Kövesse nyomon motoros eszközeit és munkagépeit

A Webfleet motoros­esz­köz-követő megol­dá­sával könnyedén felügyelheti a járműparkja járműveit, pótko­csijait és eszközeit. Legyen mindig tisztában vele, hogy hol vannak az eszközei, hogyan használják őket, és hogy karban­tar­tásra szorulnak-e.

Itt mindent megtudhat, amit a motoros­esz­köz-kö­ve­tésről tudni szeretne.

A motoros­esz­köz-kö­vetés előnyei:

Megha­tá­rozza az eszközei helyét

A pontos GPS-alapú helymeg­ha­tá­ro­zással tudni fogja, hol vannak az eszközei

Mindig láthatja az eszközei mozgását

Értesí­té­seket kap, ha eszközei mozgásban vannak

Megóvja eszközeit

Geoke­rí­té­sekkel és figyel­mez­te­té­sekkel megelőzheti a lopásokat

Tájékoztat arról, hogyan használják az eszközeit

Nyomon követheti az eszközök felhasz­ná­lását a produk­ti­vitás javítása érdekében

Naprakész lehet a karban­tartási felada­tokkal

Megelőzheti az állásidőket az eszközei megfelelő karban­tar­tá­sával

Csökkenti az adminiszt­rációs feladatokat

Automatikus jelen­tés­ké­szítés és gyors hozzáférés az eszközök állapotához

A motoros­esz­köz-kö­vetés legfőbb funkciói:

A motoros eszközeinek felügyelete

Tisztában lehet a járművei és munkagépei pontos helyzetével. Az eszköz­követő térkép segít­sé­gével láthatja, hogy a járműparkja értékes eszközei a tervezett szállítási útvonalon haladnak, vagy egy közeli munka­te­rü­letnél parkolnak-e. Bárhol legyenek is a motoros eszközei, pillanatok alatt megta­lál­hatja őket.

map trailer standstill
asset tracking tracing dotted

Valós idejű rálátás biztosítása

Megál­la­pít­hatja minden motoros eszköze tartóz­kodási helyét, így növelve a járműparkja járműveinek és egyéb eszközeinek biztonságát. Használja a nyomkö­vetési nézetet a járművei és munkagépei pontos földrajzi helyzetének követéséhez. A földrajzi helyzetek ötper­cenként frissülnek1 az eszköz­követő térképen, így a járműparkja teljes átlátásával számolhat.

Lopások megelőzése gyors intéz­ke­dé­sekkel

Létrehozhat kijelölt területeket a járművei és munkagépei számára. Ha motoros eszközei behajtanak ezekre a geoke­rí­téssel határolt területekre, vagy elhagyják azokat, a kapott értesítések segít­sé­gével szükség esetén gyors intéz­ke­dé­seket tehet. Emellett arról is értesítést kap, ha a rendszer bármilyen, engedély nélküli mozgást észlel. Ezek az értesítések segítenek megelőzni a lopásokat, illetve a vállalati járművek és beren­de­zések engedély nélküli használatát.

construction site
construction worker with pad

Naprakész lehet a karban­tartási felada­tokkal

A rendszeres karban­tartás kulcs­fon­tosságú a motoros eszközök produktív munka­vég­zésre képes állapotának fenntar­tá­sához. Karban­tartási ütemtervek kiala­kí­tá­sával csökkentheti a járművei és munkagépei állásidejét. A karban­tartási felada­tokkal nem mindig könnyű lépést tartani. A Webfleet segít­sé­gével értesí­té­seket hozhat létre olyan megha­tá­rozott paraméterek alapján, mint a futás­tel­je­sítmény, a motor üzemóra­száma vagy a karban­tartási előzmények.

Az eszközök haszná­la­tának kezelése

A Webfleet eszköz­kár­tyá­jával áttekintheti, hogy miként használják az eszközeit. Továbbá hozzáférhet az automa­tizált jelen­té­sekhez, amelyek minden részletet tartal­maznak az eszközök állapotáról. Gyorsan elemezheti többek között az eszköz helyzetére, az utazásra, a karban­tar­tásra vagy a címre vonatkozó különböző adatokat. A pótkocsi ajtajának állapotára, vagy egyéb beviteli jelen­té­sekre kíváncsi? Ezeket az infor­má­ciókat is megte­kintheti.

truck autobahn 01 clean
carrying construction machines

A motoros eszközeinek össze­kap­csolása

Ha jármű­park­jában bármelyik járműbe vagy munkagépbe beszereltek LINK nyomkövető eszközt, akkor a Webfleet-fiókjában össze­kap­csol­hatja azok csatla­koz­tatott eszközeit a hatékony nyomon követés érdekében. Így tudhatja, hogy mely eszközök vannak csatla­koz­tatva az egyes járművekhez. Könnyedén figyelemmel kísérheti a kapcsolt eszközöket – a motoros­esz­köz-követő térképen láthatóak az össze­kap­csolt eszközökről szóló információk.

A működés átláthatóvá tétele

A Webfleet vezér­lő­pultján láthatja a járműparkja minden egyes motoros eszközének helyzetét és állapotát. Egysze­rű­sítse a járműparkja eszközeinek kezelését a valós idejű frissítések és térkép­né­zetek segít­sé­gével, amelyeknek köszön­hetően madár­táv­latból tekintheti át vállalata működését. Minden elérhető egy kezelő­fe­lü­leten, így okosabb üzleti döntéseket hozhat gyorsabban.

devices tablet 01 map

Minden, amit tudni szeretne a motoros­esz­köz-kö­ve­tésről

Mi a különbség a motoros és motor nélküli eszközök között?

0
Ugrás a tartalomhoz

A legfon­tosabb különbség abban mutatkozik meg a két típusú eszköz között, hogy motorral működnek-e. A motoros eszközök motorral működnek, ellentétben a motor nélküli eszközökkel. Motoros eszközök például az olyan járművek vagy nehéz építőipari gépek, mint a buldózerek, ollós emelők vagy generátorok. A motor nélküli eszközök közé tartoznak például a pótkocsik, víztar­tályok és egyéb, nem motorral működő munkagépek.

Hogy működik egy elektromos GPS-alapú eszköz­követő?

0
Ugrás a tartalomhoz

A kizárólag cserélhető elemmel működő, nem elektromos eszköz­követő készü­lé­kekkel ellentétben az elektromos GPS-alapú nyomkövetők újratölthető akkumu­lá­torral és árammal működnek. Egy másik különbség az elektromos és nem elektromos eszközök között az, hogy mikor működik rajtuk a nyomkövetés. Az elektromos nyomkövetők mindig rögzítik az adatokat, függetlenül attól, hogy az eszköz haszná­latban van-e, míg a nem elektromos nyomkövetők csak akkor, ha az eszköz mozgásban van.

Milyen előnyei vannak a motoros­esz­köz-követő rendszernek?

0
Ugrás a tartalomhoz

A motoros­esz­köz-kö­vetés egyik legfon­tosabb előnye a járművek és munkagépek bizton­sá­gának garantálása. A pontos GPS-hely­meg­ha­tá­ro­zással folya­ma­tosan felügyelheti a járműparkja motoros eszközeinek helyét és elérhe­tő­ségét. A Webfleet Eszköz­kö­vetés a karban­tartási értesí­té­sekkel az eszközök állapotának figyelemmel kísérését is megkönnyíti a jármű­park­ke­zelők számára.

Hogyan előzheti meg az eszköz­kö­vetés a lopást?

0
Ugrás a tartalomhoz

Mivel az eszköz­kö­vetés frissített helyada­tokat biztosít, segít megaka­dá­lyozni, hogy ellopják a járműveit vagy munkagépeit. A térkép­né­zetek folya­ma­tosan mutatják, hogy hol találhatóak az eszközei. A geoke­rí­tés-fi­gyel­mez­te­tések segít­sé­gével azonnal értesül róla, ha egy eszköz elhagy egy megha­tá­rozott területet, így egy esetleges lopás esetén azonnal intézkedhet.

Mikor van szüksége elektromos és nem elektromos eszköz­követő készülékre?

0
Ugrás a tartalomhoz

Ha a járműparkja motorral működő járművekből és munka­gé­pekből áll, akkor elektromos eszköz­kö­ve­tőkre van szüksége. Az elektromos nyomkövetők folya­ma­tosan nyomon követik a motoros eszközeit, akár mozgásban vannak, akár le vannak állítva. A nem elektromos nyomkövetők a motor nélküli eszközöket követik, amikor azok mozgásban vannak, és 15 percenként frissítik a helyzetüket (illetve naponta egyszer, ha nincsenek mozgásban).

Mennyibe kerül egy elektromos eszköz­követő készülék?

0
Ugrás a tartalomhoz

Számos tényező befolyá­solja az elektromos eszköz­kö­vetők árát. A díjat az határozza meg, hogy hány motoros eszközét szeretné felszerelni nyomkö­ve­tőkkel. Az árat továbbá a szolgál­tatási szerződés feltételei is befolyá­solják. Ezenkívül a készülék, a csatlakozás, az akkumu­lá­tor­vá­lasztás és az előfizetési csomagok mind szerepet játszanak az ár megha­tá­ro­zá­sában.

Strapabíró elektromos eszköz­követő

Csak a LINK 340 eszköz­követő készülékre és a Webfleet Eszköz­kö­vetés előfi­ze­tésre van szüksége ahhoz, hogy megkezd­hesse a motoros eszközei hatékony kezelését.

Por- és vízálló

A LINK 340-et arra tervezték, hogy extrém körülmények közt is jól teljesítsen.

Hosszú élettartamú akkumulátor

A nyomkövető nagy, 5800 mAh-s újratölthető lítium-ion akkumu­lá­torral van felszerelve.

Fejlett mobil­há­lózati csatlakozás

Számos technológia biztosítja a maximális lefedett­séget.

Az eszközök állapotának ellenőrzése

A belső akkumulátor helyre vonatkozó napi frissí­té­seket biztosít, amikor az eszköz nincs haszná­latban.

A befektetés 6–9 hónap alatt térül meg

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet eszköz­kö­vetés vállal­ko­zá­sának.

1 A nyomkövetés nem biztosítja az eszközök által megtett pontos útvonalakat.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.