Juridiske oplysninger

Generelt

Hos Webfleet fokuserer vi på at hjælpe vores kunder med at komme tættere på deres chauffører. For at kunne det er vi nødt til at vide nogle ting om vores kunder og deres chauffører. Selvom vi indsamler og bruger disse data, forstår vi fuldt ud, at vores kunder og deres chauffører sætter pris på deres privatliv, og det samme gør vi.

Vi mener, at privatliv handler om frihed og selv at kunne beslutte, hvornår ens data bruges, og af hvem. Derfor har vi oprettet vores privat­livsprin­cipper:

1. Vi holder dig altid fuldt underrettet om dine data
Vi sørger for, at du forstår, hvilke data fra eller om dig vi bruger, hvorfor vi bruger dem, hvor længe vi bruger dem, og hvem der kan bruge dem.
2. Vi giver dig mulighed for at bevare kontrollen med dine data
Vi betragter data fra dig eller om dig som din ejendom. Vi bruger dem kun til de formål, til hvilke du har givet dem til os, eller som vi har indsamlet dem til. Du kan til enhver tid framelde eller tilmelde dig ved hjælp af vores websteder.
3. Vi beskytter dine data
Dine data tilhører dig. Dette sikrer vi ved at beskytte dem, så godt vi kan, for at forhindre, at de forkerte mennesker får fingrene i dem.
4. GDPR (General Data Protection Regulation – Databe­skyt­tel­ses­for­ordning)
Webfleet overholder alle kravene fra GDPR. Du kan få flere oplysninger om Webfleet' fortro­lig­heds- og sikker­heds­po­li­tikker, på vores websted https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/legal/general-da­ta­-pro­tection-re­gu­lation/.

Vores principper

Hos Webfleet fokuserer vi på at hjælpe vores kunder med at komme tættere på deres chauffører. Alle vores handlinger er drevet af dette ene og enkle princip – fordi alle kan tage smartere beslut­ninger, når du er tæt på chauf­fø­rerne. For at vi kan hjælpe dig, har vi nogen gange brug for at vide noget om dig. Vi indsamler og bruger dine data, men vi har fuld forståelse for, at du værner om dit privatliv.

Vi mener, at privatliv handler om frihed og selv at kunne beslutte, hvornår ens data bruges, og af hvem. Derfor har vi oprettet vores fortro­lig­heds­prin­cipper:

1. Vi holder dig altid fuldt underrettet om dine data
Vi sørger for, at du forstår, hvilke data fra eller om dig vi bruger, hvorfor vi bruger dem, hvor længe vi bruger dem, og hvem der kan bruge dem.
2. Vi giver dig mulighed for at bevare kontrollen med dine data
Vi betragter data fra dig eller om dig som din ejendom. Vi bruger dem kun til de formål, til hvilke du har givet dem til os, eller som vi har indsamlet dem til. Du kan til enhver tid framelde eller tilmelde dig ved hjælp af vores software og websteder.
3. Vi beskytter dine data
Dine data tilhører dig. Dette sikrer vi ved at beskytte dem, så godt vi kan, for at forhindre, at de forkerte mennesker får fingrene i dem.

Vores ti løfter til dig

 1. Vi fortæller dig, hvilke data vi bruger fra eller om dig, hvorfor vi bruger dem, hvor lang tid vi bruger dem, hvem der ellers kan bruge dataene, og hvor de opbevares.
 2. Vi bruger kun dine data til de formål, vi har forklaret for dig.
 3. Vi opbevarer så få af dine data som muligt og kun så længe, vi har brug for dem. Når vi ikke længere har brug for dem, destruerer vi dem eller anony­mi­serer dem uigenkal­deligt, så de ikke længere er knyttet til dig.
 4. Hvis vi beder dig om tilladelse til at bruge dine data til særlige formål, giver vi dig også mulighed for at trække tilladelsen tilbage.
 5. Hvis vi ikke har været i stand til at bede dig om tilladelse til at indsamle og bruge dine data, og du ikke vil have, at vi gør dette, kan du give os besked, og vi vil handle i overens­stem­melse hermed.
 6. Vi giver dig mulighed for at få adgang til og rette dine data, hvis de er knyttet til din Webfleet-konto.
 7. Vi bliver ved med at beskytte dine data mod uauto­ri­seret adgang og hændeligt tab så godt, som vi kan inden for rimelig­hedens grænser.
 8. Hvis vi ansætter andre til at bruge dine oplysninger på vores vegne, sikrer vi, at de handler i overens­stem­melse med vores politikker.
 9. Hvis vi deler dine data med andre, vil vi først bede dig om tilladelse, medmindre en retlig forplig­telse forhindrer os i at spørge dig.
 10. Vi er åbne for eventuelle spørgsmål, du måtte have om, hvordan vi bruger dine data, og vi vil besvare dem.

Webfleet' politik om fortro­lighed og behandling af personlige data

Vi arbejder ud fra de love om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder i dit land. Da vi har base i Europa, gælder europæisk lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger også. Disse love anses for at være de mest omfattende i verden. De giver dig en høj grad af beskyttelse ved kun at tillade os at bruge dine data, når de strenge betingelser i disse love er opfyldt. Vores virksom­heds­po­litik om fortro­lighed og behandling af personlige data afspejler disse love, og vi anvender denne politik på globalt plan.

Defini­tioner

Personlige data: oplysninger om en identi­fi­ceret eller identi­fi­cerbar fysisk person ("den registrerede", brugeren). En identi­fi­cerbar person er en person, der kan identi­fi­ceres direkte eller indirekte, navnlig ved henvisning til et identi­fi­ka­tions­nummer eller et eller flere elementer, som er specifikke for denne persons fysiske, fysio­lo­giske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Behandling af personlige data, "behandling": enhver handling eller række af handlinger, der udføres på personlige data, f.eks. indsamling, registrering, syste­ma­ti­sering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, konsul­tation, brug, videre­gi­velse ved udsendelse, formidling eller på anden måde gøre tilgæn­gelige, sammen­stilling eller kombination, blokering, slettelse eller destruktion.

 1. Webfleet behandler personlige data rimeligt og lovligt.
 2. Webfleet indsamler personlige data til udtryk­keligt angivne og legitime formål og behandler ikke personlige data yderligere på en måde, som er uforenelig med disse formål.
 3. Webfleet sikrer, at personlige data er tilstræk­kelige, relevante og ikke overdrevne i forhold til de formål, hvortil de indsamles og/eller senere behandles.
 4. Webfleet sikrer, at personlige data er nøjagtige og opdaterede, hvis det er nødvendigt.
 5. Webfleet opbevarer ikke personlige data i en form, der muliggør identi­fi­kation af brugerne, længere end det er nødvendigt til de formål, som de personlige data blev indsamlet til, eller som de senere behandles til.
 6. Webfleet behandler kun personlige data hvis:
  1. brugeren har givet udtrykkelig tilladelse til det; eller
  2. hvis behandling er nødvendig med henblik på opfyldelsen af en kontrakt, som brugeren er en del af, eller for at træffe foran­stalt­ninger efter anmodning fra brugeren før indgåelse af en kontrakt; eller
  3. hvis behandling er nødvendig for at overholde juridiske forplig­ti­gelser, som Webfleet er underlagt; eller
  4. hvis behandling er nødvendig med henblik på Webfleet legitime interesser, undtagen i tilfælde, hvor sådanne interesser tilsi­de­sættes af brugerens funda­mentale rettigheder og friheder og i særdeleshed brugerens ret til privatliv.
 7. Webfleet vil undgå at behandle perso­nop­lys­ninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk ståsted, religiøs eller filosofisk overbe­visning, fagfor­e­nings­med­lem­sskab eller personlige data vedrørende helbreds­forhold og seksuelle forhold.
 8. Webfleet undgår at behandle personlige data om personer under 13 år.
 9. For at sikre en retfærdig behandling af personlige data vil Webfleet informere dens brugere om
  1. Behand­lingens formål;
  2. Hvilke kategorier af personlige data, der behandles;
  3. Hvilke kategorier af modtagere, der får de personlige data;
  4. Hvordan de får adgang til og berigtiger deres personlige data.
 10. Webfleet imple­men­terer de fornødne tekniske og organi­sa­to­riske foran­stalt­ninger til beskyttelse af personlige data mod hændelig eller ulovlig destruktion, hændeligt tab, ændring, uauto­ri­seret videre­gi­velse eller adgang, navnlig hvis behand­lingen omfatter videre­sen­delse af personlige data i et netværk, samt mod enhver anden form for ulovlig behandling. Webfleet gør dette med opmærk­somhed på den seneste teknologi og omkost­nin­gerne i forbindelse med imple­men­te­ringen, så der sikres et tilstræk­keligt sikker­heds­niveau i forhold til de risici, som behand­lingen indebærer, og den type perso­nop­lys­ninger, der skal beskyttes.
 11. Hvis behand­lingen foretages på vegne af Webfleet, vil Webfleet vælge en behandler, der yder tilstræk­kelige garantier for de tekniske og organi­sa­to­riske foran­stalt­ninger vedrørende den behandling, der skal udføres, og sikre, at disse foran­stalt­ninger overholdes. I disse tilfælde vil Webfleet sikre, at behand­lingen bliver lavet på baggrund af en kontrakt, som er bindende for behandleren og den ansvarlige, og fastsætter i særdeleshed at:
  1. Behandleren kun må handle ud fra instruk­tioner fra Webfleet;
  2. Forplig­tel­serne under 10) er gældende for behandleren.
 12. Webfleet behandler hoved­sa­geligt personlige data i Det Europæiske Økonomiske Samar­bejds­område (EØS). I tilfælde, hvor personlige data overføres eller behandles uden for EØS af Webfleet eller på Webfleet' vegne, vil Webfleet sikre passende garantier med hensyn til beskyttelse af fortro­lighed og de grund­læg­gende rettigheder og friheds­ret­tig­heder samt for udøvelsen af de dertil knyttede rettigheder ved at anvende passende kontrakt­be­stem­melser eller andre acceptable juridisk bindende instru­menter.
 13. Hvis Webfleet gemmer oplysninger eksternt, eller får adgang til data, der allerede opbevares på en brugers enhed, vil Webfleet sørge for, at den pågældende bruger har givet sit samtykke efter at have fået klare og fyldest­gø­rende oplysninger om formålet med behand­lingen. Dette forhindrer ikke Webfleet i nogen teknisk lagring eller adgang med det ene formål at sende kommu­ni­kation via et elektronisk kommu­ni­ka­tions­netværk, eller hvis det er absolut nødvendigt for, at Webfleet kan yde en service, som brugeren udtryk­keligt har bedt om.

Data, vi indsamler

Når du bruger vores websteder, produkter og tjenester, indsamler vi data fra eller om dig. De data, vi indsamler, afhænger af, hvad du bruger, og hvordan du bruger det. Vi indsamler og bruger generelt 3 kategorier af data:

Data, du leverer
Dette er de data, som du selv angiver, når du bruger vores websteder, produkter og tjenester. Disse data omfatter for eksempel dit navn, din e-mailadresse, de søgeord, du indtaster, din adresse og dine favorit­steder, dit telefon­nummer, eventuelle rapporter om kortfejl eller fotofælder, som du indsender, din højde, vægt, køn, alder. osv.
Data, der indsamles via sensorer
Mange af vores produkter leveres udstyret med en eller flere sensorer eller bruger sensorerne på de enheder, som de kører på. Eksempler på sensorer ville være GPS-, wi-fi-, eller bluet­oo­t­h-mod­tagere. Når disse sensorer aktiveres, indsamler de automatisk data. Afhængig af, hvilket formål dataene blev indsamlet til, kan dataene i kombination med data, der identi­fi­cerer dig eller din enhed, blive sendt til Webfleet og andre til senere brug.
Metadata
Dette henviser til alle data, som indsamles eller automatisk genereres, mens du bruger Webfleet' websteder, produkter eller tjenester. I mange tilfælde indsamles eller genereres metadata som en integreret del af din brug af en compu­te­renhed eller ved overførsel af data over compu­ter­netværk såsom internettet. Disse data omfatter hændelser i bruger­græn­se­fladen og andre hændelser ved brug af enheden, IP-adresser, entydige enheds­i­den­ti­fi­ka­torer, Wi-Fi- og Bluetooth MAC-adresser, cookies og registrering af compu­terak­ti­vitet.

Data vi modtager fra andre

Vi modtager data fra tredje­parter, som de har indsamlet, på deres eget ansvar og i overens­stem­melse med deres fortro­lig­heds­po­litik og delt med os. Vi bruger disse data inden for rammerne af, hvad disse tredje­parter tillader os at gøre med dem og overholder også vores egne principper og politikker om personlige oplysninger. Vi modtager oplysninger i realtid om placering, hastighed, sensorer og enheds­op­lys­ninger fra f.eks. mobil­te­le­fon­brugere, virksom­heds­flåder og køretøjer. Vi bruger kun disse data, efter vi har sørget for, at de ikke kan spores tilbage til dig.

Vi modtager også data fra andre om dig, når du har interageret med dem, for eksempel når du har besøgt deres hjemmesider eller brugt deres mobilapps. Disse data kan omfatte IP-adresser, unikke enheds­i­den­ti­fi­ka­torer, rekla­mei­den­ti­fi­ka­torer, wi-fi og Bluetooth MAC-adresser, cookies og andre registre­ringer af compu­terak­ti­vitet, samt indika­tioner om din adfærd, interesser og demografi.

Online

Websted

Vores websted tilbyder forskellige funktioner og tjenester. Det giver dig mulighed for at få oplysninger om vores produkter og tjenester. Du kan finde suppor­top­lys­ninger om vores produkter under support­sek­tionen. For at forbedre vores websted, for at give dig oplysninger, vi synes er relevante for dig, samt for at opdage skadelig eller svigagtig brug, indsamler, samler og analyserer vi også oplysninger om, hvordan du bruger vores websted.

Identificer dig selv

Du kan bruge vores websted uden at identi­ficere dig selv. Nogle dele af webstedet kræver imidlertid, at du logger på med din Webfleet-konto. Webfleet-platformen kræver f.eks., at du logger ind for at foretage aktiviteter såsom sporing af køretøjer i din flåde eller fremsen­delse af ordrer til dine chauffører.

Online og marketing

Vi bruger dine data til at forbedre vores forståelse af Webfleet-brugere og dem, der endnu ikke er Webfleet-brugere. Det gør vi ved først at samle data fra eller om dig, data fra eller om andre Webfleet-brugere og data fra tredje­parter, og derefter analysere disse data til at få viden om adfærd og demografi. Denne viden bruges til at forbedre vores produkter, vores hjemmeside og vores marke­tin­gindsats, herunder online-an­non­cering.

De data, vi bruger, er de data, du har givet via vores hjemmeside, og når du tilmelder dig en Webfleet-konto. Dataene omfatter ikke nogen af de data, der indsamles og bruges af Webfleet, mens du bruger Webfleet-produkter eller -tjenester, for eksempel din placering eller naviga­tions- eller træningsdata.

De data, vi anvender, omfatter også IP-adresser, rekla­mei­den­ti­fi­ka­torer, cookies og andre registre­ringer af compu­terak­ti­vitet, samt indika­tioner om din adfærd, interesser og demografi. Vi bruger også lignende data, som vi modtager fra andre, herunder YouTube, Facebook, LinkedIn og Google.

Vores produkter og tjenester

Webfleet-tjenester.

Hvis dit køretøj er konfi­gu­reret til at oprette forbindelse til Webfleet tjenester, indsamler køretøjet oplysninger med henblik på Webfleet-tjenesten, mens det er i brug i forbindelse med andet udstyr, der er installeret i køretøjet.

Følgende oplysninger indsamles konti­nu­erligt: køretøjets position, g-påvirkning/accele­ra­tionsdata og motor­re­la­terede data som f.eks. brænd­stof­forbrug, ventilstil­linger, motor­ha­stighed og kilome­ter­tæl­ler­værdi. Hvilke specifikke oplysninger, der indsamles, afhænger af det udstyr, der er installeret i køretøjet.

Ejeren af kontrakten beslutter, hvilke formål oplys­nin­gerne efter­føl­gende bruges til, hvem der har adgang til dem, og hvor længe oplys­nin­gerne opbevares. Kontakt ejeren af kontrakten for at få flere oplysninger. Dette er generelt ejeren eller lejeren af køretøjet.

Webfleet bruger Mixpa­nel-software til at indsamle oplysninger om, hvordan du bruger Webfleet-softwaren, -websteder og -programmer. Brugs­op­lys­nin­gerne, som Webfleet indsamler, kan indeholde positions­op­lys­ninger, men ikke oplysninger, du har indtastet eller uploadet. Webfleet har indgået en kontrakt med Mixpanel, som gør, at brug af dine oplysninger begrænses til kun Webfleet, og Mixpanel må ikke bruge dem til nogen andre formål, f.eks. reklamer.

Curfer

Dit udstyr fra Webfleet giver dig mulighed for at indsamle oplysninger fra din bil, mens du bruger den, så du kan modtage rapporter og feedback om dine ture og din køreadfærd. For at give dig rapporter og feedback sendes oplys­nin­gerne ved hjælp af Webfleet CURFER-s­martp­ho­ne-appen til Webfleet via din telefons inter­net­for­bin­delse. Oplys­nin­gerne opbevares sammen med din konto, så længe kontoen findes. Hvis der ikke er adgang til en inter­net­for­bin­delse, gemmes oplys­nin­gerne på en sikker måde på dit udstyr for at blive uploadet senere.

Dine oplysninger gemmes i EU under europæisk lovgivning om databe­skyt­telse. Webfleet anvender sikker­heds­me­toder, der er baseret på branche­stan­darder, til beskyttelse af dine oplysninger mod uauto­ri­seret adgang, mens de gemmes, og mens de sendes.

Vi lover, at vi ikke giver nogen andre adgang til de oplysninger, vi indsamler, eller bruger dem til andre formål, medmindre du giver os tilladelse, eller vi udtryk­keligt og lovmæssigt bliver pålagt dette efter behørige retspro­cesser.

Andre chauffører i dit køretøj

Hvis du deler dit køretøj med andre chauffører, når udstyret er tilsluttet, er du ansvarlig for at informere disse chauffører om, at der indsamles kørsels- og køretøjsdata, og at du har adgang til rapporter om dette.

Oplysninger, vi indsamler

Dit udstyr og Webfleet CURFER-appen indsamler:

 • Oplysninger, som kan identi­ficere dig, dit køretøj, dit udstyr og din smartphone.
 • Oplysninger om dit køretøj og din kørsel, f.eks. tidspunkt for start/stop, tomgangstid, hastighed og fordeling af hastighed, tilbagelagt distance, bremsning, sving, accele­ration, batte­ri­niveau og -status, motor­be­lastning og speeder­ni­veauer.
 • Oplysninger til diagno­sti­ce­rings­formål, f.eks. softwa­re­ver­sioner, enhedstyper, strømsvigt og fejllogs.

Dit udstyr indsamler ikke positions­op­lys­ninger eller oplysninger om ulykker, og ingen af disse oplysninger deles med Webfleet.

Oplysninger, der kun er tilgæn­gelige på din smartphone

Udstyret sender yderligere oplysninger til din smartphone, når appen kører, f.eks. detaljerede udlæsninger i realtid af parametre fra køretøjet, herunder hastighed, motor­om­drej­ninger, motor­tem­pe­ratur, motor­be­lastning, brænd­stof­niveau m.m. for at vise disse oplysninger i appen. Disse detaljerede oplysninger gemmes ikke på din smartphone og sendes ikke til Webfleet' servere.

Hvis du vil tillade, at appen anvender positions­op­lys­ninger, bruges de til at registrere smartp­honens position, når køretøjet er parkeret (motoren er slukket, eller smartphonen flyttes uden for rækkevidde af udstyret). Kun den seneste position gemmes, ingen af køretøjets bevægelser, og positionen deles ikke med Webfleet.

Din CURFER-konto

Når du bruger Webfleet CURFER-appen første gang, skal du oprette din personlige konto, hvor du angiver et brugernavn, din e-mailadresse og en adgangskode. Webfleet anbefaler, at du opbevarer dine kontoop­lys­ninger fortroligt og bruger en adgangskode, du ikke bruger andre steder.

Kontoen bruges til at gemme de data, som Webfleet CURFER indsamler, på Webfleet' servere på en sikker måde. Vi bruger din e-mailadresse, når vi en gang imellem sender oplysninger, der er relateret til Webfleet CURFER eller relaterede produkter/tjenester, eller hvis der er opdate­ringer, du skal kende til for at sikre, at du kan bruge dit produkt på en sikker, pålidelig måde uden forstyr­relser, eller hvis det er lovpligtigt at kontakte dig.

Du kan til enhver tid slette din CURFER-konto ved hjælp af smartp­ho­ne-appen.

Vi deler ikke dine CURFER-kon­toop­lys­ninger, medmindre vi udtryk­keligt og lovmæssigt bliver pålagt dette efter behørige retspro­cesser.

Når data uploades til vores servere

Smartp­ho­ne-appen uploader automatisk de data, der indsamles på LINK 100, til Webfleet' servere. Hver gang køretøjets motor slukkes, og der er en mobil datafor­bin­delse, aflæser appen alle de gemte data fra LINK 100 og sender dem til Webfleet' servere. Dette sker i baggrunden, selv hvis du ikke bruger programmet aktivt. Hvis du vil forhindre, at dette sker, kan du deaktivere brug af mobildata for appen eller bruge Log af-funk­tionen i programmet.

Brug af din position

Selvom LINK 100 ikke selv kan indsamle din position, og der ikke deles nogen positions­op­lys­ninger med Webfleet, skal du være opmærksom på, at hvis du bruger din mobil­te­lefon til at tilslutte LINK 100 til internettet, kan din mobil­te­lefon køre opera­tiv­sy­stem­software eller andre apps eller bruge kommu­ni­ka­tions­netværk, som indsamler, sender eller gemmer personlige oplysninger og positions­op­lys­ninger. Dette har Webfleet ingen indflydelse på. Se din mobil­ud­byders dokumen­tation og indstil­linger, eller kontakt leveran­dø­rerne af dit system og dine apps, for at få flere oplysninger.

Webfleet Mobilapps: MyCar, Webfleet Mobile og Webfleet Logbook (“Apps/Appli­ka­tioner”)

For at bruge disse apps, skal du have en Webfleet LINK-enhed til stede og aktiveret i dit køretøj. Webfleet LINK-en­heden indsamler konti­nu­erligt data fra køretøjet for at danne rapporter og give feedback på dine ture, køreadfærd og køretøjets tekniske status. Disse køretøjsdata bliver kombineret med positions­op­lys­ninger fra GPS-sen­sorer i Webfleet LINK-en­heden og får et tidsstempel, så alle hændelser og rapporter kan blive parret med en placering og tidspunkt. For at give dig denne feedback bliver oplys­nin­gerne sendt til Webfleet-servere vha. datafor­bin­delsen i Webfleet LINK-en­heden. Oplys­nin­gerne gemmes hos Webfleet relateret til en konto, der admini­streres af flådechefen. Flådechefen i din virksomhed (eller din arbejds­giver) er den organi­sation, som under­støtter din brug af køretøjet eller er ejer af køretøjet og kan typisk være (del af) en flådesty­rings­virk­somhed, en udlejnings- eller leasing­firma, en bilimportør, -forhandler eller -producent.

Appli­ka­tio­nerne sender konti­nu­erligt data til og modtager data fra Webfleet-serverne, hvis du giver den tilladelse til at bruge inter­net­for­bin­delsen på din smartphone. Appli­ka­tio­nerne rapporterer og visua­li­serer de indsamlede data i en grafik på bruger­græn­se­fladen i din smartphone.

Oplysninger, som indsamles af Webfleet LINK-en­heden og appli­ka­tio­nerne

Din Webfleet LINK-enhed og appli­ka­tio­nerne indsamler følgende oplysninger:

 • Dato, tid og placering.
 • Information, som kan identi­ficere dig, dit køretøj, din enhed og din smartphone.
 • Oplysninger om dit køretøj og din kørsel, f.eks. tidspunkt for start/stop, kilome­ter­tæller, tomgangstid, o/min., hastighed og fordeling af hastighed, tilbagelagt distance, bremsning, sving, accele­ration, batte­ri­niveau og -status, motor­be­lastning og speeder­ni­veauer, brug af fartpilot, kørsel uden motorkraft, brænd­stof­forbrug, brænd­stof­niveau, vedli­ge­hol­del­ses­behov og tekniske status­med­del­elser udstedt af køretøjets interne diagno­sti­ce­rings­system.
 • Oplysninger til diagno­sti­ce­rings­formål, f.eks. softwa­re­ver­sioner, enhedstyper, strømsvigt og fejllogs.
 • Oplysninger om placering og køretøjets retning, som kan bruges i tilfælde af ulykke eller tyveri.

Hvordan bliver dine data brugt

Flådechefen har besluttet, hvilken slags formål, dine personlige data, der indsamles fra dit køretøj og appli­ka­tio­nerne, skal bruges til, hvem der har adgang til det, og hvor længe oplys­nin­gerne bliver opbevaret. Få flere oplysninger om dette i det infor­ma­tions­ma­te­riale, du har modtaget fra din flådechef.

Andre chauffører i dit køretøj

Hvis du deler dit køretøj med andre chauffører, mens Webfleet LINK-en­heden er tilsluttet, er du ansvarlig for at informere disse chauffører om, at kørsels- og køretøjsdata bliver indsamlet, og at både du og flådechefen har adgang til rapporter om disse oplysninger.

Oplysninger, der kun er tilgæn­gelige på din smartphone

LINK-en­heden sender yderligere oplysninger til din smartphone, når appli­ka­tio­nerne kører, f.eks. detaljerede udlæsninger af parametre fra køretøjet i realtid, herunder hastighed, motor­om­drej­ninger, motor­tem­pe­ratur, motor­be­lastning, brænd­stof­niveau m.m. for at vise disse oplysninger i appli­ka­tio­nerne.Webfleet Disse detaljerede oplysninger opbevares ikke på din smartphone.

Din app-konto

Du vil modtage brugero­p­lys­ninger til appli­ka­tio­nerne fra flådechefen. Webfleet anbefaler, at du gør følgende:

 • Ændrer din adgangskode, første gang du logger ind
 • Holder dine kontoop­lys­ninger fortrolige
 • Brug sikre og unikke adgangs­koder, som du ikke bruger andre steder

Kontoen anvendes til at give adgang til de data, der er gemt på Webfleet-serverne. Oplys­nin­gerne opbevares sammen med din konto, så længe kontoen findes, eller så længe flådechefen har besluttet.

Når data uploades til vores servere

Webfleet LINK-en­heden uploader automatisk de indsamlede data til Webfleet. Det sker regel­mæssigt, typisk hvert minut.

Brug af din position

Specifikke privat­livsindstil­linger for position er tilgæn­gelige i appli­ka­tio­nerne, så du kan aktivere eller deaktivere forskellig slags brug af positionsdata. Kontakt din flådechef for at få mere specifikke oplysninger om dette.

Du skal også være opmærksom på, at du bruger din smartphone, kører den muligvis opera­tiv­sy­stem­software eller andre apps eller bruger kommu­ni­ka­tions­netværk, som indsamler, sender eller gemmer personlige oplysninger og positions­op­lys­ninger. Dette har Webfleet ingen indflydelse på. Se din mobil­ud­byders dokumen­tation og indstil­linger, eller kontakt leveran­dø­rerne af dit system og dine apps, for at få flere oplysninger.

For brugere af appli­ka­tionen MyCar er flådechefen den organi­sation, som under­støtter brugen af køretøjet, eller som ejer køretøjet, hvilket typisk er en leasing-virk­somhed, en bilimportør, en forhandler eller en producent.

Behandler din data

Beskytter dine oplysninger

De oplysninger, du uploader, gemmes i EU og er underlagt europæiske databe­skyt­tel­ses­regler. Webfleet anvender sikker­heds­me­toder, som er baseret på branche­stan­darder, herunder teknologier som pseudo­a­no­ny­mi­sering, hashing og kryptering, for at beskytte dine oplysninger mod uauto­ri­seret åbning, mens de er gemt, og mens de sendes og hentes fra udstyret.

Webfleet vil ikke give nogen andre adgang til dine oplysninger eller bruge dem til andre formål, medmindre vi udtryk­keligt og lovmæssigt bliver pålagt dette efter behørige retspro­cesser. Du kan få flere oplysninger om Webfleet' privatlivs- og sikker­heds­for­an­stalt­ninger på følgende websted: https://www.webfleet.com/da_dk/webfleet/legal/general-da­ta­-pro­tection-re­gu­lation/.

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at sende en anmodning om, at få adgang til, berigtige, begrænse eller gøre indven­dinger mod behand­lingen af personlige data, som Webfleet er i besiddelse af, eller hvis du ønsker at sende en anmodning om at modtage en elektronisk kopi af dine personlige data med henblik på at overføre dem til en anden virksomhed (i det omfang du i henhold til gældende love har ret til sådan overførsel af data), skal du kontakte Webfleet, under afsnittet Kontakt os.

Hvis Webfleet har indsamlet dine personlige data med dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage ved at kontakte Webfleet under afsnittet Kontakt os. Tilba­ge­træk­ningen af dit samtykke har ikke indflydelse på lovligheden af eventuel databe­handling, vi har foretaget før tilba­ge­træk­ningen.

Vi vil svare på din anmodning i overens­stem­melse med gældende love.

Du har også ret til at indgive en klage hos din lokale databe­skyt­tel­sesmyn­dighed.

Bemærk, at vi muligvis får brug for stadig at opbevare visse oplysninger til regnskabs­fø­rings­formål og/eller for at fuldføre transak­tioner, du har påbegyndt, før anmodningen om ændringen. Derudover kan der være resterende oplysninger, som vil forblive i vores databaser og andre arkiver, som ikke vil blive slettet

Kontakt os

Kontak­top­lys­ninger

Hvis du mener, at dine oplysninger ikke anvendes til det formål, hvortil du har videregivet dem til Webfleet, eller hvis du har spørgsmål eller anmodninger, kan du kontakte Webfleet ved at skrive til:

Bridgestone Mobility Solutions B.V.
Attn. Data Protection Officer
Beetho­ven­straat 503
1083 HK Amsterdam
Holland

Eller sende en e-mail til privacy@webfleet.com.

Hvis du mener, at andre modtagere end Webfleet bruger dine oplysninger til andre formål end dem, du har videregivet oplys­nin­gerne til, skal du kontakte disse andre modtagere.

Hvis du er en statslig eller retshånd­hæ­vende myndighed

Skriv til:

Bridgestone Mobility Solutions B.V.
Attn. Security Officer / DPO
Beetho­ven­straat 503
1083 HK Amsterdam
Holland

Eller send en e-mail til security@webfleet.com.

E-mail til os

Når du bruger e-mail til at kommunikere med Webfleet og dets medar­bejdere ved hjælp af en @webfleet.com-e-mailadresse, udveksler du personlige data. Dette omfatter de anvendte e-mailadresser, indholdet af de meddelelser, du sender eller modtager, og metadata relateret til e-mail­ud­veks­lingen. Webfleet bevarer e-maildata, så længe indbakken, der er knyttet til @webfleet.com-e-mailadressen, eksisterer. Vores medar­bejdere vil undertiden bevare e-mail­ud­veks­linger eller dele deraf til optagelse eller arkivering. Webfleet sletter en Webfleet-medar­bejders indbakke inden for 3 måneder efter ansæt­tel­ses­for­holdets ophør. Webfleet-medar­bejdere kan også slette indivi­duelle e-mails i deres indbakke. Separat fra dette kan Webfleet bevare en kopi af alle e-mails, for at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, i mindst 15 år.

Opkald til os

Når du ringer til Webfleet, registrerer vi undertiden samtalen enten til perso­naleud­dan­nelse og under­visning eller til registrering af oplysninger i forbindelse med salgstransak­tioner. I tilfælde hvor vi optager opkald, vil du blive underrettet på forhånd, og du vil blive tilbudt muligheden for ikke at acceptere. Hvis du ikke accepterer, kan vi muligvis ikke betjene dig, afhængigt af omstæn­dig­he­derne. Vi vil forklare det for dig under de gældende omstæn­dig­heder. Webfleet beholder optagelser i en periode på maks. 3 måneder til under­vis­nings­formål. Vi beholder optagelser, der vedrører salgstransak­tioner, i en periode på op til 10 år.

Besøg hos os

Når du besøger Webfleet, vil vi bede dig oplyse dine kontak­t­in­for­ma­tioner i vores elektro­niske besøgs­ad­mi­ni­stra­tions­system, f.eks. dit navn, det firma/organi­sa­tionen du repræ­sen­terer, en e-mailadresse, og navnet på den person, du besøger hos Webfleet. Vi bruger kun de oplysninger, du giver, i forbindelse med dit besøg, der omfatter sikkerhed. Data om besøgende og besøg slettes tre måneder efter dit besøg.