Pénzügyi igazgató

Maxima­li­zálja a járműpark költség­meg­ta­ka­rí­tását

Pénzügyi igazgató

Maxima­li­zálja a járműpark költség­meg­ta­ka­rí­tását

A járműparkja verseny­elő­nyének növelésére keres megoldást? A Webfleet, Európa vezető gépjár­mű­követő rendszere segít a járműparkok pénzügyi irányí­tá­sának racio­na­li­zá­lá­sában. Mindent biztosít, amire a járműpark pénzügyi igazga­tó­jaként szüksége van ahhoz, hogy optima­li­zálja folyamatait és megerősítse járműparkja pénzügyi egészségét.

Mit tart fontosnak a járműpark pénzügyi igazga­tó­jaként?

Költség­csök­kentés

Hatékonyabb ellenőrzés a járműpark kiadásai felett. A Webfleet rendel­ke­zésre bocsátja a stratégiai költség­vetési döntések megho­za­ta­lához szükséges adatokat. Az üzemanyag-fo­gyasz­tásra és a jármű­kar­ban­tar­tásra vonatkozó valós idejű és múltbeli információk segít­sé­gével a járműpark pénzügyi vezetői pontosan meg tudják határozni, hogy hol kell csökkenteni a költségeket. A járműparkok átlagosan hat-kilenc hónapon belül tapasz­talják a Webfleet haszná­la­tának megté­rü­lését. Szeretné látni, hogy mit tehet az Ön javára? Számítsa ki a potenciális megta­ka­rí­tá­sokat másodpercek alatt.

untranslated
truck fueling 01

Üzemanyag- és energia­meg­ta­ka­rítás

A járműpark energia­fo­gyasz­tá­sának csökkentése számos aspektust magában foglal, az üresjáratok csökken­té­sétől kezdve az útvonalak optima­li­zá­lásáig. Az üzemanyag- és energia­ta­ka­ré­kos­sághoz a megfelelő infor­má­ciókra van szükség. Szükség van továbbá jó állapotú gumiab­ron­csokra is. A Webfleet abroncs­nyomás- felügyelő rendszere valós időben ellenőrzi az abroncs­nyomást és a hőmér­sék­letet, észlelve az esetlegesen nagyobb üzemanyag-fo­gyasztást okozó alacsony abroncs­nyomást. Van a jármű­park­jukban elektromos jármű? Takarítson meg töltési költséget az erőforrások okosabb haszná­la­tával.

Gördülékeny munka­fo­lya­matok

Eredményes kommu­ni­káció a csapatok között a jövedel­mezőbb szervezet érdekében. A Webfleet digita­li­zálja a papírmunkát, kiküszöböli a redun­danciát és a hibákat – minden jelentés egyetlen biztonságos helyen, online elérhető a járműpark pénzügyi igazgatója számára. Egysze­rű­sítse a költség­té­rítés és az adóügy­in­tézés folyamatát felhasz­ná­ló­barát jelen­té­sekkel.

App Center
maintenance

A karban­tartás optima­li­zálása

A megfelelően karban­tartott járművekkel megelőzheti a költség­vetés túllépését, elkerülve a váratlan leállásokat és javításokat. A Webfleet megkönnyíti a jármű­kar­ban­tartási ütemtervek nyomon követését, az automatikus értesítések beállí­tá­sától kezdve, a javítási előzmények adatainak eléréséig. Növelje járműparkja nyereségét a járművek élettar­ta­mának meghosszab­bí­tá­sával.

A legjobb marad­vány­érték

A lehető legmagasabb értéket érheti el a járművekkel a lízing­időszak vagy az életciklus végén. A járműpark pénzügyi igazgatói a Webfleet segít­sé­gével nyomon követhetik a marad­vány­ér­téket befolyásoló paramé­te­reket. A Webfleet videós megoldása segít­sé­gével csökkentheti a biztosítási kárigé­nyeket, az OptiDrive 360 pedig betekintést nyújt a vezetési visel­ke­désbe, így lehetővé téve a jármű­tu­laj­donlás teljes költségének optima­li­zá­lását.

trucker gas station 02
untranslated

Egysze­rű­sített adóügyi megfelelés

Biztos lehet benne, hogy az üzemanyag és egyéb munka­vál­lalói juttatások megfelelően adóznak. Különbséget tehet a járműpark járműveinek magán- és üzleti célú használata között a Webfleet Logbook alkal­ma­zással. A Logbook leveszi a terhet a kilomé­ter-nyil­ván­tartás vezetőjének hátáról, pontos vezetői nyilván­tar­tással és kilomé­ter­óra-ál­lással az adóügyi megfelelés és az ellenőrzés érdekében.

Hogyan segíthetünk Önnek, mint a járműpark pénzügyi igazga­tó­jának?

Fokozottabb ellenőrzés a járműpark üzemel­tetési költségei felett

A járműpark üzemanyag- és energia­fo­gyasz­tá­sának csökkentése

Kommu­ni­kációs problémák elkerülése a digita­li­záció révén

A jármű­kar­ban­tartás össze­kap­csolása a költség­meg­ta­ka­rí­tással

A lehető legtöbb érték kihozása a járműpark járműveiből

Adóbe­val­lások benyújtása megfelelési problémák nélkül

Tekintse át az pénzügy igazgatói funkciókat részle­te­sebben

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Nagyobb ellenőrzést szeretne a járműpark futás­költ­ségei felett?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Töltse le a nagy költség­vetési kihívá­sokról és a legfon­tosabb költség­csök­kentő intéz­ke­dé­sekről szóló e-köny­vünket.

Töltse le a saját másolatot

Minden, amit tudni szeretne a pénzügyi igazgatók munkájáról

Melyek egy pénzügyi igazgató feladatai?

0
Ugrás a tartalomhoz

A pénzügyi igazgató felügyeli a vállalat költség­vetési fenntart­ha­tó­ságát. Felméri, hogy hogyan csökkent­hetőek a költségek a működési hatékonyság javítása mellett. Másképpen fogalmazva, a pénzügyi igazgató feladatai elenged­he­tet­lenek egy járműpark nyere­sé­ges­sé­géhez.

Milyen készségek kellenek ahhoz, hogy valaki egy járműpark pénzügyi igazgatója legyen?

0
Ugrás a tartalomhoz

A pénzügyi igazgató feladatai sokszor kiterjednek a pénzügyi elemzések és beszámolók készítésére, ezért magasan képzettnek kell lennie a számvitel és a költség­ve­tés-ter­vezés terén. A vállalati gazdál­ko­dásban szerzett tapasztalat szintén fontos lehet, mivel a pénzügyi igazgatónak értenie kell, hogyan működik egy járműparkot működtető szervezet.

Milyen eszközökkel dolgozik egy pénzügyi igazgató?

0
Ugrás a tartalomhoz

Egy pénzügyi igazgató olyan eszközökre támaszkodik, amelyek segít­sé­gével elemezheti a pénzügyi és működési adatokat. Egy integrált jármű­park­kezelő rendszer haszná­la­tával például a pénzügyi igazgató könnyedén nyomon követheti az üzemanyag- és karban­tartási költségeket. Egy digitális jármű­park­kezelő rendszer továbbá az adózási szabá­lyoknak való megfelelést is megkönnyíti.

Mi a különbség a pénzügyi vezető és a pénzügyi igazgató között?

0
Ugrás a tartalomhoz

Általában a pénzügyi igazgató határozza meg, hogy a vállalkozás hogyan használja fel a forrásokat, míg a pénzügyi vezető követi nyomon a kiadásokat. A pénzügyi igazgató alakítja ki és valósítja meg a költség­vetési irány­el­veket. A pénzügyi vezető pedig a negyedéves eredmény­ki­mu­ta­tá­sokat kezeli, és ellenőrzi a költség­ve­té­seken dolgozó munka­tár­sakat. Nem szokatlan, hogy a vállalatok kombinálják ezt a két szerepkört az egységes „pénzügyi igazgató” megnevezés alatt.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.