Fortro­lig­heds­po­litik

Beskyt­telsen af dine personlige oplysninger er vigtig for os. Vi behandler derfor udelukkende dine perso­nop­lys­ninger (kort benævnt "data") i overens­stem­melse med lovgiv­ningen i EU. I denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil vi gerne informere dig om behand­lingen af dine data i vores organi­sation og de krav om databe­skyt­telse og rettigheder, som du er berettiget til i overens­stem­melse med art. 13 i den europæiske generelle forordning om databe­skyt­telse (GDPR).

 1. Hvem er ansvarlig for databe­handling, og hvem kan du kontakte?

  Dataansvarlig

  Bridgestone Mobility Solutions B.V.
  Beethovenstraat 503, 1083 HK
  Amsterdam, Netherlands
  +31 20 808 0758

  Databe­skyt­tel­ses­rå­d­giver

  Bridgestone Mobility Solutions B.V
  C/O Legal Department
  Beethovenstraat 503, 1083 HK
  Amsterdam, Netherlands
  E-Mail: digitaltrust@webfleet.com

  Hvis du er en statslig eller retshånd­hæ­vende myndighed

  Bridgestone Mobility Solutions B.V
  C/O Legal Department
  Beethovenstraat 503, 1083 HK
  Amsterdam, Netherlands
 2. Behandling af personlige data

  Til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag behandles dataene?

  Vi behandler dine data i overens­stem­melse med gældende databe­skyt­tel­seslove, herunder, men ikke begrænset til, EU's generelle databe­skyt­tel­ses­for­ordning (GDPR), UK GDPR og den schweiziske databe­skyt­tel­seslov.

  Til opfyldelse af (før)kontraktlige forplig­telser (art. 6, stk. 1 (b) GDPR):

  Behand­lingen af dine data udføres til kontrakt­be­handling ved påbegyn­delse af en forret­nings­for­plig­telse, og når vi indleder kontrakter med dig.

  Til opfyldelse af kontraktlige forplig­telser (art 6, stk. 1 (b) GDPR):

  Webfle­et-p­latform

  Hvis dit køretøj er konfi­gu­reret til at oprette forbindelse til Webfle­et-tje­nester, indsamler køretøjet oplysninger med henblik på Webfle­et-tje­nesten, mens det er i brug i forbindelse med andet udstyr, der er installeret i køretøjet.

  Følgende oplysninger indsamles konti­nu­erligt: Køretøjets position, g-påvirk­nings-/accele­ra­tionsdata og motor­re­la­terede data som f.eks. brænd­stof­forbrug, ventilstil­linger, motor­om­drej­ningstal og kilome­ter­tæl­ler­værdi. Hvilke specifikke oplysninger, der indsamles, afhænger af det udstyr, der er installeret i køretøjet.

  Ejeren af kontrakten beslutter, hvilke formål oplys­nin­gerne efter­føl­gende bruges til, hvem der har adgang til dem, og hvor længe oplys­nin­gerne opbevares. Kontakt ejeren af kontrakten for at få flere oplysninger. Dette er generelt ejeren eller lejeren af køretøjet.

  Webfleet bruger Mixpa­nel-software til at indsamle oplysninger om, hvordan du bruger Webfleets software, websteder og programmer. Brugs­op­lys­nin­gerne, som Webfleet indsamler, kan indeholde positions­op­lys­ninger, men ikke oplysninger, du har indtastet eller uploadet. Webfleet har indgået en kontrakt med Mixpanel, som gør, at brug af dine oplysninger begrænses til kun Webfleet, og Mixpanel må ikke bruge dem til nogen andre formål, f.eks. reklamer.

  Webfle­et-mo­bilap­pli­ka­tioner: Webfleet Mobile, Webfleet Logbook, Webfleet Vehicle Check og Webfleet Work App (Apps)

  For at bruge disse apps, skal du have en Webfleet LINK-enhed til stede og aktiveret i dit køretøj. Webfleet LINK-en­heden indsamler konti­nu­erligt data fra køretøjet for at lave rapporter og give feedback på dine ture, køreadfærd og køretøjets tekniske status. Disse køretøjsdata bliver kombineret med positions­op­lys­ninger fra GPS-sen­sorer i Webfleet LINK-en­heden og får et tidsstempel, så alle hændelser og rapporter kan blive parret med en placering og tidspunkt. For at give dig denne feedback bliver disse oplysninger sendt til Webfle­et-ser­verne vha. datafor­bin­delsen i Webfleet LINK-en­heden. Oplys­nin­gerne gemmes hos Webfleet relateret til en konto, der admini­streres af flådechefen. Flådechefen i din virksomhed (eller din arbejds­giver) er den organi­sation, som under­støtter din brug af køretøjet eller er ejer af køretøjet og kan typisk være (del af) en flådesty­rings­virk­somhed, en udlejnings- eller leasing­firma, en bilimportør, -forhandler eller -producent.

  Appli­ka­tio­nerne sender konti­nu­erligt data til og modtager data fra Webfle­et-ser­verne, hvis du giver dem tilladelse til at bruge inter­net­for­bin­delsen på din smartphone. Appli­ka­tio­nerne rapporterer og visua­li­serer de indsamlede data i en grafik på bruger­græn­se­fladen i din smartphone.

  Oplysninger, som indsamles af Webfleet LINK-en­heden og appli­ka­tio­nerne

  Din Webfleet LINK-enhed og appli­ka­tio­nerne indsamler følgende oplysninger:

  • Dato, tid og placering.
  • Information, som kan identi­ficere dig, dit køretøj, din enhed og din smartphone.
  • Oplysninger om dit køretøj og din kørsel, f.eks. tidspunkt for start/stop, kilome­ter­tæller, tomgangstid, o/min., hastighed og fordeling af hastighed, tilbagelagt distance, bremsning, sving, accele­ration, batte­ri­niveau og -status, motor­be­lastning og speeder­ni­veauer, brug af fartpilot, kørsel uden motorkraft, brænd­stof­forbrug, brænd­stof­niveau, vedli­ge­hol­del­ses­behov og tekniske status­med­del­elser udstedt af køretøjets interne diagno­sti­ce­rings­system.
  • Oplysninger til diagno­sti­ce­rings­formål, f.eks. softwa­re­ver­sioner, enhedstyper, strømsvigt og fejllogs.
  • Oplysninger om placering og køretøjets retning, som kan bruges i tilfælde af ulykke eller tyveri.

  Hvordan bliver dine data brugt

  Flådechefen har besluttet, hvilken slags formål, dine personlige data, der indsamles fra dit køretøj og appli­ka­tio­nerne, skal bruges til, hvem der har adgang til det, og hvor længe oplys­nin­gerne bliver opbevaret. Få flere oplysninger om dette i det infor­ma­tions­ma­te­riale, du har modtaget fra din flådechef.

  Andre chauffører i dit køretøj

  Hvis du deler dit køretøj med andre chauffører, mens Webfleet LINK-en­heden er tilsluttet, er du ansvarlig for at informere disse chauffører om, at kørsels- og køretøjsdata bliver indsamlet, og at både du og flådechefen har adgang til rapporter om disse oplysninger.

  Oplysninger, der kun er tilgæn­gelige på din smartphone

  Webfleet LINK-en­heden sender yderligere oplysninger til din smartphone, når appli­ka­tio­nerne kører, f.eks. detaljerede udlæsninger af parametre fra køretøjet i realtid, herunder hastighed, motor­om­drej­ninger, motor­tem­pe­ratur, motor­be­lastning, brænd­stof­niveau m.m. for at vise disse oplysninger i appli­ka­tio­nerne. Disse detaljerede oplysninger opbevares ikke på din smartphone.

  Din appkonto

  Du vil modtage brugero­p­lys­ninger til appli­ka­tio­nerne fra flådechefen. Webfleet anbefaler, at du gør følgende:

  • Ændrer din adgangskode, første gang du logger ind
  • Holder dine kontoop­lys­ninger fortrolige
  • Brug sikre og unikke adgangs­koder, som du ikke bruger andre steder

  Kontoen anvendes til at give adgang til de data, der er gemt på Webfle­et-ser­verne. Oplys­nin­gerne opbevares sammen med din konto, så længe kontoen findes, eller så længe flådechefen har besluttet.

  Når data uploades til vores servere

  Webfleet LINK-en­heden uploader automatisk de indsamlede data til Webfleet. Det sker regel­mæssigt, typisk hvert minut.

  Brug af din position

  Specifikke privat­livsindstil­linger for position er tilgæn­gelige i appli­ka­tio­nerne, så du kan aktivere eller deaktivere forskellig slags brug af positionsdata. Kontakt din flådechef for at få mere specifikke oplysninger om dette.

  Du skal også være opmærksom på, at du bruger din smartphone, kører den muligvis opera­tiv­sy­stem­software eller andre apps eller bruger kommu­ni­ka­tions­netværk, som indsamler, sender eller gemmer personlige oplysninger og positions­op­lys­ninger. Dette har Webfleet ingen indflydelse på. Se din mobil­ud­byders dokumen­tation og indstil­linger, eller kontakt leveran­dø­rerne af dit system og dine apps, for at få flere oplysninger.

  Til opfyldelse af retlige forplig­telser (art. 6, stk. 1 (c) GDPR):

  Behand­lingen af dine data er nødvendig for at opfylde forskellige juridiske forplig­telser, f.eks. gældende kommerciel eller skatte­mæssig lovgivning.

  For at beskytte legitime interesser (art. 6, stk. 1 (f) GDPR):

  Baseret på en afvejning af interesser kan databe­handling finde sted ud over den faktiske opfyldelse af kontrakten for at beskytte vores legitime interesser eller tredje­parters interesser. Databe­handling for at beskytte legitime interesser finder f.eks. sted i følgende tilfælde:

  • Foran­stalt­ninger til virksom­heds­le­delse og videre­ud­vikling af tjenester og produkter
  • Vedli­ge­hol­delse af en kunde­da­tabase for hele virksom­heden med henblik på at forbedre kunde­service
  • i forbindelse med retsfor­føl­gelse

  E-mail til os

  Når du bruger e-mail til at kommunikere med Webfleet og dets medar­bejdere ved hjælp af en @webfleet.com-e-mailadresse, udveksler du personlige data. Dette omfatter de anvendte e-mailadresser, indholdet af de meddelelser, du sender eller modtager, og metadata relateret til e-mail­ud­veks­lingen. Webfleet bevarer e-maildata, så længe indbakken, der er knyttet til @webfleet.com-e-mailadressen, eksisterer. Vores medar­bejdere vil undertiden bevare e-mail­ud­veks­linger eller dele deraf til optagelse eller arkivering. Webfleet sletter en Webfle­et-me­d­ar­bejders indbakke inden for 3 måneder efter ansæt­tel­ses­for­holdets ophør. Webfle­et-me­d­ar­bejdere kan også slette indivi­duelle e-mails i deres indbakke. Separat fra dette kan Webfleet bevare en kopi af alle e-mails, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, i mindst 15 år.

  Opkald til os

  Når du ringer til Webfleet, registrerer vi undertiden samtalen enten til perso­naleud­dan­nelse og under­visning eller til registrering af oplysninger i forbindelse med salgstransak­tioner I tilfælde hvor vi optager opkald, vil du blive underrettet på forhånd, og du vil blive tilbudt muligheden for ikke at acceptere. Hvis du ikke accepterer, kan vi muligvis ikke betjene dig, afhængigt af omstæn­dig­he­derne. Vi vil forklare det for dig under de gældende omstæn­dig­heder. Webfleet opbevarer optagelser i en periode på maks. 3 måneder til under­vis­nings­formål. Vi opbevarer optagelser, der vedrører salgstransak­tioner, i en periode på op til 10 år.

  Besøg hos os

  Når du besøger Webfleet, vil vi bede dig om at oplyse dine kontak­top­lys­ninger i vores elektro­niske besøgs­ad­mi­ni­stra­tions­system, f.eks. dit navn, det firma/organi­sa­tionen du repræ­sen­terer, en e-mailadresse, og navnet på den person, du besøger hos Webfleet. Vi bruger kun de oplysninger, du giver, i forbindelse med dit besøg, der omfatter sikkerhed. Data om besøgende og besøg slettes tre måneder efter dit besøg.

  Inden for rammerne af dit samtykke (art. 6, stk. 1 (a) GDPR):

  Hvis du har givet os dit samtykke til at behandle dine data, f.eks. til at sende dig vores nyhedsbreve eller rekla­me­ma­te­riale.

  Hvem modtager mine data?

  Hvis vi bruger en tjene­steud­byder til under­be­handling, er vi fortsat ansvarlige for beskyt­telsen af dine data. Alle behandlere er kontraktligt forpligtet til at behandle dine data fortroligt og kun at behandle dem inden for rammerne af leveringen af tjenesten. De behandlere, som vi har engageret, modtager dine data, hvis de behøver dataene for udføre deres respektive tjeneste. Det er f.eks. it-tje­ne­steud­bydere, som vi har brug for til driften og sikkerheden af vores it-system.

  Dine data behandles i vores kunde­da­tabase. Kunde­da­ta­basen under­støtter forbedring af datakva­li­teten for de eksiste­rende kundedata (rydning af dubletter, korrigering af adresser osv.).

  Hvis der er en juridisk forplig­telse og i forbindelse med retsfor­føl­gelse, kan myndigheder, domstole og eksterne revisorer være modtagere af dine data.

  Oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger for tredje­part­stje­nester er anført nedenfor i bilaget.

  Hvor længe gemmes mine data?

  Vi behandler dine data indtil afslut­ningen af forret­nings­for­holdet eller indtil udløbet af de gældende lovbestemte opbeva­rings­pe­rioder (f.eks. gældende kommerciel lovgivning, skatte­mæssig lovgivning eller arbejds­tids­be­stem­melser); derudover indtil afslut­ningen af eventuelle juridiske tvister, hvor dataene kræves som bevis.

  Overføres perso­nop­lys­ninger til et tredjeland?

  I princippet overfører vi ingen data til et tredjeland. I enkelte tilfælde overføres data udelukkende baseret på Europa-Kom­mis­sionens beslutning om tilstræk­ke­lighed eller baseret på standard­kon­trakt­be­stem­melser, passende garantier eller dit udtryk­kelige samtykke.

 3. Hvilke databe­skyt­tel­ses­ret­tig­heder har jeg?

  Du har ret til information, rettelse, sletning eller begrænsning af behand­lingen af dine opbevarede data, retten til at gøre indsigelse mod behand­lingen samt retten til overførsel af data og til at klage i overens­stem­melse med kravene i loven om databe­skyt­telse til enhver tid.

  Ret til adgang

  Du kan anmode om oplysninger fra os om, hvorvidt og i hvilket omfang vi behandler dine data.

  Ret til berig­ti­gelse

  Du har ret til at anmode os om at rette eller opdatere dine data, hvis vi behandler dem forkert eller på en ufuld­stændig måde.

  Ret til at blive glemt

  Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine data, hvis vi bruger dem ulovligt, eller hvis brugen krænker dine legitime interesser i overdreven grad. Vær opmærksom på, at der kan være faktorer, der forsinker øjeblik­kelig sletning, f.eks. juridiske krav til opbevaring. Uanset din udøvelse af din ret til sletning sletter vi dine data øjeblik­keligt og fuldstændigt, medmindre vi er juridisk forpligtet til at opbevare dem. For at sikre, at din ret til at blive glemt kan være vedvarende, fortsætter vi med at behandle et nøgle-id som f.eks. en e-mailadresse.

  Ret til begrænsning af behandling

  Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behand­lingen af dine data, hvis

  • du bestrider nøjag­tig­heden af dataene i en periode, der giver os mulighed for at kontrollere nøjag­tig­heden af dataene.
  • behand­lingen af dataene er ulovlig, men du nægter at få dem slettet og kræver i stedet en begrænsning af brugen af dataene.
  • vi har ikke længere brug for dataene til det tilsigtede formål, men du har stadig brug for dataene til at hævde eller forsvare juridiske krav.
  • du har gjort indsigelse mod behand­lingen af dataene.

  Ret til dataporta­bi­litet

  Du har ret til at anmode os om at levere dine data, som du har givet os, til dig i et struk­tu­reret, almindeligt, maskin­læsbart format, og at du kan overføre sådanne data til en anden ansvarlig part uden hindringer fra os, forudsat at vi behandler disse data på grundlag af et genkal­deligt samtykke fra dig eller til opfyldelse af en kontrakt mellem os, og denne behandling udføres ved hjælp af automa­ti­serede procedurer. Hvis det er teknisk muligt, kan du anmode os om at overføre dine data direkte til en anden ansvarlig person.

  Ret til at gøre indsigelse

  Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod databe­handling, hvis vi behandler dine data baseret på legitime interesser. Dette gælder også profilering baseret på disse bestem­melser. Vi behandler derefter ikke længere dine data, medmindre vi kan bevise tvingende grunde til behandling, der er værdig til beskyttelse, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller at behand­lingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare retlige krav. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behand­lingen af dine data med henblik på direkte markeds­føring uden at angive en årsag dertil.

  Ret til at indgive en klage til en tilsyns­myn­dighed

  Du har ret til at klage, hvis du mener, at vi behandler dine data i strid med gældende databe­skyt­tel­seslove, i hvilket tilfælde vi anmoder dig om at kontakte os via kontak­top­lys­nin­gerne angivet i denne politik for at få afklaret eventuelle spørgsmål. Du har naturligvis også ret til at kontakte den tilsyns­myn­dighed, der er ansvarlig for dig, dvs. det pågældende databe­skyt­tel­ses­tilsyn. Hvis du ønsker at gøre nogen af ovenstående rettigheder gældende over for os, bedes du kontakte vores Data Protection Officer. I tvivls­til­fælde kan vi bede om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet.

  Ret til at trække samtykke tilbage

  Hvis vi behandler dine data baseret på samtykke, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage uden at påvirke lovligheden af behand­lingen baseret på samtykke, før det trækkes tilbage.

 4. Ændringer til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger

  Vi forbeholder os ret til at ændre vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, hvis det skulle blive nødvendigt på grund af nye teknologier. Den nyeste version vil altid være tilgængelig på denne side.

 5. Bilag I: Oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger for tredje­part­stje­nester:

  TredjepartTjenesteType/omfang af behandlingFormål/retsgrundlagVarighed af opbevaring
  MicrosoftBing Ad Conversion Tracking

  Vi har integreret Microsoft Advertising på vores websted. Microsoft Advertising er en tjeneste, der leveres af Microsoft Corporation, som viser målrettede reklamer for brugere. Microsoft Advertising bruger cookies og andre browser­tek­no­logier til at evaluere bruge­radfærd og genkende brugere.

  Microsoft Advertising indsamler oplysninger om besøgendes adfærd på forskellige websteder. Disse oplysninger bruges til at optimere reklamens relevans. Derudover leverer Microsoft Advertising målrettet annoncering baseret på adfærds­pro­filer og geografisk placering. Din IP-adresse og andre identi­fi­ka­tions­funk­tioner som f.eks. din brugeragent sendes til udbyderen.

  I dette tilfælde videregives dine data til udbyderen af Microsoft Advertising, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA.

  Brugen af Microsoft Advertising er baseret på dit samtykke i overens­stem­melse med art. 6, stk. 1, lit. a GDPR.

  Vi har til hensigt at overføre perso­nop­lys­ninger til tredjelande uden for det Europæiske Økonomiske Samar­bejds­område, især USA. Dataover­førslen til USA sker i overens­stem­melse med art. 45, stk. 1 GDPR baseret på Europa-Kom­mis­sionens beslutning om tilstræk­ke­lighed. De amerikanske virksom­heder, der er involveret, og/eller deres amerikanske under­le­ve­ran­dører er certi­fi­ceret i overens­stem­melse med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

  I tilfælde, hvor Europa-Kom­mis­sionen ikke har truffet nogen beslutning om tilstræk­ke­lighed (herunder amerikanske virksom­heder, der ikke er certi­fi­ceret i henhold til EU-U.S. DPF), har vi aftalt andre passende sikker­heds­for­an­stalt­ninger med modtagerne af dataene i henhold til art. 44 ff. GDPR er blevet aftalt. Medmindre andet er angivet, er dette standard­kon­trakt­be­stem­melser fra EU-Kom­mis­sionen i overens­stem­melse med gennem­fø­rel­ses­af­gø­relse (EU) 2021/914 af 4. juni 2021. Du kan se en kopi af disse standard­kon­trakt­be­stem­melser i Standard Contractual Clauses (SCC) - European Commission (europa.eu).

  Før en sådan overførsel fra et tredjeland indhenter vi desuden dit samtykke i overens­stem­melse med art. 49, stk. 1, sætning 1, lit. a GDPR, som du giver via samtykke i samtyk­ke­er­klæ­ringen (eller andre formularer, registre­ringer osv.). Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der i forbindelse med overførsler fra tredjelande kan være risici, der i detaljer er ukendte (f.eks. databe­handling fra sikker­hedsmyn­dig­heder i tredjelandet, hvis nøjagtige omfang og konse­kvenser vi ikke kender og ikke har nogen indflydelse på, og som du måske ikke gøres opmærksom på).

  Den specifikke opbeva­rings­pe­riode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Microsoft Corporation.

  Yderligere oplysninger kan findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Advertising: Microsoft Privacy Statement – Microsoft privacy.

  MicrosoftMicrosoft Clarity

  Vi har integreret Clarity på vores websted. Clarity er en tjeneste i Microsoft Corporation og tilbyder optime­rings­værk­tøjer, der analyserer adfærd og feedback fra brugere af vores websted via analyse- og feedba­ck­værk­tøjer.

  Clarity bruger cookies og andre browser­tek­no­logier til at evaluere bruge­radfærd og genkende brugere.

  Disse oplysninger bruges bl.a. til at udarbejde rapporter om webste­dak­ti­vitet og til statistisk analyse af besøgsdata. Desuden registrerer Clarity klik, musebe­væ­gelser og rullehøjder for at oprette såkaldte varmekort og genaf­spil­ninger af sessioner.

  I dette tilfælde vil dine data blive videregivet til udbyderen af Clarity, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA.

  Brugen af Clarity er baseret på dit samtykke i overens­stem­melse med art. 6, stk. 1, lit. a GDPR.

  Vi har til hensigt at overføre perso­nop­lys­ninger til tredjelande uden for det Europæiske Økonomiske Samar­bejds­område, især USA. Dataover­førslen til USA sker i overens­stem­melse med art. 45, stk. 1 GDPR baseret på Europa-Kom­mis­sionens beslutning om tilstræk­ke­lighed. De amerikanske virksom­heder, der er involveret, og/eller deres amerikanske under­le­ve­ran­dører er certi­fi­ceret i overens­stem­melse med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

  I tilfælde, hvor Europa-Kom­mis­sionen ikke har truffet nogen beslutning om tilstræk­ke­lighed (herunder amerikanske virksom­heder, der ikke er certi­fi­ceret i henhold til EU-U.S. DPF), har vi aftalt andre passende sikker­heds­for­an­stalt­ninger med modtagerne af dataene i henhold til art. 44 ff. GDPR er blevet aftalt. Medmindre andet er angivet, er dette standard­kon­trakt­be­stem­melser fra EU-Kom­mis­sionen i overens­stem­melse med gennem­fø­rel­ses­af­gø­relse (EU) 2021/914 af 4. juni 2021. Du kan se en kopi af disse standard­kon­trakt­be­stem­melser i Standard Contractual Clauses (SCC) - European Commission (europa.eu).

  Før en sådan overførsel fra et tredjeland indhenter vi desuden dit samtykke i overens­stem­melse med art. 49, stk. 1, sætning 1, lit. a GDPR, som du giver via samtykke i samtyk­ke­er­klæ­ringen (eller andre formularer, registre­ringer osv.). Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der i forbindelse med overførsler fra tredjelande kan være risici, der i detaljer er ukendte (f.eks. databe­handling fra sikker­hedsmyn­dig­heder i tredjelandet, hvis nøjagtige omfang og konse­kvenser vi ikke kender og ikke har nogen indflydelse på, og som du måske ikke gøres opmærksom på).

  Den specifikke opbeva­rings­pe­riode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Microsoft Corporation.

  Yderligere oplysninger kan findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Clarity: Microsoft Privacy Statement – Microsoft privacy.

  CloudinaryCloudinary CDN

  Vi bruger Cloudinary CDN til at levere indholdet på vores websted korrekt. Cloudinary CDN er en tjeneste fra Cloudinary Ltd., der fungerer som et indholds­le­ve­rings­netværk (CDN) på vores websted.

  Et indholds­le­ve­rings­netværk hjælper med at gøre indholdet af vores online­tilbud, især filer som grafik eller scripts, hurtigere tilgæn­geligt ved hjælp af regionalt eller inter­na­tionalt distri­bu­erede servere. Når du åbner dette indhold, opretter du forbindelse til serverne hos Cloudinary Ltd, 38 Chancery Lane, The Cursitor Building, London WC2A 1EN, Storbri­tannien, hvor din IP-adresse og eventuelle browserdata, f.eks. din brugeragent, overføres. Disse data behandles udelukkende til ovennævnte formål og for at opretholde sikkerheden og funktio­na­li­teten af Cloudinary CDN.

  Brugen af indholds­le­ve­rings­net­værket er baseret på vores legitime interesser, dvs. interesse i sikker og effektiv levering og optimering af vores online­tilbud i overens­stem­melse med art. 6, stk. 1, lit. f GDPR.

  Den specifikke opbeva­rings­pe­riode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Cloudinary Ltd. Yderligere oplysninger kan findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Cloudinary CDN: https://cloudinary.com/privacy.

  GoogleGoogle Analytics

  Vi bruger Google Analytics fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, som analy­se­tje­neste til statistisk evaluering af vores online­tilbud. Dette omfatter f.eks. antallet af besøg på vores websted, besøgte undersider og den tid, som besøgende tilbringer på webstedet.

  Google Analytics bruger cookies og andre browser­tek­no­logier til at evaluere bruge­radfærd og genkende brugere.

  Disse oplysninger bruges bl.a. til at udarbejde rapporter om websteds­ak­ti­vitet.

  Brugen af Google Analytics er baseret på dit samtykke i overens­stem­melse med art. 6, stk. 1, lit. a GDPR.

  Vi har til hensigt at overføre perso­nop­lys­ninger til tredjelande uden for det Europæiske Økonomiske Samar­bejds­område, især USA. Dataover­førslen til USA sker i overens­stem­melse med art. 45, stk. 1 GDPR baseret på Europa-Kom­mis­sionens beslutning om tilstræk­ke­lighed. De amerikanske virksom­heder, der er involveret, og/eller deres amerikanske under­le­ve­ran­dører er certi­fi­ceret i overens­stem­melse med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

  I tilfælde, hvor Europa-Kom­mis­sionen ikke har truffet nogen beslutning om tilstræk­ke­lighed (herunder amerikanske virksom­heder, der ikke er certi­fi­ceret i henhold til EU-U.S. DPF), har vi aftalt andre passende sikker­heds­for­an­stalt­ninger med modtagerne af dataene i henhold til art. 44 ff. GDPR er blevet aftalt. Medmindre andet er angivet, er dette standard­kon­trakt­be­stem­melser fra EU-Kom­mis­sionen i overens­stem­melse med gennem­fø­rel­ses­af­gø­relse (EU) 2021/914 af 4. juni 2021. Du kan se en kopi af disse standard­kon­trakt­be­stem­melser i Standard Contractual Clauses (SCC) - European Commission (europa.eu).

  Før en sådan overførsel fra et tredjeland indhenter vi desuden dit samtykke i overens­stem­melse med art. 49, stk. 1, sætning 1, lit. a GDPR, som du giver via samtykke i samtyk­ke­er­klæ­ringen (eller andre formularer, registre­ringer osv.). Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der i forbindelse med overførsler fra tredjelande kan være risici, der i detaljer er ukendte (f.eks. databe­handling fra sikker­hedsmyn­dig­heder i tredjelandet, hvis nøjagtige omfang og konse­kvenser vi ikke kender og ikke har nogen indflydelse på, og som du måske ikke gøres opmærksom på).

  Den specifikke opbeva­rings­pe­riode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Google Ireland Limited. Yderligere oplysninger kan findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

  GoogleGoogle Tag Manager

  Vi bruger Google Tag Manager fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Tag Manager bruges til at admini­strere webstedstags via en grænseflade og giver os mulighed for at styre den præcise integration af tjenester på vores websted.

  Dette giver os mulighed for fleksibelt at integrere yderligere tjenester for at evaluere bruge­r­adgang til vores websted.

  Brugen af Google Tag Manager er baseret på dit samtykke i overens­stem­melse med art. 6, stk. 1, lit. a GDPR.

  Vi har til hensigt at overføre perso­nop­lys­ninger til tredjelande uden for det Europæiske Økonomiske Samar­bejds­område, især USA. Dataover­førslen til USA sker i overens­stem­melse med art. 45, stk. 1 GDPR baseret på Europa-Kom­mis­sionens beslutning om tilstræk­ke­lighed. De amerikanske virksom­heder, der er involveret, og/eller deres amerikanske under­le­ve­ran­dører er certi­fi­ceret i overens­stem­melse med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

  I tilfælde, hvor Europa-Kom­mis­sionen ikke har truffet nogen beslutning om tilstræk­ke­lighed (herunder amerikanske virksom­heder, der ikke er certi­fi­ceret i henhold til EU-U.S. DPF), har vi aftalt andre passende sikker­heds­for­an­stalt­ninger med modtagerne af dataene i henhold til art. 44 ff. GDPR er blevet aftalt. Medmindre andet er angivet, er dette standard­kon­trakt­be­stem­melser fra EU-Kom­mis­sionen i overens­stem­melse med gennem­fø­rel­ses­af­gø­relse (EU) 2021/914 af 4. juni 2021. Du kan se en kopi af disse standard­kon­trakt­be­stem­melser i Standard Contractual Clauses (SCC) - European Commission (europa.eu).

  Før en sådan overførsel fra et tredjeland indhenter vi desuden dit samtykke i overens­stem­melse med art. 49, stk. 1, sætning 1, lit. a GDPR, som du giver via samtykke i samtyk­ke­er­klæ­ringen (eller andre formularer, registre­ringer osv.). Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der i forbindelse med overførsler fra tredjelande kan være risici, der i detaljer er ukendte (f.eks. databe­handling fra sikker­hedsmyn­dig­heder i tredjelandet, hvis nøjagtige omfang og konse­kvenser vi ikke kender og ikke har nogen indflydelse på, og som du måske ikke gøres opmærksom på).

  Den specifikke opbeva­rings­pe­riode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Google Ireland Limited. Yderligere oplysninger kan findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Google Tag Manager: https://marke­ting­p­latform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

  GoogleGoogle Doubleclick

  Vi har integreret Google DoubleCli­ck­-kom­po­nenter på vores websted. DoubleClick er et varemærke tilhørende Google, under hvilket særlige løsninger inden for online­mar­keting primært markeds­føres til rekla­me­bu­reauer og udgivere. DoubleClick fra Google overfører data til DoubleCli­ck­-ser­veren med hvert aftryk samt med klik eller andre aktiviteter.

  Hver af disse dataover­førsler udløser en cooki­e­an­modning til den registre­redes browser. Hvis browseren accepterer denne anmodning, placerer DoubleClick en cookie i din browser.

  DoubleClick bruger et cookie-id, som er nødvendigt for at behandle den tekniske procedure. Cookie-id'et er f.eks. påkrævet for at vise en annonce i en browser.

  DoubleClick kan også bruge cookie-id'et til at optage, hvilke annoncer der allerede er blevet vist i en browser, for at undgå duplikering. Cookie-id'et gør det også muligt at optage konver­te­ringer. Konver­te­ringer registreres, f.eks. hvis en bruger tidligere har fået vist en DoubleCli­ck­-an­nonce og efter­føl­gende foretager et køb på annoncørens websted ved hjælp af den samme inter­net­browser.

  En DoubleCli­ck­-cookie indeholder ikke personlige data, men kan indeholde yderligere kampag­nei­den­ti­fi­ka­torer. Et kampagne-id bruges til at identi­ficere de kampagner, du allerede har været i kontakt med på andre websteder. Som en del af denne tjeneste får Google kendskab til data, som Google også bruger til at oprette kommis­sion­ser­klæ­ringer. Google kan bl.a. se, at du har klikket på visse links på vores websted. I dette tilfælde vil dine data blive videregivet til udbyderen af DoubleClick, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Yderligere oplysninger og de gældende databe­skyt­tel­ses­be­stem­melser for DoubleClick fra Google kan findes på https://policies.google.com/privacy.

  Vi behandler dine data ved hjælp af DoubleCli­ck­-cookien med det formål at optimere og vise reklamer baseret på dit samtykke i overens­stem­melse med art. 6, stk. 1, lit. a GDPR. Cookien bruges bl.a. til at placere og vise bruger­re­le­vante reklamer og til at oprette rapporter om rekla­me­kampagner eller til at forbedre dem. Cookien bruges også til at undgå flere visninger af den samme annonce. Hver gang du åbner en af de enkelte sider på vores websted, hvor en DoubleCli­ck­-kom­ponent er blevet integreret, bliver din browser automatisk bedt om at overføre data til Google med henblik på online­an­non­cering og fakturering af provisioner. Der er ingen juridisk eller kontrak­t­mæssig forplig­telse til at levere dine data. Hvis du ikke giver os dit samtykke, kan du besøge vores websted uden begræns­ninger, men ikke alle funktioner er fuldt tilgæn­gelige.

  Vi har til hensigt at overføre perso­nop­lys­ninger til tredjelande uden for det Europæiske Økonomiske Samar­bejds­område, især USA. Dataover­førslen til USA sker i overens­stem­melse med art. 45, stk. 1 GDPR baseret på Europa-Kom­mis­sionens beslutning om tilstræk­ke­lighed. De amerikanske virksom­heder, der er involveret, og/eller deres amerikanske under­le­ve­ran­dører er certi­fi­ceret i overens­stem­melse med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

  I tilfælde, hvor Europa-Kom­mis­sionen ikke har truffet nogen beslutning om tilstræk­ke­lighed (herunder amerikanske virksom­heder, der ikke er certi­fi­ceret i henhold til EU-U.S. DPF), har vi aftalt andre passende sikker­heds­for­an­stalt­ninger med modtagerne af dataene i henhold til art. 44 ff. GDPR er blevet aftalt. Medmindre andet er angivet, er dette standard­kon­trakt­be­stem­melser fra EU-Kom­mis­sionen i overens­stem­melse med gennem­fø­rel­ses­af­gø­relse (EU) 2021/914 af 4. juni 2021. Du kan se en kopi af disse standard­kon­trakt­be­stem­melser i Standard Contractual Clauses (SCC) - European Commission (europa.eu).

  Før en sådan overførsel fra et tredjeland indhenter vi desuden dit samtykke i overens­stem­melse med art. 49, stk. 1, sætning 1, lit. a GDPR, som du giver via samtykke i samtyk­ke­er­klæ­ringen (eller andre formularer, registre­ringer osv.). Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der i forbindelse med overførsler fra tredjelande kan være risici, der i detaljer er ukendte (f.eks. databe­handling fra sikker­hedsmyn­dig­heder i tredjelandet, hvis nøjagtige omfang og konse­kvenser vi ikke kender, som vi ikke har nogen indflydelse på, og som du måske ikke gøres opmærksom på).

  Den specifikke opbeva­rings­pe­riode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Google Ireland Limited. Yderligere oplysninger kan findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Google DoubleClick: https://policies.google.com/privacy.

  GoogleGoogle Maps

  Vi bruger korttje­nesten Google Maps til at oprette rutevej­led­ninger. Google Maps er en tjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, som viser et kort på vores websted.

  Når du får adgang til dette indhold på vores websted, opretter du forbindelse til serverne hos Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, hvor din IP-adresse og eventuelle browserdata, f.eks. din brugeragent, overføres. Disse data behandles udelukkende til ovennævnte formål og for at opretholde sikkerheden og funktio­na­li­teten af Google Maps.

  Brugen af Google Maps er baseret på dit samtykke i overens­stem­melse med art. 6, stk. 1, lit. a GDPR.

  Vi har til hensigt at overføre perso­nop­lys­ninger til tredjelande uden for det Europæiske Økonomiske Samar­bejds­område, især USA. Dataover­førslen til USA sker i overens­stem­melse med art. 45, stk. 1 GDPR baseret på Europa-Kom­mis­sionens beslutning om tilstræk­ke­lighed. De amerikanske virksom­heder, der er involveret, og/eller deres amerikanske under­le­ve­ran­dører er certi­fi­ceret i overens­stem­melse med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

  I tilfælde, hvor Europa-Kom­mis­sionen ikke har truffet nogen beslutning om tilstræk­ke­lighed (herunder amerikanske virksom­heder, der ikke er certi­fi­ceret i henhold til EU-U.S. DPF), har vi aftalt andre passende sikker­heds­for­an­stalt­ninger med modtagerne af dataene i henhold til art. 44 ff. GDPR er blevet aftalt. Medmindre andet er angivet, er dette standard­kon­trakt­be­stem­melser fra EU-Kom­mis­sionen i overens­stem­melse med gennem­fø­rel­ses­af­gø­relse (EU) 2021/914 af 4. juni 2021. Du kan se en kopi af disse standard­kon­trakt­be­stem­melser i Standard Contractual Clauses (SCC) - European Commission (europa.eu).

  Før en sådan overførsel fra et tredjeland indhenter vi desuden dit samtykke i overens­stem­melse med art. 49, stk. 1, sætning 1, lit. a GDPR, som du giver via samtykke i samtyk­ke­er­klæ­ringen (eller andre formularer, registre­ringer osv.). Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der i forbindelse med overførsler fra tredjelande kan være risici, der i detaljer er ukendte (f.eks. databe­handling fra sikker­hedsmyn­dig­heder i tredjelandet, hvis nøjagtige omfang og konse­kvenser vi ikke kender og ikke har nogen indflydelse på, og som du måske ikke gøres opmærksom på).

  Den specifikke opbeva­rings­pe­riode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Google Ireland Limited. Yderligere oplysninger kan findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Google Maps: https://policies.google.com/privacy.

  FacebookFacebook Plugin content

  Vi har integreret Facebook Plugin-kom­po­nenter på vores websted. Facebook Plugin er en tjeneste fra Meta Platforms Ireland Limited og giver os mulighed for at samle indhold fra den sociale medie­p­latform og vise det på vores websted.

  Når du får adgang til dette indhold, opretter du forbindelse til serverne hos Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, hvor din IP-adresse og eventuelle browserdata, f.eks. din brugeragent, overføres. Disse data behandles udelukkende til ovennævnte formål og for at opretholde sikkerheden og funktio­na­li­teten af Facebook Plugin.

  Hvis en bruger er registreret hos Meta Platforms Ireland Limited, kan Facebook Plugin tildele profilen det indhold, der vises.

  Brugen af Facebook Plugin er baseret på dit samtykke i overens­stem­melse med art. 6, stk. 1, lit. a GDPR.

  Vi har til hensigt at overføre perso­nop­lys­ninger til tredjelande uden for det Europæiske Økonomiske Samar­bejds­område, især USA. Dataover­førslen til USA sker i overens­stem­melse med art. 45, stk. 1 GDPR baseret på Europa-Kom­mis­sionens beslutning om tilstræk­ke­lighed. De amerikanske virksom­heder, der er involveret, og/eller deres amerikanske under­le­ve­ran­dører er certi­fi­ceret i overens­stem­melse med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

  I tilfælde, hvor Europa-Kom­mis­sionen ikke har truffet nogen beslutning om tilstræk­ke­lighed (herunder amerikanske virksom­heder, der ikke er certi­fi­ceret i henhold til EU-U.S. DPF), har vi aftalt andre passende sikker­heds­for­an­stalt­ninger med modtagerne af dataene i henhold til art. 44 ff. GDPR er blevet aftalt. Medmindre andet er angivet, er dette standard­kon­trakt­be­stem­melser fra EU-Kom­mis­sionen i overens­stem­melse med gennem­fø­rel­ses­af­gø­relse (EU) 2021/914 af 4. juni 2021. Du kan se en kopi af disse standard­kon­trakt­be­stem­melser i Standard Contractual Clauses (SCC) - European Commission (europa.eu).

  Før en sådan overførsel fra et tredjeland indhenter vi desuden dit samtykke i overens­stem­melse med art. 49, stk. 1, sætning 1, lit. a GDPR, som du giver via samtykke i samtyk­ke­er­klæ­ringen (eller andre formularer, registre­ringer osv.). Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der i forbindelse med overførsler fra tredjelande kan være risici, der i detaljer er ukendte (f.eks. databe­handling fra sikker­hedsmyn­dig­heder i tredjelandet, hvis nøjagtige omfang og konse­kvenser vi ikke kender og ikke har nogen indflydelse på, og som du måske ikke gøres opmærksom på).

  Den specifikke opbeva­rings­pe­riode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Meta Platforms Ireland Limited. Yderligere oplysninger kan findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Facebook Plugin: https://www.facebook.com/policy.section5.php.

  LinkedInLinkedIn Ads

  Vi har integreret LinkedIn Ads på vores websted. LinkedIn Ads er en tjeneste, der leveres af LinkedIn Corporation, som viser målrettede reklamer for brugere. LinkedIn Ads bruger cookies og andre browser­tek­no­logier til at evaluere bruge­radfærd og genkende brugere. LinkedIn Ads indsamler oplysninger om besøgendes adfærd på forskellige websteder. Disse oplysninger bruges til at optimere reklamens relevans. Derudover leverer LinkedIn Ads målrettet annoncering baseret på adfærds­pro­filer og geografisk placering. Din IP-adresse og andre identi­fi­ka­tions­funk­tioner som f.eks. din brugeragent sendes til udbyderen. I dette tilfælde videregives dine data til udbyderen af LinkedIn Ads, LinkedIn Corporation, Sunnyvale, California, USA.

  Webspor­ings­tek­no­logier bruges til at oprette pseudo­ny­mi­serede bruger­pro­filer. Disse profiler kan ikke knyttes til dig som en naturlig person, men bruges f.eks. til segmen­tering ved visning af reklamer.

  Brugen af LinkedIn Ads er baseret på dit samtykke i overens­stem­melse med art. 6, stk. 1, lit. a GDPR.

  Vi har til hensigt at overføre perso­nop­lys­ninger til tredjelande uden for det Europæiske Økonomiske Samar­bejds­område, især USA. Dataover­førslen til USA sker i overens­stem­melse med art. 45, stk. 1 GDPR baseret på Europa-Kom­mis­sionens beslutning om tilstræk­ke­lighed. De amerikanske virksom­heder, der er involveret, og/eller deres amerikanske under­le­ve­ran­dører er certi­fi­ceret i overens­stem­melse med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

  I tilfælde, hvor Europa-Kom­mis­sionen ikke har truffet nogen beslutning om tilstræk­ke­lighed (herunder amerikanske virksom­heder, der ikke er certi­fi­ceret i henhold til EU-U.S. DPF), har vi aftalt andre passende sikker­heds­for­an­stalt­ninger med modtagerne af dataene i henhold til art. 44 ff. GDPR er blevet aftalt. Medmindre andet er angivet, er dette standard­kon­trakt­be­stem­melser fra EU-Kom­mis­sionen i overens­stem­melse med gennem­fø­rel­ses­af­gø­relse (EU) 2021/914 af 4. juni 2021. Du kan se en kopi af disse standard­kon­trakt­be­stem­melser i Standard Contractual Clauses (SCC) - European Commission (europa.eu).

  Før en sådan overførsel fra et tredjeland indhenter vi desuden dit samtykke i overens­stem­melse med art. 49, stk. 1, sætning 1, lit. a GDPR, som du giver via samtykke i samtyk­ke­er­klæ­ringen (eller andre formularer, registre­ringer osv.). Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der i forbindelse med overførsler fra tredjelande kan være risici, der i detaljer er ukendte (f.eks. databe­handling fra sikker­hedsmyn­dig­heder i tredjelandet, hvis nøjagtige omfang og konse­kvenser vi ikke kender og ikke har nogen indflydelse på, og som du måske ikke gøres opmærksom på).

  Den specifikke opbeva­rings­pe­riode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af LinkedIn Corporation. Yderligere oplysninger kan findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for LinkedIn Ads: https://www.linkedin.com/legal/priva­cy-policy?trk=homepa­ge-basic_footer-pri­va­cy-policy.

  HotjarHotjar

  Vi har integreret Hotjar på vores websted. Hotjar er en tjeneste hos Hotjar Ltd., som tilbyder optime­rings­værk­tøjer, der analyserer adfærd og feedback fra brugere af vores websted via analyse- og feedba­ck­værk­tøjer.

  Hotjar bruger cookies og andre browser­tek­no­logier til at evaluere bruge­radfærd og genkende brugere.

  Disse oplysninger bruges bl.a. til at udarbejde rapporter om webste­dak­ti­vitet og til statistisk analyse af besøgsdata. Desuden registrerer Hotjar klik, musebe­væ­gelser og rullehøjder for at oprette såkaldte varmekort og genaf­spil­ninger af sessioner.

  I dette tilfælde videregives dine data til udbyderen af Hotjar, Hotjar Ltd, Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Center 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta.

  Brugen af Hotjar er baseret på dit samtykke i overens­stem­melse med art. 6, stk. 1, lit. a GDPR.

  Den specifikke opbeva­rings­pe­riode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Hotjar Ltd. Yderligere oplysninger kan findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy/.

  MixpanelMixpanel Analytics

  Vi bruger Mixpanel Analytics fra Mixpanel, Inc., San Francisco, Californien, USA, til bedre at forstå og optimere brugs­ad­færden af vores online­tilbud. Data som f.eks. opera­tiv­sy­stemet på din enhed, den anvendte browser samt inter­ak­tioner med vores online­tilbud (såkaldte hændelser) pseudo­ny­mi­seres og indsamles. Vi kan derefter evaluere disse data i Mixpanel Analytics kontrol­panel og få oplysninger om behovet for yderligere optimering af visse områder af vores online­tilbud.

  Brugen af Mixpanel Analytics er baseret på dit samtykke i overens­stem­melse med art. 6, stk. 1, lit. a GDPR.

  Den specifikke opbeva­rings­pe­riode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Mixpanel, Inc. Yderligere oplysninger kan findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Mixpanel: https://mixpanel.com/legal/priva­cy-policy/.

  PiwikPiwik Pro

  Vi bruger open source-softwa­re­værk­tøjet Matomo (tidligere PIWIK) på vores websted. Softwaren indstiller en cookie i din browser. Hvis der er adgang til de enkelte sider på vores websted, gemmes følgende data:

  • To bytes af IP-adressen på brugerens adgangs­system (anony­mi­seret IP-adresse)
  • Det websted, der blev åbnet
  • Webstedet, hvorfra brugeren kom til det besøgte websted (henvis­nings­stedet)
  • De undersider, der åbnes fra det websted, der blev åbnet
  • Den tid, der er brugt på webstedet
  • Den hyppighed, hvormed webstedet åbnes

  Vi bruger en version af softwaren, som er hostet af Piwik PRO Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, Polen. Ovenstående data behandles af Piwik PRO Sp. z o.o.

  Vi behandler dine data ved hjælp af analy­sesoftwaren Piwik Pro med det formål at evaluere brugen af indivi­duelle komponenter og indhold på vores websted på grundlag af dit samtykke i overens­stem­melse med art. 6, stk. 1, lit. a GDPR.

  Den specifikke opbeva­rings­pe­riode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Piwik PRO Sp. z o.o. Yderligere oplysninger kan findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Piwik PRO: https://piwik.pro/priva­cy-security/.

  SalesforceCRM / Lightning

  Vi bruger Salesforce CRM fra Salesforce, Inc., Seattle, WA. USA til at admini­strere vores kundedata, automa­tisere processer, analysere data og indsigt og skabe personlige kunde­op­le­velser.

  Brugen af Salesforce er baseret på dit samtykke i overens­stem­melse med art. 6, stk. 1, lit. f GDPR.

  Den specifikke opbeva­rings­pe­riode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Salesforce, Inc. Yderligere oplysninger kan findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Salesforce: Privacy - Salesforce.

  Twitter / XTwitter / X Plugin

  Vi har integreret Twitter Plugin-kom­po­nenter på vores websted. Twitter Plugin er en tjeneste i Twitter Inter­na­tional Unlimited Company og giver os mulighed for at samle indhold fra den sociale medie­p­latform og vise det på vores websted.

  Når du får adgang til dette indhold, opretter du forbindelse til serverne hos Twitter Inter­na­tional Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland, hvor din IP-adresse og eventuelle browserdata, f.eks. din brugeragent, overføres. Disse data behandles udelukkende til ovennævnte formål og for at opretholde sikkerheden og funktio­na­li­teten af Twitter Plugin.

  Hvis en bruger er registreret hos Twitter Inter­na­tional Unlimited Company, kan Twitter Plugin tildele profilen det indhold, der vises.

  Brugen af Twitter Plugin er baseret på dit samtykke i overens­stem­melse med art. 6, stk. 1, lit. a GDPR.

  Den specifikke opbeva­rings­pe­riode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Twitter Inter­na­tional Unlimited Company. Yderligere oplysninger kan findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Twitter Plugin: https://twitter.com/de/privacy.

  UnbounceUnbounce

  Vores websted blev oprettet ved hjælp af websteds­byg­geren Unbounce. Unbounce er en tjeneste fra Unbounce Marketing Solutions Inc. og tilbyder webud­vik­lings­tek­nologi, webdesign og layout­værk­tøjer, domæne­hosting og andre programmer til marketing og styring af workflow.

  Vi bruger bl.a. Unbounce til webhosting og præsen­ta­tionen af vores websted. Derudover indsamler Unbounce statistiske data om besøg på vores websted.

  Følgende data sendes normalt: Adgang til webstedet, dato og klokkeslæt for adgang, mængden af overførte data, meddelelse om, hvorvidt en adgang var vellykket, browsertype og browser­version, brugerens opera­tiv­system, det tidligere besøgte websted (henvis­nings­stedet) og IP-adressen.

  Disse logdata behandles udelukkende til ovennævnte formål og for at opretholde sikkerheden, funktio­na­li­teten og optime­ringen af Unboun­ce-web­s­tedet.

  Brugen af tjenesten er baseret på vores legitime interesser, dvs. interesse i sikker og effektiv levering og optimering af vores online­tilbud i overens­stem­melse med art. 6, stk. 1, lit. f GDPR.

  Den specifikke opbeva­rings­pe­riode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Unbounce Marketing Solutions Inc. Yderligere oplysninger kan findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Unbounce: https://unbounce.com/privacy/.

  VimeoVimeo

  Vi har integreret Vimeo Video på vores websted. Vimeo Video er en del af video­p­lat­formen i Vimeo, LLC, hvor brugerne kan uploade indhold, dele det over internettet og modtage detaljerede stati­stikker.

  Vimeo Video gør det muligt for os at integrere indhold fra platformen på vores websted.

  Vimeo Video bruger cookies og andre browser­tek­no­logier til at evaluere bruge­radfærd og genkende brugere. Disse oplysninger bruges bl.a. til at analysere aktiviteten af det indhold, der lyttes til, og til at oprette rapporter.

  Når du får adgang til dette indhold, opretter du forbindelse til serverne hos Vimeo, LLC, 555 W 18th St, New York, New York 10011, hvor din IP-adresse og eventuelle browserdata, f.eks. din brugeragent, overføres.

  Brugen af Vimeo Video er baseret på dit samtykke i overens­stem­melse med art. 6, stk. 1, lit. a GDPR.

  Vi har til hensigt at overføre perso­nop­lys­ninger til tredjelande uden for det Europæiske Økonomiske Samar­bejds­område, især USA. Dataover­førslen til USA sker i overens­stem­melse med art. 45, stk. 1 GDPR baseret på Europa-Kom­mis­sionens beslutning om tilstræk­ke­lighed. De amerikanske virksom­heder, der er involveret, og/eller deres amerikanske under­le­ve­ran­dører er certi­fi­ceret i overens­stem­melse med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

  I tilfælde, hvor Europa-Kom­mis­sionen ikke har truffet nogen beslutning om tilstræk­ke­lighed (herunder amerikanske virksom­heder, der ikke er certi­fi­ceret i henhold til EU-U.S. DPF), har vi aftalt andre passende sikker­heds­for­an­stalt­ninger med modtagerne af dataene i henhold til art. 44 ff. GDPR er blevet aftalt. Medmindre andet er angivet, er dette standard­kon­trakt­be­stem­melser fra EU-Kom­mis­sionen i overens­stem­melse med gennem­fø­rel­ses­af­gø­relse (EU) 2021/914 af 4. juni 2021. Du kan se en kopi af disse standard­kon­trakt­be­stem­melser i Standard Contractual Clauses (SCC) - European Commission (europa.eu).

  Før en sådan overførsel fra et tredjeland indhenter vi desuden dit samtykke i overens­stem­melse med art. 49, stk. 1, sætning 1, lit. a GDPR, som du giver via samtykke i samtyk­ke­er­klæ­ringen (eller andre formularer, registre­ringer osv.). Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der i forbindelse med overførsler fra tredjelande kan være risici, der i detaljer er ukendte (f.eks. databe­handling fra sikker­hedsmyn­dig­heder i tredjelandet, hvis nøjagtige omfang og konse­kvenser vi ikke kender og ikke har nogen indflydelse på, og som du måske ikke gøres opmærksom på).

  Den specifikke opbeva­rings­pe­riode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Vimeo, LLC. Yderligere oplysninger kan findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Vimeo Video: https://vimeo.com/privacy.

  YouTubeYouTube

  Vi har integreret YouTube Video på vores websted. YouTube Video er en del af video­p­lat­formen på YouTube, LLC, hvor brugere kan uploade indhold, dele det over internettet og modtage detaljerede stati­stikker.

  YouTube Video gør det muligt for os at integrere indhold fra platformen på vores websted.

  YouTube Video bruger cookies og andre browser­tek­no­logier til at evaluere bruge­radfærd og genkende brugere. Disse oplysninger bruges bl.a. til at analysere aktiviteten af det indhold, der lyttes til, og til at oprette rapporter. Hvis en bruger er registreret hos YouTube, LLC, kan YouTube Video tildele profilen de videoer, der afspilles.

  Når du får adgang til dette indhold, opretter du forbindelse til serverne hos YouTube, LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irland, hvor din IP-adresse og eventuelle browserdata, f.eks. din brugeragent, overføres.

  Brugen af tjenesten er baseret på dit samtykke i overens­stem­melse med art. 6, stk. 1, lit. a GDPR.

  Vi har til hensigt at overføre perso­nop­lys­ninger til tredjelande uden for det Europæiske Økonomiske Samar­bejds­område, især USA. Dataover­førslen til USA sker i overens­stem­melse med art. 45, stk. 1 GDPR baseret på Europa-Kom­mis­sionens beslutning om tilstræk­ke­lighed. De amerikanske virksom­heder, der er involveret, og/eller deres amerikanske under­le­ve­ran­dører er certi­fi­ceret i overens­stem­melse med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

  I tilfælde, hvor Europa-Kom­mis­sionen ikke har truffet nogen beslutning om tilstræk­ke­lighed (herunder amerikanske virksom­heder, der ikke er certi­fi­ceret i henhold til EU-U.S. DPF), har vi aftalt andre passende sikker­heds­for­an­stalt­ninger med modtagerne af dataene i henhold til art. 44 ff. GDPR er blevet aftalt. Medmindre andet er angivet, er dette standard­kon­trakt­be­stem­melser fra EU-Kom­mis­sionen i overens­stem­melse med gennem­fø­rel­ses­af­gø­relse (EU) 2021/914 af 4. juni 2021. Du kan se en kopi af disse standard­kon­trakt­be­stem­melser i Standard Contractual Clauses (SCC) - European Commission (europa.eu).

  Før en sådan overførsel fra et tredjeland indhenter vi desuden dit samtykke i overens­stem­melse med art. 49, stk. 1, sætning 1, lit. a GDPR, som du giver via samtykke i samtyk­ke­er­klæ­ringen (eller andre formularer, registre­ringer osv.). Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der i forbindelse med overførsler fra tredjelande kan være risici, der i detaljer er ukendte (f.eks. databe­handling fra sikker­hedsmyn­dig­heder i tredjelandet, hvis nøjagtige omfang og konse­kvenser vi ikke kender og ikke har nogen indflydelse på, og som du måske ikke gøres opmærksom på).

  Den specifikke opbeva­rings­pe­riode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af YouTube, LLC. Yderligere oplysninger kan findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for YouTube Video: https://policies.google.com/privacy.

  WebfleetContact Form

  På vores websted tilbyder vi dig mulighed for at kontakte os via den angivne formular. De oplysninger, der indsamles via obliga­to­riske felter, er nødvendige for at behandle anmodningen. Du kan også frivilligt give yderligere oplysninger, som du mener er nødvendige for at behandle kontak­tan­mod­ningen.

  Når du bruger kontakt­for­mu­laren, videregives dine personlige oplysninger ikke til tredje­parter.

  Behand­lingen af dine data ved hjælp af vores kontakt­for­mular udføres med henblik på kommu­ni­kation og behandling af din anmodning baseret på dit samtykke i overens­stem­melse med art. 6, stk. 1, lit. a GDPR. I det omfang din anmodning vedrører et eksiste­rende kontrakt­forhold med os, udføres behand­lingen med henblik på at opfylde kontrakten baseret på art. 6, stk. 1, lit. b GDPR. Der er ingen juridisk eller kontrak­t­mæssig forplig­telse til at levere dine data, men det er ikke muligt at behandle din anmodning uden at angive oplys­nin­gerne i de obliga­to­riske felter. Hvis du ikke ønsker at angive disse data, bedes du kontakte os på anden måde.

  Hvis du bruger kontakt­for­mu­laren baseret på dit samtykke, gemmer vi de indsamlede data for hver anmodning i en periode på tre år, fra og med fuldfø­relsen af din anmodning, eller indtil du trækker dit samtykke tilbage.

  Hvis du bruger kontakt­for­mu­laren som en del af et kontrakt­forhold, gemmer vi de indsamlede data for hver forespørgsel i en periode på tre år fra kontrakt­for­holdets udløb.

  WebfleetNewsletter

  Hvis du registrerer dig på vores websted for at modtage vores nyhedsbrev, indsamler vi din e-mailadresse [og navn osv.] og gemmer disse oplysninger sammen med registre­rings­datoen og din IP-adresse. Du modtager derefter en e-mail, hvor du skal bekræfte din tilmelding til nyheds­brevet (dobbelt tilmelding). Hvis du ikke bekræfter din registrering inden for 48 timer, udløber den automatisk, og dataene behandles ikke til afsendelse af nyheds­brevet.

  Nyheds­brevet sendes normalt direkte af os. Dine data videregives ikke til tredje­parter eller behandlere i henhold til art. 28 GDPR.

  Hvis vi bruger en tjene­steud­byder til at sende nyheds­brevet, behandles dine personlige oplysninger på vores vegne i overens­stem­melse med art. 28 GDPR. Dine data videregives ikke til tredje­parter.

  Vi behandler dine data med det formål at sende nyheds­brevet baseret på dit samtykke i overens­stem­melse med art. 6, stk. 1, lit. a GDPR. Du kan til enhver tid afmelde dig fra nyheds­brevet og dermed erklære din tilba­ge­kal­delse med virkning for fremtiden i overens­stem­melse med art. 7, stk. 3 GDPR. Der er ingen juridisk eller kontrak­t­mæssig forplig­telse til at levere dine data, men vi kan ikke sende nyheds­brevet, uden at du oplyser dine data.

  Efter gennemført tilmelding til nyheds­brevet gemmer vi dataene i maksimalt 48 timer, indtil registre­ringen er bekræftet. Når registre­ringen er bekræftet, gemmer vi dine data, indtil du trækker dit samtykke tilbage, (ved at afmelde nyheds­brevet), og af tekniske årsager i maksimalt 7 dage.

  WebfleetApplicant Form

  Vi indsamler og behandler ansøgernes perso­nop­lys­ninger. Tilsvarende databe­handling kan også udføres elektronisk, f.eks. når ansøgere sender os ansøg­nings­do­ku­menter via e-mail eller via en webformular på vores websted. På vores websted tilbyder vi dig mulighed for at sende os ansøgninger om annoncerede ledige stillinger via e-mail.

  Dine data gemmes desuden kun i en ansøger­da­tabase ud over den aktuelle ansøg­nings­proces, hvis du har givet os dit separate samtykke til at gøre det.

  Behand­lingen af dine data i forbindelse med din ansøgning udføres med henblik på behandling af din ansøgning og fastlæg­gelse af et ansæt­tel­ses­forhold på grundlag af afsnit 26 BDSG (tysk føderal databe­skyt­tel­seslov). Hvis dine ansøg­nings­do­ku­menter videre­sendes til tredje­parter, især til virksom­heder tilknyttet os, og hvis dine data gemmes ud over den aktuelle ansøg­nings­proces, behandles dine data på basis af art. 6, stk. 1, sætning 1, lit. a GDPR. Der er ingen juridisk eller kontrak­t­mæssig forplig­telse til at levere dine data, men det er ikke muligt at behandle din ansøgning uden at give oplys­nin­gerne.

  Vi gemmer de indsamlede data i en periode på seks måneder fra den dato, hvor stillingen bliver besat. Hvis du har givet dit samtykke til opbevaring i vores ansøger­da­tabase, gemmer vi dine ansøg­nings­do­ku­menter i 2 år.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

 • Målrettet annoncering
 • Analyse
 • Tilpasning
 • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.