Jármű nyomkö­vetése és adatvédelem

Előfor­dulhat, hogy munka­vál­lalói és az őket képviselő személyek aggodal­mukat fejezik ki azzal kapcso­latban, hogy a járműkövető megoldások hogyan befolyá­solják a személyes adatokat. Biztos lehet abban, hogy ezeket az aggályokat komolyan vesszük. Termékeink és megol­dá­saink mindegyike biztosítja a személyes adatok védelmét, miközben valódi előnyökkel jár a jármű­ve­zetők számára. Ezért is használja teljes bizalommal járműkövető megol­dá­sa­inkat több mint 60,000 üzleti ügyfelünk.

Adatvédelem

untranslated

Adatvédelem

Az adatvédelmi megfelelés biztosítása érdekében egy külső adatvédelmi tisztviselő ellenőrzi és auditálja a vállalatot. Emellett a jármű­ve­zetők teljes irányí­tással rendel­keznek a személyes adataik felett. A műszak végét követően magán módra válthatnak a Webfleet professzi­o­nális navigáció eszközén. Ekkor a járműkövető funkció kikapcsol, és a jármű­ve­zetők folytat­hatják személyes ügyeiket.

Tudjon meg többet

Adatbiz­tonság

Adatbiz­tonság

Az adatok bizton­sá­gának megőrzése a legfon­tosabb priori­tásunk. Ezért folya­ma­tosan befektetünk ezen a területen, és megsze­reztük az ISO 27001 infor­má­ció­biz­tonsági szabványt.

Tudjon meg többet

Előnyök a jármű­ve­zetők számára

Fontos kiemelni, hogy az összes jármű­park­kezelő rendszerünk célja a jármű­ve­zetők életének megkönnyítése. Miután megta­pasz­talják az írásba adott munka­uta­sí­tások, a problé­ma­mentes navigáció és a forgalom elkerü­lé­sének előnyeit, értékelni fogják a változást a minden­na­pokban. Elsőként fogják megköszönni, hogy Ön befektetett a Webfleet járműkövető techno­ló­giába.

A befektetés átlagosan 6–9 hónap alatt térül meg

Ütemezzen be egy bemutatót, és ismerje meg, hogyan segítheti vállal­ko­zását a Webfleet, vagy forduljon egy szakértőhöz, aki minden kérdésére válaszol.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.