Webfleet megoldások

Megoldások minden vállal­ko­zásnak

Növelje a járműpark és a mobil munkaerő hatékony­ságát a Webfleet gépjár­mű­követő rendsze­rünkkel. Akár 5, akár 5000 járműből, személy­gép­ko­csiból, kiste­her­au­tóból vagy teher­au­tóból álló járműparkja van, a Webfleet gépjár­mű­követő rendszerrel megkapja az üzlete gördü­lé­keny­sé­géhez szükséges összes információt.

A vállalkozás mérete szerint

Kis- és közép­vál­lal­ko­zások

Ajánlott termékek kis- és közép­vál­lal­ko­zá­soknak – KKV
Kis- és közép­vál­lal­ko­zások
 • KKV-knak szóló megoldásunk sokkal többet nyújt, mint pusztán nyomkö­vetést. A jármű­ve­zetők fejlődését is segíti.

Vállalati megoldás

Ajánlott vállalati termékek
Vállalati megoldás
 • Javítsa az ügyfél­szol­gá­latot, növelje a jármű­ve­zetők biztonságát és csökkentse a CO2-kibo­csátást egyszerre a Webfleet segít­sé­gével.

Kategória szerint

Személy­gép­kocsik

Személy­gép­kocsik
 • Ismerje meg a személy­gép­ko­csikra vonatkozó Webfleet megol­dá­sokat

Könnyű haszon­gép­jár­művek

Megoldások könnyű haszon­gép­jár­művek számára
Könnyű haszon­gép­jár­művek
 • Ismerje meg a Webfleet járműkövető megoldását könnyű haszon­gép­jár­művek számára.

Teherautók

Teherautók
 • Ismerje meg a Webfleet teher­au­tókra vonatkozó gépjár­mű­követő rendszerét.

Személy­szál­lítás

Személy­szál­lítás
 • Ismerje meg a Webfleet utasszál­lí­tásra vonatkozó gépjár­mű­követő rendszerét.

Elektromos járművek

Elektromos járművek
Elektromos járművek
 • Ismerje meg a Webfleet elektromos járművekre vonatkozó gépjár­mű­követő rendszerét.

Vállalati szerepkör szerint

Járműpark menedzser

Járműpark menedzser
 • A Webfleet megol­dás­cso­magja átlát­ha­tó­ságot biztosít a járműpark felett, megfelelő betekintést nyújtva értékes idő megta­ka­rí­tá­sához, az ügyfél­kap­cso­latok javításához és a biztonság előtérbe helye­zé­séhez

Üzemeltetés és karban­tartás

Üzemeltetés és karban­tartás
 • Tegye üzemel­tetési és karban­tartási üzleti tevékeny­ségét hatéko­nyabbá és eredmé­nye­sebbé a Webfleet, Európa első számú jármű­park­kezelő rendszere segít­sé­gével.

Beszerzés

Beszerzés
 • Egysze­rű­sítse üzleti folyamatait a Webfleet segít­sé­gével, amely Európa első számú megoldása a jármű­park-be­szerzési vezetők, valamint a beszerzési és logisztikai vezetők számára.

Tulaj­do­nos-ü­ze­meltető

Tulaj­do­nos-ü­ze­meltető
 • A Webfleet hozzásegíti a tulaj­do­nos-ü­ze­mel­tetőt a jobb és gyorsabb tervezéshez. Egyetlen felületen kezelheti a járműveivel kapcsolatos összes feladatot, például az üzemanyag-fel­hasz­nálást és a karban­tartást

Humán erőforrás vezető

Humán erőforrás vezető
 • A Webfleet minden olyan eszközt megad Önnek, amelyre szüksége lehet a járműpark humán­erő­for­rás-ke­ze­lé­sének egysze­rű­sí­té­séhez, és segít elérni, hogy a jármű­ve­zetők elégedettek és elköte­le­zettek legyenek.

Járműpark ellátási lánc vezető

Járműpark ellátási lánc vezető
 • Optima­li­zálja üzleti telje­sít­ményét a Webfleet segít­sé­gével. Európa első számú felügyeleti megoldása minden szükséges eszközt biztosít a járműpark ellátási láncának kezeléséhez.

Társadalmi felelős­ség­vál­lalás

Társadalmi felelős­ség­vál­lalás
 • A CO2-kibocsátás csökkentése, a dolgozók jólétének javítása és a járműpark elekt­ro­mossá tétele a Webfleet segít­sé­gével. Pozitív hatás kifejtése a járműpark fenntart­ha­tósági küldetése révén.

IT-igazgató

IT-igazgató
 • Skálázza IT-meg­ol­dásait az üzlet növeke­dé­sével, és a Webfleet válla­lat­irá­nyítási szoft­ve­rével ösztönözze azokat a válto­zá­sokat, amelyek verseny­előnyhöz juttatják jármű­parkját.

Pénzügyi igazgató

Pénzügyi igazgató
 • Maxima­li­zálja járműparkja költség­meg­ta­ka­rí­tását és javítsa verseny­előnyét. A Webfleet minden megfelelő eszközt rendel­ke­zésre bocsát a járműpark pénzügyi stabi­li­tá­sának megerő­sí­té­séhez.