Eigenaar/ondernemer

Alle wagen­park­ac­ti­vi­teiten in één interface

Eigenaar/ondernemer

Alle wagen­park­ac­ti­vi­teiten in één interface

Als u een mkb runt dat auto's, bestel­wagens of vracht­wagens gebruikt, dan heeft u waarschijnlijk erg veel op uw bord. De Webfleet fleet manage­ment-op­lossing maakt het makkelijk voor u als eigenaar van een wagenpark. Vanuit één interface kunt u alle belangrijke voertuig­taken uitvoeren, van het monitoren van het brand­stof­ver­bruik tot het toezicht op voertuig­on­derhoud, plannen van opdrachten en nog veel meer.

Wat is belangrijk voor u als eigenaar van een wagenpark?

Minder tijd besteden aan wagen­park­beheer

Wagen­park­beheer behelst elke week verschil­lende taken die veel tijd opslokken. Denk aan offertes, facturatie en onkos­ten­beheer. Webfleet biedt eigenaars/ondernemers geauto­ma­ti­seerde gegevens zoals kilome­ter­re­gi­stratie en historische ritten van uw wagenpark, waarmee u de kans op menselijke fouten verkleint. De oplossing kan bovendien eenvoudig worden geïnte­greerd in uw bestaande systeem voor salaris­ad­mi­ni­stratie en onkos­ten­be­re­kening. Als u een nieuwe klant een offerte wilt geven, maken de Webfleet-ge­gevens over uw historische routes, tijd en capaciteit het proces een stuk eenvoudiger en sneller.

Eigenaar van een wagenpark bekijkt Webfleet dashboard
Brand­stof­ver­bruik rapport voor eigenaar van een wagenpark

Verbetering van brand­stof­ver­bruik

Webfleet geeft de eigenaar van een wagenpark realtime en historische gegevens over het brand­stof­ver­bruik van uw voertuigen. Zo kunt u onnodig verbruik van brandstof herkennen en de oorzaak ervan achterhalen. Ritgegevens laten bijvoor­beeld zien of uw bestuurders vaker de cruise­control zouden kunnen gebruiken of wanneer ze te vaak stationair draaien. Zo kunt u actie ondernemen om het brand­stof­ver­bruik efficiënter te maken.

Uw voertuigen in uitstekende staat houden

Webfleet houdt u met tracking­sys­temen goed op de hoogte van de staat van uw voertuigen. Dat maakt het voor u als eigenaar van het wagenpark gemakkelijk om eenvoudig en efficiënt onderhoud te plannen op basis van de kilome­ter­tel­ler­ge­gevens of een bepaalde periode. Voertuig­dia­gnos­tische codes en foutcodes van de motor worden bovendien direct naar de eigenaar verzonden als er iets fout gaat. Dit betekent minder pech onderweg, minder inactieve tijd, veiligere voertuigen en een efficiënter wagenpark.

Rapport voor voertuig­on­derhoud in Webfleet
Webfleet dashboard voor eigenaren van een wagenpark

Orders, opdrachten en plannen

Met Webfleet kunnen eigenaars/ondernemers beter en sneller plannen. Dankzij nauwkeurige gegevens en meer automa­ti­se­ringen kunt u exactere leverings­tijden bepalen en bestuurders en klanten hierover sneller informeren, terwijl u blijft voldoen aan de regelgeving voor werktijden van bestuurders. Onze profes­si­onele navigatie gebruikt bovendien een complex netwerk van actuele verkeers­ge­gevens en geavan­ceerde algoritmen om uw bestuurders te helpen files te vermijden en op schema te blijven.

Hoe kunnen we u als eigenaar van een wagenpark helpen?

Weet altijd waar uw voertuigen zijn dankzij realtime tracking en tracing

Breng de kosten terug dankzij efficiënter brand­stof­ver­bruik en slimmer onderhoud

Optima­liseer uw bedrijfs­pro­cessen: Webfleet kan eenvoudig worden geïnte­greerd met bestaande software en hardware

Blijf op schema met profes­si­onele navigatie en live verkeers­in­for­matie

Verbeter uw service met nauwkeurige aankomst­tijden en naadloze commu­ni­catie

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.