Tulaj­do­nos-ü­ze­meltető

A teljes járműpark működtetése egyetlen felületen

Tulaj­do­nos-ü­ze­meltető

A teljes járműpark működtetése egyetlen felületen

Ha olyan kkv tulajdonosa és üzemel­tetője, amely személy­gép­ko­csikat, kiste­her­au­tókat vagy teher­gép­ko­csikat használ, akkor valószí­nűleg sok mindennel kell foglal­koznia. A Webfleet gépjár­mű­követő rendszere mindezt egyszerűvé teheti. Egyetlen felületről intézheti többek között a járműveivel kapcsolatos összes kulcs­fon­tosságú feladatot, az üzemanyag-fel­hasz­nálás ellen­őr­zé­sétől a jármű­kar­ban­tartás felügye­letén át a munkák ütemezéséig.

Mi az, ami fontos Önnek, mint tulaj­do­nos-ü­ze­mel­te­tőnek?

Csökkentse a jármű­park-ad­mi­niszt­rá­cióval töltött időt

Hétről hétre rengeteg időt vehetnek igénybe az olyan jármű­park-ad­mi­niszt­rációs feladatok, mint az áraján­lat-ké­szítés, a számlázás és a költség­ke­zelés. A Webfleet olyan automa­tizált adatokkal látja el a tulaj­do­nos-ü­ze­mel­te­tőket, mint például a futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartás és a járműpark korábbi útjai, melyek könnyen integ­rál­hatók a meglévő irodai bér- és költség­szá­mítási rendszerbe, csökkentve így az emberi hibák kockázatát. Ha árajánlatot kell adnia egy új ügyfélnek, a Webfleet korábbi útvonalakra, időkre és kapaci­tására vonatkozó adatai egyszerűbbé és gyorsabbá tehetik a folyamatot.

untranslated
fuel over time

Jobb üzemanyag-ha­té­konyság

A Webfleet valós idejű és korábbi adatokat is megjelenít járművei üzemanyag-fo­gyasz­tá­sáról. Ily módon észreveheti az üzemanyag szükség­telen felhasz­ná­lását, ha nem tudja, mi okozza ezt a problémát. Az útadatok például megmutatják, ha a jármű­ve­zetők esetleg gyakrabban kapcsol­ják-e be a sebes­ség­tartó automatikát, vagy ha túl gyakori az alapjárat, így megteheti a szükséges lépéseket az üzemanyag hatékonyabb felhasz­nálása érdekében.

Tartsa járműveit kiváló állapotban

A Webfleet a nyomkövető beren­de­zések révén folya­ma­tosan tájékoz­tatja járműparkja állapotáról. A karban­tartási feladatokat egyszerűen és hatékonyan ütemezheti a kilomé­ter-számláló adatai vagy adott időtartam alapján. A rendszer emellett azonnal elküldi a jármű diagnosz­tikai és motor­hi­ba­kódjait a tulaj­do­nos-ü­ze­mel­te­tőnek, ha valami probléma keletkezett. Mindez kisebb meghi­bá­sodási esélyt, rövidebb állásidőt, bizton­sá­gosabb járműveket és hatékonyabb járműparkot jelent.

maintenance
order optimisation

Megren­de­lések, feladatok és ütemezés

A Webfleet hozzásegíti a tulaj­do­nos-ü­ze­mel­tetőt a jobb és gyorsabb tervezéshez. A pontos adatokkal és nagyobb mértékű automa­ti­zá­lással pontosabb szállítási időket adhat meg és kevesebb időt kell eltöltenie a menetrend kommu­ni­ká­lá­sával a jármű­ve­zetők és az ügyfelek felé, betartva közben a járművezető munka­idejére vonatkozó előírásokat. A professzi­o­nális navigáció emellett élő forgalmi adatok és fejlett algorit­musok összetett hálózatát használva biztosítja, hogy elkerül­hetők legyenek a dugók és tartható legyen az ütemezés.

Hogyan segíthetünk Önnek, mint tulaj­do­nos-ü­ze­mel­te­tőnek?

A valós idejű nyomkövetés révén a nap 24 órájában tudni fogja, hogy hol vannak a járművei

Csökkentse költségeit jobb üzemanyag-ha­té­kony­sággal és intel­li­gensebb karban­tar­tással

Optima­li­zálja üzleti folyamatait – a Webfleet egyszerűen integ­rálható a meglévő szoftveres és hardveres környezetbe

Tartsa a menetrendet a professzi­o­nális navigáció és az élő forgalmi adatok révén

Javítsa szolgál­ta­tását pontos becsült érkezési időpon­tokkal és zökke­nő­mentes kommu­ni­ká­cióval

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.