Voertuig­volg­sys­temen en privacy

Niemand houd ervan om in de gaten te worden gehouden. Medewerkers en degenen die hen verte­gen­woor­digen uiten ten aanzien van voertuig­volg­sys­temen vaak hun zorgen over privacy. U kunt echter gerust zijn dat we deze zorgen heel serieus nemen en deze meenemen bij de ontwik­keling van onze producten. Bij elk product is de privacy van uw gegevens verzekerd en profiteren uw bestuurders van tastbare voordelen. Onze voertuig­volg­sys­temen worden dan ook met veel vertrouwen gebruikt door meer dan 60.000 zakelijke klanten.

Gegevens­privacy

untranslated

Gegevens­privacy

We worden gecon­tro­leerd en getoetst door een externe Data Privacy Officer om er zeker van te zijn dat wordt voldaan aan de vereisten voor gegevens­privacy. Daarnaast hebben uw bestuurders volledige controle over hun persoon­lijke privacy. Als de werkdag er eenmaal opzit, zetten ze hun profes­si­onele Webfleet-navi­ga­tie­systeem eenvoudig op privémodus. De voertuig­volg­functie wordt dan uitge­schakeld en ze kunnen privé verder rijden.

Meer informatie

Infor­ma­tie­be­vei­liging

Infor­ma­tie­be­vei­liging

Het veilig­stellen van uw gegevens is voor ons een toppri­o­riteit. Daarom investeren we voortdurend in gegevens­be­vei­liging en hebben we de ISO 27001-certi­fi­cering verkregen voor Information Security Management.

Meer informatie

Voordelen voor chauffeurs

Het belang­rijkste is dat al onze fleet manage­ment-op­los­singen zijn ontworpen om uw bestuurders het leven gemak­ke­lijker te maken. Als zij eenmaal profiteren van schrif­te­lijke werkin­structies, comfor­tabele navigatie en het vermijden van verkeers­op­stop­pingen, zullen ze zien hoeveel verschil dit voor hun werkdag maakt. Dan zullen ze de eersten zijn om u te bedanken voor uw investering in de voertuig­volg­tech­no­logie van Webfleet.

U hebt uw investering binnen 6 tot 9 maanden terug­ver­diend

Maak een afspraak voor een demo en ontdek wat Webfleet voor uw bedrijf kan betekenen of spreek met een specialist die alle vragen over onze oplossingen kan beant­woorden.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.