Juridiske oplysninger

Liste over defini­tioner

Produkt
Ethvert Webfleet Solutions-produkt solgt til dig.
Vilkår og betingelser
Webfleet Solutions' generelle vilkår og betingelser kan findes på https://www.webfleet.com/da_dk/webfleet/legal/terms/.
Vilkår og betingelser for anvendelse
Disse Webfleet Solutions-websteder med vilkår og betingelser for anvendelse.
Tredje­part­s­ma­te­riale
Indhold, softwa­re­koder, data, oplysninger, funktio­na­litet, andet indhold og algoritmer på licens eller på anden måde gjort tilgængelig af andre end Webfleet Solutions.
Webfleet Solutions' indhold.
Alle oplysninger, tekst, filer, scripts, grafik, billeder, lyde, musik, videoer, interaktive funktioner, funktio­na­li­teter eller andre lignende materialer, stillet til rådighed af Webfleet Solutions.
Webfleet Solutions' websteder
Alle websteder, der er gjort tilgæn­gelige af Webfleet Solutions, som er tilgæn­gelige uden registrering eller login, f.eks. https://www.webfleet.com.
Bruger
Enhver bruger af en Webfleet Solutions-websted.

1. Gyldig­heds­område

Find ud af, hvornår vores Vilkår og betingelser for anvendelse gælder og hvad de dækker.

Disse vilkår for brug gælder for brugen af Webfleet Solutions-websteder og omfatter dine rettigheder, forplig­telser og begræns­ninger, når du bruger Webfleet Solutions-websteder.

Ved at fortsætte med at bruge dette Webfleet Solutions-websted accepterer du og er bundet af alle disse vilkår for brug og eventuelle ændringer og tilføjelser til dem.

Webfleet Solutions kan til enhver tid ændre disse vilkår for brug med eller uden forudgående varsel, med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen bliver meddelt på Webfleet Solutions-webs­te­derne. Tjek Webfleet Solutions-webs­te­derne regel­mæssigt. Din fortsatte brug af Webfleet Solutions-webs­te­derne betragtes som din accept af de reviderede vilkår.

2. Generelle bemærk­ninger

Dette afsnit indeholder oplysninger af generel karakter, der hjælper dig med bedre at forstå formålet med disse Vilkår og betingelser for anvendelse.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE FOR BRUG GRUNDIGT, FØR DU BRUGER Webfleet Solutions-WEBSTEDER.

Webfleet Solutions-webs­te­derne er websteder, der drives af enten TT Telematics USA Inc., hvis du bor i USA eller Canada, eller Bridgestone Mobility Solutions B.V., hvis du bor andre steder.

Hvis du bor i USA eller Canada, er disse vilkår for brug indgået mellem dig og TT Telematics USA Inc., en virksomhed i Delaware på adressen 100 Summit Drive, Burlington, MA 01803, USA. Ellers er disse vilkår for brug indgået mellem dig og Bridgestone Mobility Solutions B.V., en privat virksomhed med begrænset ansvar, som har sit hovedsæde i Amsterdam, med hjemadresse på Beetho­ven­straat 503, 1083 HK Amsterdam, Holland, og registreret i det hollandske handelskammers handels­re­gister under nummer 61185787, og med CVR-nummer NL 8542.44.797.B01. (i begge tilfælde Webfleet Solutions).

Ved at tilgå eller bruge et Webfleet Solutions-websted anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret at være forpligtet af disse vilkår for brug og af gældende lov, uanset om du har en konto registreret hos Webfleet Solutions eller ej.

Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår for brug, bedes du undlade at bruge Webfleet Solutions-webs­te­derne. Yderligere vilkår, inklusive vilkår og betingelser https://www.webfleet.com/da_dk/webfleet/legal/terms/ kan være gældende ved køb af Webfleet Solutions-produkter og/eller tjenester, og du bliver muligvis bedt om, udtryk­keligt at acceptere disse yderligere vilkår. Sådanne yderligere vilkår kan være et supplement til nærværende vilkår for brug eller, i det omfang hvor de er uforenelige med indholdet eller hensigten med nærværende vilkår for brug, erstatter sådanne yderligere vilkår nærværende vilkår for brug.

Du er indforstået med, at enhver meddelelse, aftale, offent­lig­gø­relse eller anden kommu­ni­kation, som Webfleet Solutions sender dig elektronisk, når du bruger Webfleet Solutions-webstedet, opfylder ethvert krav til juridisk kommu­ni­kation.

Selv om alle skridt er taget for at sikre, at oplys­nin­gerne på Webfleet Solutions-webs­te­derne er nøjagtige, påtager Webfleet Solutions sig intet ansvar herfor. Disse Webfleet Solutions-websteder og Webfleet Solutions-indholdet leveres "som beset" og "som tilgæn­geligt". Vi kan opdatere Webfleet Solutions-webs­te­derne fra tid til anden og kan til enhver tid ændre Webfleet Solutions-indholdet. Webfleet Solutions-webs­te­derne kan indeholde henvis­ninger til specifikt Webfleet Solutions-indhold, der muligvis ikke er tilgæn­geligt eller ikke bliver tilgæn­geligt på noget tidspunkt i et bestemt land. Du bedes kontakte vores lokale repræ­sentant for at få yderligere information.

3. Restrik­tioner af brug

Læs disse betingelser for at forstå, hvordan du lovligt bruger Webfleet Solutions-webs­te­derne.

Du må kun bruge Webfleet Solutions-webs­te­derne og Webfleet Solutions-indholdet til lovlige formål. Du accepterer, at du ikke må ændre eller slette oplysninger om ejerskab, der fremgår af materialer, der er downloadet, trykt eller på anden vis hentet via Webfleet Solutions-webs­te­derne. Du accepterer, at du ikke må ændre, kopiere, oversætte, trans­mittere, udføre, vise, distribuere, formulere, reproducere, genudgive, downloade, vise, sende, overføre eller sælge indhold, der er tilgæn­geligt via Webfleet Solutions-webs­te­derne.

Du må ikke: (i) modificere, ændre, redigere, flette eller på anden måde lave om på det format eller den rækkefølge, hvori søgere­sul­ta­terne leveres til dig via Webfleet Solutions-webs­te­derne, herunder modificere, ændre, redigere eller på anden måde lave om på varemærker, der vises som en del af søgere­sul­ta­terne; (ii) kombinere, sammen­blande eller flette søgere­sul­ta­terne med resultater fra en anden søgetje­neste, herunder Google Lokal søgning; (iii) videresælge, kommerci­a­lisere, udsende gennem general­kor­re­spon­dance eller på anden måde opnå en indtægt, enten direkte eller indirekte, eller tillade en tredjepart at opnå en indtægt fra søgere­sul­ta­terne; (iv) foretage en handling, som kan udelukke, hindre, forvride eller på anden måde gribe ind i Webfleet Solutions' evne til at beregne rekla­me­ind­tægter, der genereres af søgere­sul­ta­terne.

Du accepterer, at du ikke må bruge Webfleet Solutions-webs­te­derne på en måde, der kan påvirke tredje­parters rettigheder.

Du accepterer, at du ikke må bruge nogen form for data-mining, robotter, skrabning (herunder skærm­s­krabning) eller lignende dataind­sam­lings­me­toder. Du accepterer, at du ikke må foretage dig noget, der kan kompro­mittere sikkerheden på Webfleet Solutions-webs­te­derne, gøre Webfleet Solutions-webs­te­derne utilgæn­gelige for andre eller på anden måde skade Webfleet Solutions-webs­te­derne eller Webfleet Solutions-indholdet.

Webfleet Solutions forbeholder sig ret til at suspendere eller opsige din adgang til Webfleet Solutions-webs­te­derne, hvis Webfleet Solutions mener – efter eget skøn – at du har overtrådt nærværende vilkår for brug.

4. Intel­lektuel ejendom

Find ud af hvordan indholdet fra Webfleet Solutions-websteder er beskyttet i henhold til loven om ophavsret Hvis du ønsker yderligere oplysninger om intel­lektuel ejendom, kan du læse afsnittet Intel­lektuel ejendom.

Alle intel­lek­tuelle ejendoms­ret­tig­heder i forbindelse med Webfleet Solutions-webs­te­derne ejes af Webfleet Solutions, dets associerede selskaber og dets licens­givere, som omfatter (uden begrænsning) materialer, der er beskyttet af copyright, varemærke eller patentlove. Alle varemærker, servi­ce­mærker og handels­navne (f.eks. Webfleet Solutions-navnet og to-hånds-logoet) er ejet, registreret og/eller licenseret af Webfleet Solutions N.V. og dets associerede selskaber. Alt indhold på Webfleet Solutions-webs­te­derne er udarbejdet i henhold til både USA's og/eller Hollands og andre copyrigh­t-love og tilhører Webfleet Solutions. Alle rettigheder forbeholdes. Der er intet i disse vilkår for brug, der skal fortolkes som udstedelse af en licens af intel­lek­tuelle ejendoms­ret­tig­heder til dig.

5. Personlige oplysninger og cookies

Vores fortro­lig­heds­po­litik, som er indarbejdet i nærværende vilkår for brug i denne reference, beskriver yderligere indsam­lingen og brugen af oplysninger på Webfleet Solutions-webs­te­derne samt brugen af cookies. Hvis du vil vide mere om, hvordan Webfleet Solutions håndterer oplysninger relateret til dig og brugen af cookies hos Webfleet Solutions, kan du læse Webfleet Solutions' fortro­lig­heds­po­litik på vores websted https://www.webfleet.com/da_dk/webfleet/legal/general-da­ta­-pro­tection-re­gu­lation/.

6. Tredje­part­sweb­s­teder

Webfleet Solutions-websteder kan indeholde links til tredje­part­sweb­s­teder; det er udelukkende for at gøre det nemt for dig. Webfleet Solutions godkender, overvåger eller har nogen kontrol over disse tredjeparts websteder, som har deres egne vilkår for brug og erklæringer om databe­skyt­telse. Hvis du bruger disse links, forlader du vores websted. Webfleet Solutions ikke ansvarlig for indholdet eller politikker på tredjeparts websteder, og du går ind på sådanne tredjeparts websteder for egen risiko.

7. Mobiltje­nester og adgang

Hvis Webfleet Solutions-webs­te­derne indeholder funktioner, der er tilgæn­gelige for visse mobile enheder eller via forbindelse gennem sådan en mobil enhed (f.eks. netdeling), anerkender og accepterer du, at din udbyders priser og takster er gældende, herunder eventuelle yderligere netde­lings­ge­byrer. Ikke alle mobile tjenester fungerer sammen med alle udbydere eller produkter.

8. Skade­ser­statning

Du accepterer at friholde, forsvare og skades­løs­holde Webfleet Solutions, dets associerede selskaber, funktio­nærer, direktører, medar­bejdere, agenter, licens­givere og leveran­dører fra og imod alle krav, tab, gæld, udgifter, skader og omkost­ninger, herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer, som følge af eller i forbindelse med brug af Webfleet Solutions-webs­te­derne, adfærd i forbindelse med Webfleet Solutions-webs­te­derne eller sammen med andre brugere, eller enhver overtræ­delse af disse vilkår for brug, love eller tredjeparts rettigheder.

9. Garan­tif­ra­skri­velse

Din opmærk­somhed henledes specielt til dette afsnit. Rådfør dig med dette afsnit for at finde ud af, i hvilket omfang Webfleet Solutions er ansvarlig for driften af Webfleet Solutions-websteder og for Webfleet Solutions-indhold fundet på webstederne.

Webfleet Solutions-webs­te­derne, herunder indholdet på Webfleet Solutions og materiale fra tredje­parter, der ligger på disse Webfleet Solutions-websteder, leveres "som beset" og uden garantier af nogen art. I den udstrækning det er tilladt ved lov, fraskriver Webfleet Solutions sig alle garantier, udtryk­kelige eller stiltiende, med hensyn til Webfleet Solutions-indholdet og driften af Webfleet Solutions-webs­te­derne.

Webfleet Solutions hverken garanterer for eller fremsætter nogen erklæringer om sikkerheden af Webfleet Solutions-webs­te­derne. Du anerkender, at enhver oplysning, der sendes, muligvis kan opfanges af en uauto­ri­seret tredjepart, og Webfleet Solutions kan ikke garantere og lover ikke nogen specifikke resultater fra brugen af Webfleet Solutions-webs­te­derne. Webfleet Solutions hverken erklærer eller garanterer, at Webfleet Solutions-webs­te­derne vil fungere uafbrudt eller fejlfrit, at enhver fejl vil blive rettet, eller at Webfleet Solutions-webs­te­derne eller serveren, der gør Webfleet Solutions-webs­te­derne tilgæn­gelige, er fri for virus eller andre skadelige elementer.

I den udstrækning, det er muligt i henhold til loven, fremsætter Webfleet Solutions ingen garanti eller erklæringer med hensyn til brugen af Webfleet Solutions-indholdet på Webfleet Solutions-webs­te­derne, for så vidt angår korrekthed, nøjagtighed, tilstræk­ke­lighed, brugbarhed, pålide­lighed eller andet. Du forstår og er indforstået med, at du downloader eller på anden måde henter Webfleet Solutions-indhold på egen risiko, og at du er eneansvarlig for brugen og for enhver skade, der måtte opstå på den enhed, du bruger til at få adgang til Webfleet Solutions-webs­te­derne, tab af data eller anden skade, uanset hvilken, der måtte opstå. Webfleet Solutions forbeholder sig ret til at ændre alt Webfleet Solutions-indhold og andre elementer, der anvendes eller findes på Webfleet Solutions-webs­te­derne til enhver tid uden varsel. Nogle stater tillader ikke begræns­ninger eller undtagelser i garantier, så ovennævnte begræns­ninger gælder muligvis ikke for dig.

10. Ansvars­be­grænsning

Rådfør dig med dette afsnit for at finde ud af, under hvilke typer omstæn­dig­heder Webfleet Solutions er ansvarlig over for dig for skader forårsaget af Webfleet Solutions-websteder og Webfleet Solutions-indhold. Dette afsnit påvirker ikke dine rettigheder i henhold til den gældende obliga­to­riske nationale lovgivning.

Intet i disse vilkår for brug undtager Webfleet Solutions eller begrænser dennes ansvar for dødsfald eller personskade som følge af forsøm­me­lighed eller svig eller svigagtige oplysninger, eller for så vidt angår de stiltiende garantier i afsnit 12-15 i Sale of Goods Act Act 1979 (købeloven) eller Consumer Protection Act 1987 (forbru­ger­be­skyt­tel­ses­loven) eller dine juridiske rettigheder i forhold til defekte produkter eller produkter, der ikke er som beskrevet, eller andet erstat­nings­ansvar, som ikke kan undtages eller begrænses af af gældende lov.

Med forbehold for ovenstående og i den videst mulige udstrækning, det er tilladt ved gældende lov, er hverken Webfleet Solutions eller dets associerede selskaber, leveran­dører og/eller under­le­ve­ran­dører ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for direkte, specielle, tilfældige, indirekte eller hændelige skader, herunder tabt fortjeneste, tab af forretning, afbrydelse af forretning, erstatning hvad enten det er i forbindelse med en kontrakt, skade­vol­dende handlinger (herunder uagtsomhed), overtræ­delse af en lovfæstet pligt eller andet opstået under eller i forbindelse med:

  • Brugen af eller manglende evne til at få adgang til Webfleet Solutions-webs­te­derne;
  • Brugen eller pålide­lig­heden af noget som helst Webfleet Solutions-indhold vist på Webfleet Solutions-websteder;
  • Tabte data eller oplysninger eller lignende som følge af adgang til, brug af eller manglende mulighed for at få adgang til eller bruge Webfleet Solutions-webs­te­derne, herunder Webfleet Solutions-indholdet; eller
  • Andre brugeres adfærd (uanset om de er online eller offline) eller deltagelse i en Webfleet Solutions-begivenhed.

Heller ikke hvis Webfleet Solutions er blevet underrettet om muligheden for, at sådanne skader kunne opstå. Du påtager dig det fulde ansvar for din brug af Webfleet Solutions-webs­te­derne og Webfleet Solutions-indholdet. Dit eneste retsmiddel mod Webfleet Solutions ved brug af Webfleet Solutions-webstedet er at stoppe med at bruge Webfleet Solutions-webs­te­derne.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader forårsaget af en virus, distri­bueret "denial-of-service"-angreb eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit compu­ter­udstyr, dine compu­ter­pro­grammer, data eller andet proprietært materiale som følge af din brug af Webfleet Solutions-webs­te­derne, eller fordi du har downloadet Webfleet Solutions-indhold eller fra et websted knyttet dertil.

Hvis det imidlertid viser sig, at Webfleet Solutions er ansvarlig over for dig for skade eller tab, der på nogen måde er forbundet med din (manglende mulighed for at få) adgang til og/eller brug af Webfleet Solutions-webs­te­derne, udgør Webfleet Solutions' samlede erstat­nings­ansvar i henhold til Webfleet Solutions-webs­te­derne for et eller flere krav højst 350,00 USD. Den gældende lovgivning tillader muligvis ikke denne begrænsning eller fraskri­velse af ansvar eller hændelige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller undtagelse gælder muligvis ikke for dig.

Forskellige begræns­ninger af og undtagelser for ansvar kan finde anvendelse ved erstat­nings­ansvar som følge af levering af et eller flere produkter til dig, hvilket vil fremgå af vores vilkår og betingelser: https://www.webfleet.com/da_dk/webfleet/legal/terms/.

11. Gældende lov og kompetent domstol

Hvis du er bosiddende i USA eller Canada, accepterer du, at nærværende vilkår for brug og Webfleet Solutions-indholdet i alle henseender er underlagt lovgiv­ningen i staten New York, USA, uden hensyn til dennes valg af lovbe­stem­melser, og at alle tvister, krav og retssager direkte eller indirekte som følge af eller i forbindelse med vilkår for brug eller Webfleet Solutions-indholdet skal løses individuelt, uden at ty til nogen form for gruppe­søgsmål, og udelukkende ved de statslige eller føderale domstole i New York City, New York, USA.

Hvis du bor uden for USA eller Canada, er alle tvister, krav og retssager, der direkte eller indirekte opstår som følge af vilkår for brug eller Webfleet Solutions-indholdet, underlagt hollandsk lovgivning, uden hensyn til modstri­dende juridiske principper, der ville kunne resultere i anvendelsen af enhver anden juris­dik­tions lovgivning, og skal udelukkende afgøres af domstolene i Amsterdam, Holland. FN's konvention af 1980 Konven­tionen om kontrakter for inter­na­tionalt salg af varer gælder ikke for Webfleet Solutions-websteder eller for nærværende vilkår for brug og fraskrives hermed udtryk­keligt.

12. Diverse

Medmindre det er forbudt ved gældende lov, skal ethvert søgsmål eller krav, du måtte have med hensyn til Webfleet Solutions-webs­te­derne, indledes inden for et (1) år, efter at kravet eller søgsmåls­grunden opstår.

Webfleet Solutions' undladelse af at insistere på eller håndhæve strengt et eller flere af nærværende vilkår for brug vil ikke blive betragtet som fraskri­velse af en bestemmelse eller rettighed, uanset hvilken. Hverken adfærden mellem parterne eller handelspraksis skal ændre nogle af nærværende vilkår for brug. Webfleet Solutions kan overdrage sine rettigheder og uddelegere sine opgaver i henhold til nærværende vilkår for brug til en anden part når som helst uden varsel til dig.

13. Adskil­le­lighed

Hvis en bestemmelse i nærværende vilkår for brug er ugyldig, skal resten fortsat kunne håndhæves. Hvis en bestemmelse i nærværende vilkår for brug anses for at være ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal denne bestemmelse udskilles, og de øvrige bestem­melser skal fortsat være gyldige og retskraftige.

14. Spørgsmål eller bemærk­ninger

Hvis du har spørgsmål, forslag, klager eller bemærk­ninger vedrørende Webfleet Solutions-webs­te­derne eller nærværende vilkår for brug, eller hvis du ønsker at kontakte Webfleet Solutions, bedes du gøre det pr. e-mail via https://www.webfleet.com/da_dk/webfleet/support/.