Juridiske oplysninger

Liste over defini­tioner

Produkt
Ethvert Webfleet-produkt solgt til dig.
Vilkår og betingelser
Webfleet' generelle vilkår og betingelser kan findes på https://www.webfleet.com/da_dk/webfleet/legal/terms/.
Vilkår og betingelser for anvendelse
Disse Webfleet-websteder med vilkår og betingelser for anvendelse.
Tredje­part­s­ma­te­riale
Indhold, softwa­re­koder, data, oplysninger, funktio­na­litet, andet indhold og algoritmer på licens eller på anden måde gjort tilgængelig af andre end Webfleet.
Webfleet' indhold.
Alle oplysninger, tekst, filer, scripts, grafik, billeder, lyde, musik, videoer, interaktive funktioner, funktio­na­li­teter eller andre lignende materialer, stillet til rådighed af Webfleet.
Webfleet' websteder
Alle websteder, der er gjort tilgæn­gelige af Webfleet, som er tilgæn­gelige uden registrering eller login, f.eks. https://www.webfleet.com.
Bruger
Enhver bruger af en Webfleet-websted.

1. Gyldig­heds­område

Find ud af, hvornår vores Vilkår og betingelser for anvendelse gælder og hvad de dækker.

Disse vilkår for brug gælder for brugen af Webfleet-websteder og omfatter dine rettigheder, forplig­telser og begræns­ninger, når du bruger Webfleet-websteder.

Ved at fortsætte med at bruge dette Webfleet-websted accepterer du og er bundet af alle disse vilkår for brug og eventuelle ændringer og tilføjelser til dem.

Webfleet kan til enhver tid ændre disse vilkår for brug med eller uden forudgående varsel, med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen bliver meddelt på Webfleet-webs­te­derne. Tjek Webfleet-webs­te­derne regel­mæssigt. Din fortsatte brug af Webfleet-webs­te­derne betragtes som din accept af de reviderede vilkår.

2. Generelle bemærk­ninger

Dette afsnit indeholder oplysninger af generel karakter, der hjælper dig med bedre at forstå formålet med disse Vilkår og betingelser for anvendelse.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE FOR BRUG GRUNDIGT, FØR DU BRUGER Webfleet-WEBSTEDER.

Webfleet-webs­te­derne er websteder, der drives af enten TT Telematics USA Inc., hvis du bor i USA eller Canada, eller Bridgestone Mobility Solutions B.V., hvis du bor andre steder.

Hvis du bor i USA eller Canada, er disse vilkår for brug indgået mellem dig og TT Telematics USA Inc., en virksomhed i Delaware på adressen 100 Summit Drive, Burlington, MA 01803, USA. Ellers er disse vilkår for brug indgået mellem dig og Bridgestone Mobility Solutions B.V., en privat virksomhed med begrænset ansvar, som har sit hovedsæde i Amsterdam, med hjemadresse på Beetho­ven­straat 503, 1083 HK Amsterdam, Holland, og registreret i det hollandske handelskammers handels­re­gister under nummer 61185787, og med CVR-nummer NL 8542.44.797.B01. (i begge tilfælde Webfleet).

Ved at tilgå eller bruge et Webfleet-websted anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret at være forpligtet af disse vilkår for brug og af gældende lov, uanset om du har en konto registreret hos Webfleet eller ej.

Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår for brug, bedes du undlade at bruge Webfleet-webs­te­derne. Yderligere vilkår, inklusive vilkår og betingelser https://www.webfleet.com/da_dk/webfleet/legal/terms/ kan være gældende ved køb af Webfleet-produkter og/eller tjenester, og du bliver muligvis bedt om, udtryk­keligt at acceptere disse yderligere vilkår. Sådanne yderligere vilkår kan være et supplement til nærværende vilkår for brug eller, i det omfang hvor de er uforenelige med indholdet eller hensigten med nærværende vilkår for brug, erstatter sådanne yderligere vilkår nærværende vilkår for brug.

Du er indforstået med, at enhver meddelelse, aftale, offent­lig­gø­relse eller anden kommu­ni­kation, som Webfleet sender dig elektronisk, når du bruger Webfleet-webstedet, opfylder ethvert krav til juridisk kommu­ni­kation.

Selv om alle skridt er taget for at sikre, at oplys­nin­gerne på Webfleet-webs­te­derne er nøjagtige, påtager Webfleet sig intet ansvar herfor. Disse Webfleet-websteder og Webfleet-indholdet leveres "som beset" og "som tilgæn­geligt". Vi kan opdatere Webfleet-webs­te­derne fra tid til anden og kan til enhver tid ændre Webfleet-indholdet. Webfleet-webs­te­derne kan indeholde henvis­ninger til specifikt Webfleet-indhold, der muligvis ikke er tilgæn­geligt eller ikke bliver tilgæn­geligt på noget tidspunkt i et bestemt land. Du bedes kontakte vores lokale repræ­sentant for at få yderligere information.

3. Restrik­tioner af brug

Læs disse betingelser for at forstå, hvordan du lovligt bruger Webfleet-webs­te­derne.

Du må kun bruge Webfleet-webs­te­derne og Webfleet-indholdet til lovlige formål. Du accepterer, at du ikke må ændre eller slette oplysninger om ejerskab, der fremgår af materialer, der er downloadet, trykt eller på anden vis hentet via Webfleet-webs­te­derne. Du accepterer, at du ikke må ændre, kopiere, oversætte, trans­mittere, udføre, vise, distribuere, formulere, reproducere, genudgive, downloade, vise, sende, overføre eller sælge indhold, der er tilgæn­geligt via Webfleet-webs­te­derne.

Du må ikke: (i) modificere, ændre, redigere, flette eller på anden måde lave om på det format eller den rækkefølge, hvori søgere­sul­ta­terne leveres til dig via Webfleet-webs­te­derne, herunder modificere, ændre, redigere eller på anden måde lave om på varemærker, der vises som en del af søgere­sul­ta­terne; (ii) kombinere, sammen­blande eller flette søgere­sul­ta­terne med resultater fra en anden søgetje­neste, herunder Google Lokal søgning; (iii) videresælge, kommerci­a­lisere, udsende gennem general­kor­re­spon­dance eller på anden måde opnå en indtægt, enten direkte eller indirekte, eller tillade en tredjepart at opnå en indtægt fra søgere­sul­ta­terne; (iv) foretage en handling, som kan udelukke, hindre, forvride eller på anden måde gribe ind i Webfleet' evne til at beregne rekla­me­ind­tægter, der genereres af søgere­sul­ta­terne.

Du accepterer, at du ikke må bruge Webfleet-webs­te­derne på en måde, der kan påvirke tredje­parters rettigheder.

Du accepterer, at du ikke må bruge nogen form for data-mining, robotter, skrabning (herunder skærm­s­krabning) eller lignende dataind­sam­lings­me­toder. Du accepterer, at du ikke må foretage dig noget, der kan kompro­mittere sikkerheden på Webfleet-webs­te­derne, gøre Webfleet-webs­te­derne utilgæn­gelige for andre eller på anden måde skade Webfleet-webs­te­derne eller Webfleet-indholdet.

Webfleet forbeholder sig ret til at suspendere eller opsige din adgang til Webfleet-webs­te­derne, hvis Webfleet mener – efter eget skøn – at du har overtrådt nærværende vilkår for brug.

4. Intel­lektuel ejendom

Find ud af hvordan indholdet fra Webfleet-websteder er beskyttet i henhold til loven om ophavsret Hvis du ønsker yderligere oplysninger om intel­lektuel ejendom, kan du læse afsnittet Intel­lektuel ejendom.

Alle intel­lek­tuelle ejendoms­ret­tig­heder i forbindelse med Webfleet-webs­te­derne ejes af Webfleet, dets associerede selskaber og dets licens­givere, som omfatter (uden begrænsning) materialer, der er beskyttet af copyright, varemærke eller patentlove. Alle varemærker, servi­ce­mærker og handels­navne (f.eks. Webfleet-navnet og to-hånds-logoet) er ejet, registreret og/eller licenseret af Webfleet N.V. og dets associerede selskaber. Alt indhold på Webfleet-webs­te­derne er udarbejdet i henhold til både USA's og/eller Hollands og andre copyrigh­t-love og tilhører Webfleet. Alle rettigheder forbeholdes. Der er intet i disse vilkår for brug, der skal fortolkes som udstedelse af en licens af intel­lek­tuelle ejendoms­ret­tig­heder til dig.

5. Personlige oplysninger og cookies

Vores fortro­lig­heds­po­litik, som er indarbejdet i nærværende vilkår for brug i denne reference, beskriver yderligere indsam­lingen og brugen af oplysninger på Webfleet-webs­te­derne samt brugen af cookies. Hvis du vil vide mere om, hvordan Webfleet håndterer oplysninger relateret til dig og brugen af cookies hos Webfleet, kan du læse Webfleet' fortro­lig­heds­po­litik på vores websted https://www.webfleet.com/da_dk/webfleet/legal/general-da­ta­-pro­tection-re­gu­lation/.

6. Tredje­part­sweb­s­teder

Webfleet-websteder kan indeholde links til tredje­part­sweb­s­teder; det er udelukkende for at gøre det nemt for dig. Webfleet godkender, overvåger eller har nogen kontrol over disse tredjeparts websteder, som har deres egne vilkår for brug og erklæringer om databe­skyt­telse. Hvis du bruger disse links, forlader du vores websted. Webfleet ikke ansvarlig for indholdet eller politikker på tredjeparts websteder, og du går ind på sådanne tredjeparts websteder for egen risiko.

7. Mobiltje­nester og adgang

Hvis Webfleet-webs­te­derne indeholder funktioner, der er tilgæn­gelige for visse mobile enheder eller via forbindelse gennem sådan en mobil enhed (f.eks. netdeling), anerkender og accepterer du, at din udbyders priser og takster er gældende, herunder eventuelle yderligere netde­lings­ge­byrer. Ikke alle mobile tjenester fungerer sammen med alle udbydere eller produkter.

8. Skade­ser­statning

Du accepterer at friholde, forsvare og skades­løs­holde Webfleet, dets associerede selskaber, funktio­nærer, direktører, medar­bejdere, agenter, licens­givere og leveran­dører fra og imod alle krav, tab, gæld, udgifter, skader og omkost­ninger, herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer, som følge af eller i forbindelse med brug af Webfleet-webs­te­derne, adfærd i forbindelse med Webfleet-webs­te­derne eller sammen med andre brugere, eller enhver overtræ­delse af disse vilkår for brug, love eller tredjeparts rettigheder.

9. Garan­tif­ra­skri­velse

Din opmærk­somhed henledes specielt til dette afsnit. Rådfør dig med dette afsnit for at finde ud af, i hvilket omfang Webfleet er ansvarlig for driften af Webfleet-websteder og for Webfleet-indhold fundet på webstederne.

Webfleet-webs­te­derne, herunder indholdet på Webfleet og materiale fra tredje­parter, der ligger på disse Webfleet-websteder, leveres "som beset" og uden garantier af nogen art. I den udstrækning det er tilladt ved lov, fraskriver Webfleet sig alle garantier, udtryk­kelige eller stiltiende, med hensyn til Webfleet-indholdet og driften af Webfleet-webs­te­derne.

Webfleet hverken garanterer for eller fremsætter nogen erklæringer om sikkerheden af Webfleet-webs­te­derne. Du anerkender, at enhver oplysning, der sendes, muligvis kan opfanges af en uauto­ri­seret tredjepart, og Webfleet kan ikke garantere og lover ikke nogen specifikke resultater fra brugen af Webfleet-webs­te­derne. Webfleet hverken erklærer eller garanterer, at Webfleet-webs­te­derne vil fungere uafbrudt eller fejlfrit, at enhver fejl vil blive rettet, eller at Webfleet-webs­te­derne eller serveren, der gør Webfleet-webs­te­derne tilgæn­gelige, er fri for virus eller andre skadelige elementer.

I den udstrækning, det er muligt i henhold til loven, fremsætter Webfleet ingen garanti eller erklæringer med hensyn til brugen af Webfleet-indholdet på Webfleet-webs­te­derne, for så vidt angår korrekthed, nøjagtighed, tilstræk­ke­lighed, brugbarhed, pålide­lighed eller andet. Du forstår og er indforstået med, at du downloader eller på anden måde henter Webfleet-indhold på egen risiko, og at du er eneansvarlig for brugen og for enhver skade, der måtte opstå på den enhed, du bruger til at få adgang til Webfleet-webs­te­derne, tab af data eller anden skade, uanset hvilken, der måtte opstå. Webfleet forbeholder sig ret til at ændre alt Webfleet-indhold og andre elementer, der anvendes eller findes på Webfleet-webs­te­derne til enhver tid uden varsel. Nogle stater tillader ikke begræns­ninger eller undtagelser i garantier, så ovennævnte begræns­ninger gælder muligvis ikke for dig.

10. Ansvars­be­grænsning

Rådfør dig med dette afsnit for at finde ud af, under hvilke typer omstæn­dig­heder Webfleet er ansvarlig over for dig for skader forårsaget af Webfleet-websteder og Webfleet-indhold. Dette afsnit påvirker ikke dine rettigheder i henhold til den gældende obliga­to­riske nationale lovgivning.

Intet i disse vilkår for brug undtager Webfleet eller begrænser dennes ansvar for dødsfald eller personskade som følge af forsøm­me­lighed eller svig eller svigagtige oplysninger, eller for så vidt angår de stiltiende garantier i afsnit 12-15 i Sale of Goods Act Act 1979 (købeloven) eller Consumer Protection Act 1987 (forbru­ger­be­skyt­tel­ses­loven) eller dine juridiske rettigheder i forhold til defekte produkter eller produkter, der ikke er som beskrevet, eller andet erstat­nings­ansvar, som ikke kan undtages eller begrænses af af gældende lov.

Med forbehold for ovenstående og i den videst mulige udstrækning, det er tilladt ved gældende lov, er hverken Webfleet eller dets associerede selskaber, leveran­dører og/eller under­le­ve­ran­dører ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for direkte, specielle, tilfældige, indirekte eller hændelige skader, herunder tabt fortjeneste, tab af forretning, afbrydelse af forretning, erstatning hvad enten det er i forbindelse med en kontrakt, skade­vol­dende handlinger (herunder uagtsomhed), overtræ­delse af en lovfæstet pligt eller andet opstået under eller i forbindelse med:

  • Brugen af eller manglende evne til at få adgang til Webfleet-webs­te­derne;
  • Brugen eller pålide­lig­heden af noget som helst Webfleet-indhold vist på Webfleet-websteder;
  • Tabte data eller oplysninger eller lignende som følge af adgang til, brug af eller manglende mulighed for at få adgang til eller bruge Webfleet-webs­te­derne, herunder Webfleet-indholdet; eller
  • Andre brugeres adfærd (uanset om de er online eller offline) eller deltagelse i en Webfleet-begivenhed.

Heller ikke hvis Webfleet er blevet underrettet om muligheden for, at sådanne skader kunne opstå. Du påtager dig det fulde ansvar for din brug af Webfleet-webs­te­derne og Webfleet-indholdet. Dit eneste retsmiddel mod Webfleet ved brug af Webfleet-webstedet er at stoppe med at bruge Webfleet-webs­te­derne.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader forårsaget af en virus, distri­bueret "denial-of-service"-angreb eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit compu­ter­udstyr, dine compu­ter­pro­grammer, data eller andet proprietært materiale som følge af din brug af Webfleet-webs­te­derne, eller fordi du har downloadet Webfleet-indhold eller fra et websted knyttet dertil.

Hvis det imidlertid viser sig, at Webfleet er ansvarlig over for dig for skade eller tab, der på nogen måde er forbundet med din (manglende mulighed for at få) adgang til og/eller brug af Webfleet-webs­te­derne, udgør Webfleet' samlede erstat­nings­ansvar i henhold til Webfleet-webs­te­derne for et eller flere krav højst 350,00 USD. Den gældende lovgivning tillader muligvis ikke denne begrænsning eller fraskri­velse af ansvar eller hændelige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller undtagelse gælder muligvis ikke for dig.

Forskellige begræns­ninger af og undtagelser for ansvar kan finde anvendelse ved erstat­nings­ansvar som følge af levering af et eller flere produkter til dig, hvilket vil fremgå af vores vilkår og betingelser: https://www.webfleet.com/da_dk/webfleet/legal/terms/.

11. Gældende lov og kompetent domstol

Hvis du er bosiddende i USA eller Canada, accepterer du, at nærværende vilkår for brug og Webfleet-indholdet i alle henseender er underlagt lovgiv­ningen i staten New York, USA, uden hensyn til dennes valg af lovbe­stem­melser, og at alle tvister, krav og retssager direkte eller indirekte som følge af eller i forbindelse med vilkår for brug eller Webfleet-indholdet skal løses individuelt, uden at ty til nogen form for gruppe­søgsmål, og udelukkende ved de statslige eller føderale domstole i New York City, New York, USA.

Hvis du bor uden for USA eller Canada, er alle tvister, krav og retssager, der direkte eller indirekte opstår som følge af vilkår for brug eller Webfleet-indholdet, underlagt hollandsk lovgivning, uden hensyn til modstri­dende juridiske principper, der ville kunne resultere i anvendelsen af enhver anden juris­dik­tions lovgivning, og skal udelukkende afgøres af domstolene i Amsterdam, Holland. FN's konvention af 1980 Konven­tionen om kontrakter for inter­na­tionalt salg af varer gælder ikke for Webfleet-websteder eller for nærværende vilkår for brug og fraskrives hermed udtryk­keligt.

12. Diverse

Medmindre det er forbudt ved gældende lov, skal ethvert søgsmål eller krav, du måtte have med hensyn til Webfleet-webs­te­derne, indledes inden for et (1) år, efter at kravet eller søgsmåls­grunden opstår.

Webfleet' undladelse af at insistere på eller håndhæve strengt et eller flere af nærværende vilkår for brug vil ikke blive betragtet som fraskri­velse af en bestemmelse eller rettighed, uanset hvilken. Hverken adfærden mellem parterne eller handelspraksis skal ændre nogle af nærværende vilkår for brug. Webfleet kan overdrage sine rettigheder og uddelegere sine opgaver i henhold til nærværende vilkår for brug til en anden part når som helst uden varsel til dig.

13. Adskil­le­lighed

Hvis en bestemmelse i nærværende vilkår for brug er ugyldig, skal resten fortsat kunne håndhæves. Hvis en bestemmelse i nærværende vilkår for brug anses for at være ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal denne bestemmelse udskilles, og de øvrige bestem­melser skal fortsat være gyldige og retskraftige.

14. Spørgsmål eller bemærk­ninger

Hvis du har spørgsmål, forslag, klager eller bemærk­ninger vedrørende Webfleet-webs­te­derne eller nærværende vilkår for brug, eller hvis du ønsker at kontakte Webfleet, bedes du gøre det pr. e-mail via https://www.webfleet.com/da_dk/webfleet/support/.