Track uw aangedreven assets en machines

Met tracking van aangedreven assets van Webfleet kunt u eenvoudig de voertuigen, aanhangers en apparatuur in uw wagenpark monitoren. Weet altijd waar uw assets zijn, hoe ze worden gebruikt en of ze onderhoud nodig hebben.

Hier vindt u alles wat u moet weten over tracking van aangedreven assets.

De mogelijk­heden van tracking van aangedreven assets

Bepaal de exacte locaties van assets

Weet waar uw assets zich bevinden met nauwkeurige GPS-po­si­ti­o­nering

Altijd op de hoogte van de bewegingen van uw assets

Ontvang een melding als assets onderweg zijn

Houd uw assets veilig

Voorkom diefstal met geofencing en alarmen

Weet hoe uw assets worden gebruikt

Houd het asset­ge­bruik bij voor een hogere produc­ti­viteit

Blijf op schema wat betreft onderhoud

Onderhoud uw assets om inactieve tijd te voorkomen

Verminder het aantal beheertaken

Automa­tiseer rapportage met snelle toegang tot de status van assets

Belang­rijkste functies van tracking van aangedreven assets

Monitor uw aangedreven assets

Bekijk de exacte locaties van uw voertuigen en machines. Met de kaart voor asset tracking kunt u zien of de waardevolle assets in uw wagenpark op een geplande leverings­route reizen of op een nabij­ge­legen werkterrein staan geparkeerd. Waar uw aangedreven assets ook zijn, u vindt ze in een mum van tijd.

map trailer standstill
asset tracking tracing dotted

Realtime zicht­baarheid

Zie waar elke aangedreven asset is geweest, wat de beveiliging van de voertuigen en andere assets in uw wagenpark verbetert. Gebruik de route­weergave om de exacte geogra­fische posities van uw voertuigen of machines te volgen. Aangezien locaties elke vijf minuten1 worden bijgewerkt op de kaart voor asset tracking, heeft u altijd volledige zicht­baarheid in uw wagenpark.

Voorkom diefstal met snelle actie

Stel speciale gebieden in voor uw voertuigen en machines. Wanneer uw aangedreven assets deze geofen­ce­ge­bieden binnenkomen of verlaten, kunt u met meldingen snel handelen wanneer dat nodig is. U ontvangt ook een melding als er onbevoegde bewegingen worden gedetec­teerd. Deze alarmen helpen u diefstal en onbevoegd gebruik van bedrijfs­voer­tuigen of -apparatuur te voorkomen.

construction site
construction worker with pad

Blijf op schema wat betreft onderhoud

Regelmatig onderhoud is essentieel om aangedreven assets productief te houden. Verminder de inactieve tijd van uw voertuigen en machines door onder­houds­schema's in te stellen. Op schema blijven wat betreft onderhoud kan een uitdaging zijn. Met Webfleet kunt u meldingen maken op basis van specifieke parameters zoals kilome­ter­stand, bedrijfsuren van de motor of onder­houds­ge­schie­denis.

Beheer het asset­ge­bruik

Bekijk hoe assets worden gebruikt met de assetkaart van Webfleet. U krijgt ook toegang tot geauto­ma­ti­seerde rapporten met gedetail­leerde informatie over de status van assets. Analyseer snel informatie zoals de positie, de rit, het onderhoud en het adres van de asset. Heeft u de status van de aanhan­gerdeur of andere invoer­rap­porten nodig? Die informatie kunt u ook bekijken.

Voertuig­beheer met Webfleet
carrying construction machines

Koppel uw aangedreven assets

Als u LINK-trac­king­sys­temen heeft geïnstal­leerd in uw voertuigen of machines, kunt u de gekoppelde assets toevoegen aan uw Webfleet-account voor efficiënte monitoring. Weet welke assets zijn gekoppeld aan welke voertuigen. Monitor eenvoudig uw gekoppelde assets. De informatie over gekoppelde assets wordt weergegeven op de kaart voor tracking van aangedreven assets.

Beter overzicht over werkzaam­heden

Op uw Webfleet-dashboard kunt u de locatie en status van elk aangedreven asset in uw wagenpark bekijken. Vereen­voudig het asset management voor uw wagenpark met realtime updates en kaart­weer­gaven voor een totaal­over­zicht over uw activi­teiten. Met alles in één interface kunt u sneller en slimmer zakelijke beslis­singen nemen.

devices tablet 01 map
wf construction whitepaper

Technologie verandert de bouw. Wat kan dit voor u betekenen?

wf construction whitepaper

Dit eBook onthult hoe digita­li­sering en automa­ti­sering de bouwsector veranderen en hoe de barrières en risico's bij de imple­men­tatie van nieuwe techno­lo­gieën kunnen worden overwonnen.

Download het GRATIS

Alles wat u moet weten over tracking van aangedreven assets

Wat is het verschil tussen aangedreven assets en niet-aan­ge­dreven assets?

0
Naar content gaan

Het belang­rijkste verschil tussen deze soorten assets is of ze een motor gebruiken of niet. Aangedreven assets draaien op motoren, terwijl niet-aan­ge­dreven assets dat niet doen. Voorbeelden van aangedreven assets zijn voertuigen en zware bouwap­pa­ratuur zoals bulldozers, schaar­liften en generatoren. Onder niet-aan­ge­dreven assets vallen bijvoor­beeld aanhangers, watertanks en zwaar materieel zonder motoren.

Hoe werkt een GPS-as­set­tracker met stroom­voor­ziening?

0
Naar content gaan

In tegen­stelling tot asset­trackers zonder stroom­voor­ziening die alleen op vervangbare batterijen werken, gebruiken GPS-trackers met stroom­voor­ziening oplaadbare batterijen en elektri­citeit. Een ander onderscheid tussen aangedreven en niet-aan­ge­dreven apparaten is wanneer ze tracken. Trackers met stroom­voor­ziening registreren wanneer een asset al dan niet wordt gebruikt, maar trackers zonder stroom­voor­ziening registreren alleen activi­teiten terwijl de asset in beweging is.

Wat zijn de voordelen van tracking van aangedreven assets?

0
Naar content gaan

Het garanderen van de beveiliging van uw voertuigen en machines is een belangrijk voordeel van tracking van aangedreven assets. Nauwkeurige GPS betekent dat u de locatie en beschik­baarheid van assets met een motor in uw wagenpark continu kunt monitoren. Met de onder­houd­smel­dingen van Webfleet Asset Tracking kunnen fleet managers ook makkelijk de staat van de apparatuur bij houden.

Hoe kan asset tracking diefstal voorkomen?

0
Naar content gaan

Aangezien asset tracking bijgewerkte locatie­ge­gevens biedt, kan het diefstal van uw voertuigen of machines helpen voorkomen. Kaart­weer­gaven tonen te allen tijde waar uw assets zich bevinden. Met geofen­cing­alarmen weet u onmid­dellijk of een asset zich buiten een vooraf gedefi­nieerd gebied bevindt, zodat u snel actie kunt ondernemen als er mogelijk sprake is van diefstal.

Wanneer heeft u een asset­tracker met of zonder stroom­voor­ziening nodig?

0
Naar content gaan

Als u voertuigen of machines met motoren in uw wagenpark heeft, heeft u asset­trackers met stroom­voor­ziening nodig. Trackers met stroom­voor­ziening monitoren voortdurend uw assets met motor, of ze nu in beweging of inactief zijn. Trackers zonder stroom­voor­ziening controleren niet-aan­ge­dreven assets wanneer ze onderweg zijn en bieden elke 15 minuten locatie-up­dates (of één update per dag wanneer ze niet bewegen).

Wat zijn de kosten van een asset­tracker met stroom­voor­ziening?

0
Naar content gaan

Verschil­lende factoren zijn van invloed op de kosten van asset­trackers met stroom­voor­ziening. Het aantal aangedreven assets dat u wilt voorzien van trackers, is bepalend voor de prijs. De kosten kunnen ook worden bepaald door uw servi­ce­con­tract en -voor­waarden. Apparaat-, verbin­dings- en batte­rij­opties spelen allemaal een rol bij de prijs, net als abonne­ments­pak­ketten.

Krachtige tracker voor aangedreven assets

Een LINK 340-trac­king­systeem voor assets en een Webfleet Asset Tracking-abon­nement is alles wat u nodig heeft om uw assets effectief te beheren.

Stofvrij en waterdicht

De LINK 340 is ontworpen voor gebruik onder zware omstan­dig­heden.

Batterij die lang meegaat

De tracker is uitgerust met een grote oplaadbare li-ion­bat­terij van 5800 mAh.

Geavan­ceerde mobiele netwerk­con­nec­ti­viteit

Meerdere techno­lo­gieën zorgen voor maximale dekking.

Controle asset­ac­ti­viteit

De interne batterij geeft dagelijkse locatie-up­dates wanneer de asset niet in gebruik is.

U heeft uw investering binnen 6 tot 9 maanden terug­ver­diend

Zie hoe Webfleet Asset tracking software uw bedrijf verder kan helpen.

Webfleet Asset tracking software

1 Volgweergave geeft niet de exacte routes weer die de bedrijfs­mid­delen hebben afgelegd.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.