EV Services Platform partnerek számára

Csatla­kozzon a keres­ke­delmi jármű­par­koknak szánt EV Services Platformhoz

Legyen a partnerünk⁠

Csatla­kozzon platfor­munkhoz, és tegye elérhetővé szolgál­ta­tásait a keres­ke­delmi járműparkok számára. A EV Services Platform leegy­sze­rűsíti a szolgál­ta­tások széles skálájához való hozzáférést, az elekt­ro­mo­sítás terve­zé­sétől a járműpark optima­li­zá­lásáig. Az Ön szolgál­ta­tá­sainak a platformba történő integrálása egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy a jármű­park-elekt­ro­mo­sítás élvonalába kerüljön.

Megbízható EV-szol­gál­tatási partnereink

Az EV Services Platformhoz való csatlakozás előnyei

Szolgál­ta­tások fejlesztése jármű­par­ka­da­tokkal

Szolgál­tatása minőségének javításához kulcs­fon­tosságú jármű­ada­tokhoz férhet hozzá, például a márkák és modellek között homoge­nizált akkumu­lá­tor-töl­töttségi szintekhez

Hozzáférés minősített EV-aján­lá­sokhoz

Hallgassa meg az elekt­ro­mo­sítás kapcsán új szolgál­ta­tások iránt érdeklődő iparági vezetőket

Egysze­rű­sített csatlakozás

Felhasz­ná­ló­barát, jövőbiztos és GDPR-kom­pa­ti­bilis API-kon keresztül csatla­koz­tat­hatja ügyfeleit

A komplexitás és a költségek csökkentése

Egysze­rű­sítse ügyfelei számára az infor­ma­tikai szükség­le­teket a platfor­munkba történő előzetes integ­rá­cióval

Hálózati hatás maxima­li­zálása

Használja ki a vállal­kozása növekedését szolgáló lehető­sé­geket

Bevétel­nö­ve­kedés

Legyen Webfleet-ajánló, és kínálja ügyfeleinek a teljes értékláncot

Fejlessze EV-szol­gál­ta­tásait jármű­par­ka­da­tokkal

EV-töltő hardver és szoftver

 • Töltő­inf­ra­struktúra terve­zé­sének finomítása valós jármű­tel­je­sítmény alapján
 • Finomítsa a töltő­te­le­pítési tanács­adását a járműpark pontos pozíci­o­ná­lá­sával és az alapjá­ra­ti­idő-a­datok felhasz­ná­lá­sával
 • Jármű­azo­no­sítás révén biztosítson csalás­fel­de­rítést a vissza­té­rítési szolgál­ta­tá­sokhoz
ev station van
parking fleet black vans

EV-okos­töltés

 • Járművek töltésének rangso­rolása futási ütemterv alapján
 • Optima­li­zálja a töltési költségeket a járművek energia­igé­nyének megfelelően
 • A járműpark szolgál­ta­tá­sának és megbíz­ha­tó­sá­gának javítása valós idejű jármű­ada­tokkal (akkumu­lá­tor­töl­töttségi állapot, SoH, fogyasztási profil, ütemezés)

EV-tervezés

 • A valós idejű jármű­par­ka­datok és a töltési adatok segít­sé­gével előre jelezheti a taktikai módosí­tá­sokat a tervezésben
 • Tényleges útadat-vissza­jel­zé­sekkel javíthatja a stratégiai tervezést
 • Bizto­sít­hatja, hogy a járművek menetkész állapotban legyenek, fel legyenek töltve, és munkára készen álljanak
 • Optima­li­zál­hatja az útvonal­ter­vezést, figyelembe véve az útviszo­nyokat, a forgalmat és az energia­fo­gyasztást
fleet manager tablet 01
renewable energies

EV-ener­gia­ke­zelés

 • A jármű­par­ka­datok felhasz­ná­lá­sával megbe­csülheti energia­igényét, és optima­li­zál­hatja az energia­fo­gyasztást a helyszíni töltési műveletek során
 • Megkönnyítheti az elektromos járműpark és az épületek üzemel­te­té­séhez használt energia­áramlás tervezését, nyomon követését és ellen­őr­zését
 • Energia- és hálózati rugal­massági szolgál­ta­tá­sokat kínálhat anélkül, hogy az hatással lenne a járműpark üzemel­te­tésére

EV-ak­ku­mu­lá­tor­elem­zések

 • Sokféle EV-modell valós idejű adataihoz hozzáférve optima­li­zál­hatja járművei elhasz­ná­ló­dását
 • A meglévő jármű­in­teg­ráció kihasz­ná­lá­sával elkerülheti a költséges hardver­in­teg­rá­ciókat
3d inside electric vehicle

Mit mondanak a partnereink?

Ugrás a tartalomhoz
Az EV Platformhoz való csatla­ko­zással az Eaton áramel­látási és energia­gaz­dál­kodási szakér­telmet nyújt a jármű­park­kö­zös­ségnek. Az EV-töltők, energia­tá­rolók és energia­gaz­dál­kodási szoftverek átfogó kínálatával szimuláljuk és megter­vezzük az optimális, skálázható és kiber­biz­ton­ságos töltő­inf­ra­struk­túrát. Segítünk a napenergia integ­rá­lá­sában, hogy optima­li­záljuk elektromos infra­struk­tú­ráját a költségek csökkentése és a további elektromos terhelés befogadása érdekében, anélkül, hogy költséges hálózat­fej­lesz­tésre lenne szükség.
Eaton
Ugrás a tartalomhoz
Örömmel folytatjuk együtt­mű­kö­dé­sünket a Bridgestone Mobility Soluti­ons-szel, amely osztja elköte­le­zett­sé­günket a járműparkok és a logisztikai iparág innová­ci­ó­jának előmoz­dítása iránt. Ezen együtt­mű­ködés révén mindkét vállalat egyetlen megoldásba integrálja azt, amiben a legjobb, hogy segítse a vállal­ko­zások zökke­nő­mentes működését és magabiztos elekt­ro­mo­sí­tását.
TomTom
Ugrás a tartalomhoz
A Heliox örömmel csatlakozik a Bridgestone EV-plat­form­jához, amely a fenntartható mobilitás zöldebb jövőjének elindítója. A Heliox várako­zással tekint az elé, hogy gyors­töltést és skálázható megol­dá­sokat kínáljon a nagy teherbírású elektromos járművekhez.
Heliox Energy
Ugrás a tartalomhoz
Az EV Platform partner­prog­ramhoz való csatla­ko­zással a CTEK megerősíti hatását az EVSE területén, integrált hardver- és szoft­ver­meg­ol­dá­sokat alkalmazva, hogy felgyor­sítsa az átállást a belső égésű motoros járművekről az elekt­ro­mo­sokra, és ezzel egy fenntartható jövőhöz járuljon hozzá.
CTEK
Ugrás a tartalomhoz
Akkumu­lá­tor­di­ag­nosz­tikánk zökke­nő­mentes integrálása az új EV-plat­formba nemcsak a működés jobb megis­me­rését teszi lehetővé, hanem jelzi a költség­ha­té­konyság maxima­li­zálása iránti elköte­le­zett­séget is. Ez egy erőteljes szövetség, amely páratlan képes­sé­geket szabadít fel az intel­li­gensebb, fenntart­hatóbb jármű­park­ke­zelés érdekében.
Volytica
Ugrás a tartalomhoz
Minden EV-jár­műpark egyedi a járművek, a töltők és a telje­sítmény szempont­jából. A VEV az Ön egyedi követel­ményei és jármű­par­ka­datai alapján tervezi és valósítja meg az Ön megoldását, szem előtt tartva a működési rugal­mas­ságot és a teljes üzemel­tetési költséget.
VEV
Ugrás a tartalomhoz
Örömmel csatla­kozunk a Webfleet közös­sé­géhez, mint hardver-ag­nosz­tikus szoft­ver­part­nerük, hogy támogassuk ügyfeleiket jármű­parkjuk EV-töl­té­sének nyomon követésében, optima­li­zá­lá­sában és előre­jel­zé­sében. A telematika globális szerep­lő­jeként tudjuk, hogy közös megoldásunk világszerte elősegíti az EV-elekt­ro­mo­sítás hozzá­fér­he­tő­ségét és skáláz­ha­tó­ságát.
Bia Power

betöltése

Legyen Ön is EV-partner!

Növelje bevételeit kölcsönös ajánlási progra­munkkal

Népsze­rű­sítse szolgál­ta­tásait, és bővítse ügyfélkörét az EV Services Platform segít­sé­gével

Adja meg az utónevét.
Írja be a vezeték­nevét.
Adja meg a cégét.
Adja meg a telefon­számát.
Adja meg az e-mail-címét
A mező kitöltése kötelező.

Személyes adatait nálunk bizton­ságban vannak. Olvassa el adatvédelmi szabály­za­tunkat további részle­tekért.