Webfleet megoldások

Megoldások minden vállal­ko­zásnak

Növelje a járműpark és a mobil munkaerő hatékony­ságát a Webfleet gépjár­mű­követő rendsze­rünkkel. Akár 5, akár 5000 járműből, személy­gép­ko­csiból, kiste­her­au­tóból vagy teher­au­tóból álló járműparkja van, a Webfleet gépjár­mű­követő rendszerrel megkapja az üzlete gördü­lé­keny­sé­géhez szükséges összes információt.

Iparág szerint

A vállalkozás mérete szerint

Kis- és közép­vál­lal­ko­zások

Ajánlott termékek kis- és közép­vál­lal­ko­zá­soknak – KKV
Kis- és közép­vál­lal­ko­zások
 • Fedezze fel a jármű­kö­ve­tésen túli lehető­sé­geket, és könnyítse meg a csapat­munkát

Vállalati megoldás

Megoldások vállalati és nagy járműparkok számára
Vállalati megoldás
 • Fejlessze a szolgál­ta­tását, fokozza a biztonságot, és csökkentse a CO2-kibo­csá­tását

Járműtípus szerint

Személy­gép­kocsik

Személy­gép­kocsik
 • Szerezzen be minden szükséges eszközt a telje­sítmény növeléséhez

Könnyű haszon­gép­jár­művek

Megoldások könnyű haszon­gép­jár­művek számára
Könnyű haszon­gép­jár­művek
 • Növelje mozgé­kony­ságát, és hozza ki a legtöbbet könnyű haszon­gép­jár­mű­veiből

Teherautók

Teherautók
 • Feleljen meg az előírá­soknak, fokozza a biztonságot, és növelje vállal­ko­zását

Személy­szál­lítás

Személy­szál­lítás
 • Nyújtson minőségi szolgál­tatást, miközben ellenőrzése alatt tartja a költségeket

Elektromos járművek

Elektromos járművek
Elektromos járművek
 • Kezelje minden elektromos és belső égésű motoros járművét egy helyen

Webfleet Trailer

Webfleet Trailer
 • Optima­li­zálja a kihasz­nált­ságot, a biztonságot és az üzemanyag-fel­hasz­nálást

Vállalati szerepkör szerint

Járműpark menedzser

Járműpark menedzser
 • Takarítson meg időt, tegye elégedetté ügyfeleit, legyen a biztonság az első

Szállítási vezető

Szállítási vezető
 • Támogassa a jármű­ve­ze­tőket, csökkentse a költségeket, és növelje a járműpark biztonságát

Üzemeltetés és karban­tartás

Üzemeltetés és karban­tartás
 • Tegye hatéko­nyabbá a működést a megfelelő jármű­park­kezelő megol­dá­sokkal

Beszerzés

Beszerzés
 • Egysze­rű­sítse a döntés­ho­zatalt és az üzleti folya­ma­tokat

Tulaj­do­nos-ü­ze­meltető

Tulaj­do­nos-ü­ze­meltető
 • Javítsa a tervezést a feladatok egy platformon történő kezelésével

Humán erőforrás vezető

Humán erőforrás vezető
 • Könnyítse meg a feladatokat, hogy jármű­ve­zetői elköte­le­zettek maradjanak

Járműpark ellátási lánc vezető

Járműpark ellátási lánc vezető
 • Teljesítse az ügyfelek igényeit maximális mozgé­kony­sággal

Társadalmi felelős­ség­vál­lalás

Társadalmi felelős­ség­vál­lalás
 • Fejtsen ki pozitív hatást fenntartható jármű­parkkal

IT-igazgató

IT-igazgató
 • Skálázza az IT-meg­ol­dá­sokat, ahogy a vállal­kozása növekszik

Pénzügyi igazgató

Pénzügyi igazgató
 • Maxima­li­zálja a költség­meg­ta­ka­rí­tá­sokat, és tegyen szert verseny­előnyre

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

 • Célzott hirdetések
 • Analitikai
 • Személyre szabás
 • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.