Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Information
Update over COVID-19.  Meer informatieArrow right

Alles wat u nodig hebt om software en hardware te integreren met het WEBFLEET-platform. Vind hier de juiste handlei­dingen als developer voor C#, Delphi, Perl, Visual Basic of een andere developers taal. Lees voorbeelden op welke wijze een SDK in te stellen met fleet management software WEBFLEET. Haal het optimale uit fleet management software door uw developers o.a. de order­toe­wijzing feilloos te integreren vanuit uw interne systemen tot in de Driver Terminals van uw chauffeurs.

.connect resources

De WEBFLEET.connect API verbindt softw­are­ap­pli­caties met de WEBFLEET fleet manage­ment-op­lossing. Met WEBFLEET.connect kunt u de waarde van zakelijke oplossingen vergroten, bijvoor­beeld door optima­li­satie van routing en planning, ERP, Transport Management System (TMS), planning van de toele­ve­rings­keten, vermo­gens­beheer en nog veel meer.

Documenten en handlei­dingen

Documen­tatie WEBFLEET.connect-API
Ga aan de slag met WEBFLEET.connect. Lees meer over het verzenden en ontvangen van gegevens voor de meest gebruikte WEBFLEET-API.

Devel­o­pers­hand­leiding WEBFLEET.connect - order­toe­wijzing
Stuur opdrachten naar WEBFLEET en ontvang opdracht­sta­tu­sup­dates op afstand.


Devel­o­pers­hand­leiding WEBFLEET.connect - draadloos vooraf gedefi­ni­eerde routes verzenden
Maak vooraf gedefi­ni­eerde routes en voeg ze toe aan uw reisplanorders.

Devel­o­pers­hand­leiding WEBFLEET.connect - Message queues
Gebruikt u meer dan één functie? Werk dan met Message queues. Ontdek de belang­rijkste concepten, tips en trucs.


Devel­o­pers­hand­leiding WEBFLEET.connect - veiligheid en efficiëntie van bestuurders
Lees meer over het gebruik van de OptiDri­ve-in­di­cator. Creëer hulpmid­delen voor het analyseren van de trainings­be­hoeften van bestuurders en het toekennen van beloningen.

Devel­o­pers­hand­leiding WEBFLEET Plugins - Integreer uw gegevens in de WEBFLEET-ge­brui­kers­in­terface
Leer hoe u uw gegevens in de WEBFLEET-ge­brui­kers­in­terface kunt weergeven.


Voorbeelden van codes

Perl-bi­bli­o­theek WEBFLEET.connect
Een Perl-bi­bli­o­theek die rond de API is gebouwd. Deze laat zien hoe de interactie met WEBFLEET.connect in zijn werk gaat en vormt een basis voor andere Perl-voor­beeld­ap­pli­caties.

Visual Basic-bi­bli­o­theek WEBFLEET.connect
Twee voorbeelden van 'Hello World' in Visual Basic laten zien hoe u een objectlijst ophaalt en een eenvoudig tekst­be­richt verzendt. Het ene gebruikt het WinHtt­pRe­quest COM-object om de WEBFLEET.connect CSV-in­terface te integreren en het andere gebruikt de WEBFLEET.connect SOAP-in­terface.


C#-voorbeeld
C#-voor­beeld­pro­jecten die worden gebruikt in Devel­o­pers­hand­leiding WEBFLEET.connect - veiligheid en efficiëntie van bestuurders.

Delphi-voor­beeld
Een voorbeeld in Delphi dat laat zien hoe aanvragen worden ingediend bij WEBFLEET.connect en hoe resultaten worden verwerkt.


Voorbeeld­pro­gramma voor route­op­drachten
Dit hulpmiddel laat zien hoe u route­op­drachten maakt in C#. Systeem­ver­eisten: .NET 3.5 SP1 of hoger.

ASP/VB-script­voor­beeld
Dit eenvoudige ASP-pa­gi­na­voor­beeld laat zien hoe u met VBScript verzoeken indient bij WEBFLEET.connect en de resultaten direct in de pagina schrijft.

LINK.connect is een Bluetoot­h-in­terface in het LINK-trac­king­systeem. LINK.connect stelt de verbinding met hardw­are­ap­pli­caties in staat die gegevens in en om het voertuig verrijken (zoals barco­de­lezers, tempe­ra­tuur­sen­soren en TPMS) met de WEBFLEET.connect-API.

Documenten en handlei­dingen

Documen­tatie LINK.connect-API
Lees hoe u externe systemen verbindt met de LINK-unit via de LINK.connec­t-in­terface.


Voorbeelden van codes

Demon­stra­tietool LINK.connect
Deze tool voor Windows-pc's gebruikt de WEBFLEET.connect-API om het gebruik van LINK.connect te demon­streren. Ook wordt met LINK.connect via Bluetooth verbinding gemaakt met een LINK 410/510 . De tool helpt u om tijdens de ontwik­keling de Bluetoot­h-ver­binding met externe hardware te testen . De tool is geschreven in C#. Systeem­ver­eisten: .NET 3.5 SP1, Microsoft Bluetoot­h-stack bij gebruik van Bluetoot­h-functies.

Voorbeeld LINK.connec­t-in­te­gratie
Dit voorbeeld­project toont het gebruik van LINK.connect bij een bestuur­der­toe­wijzing aan een voertuig. In dit voorbeeld worden een Android-smartphone aan de clientzijde en een server­com­ponent op basis van PHP gebruikt.

De PRO.connect-SDK biedt u toegang tot WEBFLEET-func­ti­o­na­liteit op de robuuste Driver Terminals uit de TomTom PRO 82xx-serie. Als ontwik­kelaar kunt u de WEBFLEET-or­der­workflow aanpassen aan de behoeften van uw klanten met bijvoor­beeld: streep­jes­co­descanning, digitale handte­ke­ningen, vraagpaden en foto's. Gegevens uit het veld kunnen via de LINK naar kantoor worden verzonden. Hierdoor hebben uw klanten minder connec­ti­vi­teits­bronnen nodig en besparen ze op netwerk­kosten.

De TomTom PRO 82xx-serie wordt geleverd met een Mobile Device Manager-systeem (MDM). De Mobile Device Manager geeft klanten de mogelijkheid hun TomTom PRO 82xx-serie efficiënter te beheren. Klanten kunnen systemen op afstand updaten en confi­gu­reren en de content op elk systeem beheren.

SDK


Documenten en handlei­dingen

Devel­o­pers­hand­leiding PRO.connect
Ga aan de slag met PRO.connect. Importeer de PRO.connect-SDK in uw ontwik­ke­lingsom­geving (Eclipse) en zet een PRO.connec­t-project op.

Documen­tatie PRO.connect SDK
Lees meer over het gebruik van de PRO.connect-SDK, bijvoor­beeld over WEBFLEET-orders, tekst­be­richten en aangepaste gegevens.


Voorbeelden van codes

Codevoor­beelden PRO.connect
Lees meer over de basis­con­cepten van de PRO.connect-SDK en begin met ontwikkelen. In de PRO.connec­t-de­vel­o­pers­hand­leiding staan beschrij­vingen van de voorbeelden.

PRO.connect referen­tie-im­ple­men­tatie
Dit is een voorbeeldcode voor de standaard orderflow- en bericht­func­ti­o­na­liteit van WEBFLEET. Hiermee kunt u eenvoudig een aangepaste order­workflow voor uw klant maken.

De OBD.connect-SDK maakt het mogelijk om via de LINK 100 toegang te krijgen tot informatie over voertuig­ge­bruik en rijpres­taties. De LINK 100 is een OBD-I­I-ap­paraat dat kan worden aangesloten op de diagno­se­stekker van het voertuig en verbindt het voertuig met een smartphone via Bluetooth. Daarnaast kunnen klanten presta­tie­ge­gevens van de motor in realtime bekijken en persoon­lijke scores voor remmen, bochtenwerk en accele­ra­tie­gedrag weergegeven, alsook informatie over ritten en kilome­ter­standen. Met deze gegevens kunnen mobiele apps voor allerlei doeleinden worden ontwikkeld, zoals Usage Based Insurance, leasing, rijstijl­feedback en hulp onderweg.

SDK

Vraag toegang tot API aan (API key)


Voor toegang tot de WEBFLEET API's gaat u als volgt te werk:

 1. Vraag een API key aan
  Voor klanten

  Als u een WEBFLEET-klant bent en een API key wilt aanvragen (bijv. om een extern systeem met WEBFLEET te verbinden), vul dan het online aanvraag­for­mulier in. Om het online aanvraag­for­mulier te kunnen gebruiken, moet u uzelf aanmelden bij Mijn account via de klanten­ser­vi­ce­portal op de Webfleet Solutions-website of zo nodig een nieuw account aanmaken. Kies vervolgens Vraag een API key aan in de vervolg­keu­ze­lijst Categorie.

  Voor externe integra­tie­partners

  Als u een systeem­in­te­grator bent en een API key wilt aanvragen, moet u uzelf aanmelden voor het .connec­t-part­ner­pro­gramma. Nadat u bent aangemeld, ontvangt u uw eerste API key. Als u nog meer API keys wilt aanvragen, volgt u het hierboven beschreven proces voor klanten.

 2. Een specifiek WEBFLEET.connec­t-ac­count instellen

  Om deze stap te voltooien, volgt u het proces zoals beschreven in WEBFLEET.connect-API documen­tatie.

  1. WEBFLEET
  2. WEBFLEET Classic

  U kunt ook de instructies in de video volgen.

WEBFLEET
WEBFLEET Classic