Jogi információk

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Megha­tá­ro­zások

Termék
Az Önnek eladott összes Webfleet Solutions-termék.
Felhasz­nálási feltételek
A Webfleet Solutions általános használati feltételei a https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/legal/terms/ weboldalon találhatók.
Használati felté­te­leket
A Webfleet Solutions weboldalak jelen használati feltételei
Harmadik felek anyaga
Olyan tartalom, szoft­ver­kódok, adatok, információk, funkció, egyéb tartalom és algoritmus, amelyet a Webfleet Solutions vállalattól eltérő fél engedélyez, vagy más módon elérhetővé tesz.
Webfleet Solutions Tartalom
Minden információ, szöveg, fájl, grafika, fénykép, hang, zene, videó, interaktív funkció, funkci­o­na­litás vagy egyéb hasonló anyag, amelyet a Webfleet Solutions bocsátott rendel­ke­zésre.
Webfleet Solutions Weboldalak
Minden a Webfleet Solutions által elérhetővé tett olyan weboldal, amelyet előzetes regiszt­ráció vagy bejelent­kezés nélkül elérhet, például a https://www.webfleet.com.
Felhasználó
A Webfleet Solutions webhelyének bármely felhasz­nálója.

1. Hatály

Ismerje meg, hogy használati felté­te­leink mikor érvényesek és mire vonatkoznak.

A használati feltételek a Webfleet Solutions webol­da­lakra vonatkoznak, és a Webfleet Solutions weboldalak haszná­la­takor az Ön jogait, kötele­zett­ségeit és korlá­to­zásait tartal­mazzák.

Ha folytatja a Webfleet Solutions weboldalak használatát, azzal valamennyi használati feltételt elfogad azok módosí­tá­saival és kiegé­szí­té­seivel, és azok kötelezik is Önt.

A Webfleet Solutions bármikor, előzetes értesí­téssel illetve anélkül módosít­hatja a Használati felté­te­leket. A módosítások a Webfleet Solutions webol­da­lakon való közzé­té­teltől kezdve hatályosak. Kérjük, ellenőrizze rendsze­resen a Webfleet Solutions webol­da­lakat. A Webfleet Solutions weboldalak további használatát az átdolgozott feltételek elfoga­dá­sának tekintjük.

2. Általános észre­vé­telek

Ez a szakasz olyan általános jellegű infor­má­ciókat tartalmaz, amelyek segítenek jobban megérteni a jelen felhasz­nálási feltételek célját.

A Webfleet Solutions WEBOLDALAK HASZNÁLATA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL A HASZNÁLATI FELTÉ­TE­LEKET.

Amennyiben Ön az Egyesült Államokban vagy Kanadában tartózkodik, a Webfleet Solutions webol­da­lakat a TT Telematics USA Inc., ha máshol, akkor a Bridgestone Mobility Solutions B.V. működteti.

Ha Ön az Egyesült Államokban vagy Kanadában tartózkodik, jelen Használati feltételek Ön és a TT Telematics USA Inc., egy delaware-i társaság (100 Summit Drive, Burlington, MA 01803, USA) között jött létre. Egyéb esetben a jelen használati feltételek Ön és a Bridgestone Mobility Solutions B.V., egy korlátolt felelősségű társaság között jött létre, amelynek székhelye Amszterdam, bejegyzett címe: Beetho­venstraat 503, 1083 HK Amszterdam, Hollandia, és a Holland Keres­ke­delmi Kamara a 61185787 számon jegyezte be a cégjegy­zékbe, adószáma NL 8542.44.797.B.01. (mindkét esetben a továb­bi­akban „Webfleet Solutions).

A Webfleet Solutions weboldal elérésével vagy haszná­la­tával elismeri, hogy a használati felté­te­leket elolvasta, megértette, és azokat, illetve a vonatkozó jogsza­bá­lyokat önmagára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, függetlenül attól, hogy rendel­ke­zik-e regisztrált Webfleet Solutions-fiókkal.

Amennyiben nem fogadja el a használati felté­te­leket, kérjük, ne használja a Webfleet Solutions weboldalait. Webfleet Solutions termék vagy szolgál­tatás megvá­sár­lá­sakor a https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/legal/terms/ használati felté­te­leken kívül további feltételek is hatályba léphetnek, és felkérést kaphat, hogy kifeje­zetten fogadja el az ilyen kiegészítő felté­te­leket. A további feltételek kiegé­szít­hetik a Használati felté­te­leket, vagy amennyiben ellen­té­tesek a jelen Használati feltételek tartalmával vagy szándékával, akkor a további feltételek hatály­ta­la­nítják a jelen Használati felté­te­leket.

Ön elfogadja, hogy bármely olyan értesítés, megál­la­podás, tájékoz­tatás vagy egyéb kommu­ni­káció, amelyet a Webfleet Solutions weboldal haszná­la­takor a Webfleet Solutions elekt­ro­ni­kusan küld Önnek, minden jogi kommu­ni­kációs követel­ménynek megfelel.

Annak ellenére, hogy gondos­kodunk a Webfleet Solutions webol­da­lakon szereplő információk pontos­sá­gáról, a Webfleet Solutions azokért nem vállal felelős­séget. A Webfleet Solutions webol­da­lakat és a Webfleet Solutions tartalmat a meglévő és aktuálisan elérhető formájában biztosítjuk. A Webfleet Solutions webol­da­lakat időről időre frissít­hetjük, és a Webfleet Solutions tartalmat bármikor módosít­hatjuk. A Webfleet Solutions weboldalak olyan Webfleet Solutions tartalmakra is hivat­koz­hatnak, amelyek esetlegesen nem elérhetők, vagy bizonyos országban nem is lesznek elérhetők. További infor­má­ci­ókért vegye fel a kapcsolatot helyi képvi­se­lőnkkel.

3. Használatra vonatkozó korlá­to­zások

Tekintse át ezeket a felté­te­leket annak megér­té­séhez, hogy miként használ­hatja törvényesen a Webfleet Solutions weboldalait.

A Webfleet Solutions webol­da­lakat és a Webfleet Solutions tartalmat csak törvényes célokra használ­hatja. Ön hozzájárul, hogy nem módosítja és nem törli a letöltött, kinyom­tatott vagy a Webfleet Solutions webol­da­lakról más módon megszerzett anyagokban a tulajdonosi nyilat­ko­za­tokat. Ön hozzájárul, hogy a Webfleet Solutions webol­da­lakon keresztül elérhető semmilyen tartalmat sem módosít, másol, fordít le, közvetít, olvas ki, forgalmaz, dolgoz ki, reprodukál, tesz újra közzé, tölt le, jelenít meg, tesz közzé, továbbít vagy értékesít.

Tilos: (i) a keresési eredmények módosítása, megvál­toz­tatása, szerkesztése, egyesítése vagy egyéb módon való átalakítása azon formáról vagy módról, amelyben kapta a Webfleet Solutions weboldal révén, beleértve a keresési eredmények részeként megjelent bármely márka­védjegy módosítását, megvál­toz­ta­tását, szerkesz­tését, vagy egyéb módon való átala­kí­tását; (ii) a keresési eredmények kombinálása, keverése vagy egyesítése bármilyen más keresési eredmé­nyekkel, beleértve a Google Local Search-öt is; (iii) az ilyen keresési eredmények tovább­ér­té­ke­sítése, keres­ke­delmi forgalomba hozatala, szindi­kátusi forgal­mazása vagy bármilyen jövedelem szerzése akár közvetlenül, akár közvetve, vagy bármilyen harmadik fél számára annak engedé­lyezése, hogy jövedelemre tegyen szert e keresési eredmé­nyekből; (iv) bármilyen lépés tétele, amely akadályozná, gátolná, torzítaná, vagy egyébként megzavarná a Webfleet Solutions képességét a keresési eredmé­nyekből elért jövedelem kiszá­mí­tására vagy reklá­mo­zására.

Ön hozzájárul, hogy nem használja olyan módon a Webfleet Solutions webol­da­lakat, amely harmadik felek jogait sértené.

Ön elfogadja, hogy nem használ semmilyen adatbá­nyá­szati eszközt, robotot, adatki­nyerést (beleértve az ún. „screen scrapinget”, a grafikus felületről való adatki­nyerést) vagy más adatgyűjtő módszert. Ön elfogadja, hogy nem végez olyan tevékeny­séget, amely a Webfleet Solutions weboldalak biztonságát veszé­lyez­tetné, nem teszi mások számára a Webfleet Solutions webol­da­lakat elérhe­tet­lenné, illetve nem tesz kárt a Webfleet Solutions webol­da­lakban vagy a Webfleet Solutions tartalomban.

A Webfleet Solutions fenntartja a jogot, hogy a Webfleet Solutions webol­da­lakhoz való hozzá­fé­rését felfüg­gessze vagy megszün­tesse, ha a Webfleet Solutions kizárólagos döntése alapján úgy véli, hogy Ön a Használati felté­te­leket megszegte.

4. Szellemi tulajdon

Ismerje meg, hogyan védik a Webfleet Solutions weboldalak tartalmát a szerzői jogi törvények. A szellemi tulajdonnal kapcsolatos részle­tesebb tájékoz­ta­tásért tekintse át a Szellemi tulajdon című szakaszt.

A Webfleet Solutions weboldalak minden szellemi tulajdonát a Webfleet Solutions, leány­vál­la­latai és engedé­lyezői a birtokolják, és ebbe (korlátozás nélkül) beletar­toznak a szerzői jog, védjegy vagy szabadalmi jog által védett anyagok. Minden szolgál­tatási védjegyet és áruvéd­jegyet (pl. a Webfleet Solutions nevet és a két kezet ábrázoló logót) a Webfleet Solutions N.V.és leány­vál­la­latai birtokolnak, jegyeznek be és/vagy engedé­lyeznek. A Webfleet Solutions weboldalak valamennyi tartalma az USA-beli és/vagy holland és egyéb szerzői jogi törvények értelmében végzett kollektív munka, és a Webfleet Solutions tulajdona. Minden jog fenntartva. A Használati felté­te­lekben semmi sem értel­mezhető úgy, hogy az Önnek szellemi tulaj­donjogi engedélyt biztosítana.

5. Adatvédelem és sütik

Adatvédelmi nyilat­ko­zatunk, amelyet jelen hivat­ko­zással a használati feltételek is tartal­maznak, további leírásokat tartalmaz a Webfleet Solutions webol­da­lakon való információ gyűjtéséről és haszná­la­táról, valamint a sütihasz­ná­latról. Ha további infor­má­ciókat szeretne olvasni arról, hogy a Webfleet Solutions miként kezeli az Önhöz kapcsolódó adatokat, illetve a Webfleet Solutions általi sütihasz­ná­latról, tekintse meg a Webfleet Solutions adatvédelmi nyilat­ko­zatát a https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/legal/general-da­ta-pro­tec­ti­on-re­gu­lation/ címen található webol­da­lunkon.

6. Harmadik fél weboldalai

A Webfleet Solutions weboldalak tartal­maz­hatnak harmadik fél webol­da­laira mutató hivat­ko­zá­sokat, melyek kizárólag az Ön kényelmét szolgálják. A Webfleet Solutions nem hagyja jóvá, nem ellenőrzi ezeket a harmadik fél webol­da­lakat, illetve nincs ellenőrzése a harmadik fél weboldalak felett, amelyek külön használati felté­te­lekkel és adatvédelmi nyilat­ko­za­tokkal rendel­keznek. Ha ezeket a hivat­ko­zá­sokat használja, akkor elhagyja a webol­da­lunkat. A Webfleet Solutions nem felel a harmadik fél weboldalak tartalmáért és nyilat­ko­za­taiért, és Ön ezeket a harmadik fél webol­da­lakat saját kockázatán látogatja meg.

7. Mobil szolgál­ta­tások és hozzáférés

Ha a Webfleet Solutions weboldalak olyan funkciókat tartal­maznak, amelyek bizonyos mobil­esz­kö­zökön vagy a mobileszköz által létrehozott kapcsolaton keresztül (pl. inter­net­meg­osz­tással) érhetők el, akkor Ön elismeri és elfogadja, hogy ezekre a mobil­szol­gáltató díjszabása érvényes, és bizonyos esetekben külön inter­net­meg­osztási díj vonatkozik. Nem minden mobil­szol­gál­tatás működik minden mobil­szol­gáltató vagy termék esetében.

8. Kárta­la­nítás

Ön hozzájárul, hogy kárta­la­nítja, megvédi és kármen­tesíti a Webfleet Solutions vállalatot, leány­vál­la­latait, tiszt­ség­vi­selőit, alkal­ma­zottait, megbí­zottait, engedé­lyezőit és beszál­lítóit minden olyan követelés, veszteség, kötele­zettség, kiadás, kár és költség kapcsán, korlátozás nélkül beleértve az ügyvédi díjakat, amelyek a Webfleet Solutions weboldalak Ön általi bármilyen haszná­la­tából erednek, a Webfleet Solutions webol­da­lakkal kapcsolatos magatar­tá­sából, továbbá más felhasz­ná­lókkal kapcsolatos magatar­tá­sából, vagy e használati feltételek, jogszabály vagy bármely harmadik fél jogainak megsér­té­séből származnak.

9. A garancia kizárása

Különösen felhívjuk figyelmét erre a szakaszra. Tekintse át ezt a szakaszt annak megis­me­résére, hogy a Webfleet Solutions milyen mértékben felelős a Webfleet Solutions weboldalak működ­te­té­séért és az itt talált Webfleet Solutions tartalomért.

A Webfleet Solutions weboldalak, beleértve a Webfleet Solutions tartalmat, valamint a Webfleet Solutions webol­da­lakon található harmadik fél általi anyagokat jelenlegi formájában, bármilyen jellegű garancia nélkül biztosítjuk. A Webfleet Solutions a jog által megengedett legnagyobb mértékben − mind a Webfleet Solutions weboldalak, mind a Webfleet Solutions tartalmak tekin­te­tében − kizár minden garanciát, legyen az akár kifejezett vagy vélelmezett.

A Webfleet Solutions nem garantálja a Webfleet Solutions weboldalak biztonságát, és nem nyilatkozik arról. Ön tudomásul veszi, hogy a küldött információk illeték­telen külső felek kezébe kerülhetnek, és a Webfleet Solutions nem garantál, és nem ígér a Webfleet Solutions weboldalak haszná­la­tából eredően semmilyen konkrét eredményt. A Webfleet Solutions nem jelenti ki és nem garantálja, hogy a Webfleet Solutions weboldalak zavar­ta­lanul és hibamen­tesen fognak működni, hogy a hibák ki lesznek javítva, vagy a Webfleet Solutions weboldalak, illetve a kiszolgáló, amely a Webfleet Solutions webol­da­lakat elérhetővé teszi, vírusoktól vagy egyéb káros dologtól mentes.

A jog által megengedett legnagyobb mértékben a Webfleet Solutions a Webfleet Solutions tartalom illetve a Webfleet Solutions weboldalak használata kapcsán nem vállal semmilyen garanciát, illetve nem tesz nyilat­ko­zatot azok helyessége, pontossága, megfe­le­lősége, használ­ha­tósága, megbíz­ha­tósága vonat­ko­zá­sában, illetve egyéb tekintetben sem. Ön megérti, és elfogadja, hogy Ön a Webfleet Solutions tartalmat saját kockázatára tölti le vagy szerzi be más módon, a haszná­la­táért és a Webfleet Solutions weboldalak elérésére használt eszközt érő minden kárért, adatvesz­tésért vagy bármilyen egyéb létrejövő sérelemért kizárólag Ön felel. A Webfleet Solutions fenntartja a jogot, hogy bármikor, értesítés nélkül módosítsa az összes vagy bármely Webfleet Solutions tartalmat és a Webfleet Solutions webol­da­lakon használt, illetve szereplő egyéb elemeket. Bizonyos államok nem teszik lehetővé a garanciák korlá­to­zását vagy kizárását, ezért lehetséges, hogy a fenti korlá­to­zások Önre nem vonatkoznak.

10. A felelősség korlátozása

Tekintse át ezt a szakaszt, hogy megtudja, a Webfleet Solutions milyen körülmények között tekinthető felelősnek a Webfleet Solutions weboldalak és a Webfleet Solutions tartalom okozta károkért. Ez a szakasz nem érinti az alkal­ma­zandó kötelező állami jogsza­bályok szerinti jogait.

A használati felté­te­lekben semmi sem zárja ki a Webfleet Solutions felelős­ségét a hanyag­sá­gából, csalásból vagy csalárd félre­ve­ze­tésből eredő haláleset vagy személyi sérülés esetén, illetve az áruk adásvé­te­léről szóló 1979. évi törvény 12–15. szakasza vagy az 1987. évi fogyasz­tó­vé­delmi törvény szerinti vélelmezett garancia tekin­te­tében, továbbá az Ön törvényes jogait a hibás termékek vagy olyan termékek vonat­ko­zá­sában, amelyek nem szerepelnek a leírásban, illetve bármely olyan egyéb felelős­ségre nézve, amelyet a vonatkozó jog nem zárhat ki vagy nem korlátozhat.

A fent említettek értelmében, a vonatkozó jogsza­bályok által megengedett maximális mértékben sem a Webfleet Solutions, sem leány­vál­la­latai, sem beszállítói és/vagy alvál­lal­kozói nem felelnek Ön vagy bármely harmadik fél felé semmilyen közvetlen, speciális, véletlen, közvetett vagy követ­kez­ményes kárért, beleértve a nyere­ség­ki­esést, az üzlet­vesztést, az üzletmenet megsza­kí­tását, károkat, akár szerződés keretében, magánjogi vétkes cselekmény miatt (beleértve a gondat­lan­ságot is), a jogsza­bályban előírt kötelesség megsze­gé­sével vagy más módon, az alábbiakkal kapcso­latban merülnek fel:

  • A Webfleet Solutions weboldalak haszná­la­tának, illetve elérésének képte­lensége;
  • A Webfleet Solutions webol­da­lakon megje­le­nített bármely Webfleet Solutions tartalom használata vagy az azokra történő hagyatkozás;
  • Elveszett adatok vagy információk, vagy hasonló tényezők, amelyek a Webfleet Solutions weboldalak (beleértve a Webfleet Solutions tartalmat is) eléréséből, haszná­la­tából, elérésük vagy használatuk képte­len­sé­géből erednek; vagy
  • Más felhasz­nálók magatartása (akár online akár offline) vagy Webfleet Solutions eseményen való részvétel,

olyan esetben is, ha a Webfleet Solutions vállalatot az ilyen károk lehetséges felme­rü­lé­séről értesí­tették. Ön teljes felelős­séget vállal a Webfleet Solutions weboldalak és a Webfleet Solutions tartalmak haszná­la­táért. A Webfleet Solutions weboldalak használata esetén a Webfleet Solutions vállalattal szemben az egyetlen lehetséges jogor­voslata, ha a Webfleet Solutions weboldalak haszná­la­tával felhagy.

Nem felelünk semmilyen veszte­ségért vagy kárért, amelyet vírus, szolgál­ta­tás­bénító támadás vagy egyéb techno­ló­gi­ailag káros anyag okozott és a számí­tó­gépét, számí­tó­gépes programjait, adatait vagy egyéb tulajdonosi anyagait megfer­tőz­hette azért, mert a Webfleet Solutions webol­da­lakat használta, vagy mert bármilyen Webfleet Solutions weboldalról vagy arról hivatkozott weboldalról végzett letöltést.

Azonban, ha a Webfleet Solutions bármilyen kárért vagy veszte­ségért Önnel szemben felelősnek bizonyul, és amely bármilyen módon kapcso­latban áll a Webfleet Solutions weboldalak Ön általi elérésével/elérésének képte­len­sé­gével és/vagy haszná­la­tával a Webfleet Solutions összesített felelőssége a Webfleet Solutions weboldalak tekin­te­tében egy vagy több keresetet érintően nem haladhatja meg a 350,00 USD összeget. Amennyiben a vonatkozó jog nem teszi lehetővé a véletlen vagy közvetett károk korlá­to­zását illetve kizárását, akkor lehetséges, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás Önre nem vonatozik.

Lehetséges, hogy a termék(ek) Önnek való bizto­sí­tá­sából eredő felelős­ségre eltérő korlá­to­zások és kizárások vonatkoznak, ezeket felhasz­nálási felté­te­leink határozzák meg: https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/legal/terms/.

11. Irányadó jog és illetékes bíróság

Amennyiben Ön az USA vagy Kanada állam­polgára, elfogadja, hogy a használati feltételek és a Webfleet Solutions tartalom vonat­ko­zá­sában minden tekintetben New York állam (USA) törvényei az irányadóak, tekintet nélkül a jogvá­lasztási rendel­ke­zé­seire. Valamennyi, a használati felté­te­lekből vagy Webfleet Solutions tartalomból eredő vagy azzal közvetlenül illetve közvetve kapcsolatos jogvitát, követelést vagy jogi eljárást egyedileg kell megoldani, bármilyen formájú közös kereset benyújtása nélkül és kizárólag a New York állambeli New York City városában (USA) található állami vagy szövetségi bíróságokon.

Amennyiben Ön az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül tartózkodik, akkor valamennyi, a használati felté­te­lekből vagy Webfleet Solutions-tarta­lomból eredő vagy azzal közvetlenül illetve közvetve kapcsolatos jogvitákra, követe­lé­sekre vagy jogi eljárásokra a holland jog érvényes, tekintet nélkül az esetlegesen ütköző jogi elvekre, amelyek más joghatóság törvé­nyeinek alkal­ma­zását eredmé­nyeznék, és azokat kizárólag a Hollan­diában, Amszter­damban található bíróságokon lehet rendezni. Az Egyesült Nemzetek 1980. évi, az áruk nemzetközi adásvételi szerző­dé­seiről szóló egyezménye nem érvényes a Webfleet Solutions webol­da­lakra illetve a használati felté­te­lekre, és ezúton kifeje­zetten kizárjuk azt.

12. Vegyes rendel­ke­zések

A vonatkozó jogsza­bályok tiltásainak kivételével, ha Önnek a Webfleet Solutions weboldalak vonat­ko­zá­sában bármilyen jogalapja vagy keresete van, azt be kell nyújtania legkésőbb a kereset vagy a jogalap felme­rü­lé­sétől számított egy (1) éven belül.

Amennyiben a Webfleet Solutions nem ragaszkodik bármely használati feltétel szigorú betar­tá­sához, az nem tekinthető a rendel­ke­zésről vagy a jogról való lemondásnak. Sem a felek közötti magatartás, sem a keres­ke­delmi gyakorlat nem módosít­hatja a Használati felté­te­leket. A Webfleet Solutions a Használati feltételek keretében bármikor, az Ön előzetes értesítése nélkül bármely félre átruház­hatja jogait és feladatait.

13. Elválaszt­ha­tóság

Ha a Használati feltételek bármely rendel­kezése érvénytelen, a fennmaradó rész továbbra is érvénye­síthető. Ha a Használati feltételek bármely rendel­kezése törvény­telen, semmis vagy érvénye­sít­he­tetlen, akkor azt a rendel­kezést elválaszt­ha­tónak kell tekinteni, és a további rendel­ke­zések továbbra is érvényben maradnak és érvénye­sít­hetőek.

14. Kérdések és észre­vé­telek

Ha bármilyen kérdése, javaslata, panasza vagy észrevétele van a Webfleet Solutions webol­da­lakkal vagy a használati felté­te­lekkel kapcso­latban, vagy ha bármilyen okból kapcsolatba szeretne lépni a Webfleet Solutions vállalattal, küldjön e-mailt a https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/support/ oldalon keresztül/.

Elavult böngészőt használ

Az oldal haszná­la­tához frissítsen egy modern webbön­gé­szőre.

Frissítés most