Virksom­heds­in­te­gra­tioner

Øg din flådes effek­ti­vitet med premi­um­løs­ninger fra tredje­parter

Med Webfleet kan du arbejde smartere på tværs af hele organi­sa­tionen, ikke kun flåden. Udnyt fordelene ved flådedata for at skabe større samarbejde mellem teams og afdelinger. Med Webfleets åbne platform kan du tilpasse processer, så de passer til virksom­heden, eller du kan helt enkelt udnytte de eksiste­rende integra­tioner, vi tilbyder via vores partner­netværk.

Virksom­heds­in­te­gration: Nøgle­funk­tioner og fordele

Sæt skub i dine programmer

Udnyt fordelene ved en løsning med en 100 % forbundet flåde og medar­bej­de­rad­mi­ni­stration.

Hurtig integration

Imple­mentere din løsning nemt og hurtigt.

Arbejd mere intelligent

Tilpas dine arbejds­gange, både på vejen og på kontoret.

Udforsk vores integra­tioner

Parking.connect

Effektiv parke­rings­løsning

Få mere at vide

EV.connect

Rådgivning om overgang til elektrisk flåde

Få mere at vide


Funktioner til virksom­heds­in­te­gration

Kontor­løs­ninger

Brug WEBFLEET.connect til at optimere dine admini­stra­tions­sy­stemer med nyttige data fra vejen om køretøjer, opgaver og medar­bejdere, herunder ankomst­tider, arbejds­tider, antal kørte kilometer og mere. Vores software- og hardwa­re­partnere tilbyder integration direkte fra lageret med dusinvis af dine programmer.

fleet manager driver 01
Løsninger til køretøjer

Løsninger til køretøjer

Vi forbinder dine køretøjer og dit kontor. Og eftersom vi allerede har etableret denne forbindelse, vil vi gerne gøre det muligt for dig at oprette forbindelse mellem andre enheder og dit kontor ved hjælp af LINK.connect. Gør det muligt for tredje­parters hardware at kommunikere med din LINK sporings­enhed via Bluetooth, så du får endnu flere data fra både inde i og uden for køretøjet, f.eks. tempe­ra­tur­sen­sorer, dæktryk, streg­ko­descanning og RFID.

Virksom­hedsapps

Med vores PRO 8-enheder digita­li­serer vi din mobile arbejds­styrkes liv samt gør det nemmere for alle at få information og være opdateret.

Men det er ikke nok. Vi vil også kunne køre dine specifikke virksom­hedsapps. Vi skabte derfor PRO.connect, som er en API, du kan bruge til at integrere apps på PRO 8 med dine egne back end-sy­stemer.

Få mere at vide om PRO 8⁠
Virksom­hedsapps

Webfleet API'er

Webfleet har tre fantastiske API'er, der kan bidrage til styrke din virksomhed.

WEBFLEET.connect

Bruges til at integrere Webfleet og dine kontor­pro­grammer.

LINK.connect

Bruges til at oprette forbindelse til tredje­parters Bluet­oo­t­h-en­heder og sende data fra marken til kontoret.

PRO.connect

Bruges til at anvende mobile apps på PRO 8 Driver Terminal til at digita­lisere alle trin i arbejds­gangen.

Alt hvad du behøver at vide om flådesty­rings­in­te­gration

Hvad er virksom­heds­in­te­gration?

0
Gå til indhold

Virksom­heds­in­te­gration er en betegnelse for en proces, hvor man kombinerer forskellige dele eller områder af en virksomhed for at harmonisere driften. Det omfatter integration af forskellige systemer, processer, funktioner og afdelinger i en organi­sation med henblik på at forbedre effek­ti­vi­teten og opnå fælles mål. Virksom­heds­in­te­gration kan foregå i en enkelt virksomhed eller på tværs af flere organi­sa­tioner, der indgår i en fusion, et opkøb eller et strategisk partnerskab.

Hvad er en API-in­te­gration?

0
Gå til indhold

API-in­te­gra­tioner forbinder og kombinerer softwa­re­pro­grammer eller -systemer via Application Programming Interfaces, API'er. API-in­te­gra­tioner muliggør problemfri datadeling og funktio­na­litet mellem forskellige systemer, programmer eller platforme. En sådan integration gør det muligt for en virksomhed at anvende kapaciteten hos tredje­part­stje­nester, tilgå eksterne datakilder og automa­tisere processer ved at integrere diverse softwa­re­kom­po­nenter.

Hvad er cloud-in­te­gration?

0
Gå til indhold

Cloud-in­te­gration kombinerer cloud-ba­serede programmer, platforme eller tjenester, så de problemfrit arbejder sammen og udveksler data. Det eliminerer behovet for manuelle dataover­førsler eller synkro­ni­sering mellem forskellige systemer, idet dataud­veksling og samarbejde i realtid er en nøgle­funktion i cloud-in­te­gra­tioner.

Hvad er en ERP-sy­ste­min­te­gration?

0
Gå til indhold

Integration med ressour­ce­plan­lægning til virksom­heder (Enterprise Resource Planning (ERP)) gør det muligt for en virksomhed, at forbinde sit ERP-system til andre systemer eller softwa­re­pro­grammer. ERP-sy­stemer er omfattende softwa­re­løs­ninger, der admini­strerer og integrerer forskellige forret­nings­pro­cesser inden for flådestyring, fra økonomi og menne­skelige ressourcer til admini­stration af kunde­re­la­tioner. Flådedata kan bevæge sig uden problemer, hvilket eliminerer infor­ma­tions­siloer og reducerer manuel admini­stration. ERP-in­te­gra­tioner sikrer dataens­ar­tethed og -nøjag­tighed på tværs af forskellige flåde­af­de­linger eller roller.

Hvad er flådesty­rings­in­te­gra­tioner?

0
Gå til indhold

Koblingen mellem et flådesty­rings­system og softwa­re­pro­grammer eller platforme er en flådesty­rings­in­te­gration. Formålet er at forbedre flåde­ef­fek­ti­vi­teten og forbedre forret­nings­be­slut­nin­gerne vedrørende admini­stration af køretøjer, brændstof og chauffører. Flådesty­rings­in­te­gra­tioner forenkler også aktivover­vågning og virksom­heds­rap­por­tering.

Hvordan virker virksom­heds­in­te­gra­tioner for flåder?

0
Gå til indhold

Virksom­heds­in­te­gra­tioner for flåder giver standard­løs­ninger, der strømliner admini­strative processer. Flåde­o­pe­ra­tører kan dermed forbinde deres køretøjs­mon­terede og mobile værktøjer med deres konto­rad­mi­ni­stration. For eksempel kan en flåde aktivere kommu­ni­kation mellem tredje­parts­hardware og virksom­hedens GPS-spor­ings­en­heder for at indhente køretøjsdata. Webfleets partnerskab med Chargylize hjælper endda flåder med at bestemme deres elektri­fi­ce­rings­po­ten­tiale.

Hvad er fordelene ved virksom­heds­in­te­gra­tioner for flåder?

0
Gå til indhold

Virksom­heds­in­te­gra­tioner gør det let for flåder, at bruge forskellige tredje­part­s­løs­ninger og samtidig admini­strere deres drift på en enkelt platform. Webfleet har en åben tilgang til integra­tioner, hvilket betyder at flåder har fleksi­bi­li­teten til at tilpasse de processer, der vil fungere bedst for deres virksomhed.


Udvik­lerre­s­sourcer

Se vores sider med ressourcer til udviklere, hvor du finder alt det, du skal bruge til at starte med at udvikle her og nu.

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.