft het recht op informatie, correctie, verwij­dering of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op de overdraag­baarheid van gegevens en om te allen tijde een klacht in te dienen in overeen­stemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevens­be­scherming.

  Recht op inzage

  U kunt ons vragen of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

  Recht op recti­fi­catie

  U heeft het recht om ons te verzoeken uw gegevens te wijzigen of bij te werken als wij deze onjuist of onvolledig verwerken.

  Recht om vergeten te worden

  U heeft het recht om te verzoeken dat wij uw gegevens wissen als wij deze onrecht­matig gebruiken of als het gebruik uw legitieme belangen buiten­sporig schendt. Houd er rekening mee dat er factoren kunnen zijn die onmid­dellijk wissen vertragen, zoals wettelijke vereisten voor opslag. Ongeacht de uitoefening van uw recht op gegevens­wissing, zullen wij uw gegevens onmid­dellijk en volledig wissen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren. Om ervoor te zorgen dat uw recht om vergeten te worden blijvend is, zullen wij een sleute­li­den­ti­fi­catie zoals een e-mailadres blijven verwerken.

  Recht op beperking van verwerking

  U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw gegevens beperken als

  • u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren.
  • de verwerking van de gegevens onrecht­matig is, maar u zich verzet tegen het wissen van de gegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan,
  • we de gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u de gegevens nog nodig heeft voor de uitoefening of onder­bouwing van een rechts­vor­dering, of
  • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

  Recht op gegevens­over­draag­baarheid

  U heeft het recht om ons te verzoeken om uw gegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestruc­tu­reerd, veelge­bruikt en machi­ne­leesbaar formaat aan u te verstrekken zodat u deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere verant­woor­de­lijke partij kunt overdragen, op voorwaarde dat wij deze gegevens verwerken op grond van een herroepbare toestemming die u heeft gegeven of voor de uitvoering van een contract tussen ons, en dat deze verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geauto­ma­ti­seerde procedures. Indien technisch haalbaar, kunt u ons verzoeken uw gegevens recht­streeks door te geven aan een andere verant­woor­de­lijke.

  Recht van bezwaar

  U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen gegevens­ver­werking als wij uw gegevens verwerken op basis van legitieme belangen; dit geldt ook voor profilering op grond van deze bepalingen. Wij zullen uw gegevens dan niet langer verwerken, tenzij er dwingende gronden zijn voor de verwerking die het beschermen waard zijn en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechts­vor­dering. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing, zonder opgaaf van redenen.

  Recht om een klacht in te dienen bij een toezicht­hou­dende autoriteit

  U heeft het recht om een klacht in te dienen als u van mening bent dat wij uw gegevens verwerken in strijd met de toepas­se­lijke wetgeving inzake gegevens­be­scherming. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen via de contact­ge­gevens in dit beleid, zodat wij eventuele vragen kunnen verdui­de­lijken. Uiteraard heeft u ook het recht om contact op te nemen met de toezicht­hou­dende autoriteit die voor u verant­woor­delijk is, de betreffende overheids­in­stelling voor toezicht op gegevens­be­scherming. Als u een van de boven­staande rechten jegens ons wilt uitoefenen, neem dan contact op met onze functi­o­naris voor gegevens­be­scherming. In geval van twijfel kunnen wij om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.

  Recht om toestemming in te trekken

  Als we uw gegevens verwerken op basis van toestemming, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit van invloed is op de recht­ma­tigheid van de verwerking op grond van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

 4. Wijzigingen in dit priva­cy­beleid

  Wij behouden ons het recht voor om ons priva­cy­beleid te wijzigen als dit vanwege nieuwe techno­lo­gieën noodza­kelijk is. De nieuwste versie is altijd beschikbaar op deze pagina.

 5. Bijlage I: Priva­cyin­for­matie voor services van derden:

  DerdenServiceType / omvang van de verwerkingDoel / rechtsgrondOpslagduur
  MicrosoftBing Ad Conversion Tracking

  Wij hebben Microsoft Advertising op onze website geïnte­greerd. Microsoft Advertising is een service van Microsoft Corporation om gerichte adver­tenties aan gebruikers te tonen. Microsoft Advertising maakt gebruik van cookies en andere browser­tech­no­lo­gieën om het gedrag van gebruikers te evalueren en gebruikers te herkennen.

  Microsoft Advertising verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers op verschil­lende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van adver­tenties te optima­li­seren. Bovendien levert Microsoft Advertising gerichte adver­tenties op basis van gedrags­pro­fielen en geogra­fische locatie. Uw IP-adres en andere identi­fi­ca­tie­ken­merken zoals uw gebrui­kers­agent worden doorgegeven aan de provider.

  In dit geval worden uw gegevens doorge­stuurd naar de exploitant van Microsoft Advertising, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten.

  Het gebruik van Microsoft Advertising is gebaseerd op uw toestemming in overeen­stemming met art. 6 lid 1 onder a. AVG.

  Wij zijn voornemens om persoons­ge­gevens door te geven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS. De gegevens­over­dracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeen­stemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onder­aan­nemers zijn gecer­ti­fi­ceerd conform het EU-VS-pri­va­cy­kader (Data Privacy Framework, DPF).

  In gevallen waarin er geen adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie bestaat (inclusief Amerikaanse bedrijven die niet gecer­ti­fi­ceerd zijn volgens het EU-VS DPF), zijn wij andere passende waarborgen overeen­ge­komen met de ontvangers van de gegevens in de zin van art. 44 e.v. AVG. Tenzij anders vermeld, zijn dit model­con­tract­be­pa­lingen van de EU-Com­missie in overeen­stemming met Uitvoe­rings­be­sluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021. U kunt een exemplaar van deze model­con­tract­be­pa­lingen bekijken op model­con­tract­be­pa­lingen (SCC) - Europese Commissie (europa.eu).

  Daarnaast vragen wij, voorafgaand aan een dergelijke doorgifte naar een derde land, uw toestemming in overeen­stemming met art. 49 lid 1 zin 1 onder a. AVG, die u geeft via de toestemming in de Consent Manager (of andere formulieren, registraties enz.). Wij willen u erop wijzen dat er in het geval van doorgiften naar derde landen risico's kunnen zijn die niet tot in detail bekend zijn (bijv. gegevens­ver­werking door bevei­li­gings­au­to­ri­teiten in het derde land, waarvan wij de exacte reikwijdte en gevolgen voor u niet kennen, waarop wij geen invloed hebben en waarvan u zich mogelijk niet bewust bent).

  De specifieke opslag­pe­riode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Microsoft Corporation.

  Meer informatie vindt u in het priva­cy­beleid van Microsoft Advertising: Priva­cy­ver­klaring Microsoft - privacy Microsoft.

  MicrosoftMicrosoft Clarity

  We hebben Clarity op onze website geïnte­greerd. Clarity is een service van Microsoft Corporation en biedt optima­li­sa­tie­tools die het gedrag en de feedback van gebruikers van onze website analyseren met behulp van analyse- en feedback­tools.

  Clarity maakt gebruik van cookies en andere browser­tech­no­lo­gieën om gebrui­kers­gedrag te evalueren en gebruikers te herkennen.

  Deze informatie wordt onder andere gebruikt om rapporten te maken over de activi­teiten op de website en om bezoe­kers­ge­gevens statistisch te analyseren. Bovendien registreert Clarity klikken, muisbe­we­gingen en scroll­hoogtes om zogenaamde heatmaps en sessie­her­ha­lingen te maken.

  In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Clarity, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten.

  Het gebruik van Clarity is gebaseerd op uw toestemming in overeen­stemming met art. 6 lid 1 onder a. AVG.

  Wij zijn voornemens om persoons­ge­gevens door te geven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS. De gegevens­over­dracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeen­stemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onder­aan­nemers zijn gecer­ti­fi­ceerd conform het EU-VS-pri­va­cy­kader (Data Privacy Framework, DPF).

  In gevallen waarin er geen adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie bestaat (inclusief Amerikaanse bedrijven die niet gecer­ti­fi­ceerd zijn volgens het EU-VS DPF), zijn wij andere passende waarborgen overeen­ge­komen met de ontvangers van de gegevens in de zin van art. 44 e.v. AVG. Tenzij anders vermeld, zijn dit model­con­tract­be­pa­lingen van de EU-Com­missie in overeen­stemming met Uitvoe­rings­be­sluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021. U kunt een exemplaar van deze model­con­tract­be­pa­lingen bekijken op model­con­tract­be­pa­lingen (SCC) - Europese Commissie (europa.eu).

  Daarnaast vragen wij, voorafgaand aan een dergelijke doorgifte naar een derde land, uw toestemming in overeen­stemming met art. 49 lid 1 zin 1 onder a. AVG, die u geeft via de toestemming in de Consent Manager (of andere formulieren, registraties enz.). Wij willen u erop wijzen dat er in het geval van doorgiften naar derde landen risico's kunnen zijn die niet tot in detail bekend zijn (bijv. gegevens­ver­werking door bevei­li­gings­au­to­ri­teiten in het derde land, waarvan wij de exacte reikwijdte en gevolgen voor u niet kennen, waarop wij geen invloed hebben en waarvan u zich mogelijk niet bewust bent).

  De specifieke opslag­pe­riode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Microsoft Corporation.

  Meer informatie vindt u in het priva­cy­beleid van Clarity: Priva­cy­ver­klaring Microsoft - privacy Microsoft.

  CloudinaryCloudinary CDN

  Wij gebruiken Cloudinary CDN om de content van onze website goed weer te geven. Cloudinary CDN is een service van Cloudinary Ltd. die fungeert als een Content Delivery Network (CDN) op onze website.

  Een CDN helpt om de content van ons online aanbod, met name bestanden zoals afbeel­dingen of scripts, sneller beschikbaar te maken met behulp van regionale of inter­na­ti­onaal verspreide servers. Wanneer u deze content opent, maakt u verbinding met de servers van Cloudinary Ltd, 38 Chancery Lane, The Cursitor Building, London WC2A 1EN, Verenigd Koninkrijk, waarbij uw IP-adres en mogelijk browser­ge­gevens zoals uw gebrui­kers­agent worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de boven­ge­noemde doeleinden en om de veiligheid en functi­o­na­liteit van Cloudinary CDN te waarborgen.

  Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. de belangen bij de veilige en efficiënte levering en optima­li­satie van ons online aanbod in overeen­stemming met art. 6 lid 1 onder f. AVG.

  De specifieke opslag­pe­riode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Cloudinary Ltd. Meer informatie vindt u in het priva­cy­beleid van Cloudinary CDN: https://cloudinary.com/privacy.

  GoogleGoogle Analytics

  We gebruiken Google Analytics van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, als analy­se­service voor de statis­tische evaluatie van ons online aanbod. Dit omvat bijvoor­beeld het aantal bezoeken aan onze website, het aantal bezochte subpagina's en de tijd die bezoekers doorbrengen.

  Google Analytics maakt gebruik van cookies en andere browser­tech­no­lo­gieën om gebrui­kers­gedrag te evalueren en gebruikers te herkennen.

  Deze informatie wordt onder andere gebruikt om rapporten te maken over de activi­teiten op de website.

  Het gebruik van Google Analytics is gebaseerd op uw toestemming in overeen­stemming met art. 6 lid 1 onder a. AVG.

  Wij zijn voornemens om persoons­ge­gevens door te geven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS. De gegevens­over­dracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeen­stemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onder­aan­nemers zijn gecer­ti­fi­ceerd conform het EU-VS-pri­va­cy­kader (Data Privacy Framework, DPF).

  In gevallen waarin er geen adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie bestaat (inclusief Amerikaanse bedrijven die niet gecer­ti­fi­ceerd zijn volgens het EU-VS DPF), zijn wij andere passende waarborgen overeen­ge­komen met de ontvangers van de gegevens in de zin van art. 44 e.v. AVG. Tenzij anders vermeld, zijn dit model­con­tract­be­pa­lingen van de EU-Com­missie in overeen­stemming met Uitvoe­rings­be­sluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021. U kunt een exemplaar van deze model­con­tract­be­pa­lingen bekijken op model­con­tract­be­pa­lingen (SCC) - Europese Commissie (europa.eu).

  Daarnaast vragen wij, voorafgaand aan een dergelijke doorgifte naar een derde land, uw toestemming in overeen­stemming met art. 49 lid 1 zin 1 onder a. AVG, die u geeft via de toestemming in de Consent Manager (of andere formulieren, registraties enz.). Wij willen u erop wijzen dat er in het geval van doorgiften naar derde landen risico's kunnen zijn die niet tot in detail bekend zijn (bijv. gegevens­ver­werking door bevei­li­gings­au­to­ri­teiten in het derde land, waarvan wij de exacte reikwijdte en gevolgen voor u niet kennen, waarop wij geen invloed hebben en waarvan u zich mogelijk niet bewust bent).

  De specifieke opslag­pe­riode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het priva­cy­beleid van Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

  GoogleGoogle Tag Manager

  We gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Tag Manager wordt gebruikt om websitetags te beheren via een interface en stelt ons in staat de precieze integratie van services op onze website te beheren.

  Hierdoor kunnen we flexibel extra services integreren om de toegang van gebruikers tot onze website te evalueren.

  Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op uw toestemming in overeen­stemming met art. 6 lid 1 onder a. AVG.

  Wij zijn voornemens om persoons­ge­gevens door te geven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS. De gegevens­over­dracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeen­stemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onder­aan­nemers zijn gecer­ti­fi­ceerd conform het EU-VS-pri­va­cy­kader (Data Privacy Framework, DPF).

  In gevallen waarin er geen adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie bestaat (inclusief Amerikaanse bedrijven die niet gecer­ti­fi­ceerd zijn volgens het EU-VS DPF), zijn wij andere passende waarborgen overeen­ge­komen met de ontvangers van de gegevens in de zin van art. 44 e.v. AVG. Tenzij anders vermeld, zijn dit model­con­tract­be­pa­lingen van de EU-Com­missie in overeen­stemming met Uitvoe­rings­be­sluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021. U kunt een exemplaar van deze model­con­tract­be­pa­lingen bekijken op model­con­tract­be­pa­lingen (SCC) - Europese Commissie (europa.eu).

  Daarnaast vragen wij, voorafgaand aan een dergelijke doorgifte naar een derde land, uw toestemming in overeen­stemming met art. 49 lid 1 zin 1 onder a. AVG, die u geeft via de toestemming in de Consent Manager (of andere formulieren, registraties enz.). Wij willen u erop wijzen dat er in het geval van doorgiften naar derde landen risico's kunnen zijn die niet tot in detail bekend zijn (bijv. gegevens­ver­werking door bevei­li­gings­au­to­ri­teiten in het derde land, waarvan wij de exacte reikwijdte en gevolgen voor u niet kennen, waarop wij geen invloed hebben en waarvan u zich mogelijk niet bewust bent).

  De specifieke opslag­pe­riode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het priva­cy­beleid van Google Tag Manager: https://marke­ting­platform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

  GoogleGoogle Doubleclick

  We hebben Google Double­Click-on­der­delen op onze website geïnte­greerd. DoubleClick is een merk van Google waaronder speciale online marke­ting­op­los­singen voorna­melijk aan recla­me­bu­reaus en uitgevers worden verkocht. DoubleClick van Google stuurt gegevens naar de Double­Click-server bij elke impressie en bij klikken of andere activi­teiten.

  Elk van deze gegevens­over­drachten activeert een cookie­verzoek naar de browser van de betrokkene. Als de browser dit verzoek accepteert, plaatst DoubleClick een cookie in uw browser.

  DoubleClick gebruikt een cookie-ID die nodig is om de technische procedure te verwerken. De cookie-ID is bijvoor­beeld nodig om een advertentie in een browser weer te geven.

  DoubleClick kan de cookie-ID ook gebruiken om te registreren welke adver­tenties al in een browser zijn weergegeven om duplicatie te voorkomen. De cookie-ID stelt DoubleClick ook in staat om conversies te registreren. Conversies worden bijvoor­beeld geregi­streerd als een gebruiker eerder een Double­Click-ad­ver­tentie te zien kreeg en vervolgens een aankoop doet op de website van de adver­teerder met dezelfde inter­net­browser.

  Een Double­Click-cookie bevat geen persoons­ge­gevens, maar kan aanvullende campagne-id's bevatten. Een campagne-id wordt gebruikt om de campagnes te identi­fi­ceren waarmee u al op andere websites in contact bent geweest. Als onderdeel van deze service verzamelt Google kennis van gegevens die Google ook gebruikt om commis­sie­over­zichten te maken. Google kan onder andere zien dat u op bepaalde links op onze website heeft geklikt. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van DoubleClick, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Meer informatie en de van toepassing zijnde bepalingen inzake gegevens­be­scherming van DoubleClick van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy.

  Wij verwerken uw gegevens met behulp van de Double­Click-cookie met als doel het optima­li­seren en weergeven van adver­tenties op basis van uw toestemming in overeen­stemming met art. 6 lid 1 onder a. AVG. De cookie wordt onder andere gebruikt om voor de gebruiker relevante adver­tenties te plaatsen en weer te geven en om rapporten over adver­ten­tie­cam­pagnes te maken of deze te verbeteren. De cookie wordt ook gebruikt om te voorkomen dat dezelfde advertentie meerdere keren wordt weergegeven. Telkens wanneer u een van de afzon­der­lijke pagina's van onze website bezoekt waarop een Double­Click-com­ponent geïnte­greerd is, wordt uw browser automatisch door de betreffende Double­Click-com­ponent gevraagd om gegevens aan Google door te geven voor online reclame en de facturering van commissies. Er is geen wettelijke of contrac­tuele verplichting om uw gegevens te verstrekken. Als u geen toestemming geeft, kunt u onze website zonder beperkingen bezoeken, maar zijn mogelijk niet alle functies volledig beschikbaar.

  Wij zijn voornemens om persoons­ge­gevens door te geven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS. De gegevens­over­dracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeen­stemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onder­aan­nemers zijn gecer­ti­fi­ceerd conform het EU-VS-pri­va­cy­kader (Data Privacy Framework, DPF).

  In gevallen waarin er geen adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie bestaat (inclusief Amerikaanse bedrijven die niet gecer­ti­fi­ceerd zijn volgens het EU-VS DPF), zijn wij andere passende waarborgen overeen­ge­komen met de ontvangers van de gegevens in de zin van art. 44 e.v. AVG. Tenzij anders vermeld, zijn dit model­con­tract­be­pa­lingen van de EU-Com­missie in overeen­stemming met Uitvoe­rings­be­sluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021. U kunt een exemplaar van deze model­con­tract­be­pa­lingen bekijken op model­con­tract­be­pa­lingen (SCC) - Europese Commissie (europa.eu).

  Daarnaast vragen wij, voorafgaand aan een dergelijke doorgifte naar een derde land, uw toestemming in overeen­stemming met art. 49 lid 1 zin 1 onder a. AVG, die u geeft via de toestemming in de Consent Manager (of andere formulieren, registraties enz.). Wij willen u erop wijzen dat er in het geval van doorgiften naar derde landen risico's kunnen zijn die niet tot in detail bekend zijn (bijv. gegevens­ver­werking door bevei­li­gings­au­to­ri­teiten in het derde land, waarvan wij de exacte reikwijdte en gevolgen voor u niet kennen, waarop wij geen invloed hebben en waarvan u zich mogelijk niet bewust bent).

  De specifieke opslag­pe­riode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het priva­cy­beleid van Google DoubleClick: https://policies.google.com/privacy.

  GoogleGoogle Maps

  We gebruiken de kaart­service Google Maps om route­be­schrij­vingen te maken. Google Maps is een service van Google Ireland Limited, die een kaart op onze website weergeeft.

  Wanneer u deze content op onze website opent, maakt u verbinding met de servers van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, waarbij uw IP-adres en mogelijk browser­ge­gevens zoals uw gebrui­kers­agent worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend voor de boven­ge­noemde doeleinden verwerkt en om de beveiliging en functi­o­na­liteit van Google Maps te waarborgen.

  Het gebruik van Google Maps is gebaseerd op uw toestemming in overeen­stemming met art. 6 lid 1 onder a. AVG.

  Wij zijn voornemens om persoons­ge­gevens door te geven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS. De gegevens­over­dracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeen­stemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onder­aan­nemers zijn gecer­ti­fi­ceerd conform het EU-VS-pri­va­cy­kader (Data Privacy Framework, DPF).

  In gevallen waarin er geen adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie bestaat (inclusief Amerikaanse bedrijven die niet gecer­ti­fi­ceerd zijn volgens het EU-VS DPF), zijn wij andere passende waarborgen overeen­ge­komen met de ontvangers van de gegevens in de zin van art. 44 e.v. AVG. Tenzij anders vermeld, zijn dit model­con­tract­be­pa­lingen van de EU-Com­missie in overeen­stemming met Uitvoe­rings­be­sluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021. U kunt een exemplaar van deze model­con­tract­be­pa­lingen bekijken op model­con­tract­be­pa­lingen (SCC) - Europese Commissie (europa.eu).

  Daarnaast vragen wij, voorafgaand aan een dergelijke doorgifte naar een derde land, uw toestemming in overeen­stemming met art. 49 lid 1 zin 1 onder a. AVG, die u geeft via de toestemming in de Consent Manager (of andere formulieren, registraties enz.). Wij willen u erop wijzen dat er in het geval van doorgiften naar derde landen risico's kunnen zijn die niet tot in detail bekend zijn (bijv. gegevens­ver­werking door bevei­li­gings­au­to­ri­teiten in het derde land, waarvan wij de exacte reikwijdte en gevolgen voor u niet kennen, waarop wij geen invloed hebben en waarvan u zich mogelijk niet bewust bent).

  De specifieke opslag­pe­riode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het priva­cy­beleid van Google Maps: https://policies.google.com/privacy.

  FacebookFacebook Plugin content

  We hebben Facebook Plugin-com­po­nenten op onze website geïnte­greerd. Facebook Plugin is een service van Meta Platforms Ireland Limited en biedt ons de mogelijkheid om content van het social­m­e­dia­platform te verzamelen en op onze website weer te geven.

  Wanneer u deze content opent, brengt u een verbinding tot stand met de servers van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, waarbij uw IP-adres en mogelijk browser­ge­gevens zoals uw gebrui­kers­agent worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en om de beveiliging en functi­o­na­liteit van Facebook Plugin te waarborgen.

  Als een gebruiker geregi­streerd is bij Meta Platforms Ireland Limited, kan Facebook Plugin de bekeken content toewijzen aan het profiel.

  Facebook Plugin wordt gebruikt op basis van uw toestemming in overeen­stemming met art. 6 lid 1 onder a. AVG.

  Wij zijn voornemens om persoons­ge­gevens door te geven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS. De gegevens­over­dracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeen­stemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onder­aan­nemers zijn gecer­ti­fi­ceerd conform het EU-VS-pri­va­cy­kader (Data Privacy Framework, DPF).

  In gevallen waarin er geen adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie bestaat (inclusief Amerikaanse bedrijven die niet gecer­ti­fi­ceerd zijn volgens het EU-VS DPF), zijn wij andere passende waarborgen overeen­ge­komen met de ontvangers van de gegevens in de zin van art. 44 e.v. AVG. Tenzij anders vermeld, zijn dit model­con­tract­be­pa­lingen van de EU-Com­missie in overeen­stemming met Uitvoe­rings­be­sluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021. U kunt een exemplaar van deze model­con­tract­be­pa­lingen bekijken op model­con­tract­be­pa­lingen (SCC) - Europese Commissie (europa.eu).

  Daarnaast vragen wij, voorafgaand aan een dergelijke doorgifte naar een derde land, uw toestemming in overeen­stemming met art. 49 lid 1 zin 1 onder a. AVG, die u geeft via de toestemming in de Consent Manager (of andere formulieren, registraties enz.). Wij willen u erop wijzen dat er in het geval van doorgiften naar derde landen risico's kunnen zijn die niet tot in detail bekend zijn (bijv. gegevens­ver­werking door bevei­li­gings­au­to­ri­teiten in het derde land, waarvan wij de exacte reikwijdte en gevolgen voor u niet kennen, waarop wij geen invloed hebben en waarvan u zich mogelijk niet bewust bent).

  De specifieke opslag­pe­riode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Meta Platforms Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het priva­cy­beleid van Facebook Plugin: https://www.facebook.com/policy.section5.php.

  LinkedInLinkedIn Ads

  We hebben LinkedIn Ads op onze website geïnte­greerd. LinkedIn Ads is een service van LinkedIn Corporation die gerichte adver­tenties aan gebruikers weergeeft. LinkedIn Ads maakt gebruik van cookies en andere browser­tech­no­lo­gieën om gebrui­kers­gedrag te evalueren en gebruikers te herkennen. LinkedIn Ads verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers op verschil­lende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van adver­tenties te optima­li­seren. Bovendien levert LinkedIn Ads gerichte adver­tenties op basis van gedrags­pro­fielen en geogra­fische locatie. Uw IP-adres en andere identi­fi­ca­tie­ken­merken zoals uw gebrui­kers­agent worden doorgegeven aan de provider. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van LinkedIn Ads, LinkedIn Corporation, Sunnyvale, Californië, VS.

  Webtrac­king­tech­no­lo­gieën worden gebruikt om gepseu­do­ni­mi­seerde gebrui­kers­pro­fielen te maken. Deze profielen kunnen niet worden samen­ge­voegd met u als natuurlijk persoon, maar worden bijvoor­beeld gebruikt voor segmentatie bij het weergeven van adver­tenties.

  Het gebruik van LinkedIn Ads is gebaseerd op uw toestemming in overeen­stemming met art. 6 lid 1 onder a. AVG.

  Wij zijn voornemens om persoons­ge­gevens door te geven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS. De gegevens­over­dracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeen­stemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onder­aan­nemers zijn gecer­ti­fi­ceerd conform het EU-VS-pri­va­cy­kader (Data Privacy Framework, DPF).

  In gevallen waarin er geen adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie bestaat (inclusief Amerikaanse bedrijven die niet gecer­ti­fi­ceerd zijn volgens het EU-VS DPF), zijn wij andere passende waarborgen overeen­ge­komen met de ontvangers van de gegevens in de zin van art. 44 e.v. AVG. Tenzij anders vermeld, zijn dit model­con­tract­be­pa­lingen van de EU-Com­missie in overeen­stemming met Uitvoe­rings­be­sluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021. U kunt een exemplaar van deze model­con­tract­be­pa­lingen bekijken op model­con­tract­be­pa­lingen (SCC) - Europese Commissie (europa.eu).

  Daarnaast vragen wij, voorafgaand aan een dergelijke doorgifte naar een derde land, uw toestemming in overeen­stemming met art. 49 lid 1 zin 1 onder a. AVG, die u geeft via de toestemming in de Consent Manager (of andere formulieren, registraties enz.). Wij willen u erop wijzen dat er in het geval van doorgiften naar derde landen risico's kunnen zijn die niet tot in detail bekend zijn (bijv. gegevens­ver­werking door bevei­li­gings­au­to­ri­teiten in het derde land, waarvan wij de exacte reikwijdte en gevolgen voor u niet kennen, waarop wij geen invloed hebben en waarvan u zich mogelijk niet bewust bent).

  De specifieke opslag­pe­riode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door LinkedIn Corporation. Meer informatie vindt u in het priva­cy­beleid van LinkedIn Ads: https://www.linkedin.com/legal/priva­cy-policy?trk=homepa­ge-basic_footer-pri­va­cy-policy.

  HotjarHotjar

  We hebben Hotjar op onze website geïnte­greerd. Hotjar is een service van Hotjar Ltd. en biedt optima­li­sa­tie­tools die het gedrag en de feedback van gebruikers van onze website analyseren met behulp van analyse- en feedback­tools.

  Hotjar maakt gebruik van cookies en andere browser­tech­no­lo­gieën om gebrui­kers­gedrag te evalueren en gebruikers te herkennen.

  Deze informatie wordt onder andere gebruikt om rapporten te maken over de activi­teiten op de website en om bezoe­kers­ge­gevens statistisch te analyseren. Bovendien registreert Hotjar klikken, muisbe­we­gingen en scroll­hoogtes om zogenaamde heatmaps en sessie­her­ha­lingen te maken.

  In dit geval worden uw gegevens doorge­stuurd naar de exploitant van Hotjar, Hotjar Ltd, Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Center 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta.

  Het gebruik van Hotjar is gebaseerd op uw toestemming in overeen­stemming met art. 6 lid 1 onder a. AVG.

  De specifieke opslag­pe­riode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Hotjar Ltd. Meer informatie vindt u in het priva­cy­beleid van Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy/.

  MixpanelMixpanel Analytics

  We gebruiken Mixpanel Analytics van Mixpanel, Inc., San Francisco, California, VS, om het gebruiks­gedrag van ons online aanbod beter te begrijpen en te optima­li­seren. Gegevens zoals het bestu­rings­systeem van uw apparaat, de gebruikte browser en interacties met ons online aanbod (zogenaamde gebeur­te­nissen) worden gepseu­do­ni­mi­seerd en verzameld. We kunnen deze gegevens vervolgens evalueren in het Mixpanel Analy­tics-dash­board en informatie verzamelen over de noodzaak tot verdere optima­li­satie van bepaalde onderdelen van ons online aanbod.

  Het gebruik van Mixpanel Analytics is gebaseerd op uw toestemming in overeen­stemming met art. 6 lid 1 onder a. AVG.

  De specifieke opslag­pe­riode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Mixpanel, Inc. Meer informatie vindt u in het priva­cy­beleid van Mixpanel Analytics: https://mixpanel.com/legal/priva­cy-policy/.

  PiwikPiwik Pro

  We gebruiken de open-sour­ce­soft­wa­retool Matomo (voorheen PIWIK) op onze website. De software plaatst een cookie in uw browser. Als afzon­der­lijke pagina's van onze website worden geopend, worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • Twee bytes van het IP-adres van het toegangs­systeem van de gebruiker (geano­ni­mi­seerd IP-adres)
  • De geopende website
  • De website van waaruit de gebruiker naar de geopende website is gekomen (verwijzer)
  • De subpagina's die bezocht zijn vanaf de geopende website
  • De tijd die op de website wordt doorge­bracht
  • De frequentie waarmee de website wordt geopend

  We gebruiken een versie van de software die wordt gehost door Piwik PRO Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, Polen. De boven­ge­noemde gegevens worden verwerkt door Piwik PRO Sp. z o.o.

  Wij verwerken uw gegevens met behulp van de Piwik Pro-ana­ly­se­software om het gebruik van afzon­der­lijke onderdelen en content van onze website te evalueren op basis van uw toestemming in overeen­stemming met art. 6 lid 1 onder a. AVG.

  De specifieke opslag­pe­riode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Piwik PRO Sp. z o.o. Meer informatie vindt u in het priva­cy­beleid van Piwik PRO: https://piwik.pro/priva­cy-se­curity/.

  SalesforceCRM / Lightning

  We gebruiken Salesforce CRM van Salesforce, Inc., Seattle, WA. VS, om onze klant­ge­gevens te beheren, processen te automa­ti­seren, gegevens en inzichten te analyseren en geper­so­na­li­seerde klant­er­va­ringen te creëren.

  Het gebruik van Salesforce is gebaseerd op uw toestemming in overeen­stemming met art. 6 lid 1 onder f. AVG.

  De specifieke opslag­pe­riode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Salesforce, Inc. Meer informatie vindt u in het priva­cy­beleid van Salesforce: Privacy - Salesforce.

  Twitter / XTwitter / X Plugin

  We hebben Twitter Plugin-com­po­nenten op onze website geïnte­greerd. Twitter Plugin is een service van Twitter Inter­na­tional Unlimited Company en biedt ons de mogelijkheid om content van het social­m­e­dia­platform te verzamelen en op onze website weer te geven.

  Wanneer u deze content opent, maakt u verbinding met de servers van Twitter Inter­na­tional Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland, waarbij uw IP-adres en mogelijk browser­ge­gevens zoals uw gebrui­kers­agent worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend voor de boven­ge­noemde doeleinden verwerkt en om de beveiliging en functi­o­na­liteit van Twitter Plugin te waarborgen.

  Als een gebruiker is geregi­streerd bij Twitter Inter­na­tional Unlimited Company, kan Twitter Plugin de content die wordt bekeken aan het profiel toewijzen.

  Het gebruik van Twitter Plugin is gebaseerd op uw toestemming in overeen­stemming met art. 6 lid 1 onder a. AVG.

  De specifieke opslag­pe­riode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Twitter Inter­na­tional Unlimited Company. Meer informatie vindt u in het priva­cy­beleid van Twitter Plugin: https://twitter.com/de/privacy.

  UnbounceUnbounce

  Onze website is gemaakt met de websi­te­maker Unbounce. Unbounce is een service van Unbounce Marketing Solutions Inc. en biedt webont­wik­ke­lings­tech­no­logie, tools voor webdesign en lay-out, domein­hosting en andere toepas­singen voor marketing en werkpro­ces­beheer.

  We gebruiken Unbounce onder andere voor webhosting en de presentatie van onze website. Daarnaast verzamelt Unbounce statis­tische gegevens over bezoeken aan onze website.

  De volgende gegevens worden doorgaans verzonden: de website die is geopend, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid doorgegeven gegevens, een melding of het openen is gelukt, het browsertype en de browser­versie, het bestu­rings­systeem van de gebruiker, de eerder bezochte website (verwijzer) en het IP-adres.

  Deze logboek­ge­gevens worden uitsluitend voor de boven­ge­noemde doeleinden verwerkt en om de beveiliging, functi­o­na­liteit en optima­li­satie van de Unboun­ce-website te waarborgen.

  Het gebruik van de service is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij de veilige en efficiënte levering en optima­li­satie van ons online aanbod in overeen­stemming met art. 6 lid 1 onder f. AVG.

  De specifieke opslag­pe­riode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Unbounce Marketing Solutions Inc. Meer informatie vindt u in het priva­cy­beleid van Unbounce: https://unbounce.com/privacy/.

  VimeoVimeo

  We hebben Vimeo Video op onze website geïnte­greerd. Vimeo Video is een onderdeel van het video­platform van Vimeo, LLC, waar gebruikers content kunnen uploaden, via internet delen en gedetail­leerde statis­tieken kunnen ontvangen.

  Met Vimeo Video kunnen we content van het platform integreren in onze website.

  Vimeo Video maakt gebruik van cookies en andere browser­tech­no­lo­gieën om het gedrag van gebruikers te evalueren, gebruikers te herkennen en gebrui­kers­pro­fielen te maken. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om de activiteit van de content te analyseren en om rapporten te maken.

  Wanneer u deze content opent, brengt u een verbinding tot stand met de servers van Vimeo, LLC, 555 W 18th St, New York, New York 10011, waarbij uw IP-adres en mogelijk browser­ge­gevens zoals uw gebrui­kers­agent worden verzonden.

  Het gebruik van Vimeo Video is gebaseerd op uw toestemming in overeen­stemming met art. 6 lid 1 onder a. AVG.

  Wij zijn voornemens om persoons­ge­gevens door te geven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS. De gegevens­over­dracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeen­stemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onder­aan­nemers zijn gecer­ti­fi­ceerd conform het EU-VS-pri­va­cy­kader (Data Privacy Framework, DPF).

  In gevallen waarin er geen adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie bestaat (inclusief Amerikaanse bedrijven die niet gecer­ti­fi­ceerd zijn volgens het EU-VS DPF), zijn wij andere passende waarborgen overeen­ge­komen met de ontvangers van de gegevens in de zin van art. 44 e.v. AVG. Tenzij anders vermeld, zijn dit model­con­tract­be­pa­lingen van de EU-Com­missie in overeen­stemming met Uitvoe­rings­be­sluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021. U kunt een exemplaar van deze model­con­tract­be­pa­lingen bekijken op model­con­tract­be­pa­lingen (SCC) - Europese Commissie (europa.eu).

  Daarnaast vragen wij, voorafgaand aan een dergelijke doorgifte naar een derde land, uw toestemming in overeen­stemming met art. 49 lid 1 zin 1 onder a. AVG, die u geeft via de toestemming in de Consent Manager (of andere formulieren, registraties enz.). Wij willen u erop wijzen dat er in het geval van doorgiften naar derde landen risico's kunnen zijn die niet tot in detail bekend zijn (bijv. gegevens­ver­werking door bevei­li­gings­au­to­ri­teiten in het derde land, waarvan wij de exacte reikwijdte en gevolgen voor u niet kennen, waarop wij geen invloed hebben en waarvan u zich mogelijk niet bewust bent).

  De specifieke opslag­pe­riode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Vimeo, LLC. Meer informatie vindt u in het priva­cy­beleid van Vimeo Video: https://vimeo.com/privacy.

  YouTubeYouTube

  We hebben YouTube Video op onze website geïnte­greerd. YouTube Video is een onderdeel van het video­platform van YouTube, LLC, waar gebruikers content kunnen uploaden, delen via internet en gedetail­leerde statis­tieken kunnen ontvangen.

  Met YouTube Video kunnen we content van het platform integreren in onze website.

  YouTube Video maakt gebruik van cookies en andere browser­tech­no­lo­gieën om het gedrag van gebruikers te evalueren, gebruikers te herkennen en gebrui­kers­pro­fielen te maken. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om de activiteit van de content te analyseren en om rapporten te maken. Als een gebruiker is geregi­streerd bij YouTube, LLC, kan YouTube Video de afgespeelde video's toewijzen aan het profiel.

  Wanneer u deze content opent, maakt u verbinding met de servers van YouTube, LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland, waarbij uw IP-adres en mogelijk browser­ge­gevens zoals uw gebrui­kers­agent worden verzonden.

  Het gebruik van de service is gebaseerd op uw toestemming in overeen­stemming met art. 6 lid 1 onder a. AVG.

  Wij zijn voornemens om persoons­ge­gevens door te geven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS. De gegevens­over­dracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeen­stemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onder­aan­nemers zijn gecer­ti­fi­ceerd conform het EU-VS-pri­va­cy­kader (Data Privacy Framework, DPF).

  In gevallen waarin er geen adequaat­heids­be­sluit van de Europese Commissie bestaat (inclusief Amerikaanse bedrijven die niet gecer­ti­fi­ceerd zijn volgens het EU-VS DPF), zijn wij andere passende waarborgen overeen­ge­komen met de ontvangers van de gegevens in de zin van art. 44 e.v. AVG. Tenzij anders vermeld, zijn dit model­con­tract­be­pa­lingen van de EU-Com­missie in overeen­stemming met Uitvoe­rings­be­sluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021. U kunt een exemplaar van deze model­con­tract­be­pa­lingen bekijken op model­con­tract­be­pa­lingen (SCC) - Europese Commissie (europa.eu).

  Daarnaast vragen wij, voorafgaand aan een dergelijke doorgifte naar een derde land, uw toestemming in overeen­stemming met art. 49 lid 1 zin 1 onder a. AVG, die u geeft via de toestemming in de Consent Manager (of andere formulieren, registraties enz.). Wij willen u erop wijzen dat er in het geval van doorgiften naar derde landen risico's kunnen zijn die niet tot in detail bekend zijn (bijv. gegevens­ver­werking door bevei­li­gings­au­to­ri­teiten in het derde land, waarvan wij de exacte reikwijdte en gevolgen voor u niet kennen, waarop wij geen invloed hebben en waarvan u zich mogelijk niet bewust bent).

  De specifieke opslag­pe­riode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door YouTube, LLC. Meer informatie vindt u in het priva­cy­beleid van YouTube Video: https://policies.google.com/privacy.

  WebfleetContact Form

  Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via het daarvoor bestemde formulier. De informatie die via verplichte velden wordt verzameld, is nodig om het verzoek te verwerken. U kunt ook vrijwillig aanvullende informatie verstrekken waarvan u denkt dat deze nodig is om het contact­verzoek te verwerken.

  Wanneer u het contact­for­mulier gebruikt, worden uw persoons­ge­gevens niet doorgegeven aan derden.

  De verwerking van uw gegevens door middel van ons contact­for­mulier wordt uitgevoerd ten behoeve van de commu­ni­catie en de verwerking van uw verzoek op grond van uw toestemming in overeen­stemming met art. 6 lid 1 onder a. AVG. Voor zover uw verzoek betrekking heeft op een bestaande contrac­tuele relatie met ons, wordt de verwerking uitgevoerd ten behoeve van het nakomen van het contract op grond van art. 6 lid 1 onder b. AVG. Er is geen wettelijke of contrac­tuele verplichting om uw gegevens te verstrekken, maar het is niet mogelijk om uw verzoek te verwerken zonder de informatie in de verplichte velden te verstrekken. Als u deze gegevens niet wilt verstrekken, neem dan op een andere manier contact met ons op.

  Als u het contact­for­mulier gebruikt op basis van uw toestemming, bewaren wij de gegevens die voor elk verzoek zijn verzameld gedurende een periode van drie jaar, te rekenen vanaf het uitvoeren van uw verzoek of totdat u uw toestemming intrekt.

  Als u het contact­for­mulier gebruikt als onderdeel van een contrac­tuele relatie, bewaren wij de verzamelde gegevens voor elk verzoek gedurende een periode van drie jaar vanaf het einde van de contrac­tuele relatie.

  WebfleetNewsletter

  Als u zich op onze website registreert om onze nieuwsbrief te ontvangen, verzamelen wij uw e-mailadres [en naam, enz.] en slaan wij deze informatie op samen met de datum van registratie en uw IP-adres. U ontvangt dan een e-mail waarin u uw registratie voor de nieuwsbrief moet bevestigen (dubbele bevestiging). Als u uw registratie niet binnen 48 uur bevestigt, vervalt deze automatisch en worden de gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief niet verwerkt.

  De nieuwsbrief wordt normaal gesproken recht­streeks door ons verzonden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden of verwerkers in de zin van art. 28 AVG.

  Als wij voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruik­maken van een servi­ce­pro­vider, die uw persoons­ge­gevens namens ons verwerkt in overeen­stemming met art. 28 AVG, worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden.

  Wij verwerken uw gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief op basis van uw toestemming in overeen­stemming met art. 6 lid 1 onder a. AVG. Door u af te melden voor de nieuwsbrief, kunt u zich op elk moment afmelden voor toekomstige nieuws­brieven in overeen­stemming met art. 7 lid 3 AVG. Er is geen wettelijke of contrac­tuele verplichting om uw gegevens te verstrekken, maar het is niet mogelijk om de nieuwsbrief te versturen zonder uw gegevens te verstrekken.

  Na registratie voor de nieuwsbrief bewaren wij de gegevens maximaal 48 uur totdat de registratie is bevestigd. Na de bevestiging bewaren wij uw gegevens totdat u uw toestemming intrekt (afmelden voor de nieuwsbrief) en om technische redenen gedurende maximaal 7 dagen.

  WebfleetApplicant Form

  Wij verzamelen en verwerken de persoons­ge­gevens van solli­ci­tanten. Overeen­kom­stige gegevens­ver­werking kan ook elektro­nisch plaats­vinden, bijvoor­beeld wanneer solli­ci­tanten ons solli­ci­ta­tie­do­cu­menten per e-mail of via een webfor­mulier op onze website toesturen. Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om solli­ci­taties voor gepubli­ceerde vacatures per e-mail naar ons te sturen.

  Uw gegevens worden ook na de solli­ci­ta­tie­pro­cedure alleen in een solli­ci­tan­ten­da­tabase opgeslagen als u ons hiervoor apart toestemming heeft gegeven.

  De verwerking van uw gegevens in verband met uw solli­ci­tatie wordt uitgevoerd om uw solli­ci­tatie te verwerken en te beslissen over het aangaan van een arbeids­ver­houding op grond van artikel 26, BDSG [Bundes­da­ten­schutz­gesetz - Duitse wet inzake gegevens­be­scherming]. Als uw solli­ci­ta­tie­do­cu­menten worden doorge­stuurd naar derden, in het bijzonder naar bedrijven die aan ons gelieerd zijn, en als uw gegevens worden opgeslagen na de solli­ci­ta­tie­pro­cedure, worden uw gegevens verwerkt op grond van art. 6 lid 1 zin 1 onder a. AVG. Er is geen wettelijke of contrac­tuele verplichting om uw gegevens te verstrekken, maar het is niet mogelijk om uw solli­ci­tatie te verwerken zonder de informatie te verstrekken.

  Wij bewaren de verzamelde gegevens voor een periode van zes maanden vanaf de datum waarop de vacature is ingevuld. Als u toestemming heeft gegeven voor opslag in onze solli­ci­tan­ten­da­tabase, bewaren wij uw solli­ci­ta­tie­do­cu­menten gedurende 2 jaar.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.